EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:402:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 402, 31. lokakuuta 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 402

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

59. vuosikerta
31. lokakuuta 2016


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2016/C 402/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin Tuomioistuin

2016/C 402/02

Asia C-113/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 7.9.2016 – Saksan liittotasavalta v. Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto (Kumoamiskanne — Oikeusperustan valinta — SEUT 43 artiklan 2 kohta vai SEUT 43 artiklan 3 kohta — Maataloustuotteiden yhteinen markkinajärjestely — Asetus (EU) N:o 1308/2013 — 7 artikla — Asetus (EU) N:o 1370/2013 — 2 artikla — Hintojen vahvistamiseen liittyvät toimenpiteet — Viitekynnykset — Interventiohinta)

2

2016/C 402/03

Asia C-409/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 8.9.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Unkari) – Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft. v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága (Ennakkoratkaisupyyntö — Yhteinen tullitariffi — Yhdistetty nimikkeistö — Tavaroiden luokitteleminen — Yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeen tulkinta — Direktiivi 2008/118/EY — Valmisteveron alaisten tavaroiden tuonti — Tullisuspensiomenettely tai -järjestelmä — Seuraukset, jotka aiheutuvat yhdistetyn nimikkeistön väärän alanimikkeen ilmoittamisesta tulli-ilmoituksessa — Valmisteveron alaisten tavaroiden liikkumisen aikana havaitut sääntöjenvastaisuudet)

3

2016/C 402/04

Asia C-549/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 7.9.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Højesteret – Tanska) – Finn Frogne A/S v. Rigspolitiet ved Center for Beredskabskommunikation (Ennakkoratkaisupyyntö — Julkiset hankinnat — Direktiivi 2004/18/EY — 2 artikla — Yhdenvertaisen kohtelun periaate — Avoimuusvelvoite — Monialaisen viestintäjärjestelmän toimittamista koskeva sopimus — Täytäntöönpanohäiriöt — Sopimuspuolten vastuita koskeva erimielisyys — Sovinto — Sopimuksen laajuuden pienentäminen — Laitteiston vuokraamisen muuttaminen myynniksi — Hankintasopimuksen olennainen muutos — Perusteltavuus objektiivisella mahdollisuudella päästä sovintoratkaisuun)

4

2016/C 402/05

Asia C-584/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 7.9.2016 – Euroopan komissio v. Helleenien tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Ympäristö — Direktiivi 2006/12/EY — Direktiivi 91/689/ETY — Direktiivi 1999/31/EY — Jätehuolto — Unionin tuomioistuimen tuomio, jossa jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen todetaan — Täytäntöönpanon laiminlyönti — SEUT 260 artiklan 2 kohta — Rahamääräiset seuraamukset — Uhkasakko — Kiinteämääräinen hyvitys)

4

2016/C 402/06

Asia C-101/15 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 7.9.2016 – Valittajina Pilkington Group Ltd, Pilkington Automotive Ltd, Pilkington Automotive Deutschland GmbH, Pilkington Holding GmbH ja Pilkington Italia SpA ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — SEUT 101 artikla — Euroopan talousalueesta 2.5.1992 tehdyn sopimuksen 53 artikla — Euroopan autolasimarkkinat — Markkinoiden jakamisesta ja arkaluonteisten kaupallisten tietojen vaihtamisesta sopiminen — Sakot — Sakkojen määrän laskennasta annetut vuoden 2006 suuntaviivat — 13 kohta — Myyntien arvo — Asetus (EY) N:o 1/2003 — 23 artiklan 2 kohdan toinen alakohta — Sakon lakisääteinen enimmäismäärä — Sakon enimmäismäärän laskennassa käytettävä vaihtokurssi — Sakon määrä — Täysi harkintavalta — Yhtä tuotetta valmistavat yritykset — Oikeasuhteisuus — Yhdenvertainen kohtelu)

5

2016/C 402/07

Asia C-121/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 7.9.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Conseil d’État – Ranska) – Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE) v. Premier ministre, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, Commission de régulation de l’énergie ja ENGIE, aikaisemmin GDF Suez (Ennakkoratkaisupyyntö — Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen — Direktiivi 2009/73/EY — Energia — Kaasuala — Maakaasutoimituksista loppukäyttäjiltä perittävien hintojen vahvistaminen — Säännellyt tariffit — Este — Yhteensopivuus — Arviointiperusteet — Toimitusvarmuutta ja alueellista yhteenkuuluvuutta koskevat tavoitteet)

6

2016/C 402/08

Asia C-160/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 8.9.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Hoge Raad der Nederlanden – Alankomaat) – GS Media BV v. Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc. ja Britt Geertruida Dekker (Ennakkoratkaisupyyntö — Tekijänoikeus ja lähioikeudet — Direktiivi 2001/29/EY — Tietoyhteiskunta — Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistaminen — 3 artiklan 1 kohta — Yleisölle välittäminen — Käsite — Internet — Hyperlinkit, jotka tarjoavat pääsyn suojattuihin teoksiin, jotka on saatettu saataviin toisella internetsivustolla ilman tekijänoikeuden haltijan lupaa — Teokset, joita tekijänoikeuden haltija ei vielä ole julkaissut — Tällaisten linkkien laittaminen esille voitontavoittelutarkoituksessa)

7

2016/C 402/09

Asia C-180/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 8.9.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Nacka Tingsrätt – Mark- och miljödomstolen – Ruotsi) – Borealis AB ym. v. Naturvårdsverket (Ennakkoratkaisupyyntö — Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmä Euroopan unionissa — Direktiivi 2003/87/EY — 10 a artikla — Menetelmä, joka koskee päästöoikeuksien jakamista maksutta — Yhtenäisen monialaisen korjauskertoimen laskeminen — Päätös 2013/448/EU — 4 artikla — Liite II — Pätevyys — Tuotteen vertailuarvon määritteleminen kuumalle metallille — Päätös 2011/278/EU — Liite I — Pätevyys — 3 artiklan c alakohta — 7 artikla — 10 artiklan 1 – 3 kohta ja 8 kohta — Liite IV — Päästöoikeuksien jakaminen maksutta lämmön kulutusta ja vientiä varten — Yksityisiin kotitalouksiin viety mitattavissa oleva lämpö — Päästöjen kaksinkertaista laskentaa ja päästöoikeuksien päällekkäistä jakamista koskeva kielto)

7

2016/C 402/10

Asia C-182/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 6.9.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Augstākā tiesa – Latvia) – Aleksei Petruhhinin luovuttamista koskeva menettely (Ennakkoratkaisupyyntö — Euroopan unionin kansalaisuus — Vapaata liikkuvuutta koskevaa oikeuttaan käyttäneen toisen jäsenvaltion kansalaisen luovuttaminen kolmanteen valtioon — Unionin oikeuden soveltamisala — Jäsenvaltion kansalaisten suojeleminen luovuttamiselta — Suojan puuttuminen toisten jäsenvaltioiden kansalaisilta — Vapaan liikkuvuuden rajoitus — Rankaisematta jäämisen estämiseen perustuva oikeuttamisperuste — Oikeasuhteisuus — Euroopan unionin perusoikeuskirjan 19 artiklassa määrättyjen takeiden tarkistaminen)

9

2016/C 402/11

Asia C-225/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 8.9.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunale di Reggio Calabria – Italia) – Rikosoikeudenkäynti Domenico Politanòa vastaan (Ennakkoratkaisupyyntö — SEUT 49 artikla — Sijoittautumisvapaus — Onnenpelit — Rajoitukset — Yleistä etua koskevat pakottavat syyt — Oikeasuhteisuus — Tarjouspyyntömenettelyyn osallistumisen edellytykset ja taloudellisten ja rahoitusta koskevien voimavarojen arviointi — Ehdokkaan sulkeminen pois menettelystä, koska se ei ole esittänyt kahden eri pankin antamia todistuksia taloudellisista ja rahoitusta koskevista voimavaroistaan — Direktiivi 2004/18/EY — 47 artikla — Sovellettavuus)

9

2016/C 402/12

Asia C-310/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 7.9.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Cour de cassation – Ranska) – Vincent Deroo-Blanquart v. Sony Europe Limited (Ennakkoratkaisupyyntö — Kuluttajansuoja — Sopimattomat kaupalliset menettelyt — Direktiivi 2005/29/EY — 5 ja 7 artikla — Yhdistetty tarjous — Esiasennetuilla ohjelmistoilla varustetun tietokoneen myynti — Hintaa koskevat olennaiset tiedot — Harhaanjohtava mainitsematta jättäminen — Kuluttajan on mahdotonta ostaa samanmallinen tietokone, johon ei ole asennettu ohjelmistoja)

10

2016/C 402/13

Asia C-459/15 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 8.9.2016 – Valittajana Iranian Offshore Engineering & Construction Co. ja muuna osapuolena Euroopan unionin neuvosto (Muutoksenhaku — Iranin islamilaiseen tasavaltaan kohdistuvat rajoittavat toimenpiteet — Luettelo henkilöistä ja yhteisöistä, joiden varoja ja taloudellisia resursseja on jäädytetty — Logistinen tuki Iranin hallitukselle — Kantajan nimen sisällyttäminen luetteloon)

11

2016/C 402/14

Asia C-461/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 8.9.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Verwaltungsgericht Berlin – Saksa) – E.ON Kraftwerke GmbHv. Saksan valtio (Ennakkoratkaisupyyntö — Ympäristö — Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmä Euroopan unionissa — Direktiivi 2003/87/EY — Päästöoikeuksien yhdenmukaistettu maksutta tapahtuva jako — Päätös 2011/278/EU — Jaon muuttaminen — 24 artiklan 1 kohta — Laitoksen toiminnanharjoittajan ilmoitusvelvollisuus — Soveltamisala)

11

2016/C 402/15

Asia C-294/16 PPU: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 28.7.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi – Puola) – JZ v. Prokuratura Rejonowa Łódź – Śródmieście (Ennakkoratkaisupyyntö — Kiireellinen ennakkoratkaisumenettely — Poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa — Puitepäätös 2002/584/YOS — 26 artiklan 1 kohta — Eurooppalainen pidätysmääräys — Luovuttamisen vaikutukset — Täytäntöönpanojäsenvaltiossa säilöön otettuna vietetyn ajan vähentäminen — Käsite ”säilöönotto” — Muut vapautta rajoittavat toimenpiteet kuin vankeus — Kotiaresti, johon on yhdistetty sähköisen valvontapannan käyttö — Euroopan unionin perusoikeuskirja — 6 ja 49 artikla)

12

2016/C 402/16

Asia C-328/16: Kanne 1.6.2016 – Euroopan komissio v. Helleenien tasavalta

13

2016/C 402/17

Asia C-376/16 P: Valitus, jonka Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto on tehnyt 7.7.2016 unionin yleisen tuomioistuimen (neljäs jaosto) asiassa T-556/11, European Dynamics Luxembourg ym. v. EUIPO, 27.4.2016 antamasta tuomiosta

14

2016/C 402/18

Asia C-393/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on esittänyt 14.7.2016 – Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne v. Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG Süd

16

2016/C 402/19

Asia C-425/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberster Gerichtshof (Itävalta) on esittänyt 1.8.2016 – Hansruedi Raimund v. Michaela Aigner

17

2016/C 402/20

Asia C-431/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Espanja) on esittänyt 2.8.2016 – Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ja Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) v. José Blanco Marqués

17

2016/C 402/21

Asia C-462/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesfinanzhof (Saksa) on esittänyt 17.8.2016 – Finanzamt Bingen-Alzey v. Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

19

2016/C 402/22

Asia C-464/16 P: Valitus, jonka Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) on tehnyt 18.8.2016 unionin yleisen tuomioistuimen (neljäs jaosto) asiassa T-674/15, PITEE v. komissio, 20.7.2016 antamasta tuomiosta

20

2016/C 402/23

Asia C-465/16 P: Valitus, jonka Euroopan unionin neuvosto on tehnyt 20.8.2016 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-276/13, Growth Energy ja Renewable Fuels Association v. neuvosto, 9.6.2016 antamasta tuomiosta

21

2016/C 402/24

Asia C-466/16 P: Valitus, jonka Euroopan unionin neuvosto on tehnyt 20.8.2016 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-277/13, Marquis Energy v. neuvosto, 9.6.2016 antamasta tuomiosta

22

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2016/C 402/25

Asia T-220/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.9.2016 – Scuola Elementare Maria Montessori v. komissio (Valtiontuet — Kunnallinen kiinteistövero — Tietynlaista toimintaa harjoittaville ei-kaupallisille yhteisöille myönnetty vapautus — Konsolidoitu tuloverolaki — Vapautus kertaluonteisesta kunnallisverosta — Päätös, jossa todetaan osittain, että kyseessä ei ole valtiontuki ja osittain, että tuki ei sovellu sisämarkkinoille — Kumoamiskanne — Sääntelytoimi, joka ei edellytä täytäntöönpanotoimenpiteitä — Yksityistä suoraan koskeva päätös — Tutkittavaksi ottaminen — Takaisinperinnän täydellinen mahdottomuus — Asetuksen (EY) N:o 659/1999 14 artiklan 1 kohta — Perusteluvelvollisuus)

25

2016/C 402/26

Asia T-392/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.9.2016 – La Ferla v. komissio ja ECHA (REACH — Aineen rekisteröinnistä perittävä maksu — Mikroyrityksille sekä pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävä maksunalennus — Virhe yrityksen kokoa koskevassa ilmoituksessa — Suositus 2003/361/EY — Päätös hallinnollisen maksun määräämisestä — Tietopyyntö — ECHAn toimivalta — Oikeasuhteisuus)

25

2016/C 402/27

Asia T-472/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 8.9.2016 – Lundbeck v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Sitalopraamia vaikuttavana aineena sisältävien masennuslääkkeiden markkinat — Tarkoitukseen perustuvan kilpailunrajoituksen käsite — Potentiaalinen kilpailu — Geneeriset lääkkeet — Patenteista johtuvat markkinoille pääsyn esteet — Patenttien haltijan ja geneerisiä lääkkeitä valmistavien yritysten välillä tehdyt sopimukset — SEUT 101 artiklan 1 ja 3 kohta — Oikeudelliset virheet ja arviointivirheet — Perusteluvelvollisuus — Puolustautumisoikeudet — Oikeusvarmuus — Sakot)

26

2016/C 402/28

Asia T-620/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.9.2016 – Marchi Industriale v. ECHA (REACH — Aineen rekisteröinnistä perittävä maksu — Mikroyrityksille sekä pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävä maksunalennus — Virhe yrityksen kokoa koskevassa ilmoituksessa — Suositus 2003/361/EY — Päätös hallinnollisen maksun määräämisestä — Yrityksen koon määrittäminen — ECHAn toimivalta — Perusteluvelvollisuus)

27

2016/C 402/29

Asia T-695/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.9.2016 – ENAC v. INEA (Taloudellinen tuki — Euroopan laajuisia liikenne- ja energiaverkkoja koskevat yleisen edun mukaiset hankkeet — Bergamo-Orio al Serion (Italia) lentokentän intermodaaliseen kehittämiseen liittyvä tutkimus — Taloudellisen tuen lopullisen määrän määrittäminen — Ei-tukikelpoiset kustannukset — Oikeudellinen virhe — Perusteluvelvollisuus)

27

2016/C 402/30

Asia T-80/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.9.2016 – PT Musim Mas v. neuvosto (Polkumyynti — Indonesiasta peräisin olevan biodieselin tuonti — Väliaikaisten polkumyyntitullien lopullinen kantaminen — Lopulliset polkumyyntitullit — Puolustautumisoikeudet — Asetuksen (EY) N:o 1225/2009 2 artiklan 5 kohta — Normaaliarvo — Tuotantokustannukset)

28

2016/C 402/31

Asia T-111/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.9.2016 – Unitec Bio v. neuvosto (Polkumyynti — Argentiinasta peräisin olevan biodieselin tuonti — Lopullinen polkumyyntitulli — Kumoamiskanne — Yksityistä suoraan koskeva toimi — Kantajaa erikseen koskeva toimi — Tutkittavaksi ottaminen — Asetuksen (EY) N:o 1225/2009 2 artiklan 5 kohta — Normaaliarvo — Tuotantokustannukset)

29

2016/C 402/32

Asiat T-112/14–T-116/14 ja T-119/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.9.2016 – Molinos Río de la Plata ym. v. neuvosto (Polkumyynti — Argentiinasta peräisin olevan biodieselin tuonti — Lopullinen polkumyyntitulli — Kumoamiskanne — Toimialajärjestö — Yksityistä suoraan koskeva toimi — Kantajaa erikseen koskeva toimi — Tutkittavaksi ottaminen — Asetuksen (EY) N:o 1225/2009 2 artiklan 5 kohta — Normaaliarvo — Tuotantokustannukset)

30

2016/C 402/33

Asia T-117/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.9.2016 – Cargill v. neuvosto (Polkumyynti — Argentiinasta peräisin olevan biodieselin tuonti — Lopullinen polkumyyntitulli — Kumoamiskanne — Yksityistä suoraan koskeva toimi — Kantajaa erikseen koskeva toimi — Tutkittavaksi ottaminen — Asetuksen (EY) N:o 1225/2009 2 artiklan 5 kohta — Normaaliarvo — Tuotantokustannukset)

31

2016/C 402/34

Asia T-118/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.9.2016 – LDC Argentina v. neuvosto (Polkumyynti — Argentiinasta peräisin olevan biodieselin tuonti — Lopullinen polkumyyntitulli — Asetuksen (EY) N:o 1225/2009 2 artiklan 5 kohta — Normaaliarvo — Tuotantokustannukset)

31

2016/C 402/35

Asia T-120/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.9.2016 – PT Ciliandra Perkasa v. neuvosto (Polkumyynti — Indonesiasta peräisin olevan biodieselin tuonti — Lopullinen polkumyyntitulli — Asetuksen (EY) N:o 1225/2009 2 artiklan 5 kohta — Normaaliarvo — Tuotantokustannukset)

32

2016/C 402/36

Asia T-139/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.9.2016 – PT Wilmar Bioenergi Indonesia ja PT Wilmar Nabati Indonesia v. neuvosto (Polkumyynti — Indonesiasta peräisin olevan biodieselin tuonti — Lopulliset polkumyyntitullit — Asetuksen (EY) N:o 1225/2009 2 artiklan 3 ja 5 kohta — Normaaliarvo — Tuotantokustannukset)

33

2016/C 402/37

Asia T-340/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.9.2016 – Klyuyev v. neuvosto (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Ukrainan tilanteen johdosta toteutetut rajoittavat toimenpiteet — Varojen jäädyttäminen — Niiden henkilöiden, yhteisöjen ja elinten luettelo, joihin varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen kohdistuu — Kantajan nimen sisällyttäminen luetteloon — Puolustautumisoikeudet — Perusteluvelvollisuus — Oikeudellinen perusta — Oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan — Luetteloon merkitsemisen perusteita ei ole noudatettu — Ilmeinen arviointivirhe — Omaisuudensuoja — Oikeus hyvään maineeseen)

34

2016/C 402/38

Asia T-346/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.9.2016 – Janukovytš v. neuvosto (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Ukrainan tilanteen johdosta toteutetut rajoittavat toimenpiteet — Varojen jäädyttäminen — Niiden henkilöiden, yhteisöjen ja elinten luettelo, joihin varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen kohdistuu — Kantajan nimen sisällyttäminen luetteloon — Puolustautumisoikeudet — Perusteluvelvollisuus — Oikeudellinen perusta — Oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan tuomioistuimissa — Harkintavallan väärinkäyttö — Luetteloon merkitsemisen perusteita ei ole noudatettu — Ilmeinen arviointivirhe — Omaisuudensuoja)

35

2016/C 402/39

Asia T-348/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.9.2016 – Janukovytš v. neuvosto (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Ukrainan tilanteen johdosta toteutetut rajoittavat toimenpiteet — Varojen jäädyttäminen — Niiden henkilöiden, yhteisöjen ja elinten luettelo, joihin varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen kohdistuu — Kantajan nimen sisällyttäminen luetteloon — Perusteluvelvollisuus — Oikeudellinen perusta — Puolustautumisoikeudet — Oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan — Harkintavallan väärinkäyttö — Luetteloon merkitsemisen perusteita ei ole noudatettu — Ilmeinen arviointivirhe — Omaisuudensuoja)

36

2016/C 402/40

Asia T-386/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.9.2016 – FIH Holding ja FIH Erhvervsbank v. komissio (Valtiontuet — Pankkiala — Tanskalaiselle FIH-pankille myönnetty tuki, jolla sen arvoltaan alentuneet omaisuuserät siirretään uudelle tytäryhtiölle ja rahoitusvakaudesta huolehtiva Tanskan elin ostaa sen jälkeen nämä omaisuuserät — Valtiontuet pankeille kriisiaikana — Päätös, jolla tuki todetaan sisämarkkinoille soveltuvaksi — Tuen käsite — Yksityinen sijoittaja -arviointiperuste — Yksityinen velkoja -arviointiperuste — Tuen määrän laskeminen — Perusteluvelvollisuus)

37

2016/C 402/41

Asia T-481/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.9.2016 – European Dynamics Luxembourg ja Evropaïki Dynamiki v. EIT (Julkiset palveluhankinnat — Tarjouspyyntömenettely — Tietämyksen ja tiedon hallinta-alustan kehittämistä koskevien palvelujen tarjoaminen — Tietokoneohjelmistojen kehittämistä ja tietoteknisten palvelujen saatavuuden ja tehokkuuden ylläpitoa koskevat palvelut — Kieltäytyminen luokittelemasta tarjoajan tarjousta ensimmäiseksi — Valintaperusteet — Myöntämisperusteet — Perusteluvelvollisuus — Ilmeinen arviointivirhe — Oikeus tutustua asiakirjoihin — Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu)

37

2016/C 402/42

Asia T-698/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.9.2016 – European Dynamics Luxembourg ja Evropaïki Dynamiki v. komissio (Julkiset palveluhankinnat — Tarjouspyyntömenettely — Tietojärjestelmien kehittämiseen, tutkimukseen ja tukipalveluihin liittyvät ulkoiset palvelut (ESP DESIS III) — Tarjoajan sijoittaminen etusijajärjestykseen — Perusteluvelvollisuus — Epätavallisen edulliset tarjoukset — Vapaan kilpailun periaate — Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu)

38

2016/C 402/43

Asia T-710/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.9.2016 – Herbert Smith Freehills v. neuvosto (Oikeus tutustua asiakirjoihin — Asetus (EY) N:o 1049/2001 — Tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämistä koskevan direktiivin antamista edeltäviä keskusteluja koskevat asiakirjat — Asiakirjaan tutustumista koskevan oikeuden epääminen — Oikeudellisen neuvonannon suojaa koskeva poikkeus — Puolustautumisoikeudet — Ylivoimainen yleinen etu)

39

2016/C 402/44

Asia T-800/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.9.2016 – Philip Morris v. komissio (Oikeus tutustua asiakirjoihin — Asetus (EY) N:o 1049/2001 — Tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämistä koskevan direktiivin valmisteluvaiheessa laaditut dokumentit — Asiakirjaan tutustumista koskevan oikeuden epääminen — Oikeudellisen neuvonannon suojaa koskeva poikkeus — Päätöksentekomenettelyn suojaa koskeva poikkeus — Puolustautumisoikeudet — Ylivoimainen yleinen etu)

39

2016/C 402/45

Asia T-51/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 20.9.2016 – PAN Europe v. komissio (Oikeus tutustua asiakirjoihin — Asetus (EY) N:o 1049/2001 — Asetus (EY) N:o 1367/2006 — Hormonaalisia haitta-aineita koskevat asiakirjat — Asiakirjoihin tutustumista koskevan oikeuden epääminen osittain — Päätöksentekomenettelyn suojaa koskeva poikkeus — Asetuksen N:o 1049/2001 4 artiklan 3 kohta)

40

2016/C 402/46

Asia T-91/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.9.2016 – AEDEC v. komissio (Tutkimus ja teknologian kehittäminen — Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti 2020 — Työohjelman ehdotuspyynnöt vuosille 2014–2015 — Komission päätös, jossa kantajan ehdotus todetaan kelpaamattomaksi — Perusteluvelvollisuus — Puolustautumisoikeudet — Oikeasuhteisuus — Läpinäkyvyys — Ilmeinen arviointivirhe)

41

2016/C 402/47

Asia T-359/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.9.2016 – Arrom Conseil v. EUIPO – Nina Ricci (Roméo has a Gun by Romano Ricci) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin Roméo has a Gun by Romano Ricci rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aiemmat EU-sanamerkit NINA RICCI ja RICCI — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Aiempien tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettu hyväksikäyttö — Maineelle aiheutuva vahinko — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohta)

41

2016/C 402/48

Asia T-485/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 20.9.2016 – Alsharghawi v. neuvosto (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Libyan tilanteen johdosta määrättävät rajoittavat toimenpiteet — Varojen jäädyttäminen — Luettelo henkilöistä, joiden kauttakulkua ja pääsyä Euroopan unionin alueelle rajoitetaan — Muammar Gaddafin entisen kabinettipäällikön tehtävät — Oikeusperustan valinta — Perusteluvelvollisuus — Puolustautumisoikeudet — Syyttömyysolettama — Oikeasuhteisuus — Liikkumisvapaus — Omistusoikeus — Velvollisuus perustella toimenpiteen hyväksyttävyys)

42

2016/C 402/49

Asia T-565/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 20.9.2016 – Excalibur City v. EUIPO – Ferrero (MERLIN’S KINDERWELT) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin MERLIN’S KINDERWELT rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aiempi kansallinen sanamerkki KINDER — Suhteellinen hylkäysperuste — Merkkien samankaltaisuuden puuttuminen — Sekaannusvaaraa ei ole — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

42

2016/C 402/50

Asia T-566/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 20.9.2016 – Excalibur City v. EUIPO – Ferrero (MERLIN’S KINDERWELT) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin MERLIN’S KINDERWELT rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aiempi kansallinen sanamerkki KINDER — Suhteellinen hylkäysperuste — Merkkien samankaltaisuuden puuttuminen — Sekaannusvaaraa ei ole — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

43

2016/C 402/51

Asia T-633/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.9.2016 – JT International v. EUIPO – Habanos (PUSH) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin PUSH rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aiemmat Benelux-tavaramerkeiksi rekisteröidyt ja kansalliset sana- ja kuviomerkit PUNCH — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Tavaroiden samanlaisuus — Merkkien samankaltaisuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

44

2016/C 402/52

Asia T-384/15: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 13.9.2016 – EDF Luminus v. parlamentti (Välityslauseke — Sähköntoimitussopimus CNT(2009) No 137 — Vaatimus parlamentin velvoittamisesta maksamaan kantajan Brysselin pääkaupunkiseudun hallinto-alueelle suorittama, parlamentin käyttöön annetun sähkötehon perusteella laskettu alueellinen maksu — Sopimusvelvoitetta ei ole — Sovellettavista kansallisen oikeuden säännöksistä ei seuraa maksuvelvollisuutta)

44

2016/C 402/53

Asia T-511/15: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 30.8.2016 – Fontem Holdings 4v. EUIPO (BLU ECIGS) (EU-tavaramerkki — Rekisteröintihakemuksen peruuttaminen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

45

2016/C 402/54

Asia T-544/15: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 13.9.2016 – Terna v. komissio (Kumoamiskanne — Unionin yhteistä etua koskevat hankkeet — Unionin taloudellinen tuki kahdelle hankkeelle Euroopan laajuisten energiaverkkojen alalla — Tilintarkastuksen perusteella tehty alkuperäisen taloudellisen tuen supistaminen — Valmisteleva toimi — Toimi, josta ei voida nostaa kannetta — Tutkimatta jättäminen)

46

2016/C 402/55

Asia T-584/15: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 14.9.2016 – POA v. komissio (Kumoamiskanne — Suojatun alkuperänimityksen rekisteröintihakemus (”Halloumi” tai ”Hellim”) — Päätös julkaista suojatun alkuperänimityksen rekisteröintihakemus virallisen lehden C-sarjassa asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti — Valmisteleva toimi — Toimi, joka ei voi olla kanteen kohteena — Tutkimatta jättäminen)

46

2016/C 402/56

Asia T-366/16: Kanne 12.7.2016 – Gaki v. Europol

47

2016/C 402/57

Asia T-476/16: Kanne 25.8.2016 – Adama Agriculture ja Adama France v. komissio

48

2016/C 402/58

Asia T-477/16: Kanne 26.8.2016 – Epsilon International v. komissio

49

2016/C 402/59

Asia T-480/16: Kanne 30.8.2016 – Lidl Stiftung v. EUIPO – Amedei (For you)

50

2016/C 402/60

Asia T-620/16: Kanne 30.8.2016 – The Logistic Approach v. EUIPO – Idea Groupe (Idealogistic)

51

2016/C 402/61

Asia T-625/16: Kanne 2.9.2016 – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej v. ECHA

51

2016/C 402/62

Asia T-629/16: Kanne 1.9.2016 – Shoe Branding Europe v. EUIPO – adidas (Kahden samansuuntaisen raidan kuvio kengässä)

53

2016/C 402/63

Asia T-630/16: Kanne 5.9.2016 – Dehtochema Bitumat v. ECHA

53

2016/C 402/64

Asia T-644/16: Kanne 9.9.2016 – ClientEarth v. komissio

54

2016/C 402/65

Asia T-645/16: Kanne 7.9.2016 – Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank v. SRB

55

2016/C 402/66

Asia T-648/16: Kanne 13.9.2016 – Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ v. EUIPO – Zaharieva (BOBO cornet)

56

2016/C 402/67

Asia T-649/16: Kanne 12.9.2016 – Bernaldo de Quirós v. komissio

57

2016/C 402/68

Asia T-650/16: Kanne 7.9.2016 – LG Electronics v. EUIPO (QD)

58

2016/C 402/69

Asia T-656/16: Kanne 12.9.2016 – PM v. ECHA

58

2016/C 402/70

Asia T-659/16: Kanne 16.9.2016 – LG Electronics v. EUIPO (Second Display)

59

2016/C 402/71

Asia T-661/16: Kanne19.9.2016 – Credito Fondiario v. SRB

59

2016/C 402/72

Asia T-665/16: Kanne 16.9.2016 – Cinkciarz.pl v. EUIPO (€$)

61


FI

 

Top