Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:343:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 343, 19. syyskuuta 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 343

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

59. vuosikerta
19. syyskuu 2016


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2016/C 343/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin Tuomioistuin

2016/C 343/02

Asia C-455/14 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 19.7.2016 – Valittajana H sekä muina osapuolina Euroopan unionin neuvosto, Euroopan komissio ja Euroopan unionin poliisioperaatio (EUPM) Bosnia ja Hertsegovinassa (Muutoksenhaku — Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka (YUTP) — Päätös 2009/906/YUTP — Euroopan unionin poliisioperaatio (EUPM) Bosnia ja Hertsegovinassa — Lähetetty kansallinen henkilöstön jäsen — Siirtäminen kyseisen operaation alueelliseen toimistoon — SEU 24 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan viimeinen virke — SEUT 275 artiklan ensimmäinen kohta — Kumoamis- ja vahingonkorvauskanne — Euroopan unionin tuomioistuimen toimivalta — SEUT 263 artikla, SEUT 268 artikla ja SEUT 340 artiklan toinen kohta)

2

2016/C 343/03

Asia C-493/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 21.7.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Bundesfinanzgericht – Itävalta) – Dilly’s Wellnesshotel GmbH v. Finanzamt Linz (Ennakkoratkaisupyyntö — Valtiontuet — Ympäristöverojen alennusten muodossa toteutettava tukiohjelma — Asetus (EY) N:o 800/2008 — Tukimuodot, jotka voidaan todeta sisämarkkinoille soveltuviksi ja vapauttaa ilmoitusvelvollisuudesta — Poikkeuksen edellytysten pakottavuus — 3 artiklan 1 kohta — Tukiohjelmaan sisältyvä nimenomainen viittaus tähän asetukseen)

3

2016/C 343/04

Asia C-526/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 19.7.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Ustavno sodišče – Slovenia) – Tadej Kotnik ym v. Državni zbor Republike Slovenije (Ennakkoratkaisupyyntö — Pankkisektoria koskevan komission tiedonannon pätevyys ja tulkinta — Direktiivin 2001/24/EY ja direktiivin 2012/30/EU tulkinta — Pankeille finanssikriisin yhteydessä myönnetyt valtiontuet — Vastuunjako — Osakkeenomistajien oman pääoman, hybridipääoman ja huonommassa etuoikeusasemassa olevien velkainstrumenttien likvidaatio — Luottamuksensuojan periaate — Omaisuudensuoja — Osakkaiden ja kolmansien etujen suoja — Luottolaitosten tervehdyttäminen ja likvidaatio)

3

2016/C 343/05

Asia C-542/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 21.7.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Augstākā tiesa – Latvia) – SIA ”VM Remonts”, aiemmin SIA ”DIV un Ko”, ja SIA ”Ausma grupa” v. Konkurences padome sekä Konkurences padome v. SIA ”Pārtikas kompānija” (Ennakkoratkaisupyyntö — Kilpailu — SEUT 101 artiklan 1 kohta — Täysin jäsenvaltion sisäinen tilanne — Vastaavan kansallisen lainsäädännön soveltaminen — Unionin tuomioistuimen toimivalta — Yhdenmukaistettu menettelytapa — Yrityksen vastuu palvelujen tarjoajan toiminnasta — Vastuun syntymisen edellytykset)

4

2016/C 343/06

Asia C-597/14 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 21.7.2016 – Valittajana Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto sekä muina osapuolina Xavier Grau Ferrer, Juan Cándido Rubio Ferrer ja Alberto Rubio Ferrer (Muutoksenhaku — Euroopan unionin tavaramerkki — Asetus (EY) N:o 207/2009 — 76 artiklan 2 kohta — Asetus (EY) N:o 2868/95 — 50 säännön 1 kohdan kolmas alakohta — Kuviomerkki — Aikaisemman tavaramerkin haltijan tekemä väite — Aikaisemman tavaramerkin olemassaoloa, pätevyyttä ja sen suojan laajuutta koskeva näyttö — Myöhässä esitetyn todisteen huomioon ottaminen valituslautakunnassa — Väitteen hylkääminen valituslautakunnassa)

5

2016/C 343/07

Asia C-4/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 21.7.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Hoge Raad der Nederlanden – Alankomaat) – Staatssecretaris van Financiën v. Argos Supply Trading BV (Ennakkoratkaisupyyntö — Tulliliitto — Yhteinen tullitariffi — Taloudellisesti vaikuttavat tullimenettelyt — Ulkoinen jalostus — Asetus (ETY) N:o 2913/92 — 148 artiklan c alakohta — Luvan myöntäminen — Taloudelliset edellytykset — Yhteisössä toimivien tuottajien keskeisille eduille ei aiheudu vakavaa haittaa — Käsite ”yhteisössä toimivat tuottajat”)

6

2016/C 343/08

Asia C-104/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 21.7.2016 – Euroopan komissio v. Romania (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Ympäristönsuojelu — Direktiivi 2006/21/EY — Jätehuolto — Kaivostoiminta — Selkeytysallas — Hiukkaspäästöt — Ilmassa leijuvat pienhiukkaset — Pilaantuminen — Ihmisten terveys — Pakolliset ennaltaehkäisevät toimenpiteet — Artikla 4 ja 13 — Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämisen toteaminen)

6

2016/C 343/09

Asia C-226/15 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 21.7.2016 – Valittajina Apple and Pear Australia Ltd ja Star Fruits Diffusion sekä muina osapuolina Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto ja Carolus C. BVBA (Muutoksenhaku — Euroopan unionin tavaramerkki — Hakemus sanamerkin English pink rekisteröimiseksi EU tavaramerkiksi — Sanamerkin PINK LADY ja kuviomerkkien, jotka sisältävät sanaosat ”Pink Lady”, haltijan esittämä väite — Väitteen hylkääminen — Euroopan unionin tavaramerkkejä käsittelevän tuomioistuimen ratkaisu — Päätöksen muuttaminen — Oikeusvoima)

7

2016/C 343/10

Asia C-341/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (kymmenes jaosto) 20.7.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Verwaltungsgericht Wien – Itävalta) – Hans Maschek v. Magistratsdirektion der Stadt Wien – Personalstelle Wiener Stadtwerke (Ennakkoratkaisupyyntö — Sosiaalipolitiikka — Direktiivi 2003/88/EY — 7 artikla — Oikeus palkalliseen vuosilomaan — Eläkkeelle siirtäminen asianomaisen henkilön hakemuksesta — Työntekijä, joka ei ole käyttänyt oikeuksiaan palkalliseen vuosilomaan ennen hänen työsuhteensa päättymistä — Kansallinen lainsäädäntö, jossa suljetaan pois rahallisen korvauksen maksaminen pitämättä jääneestä palkallisesta vuosilomasta — Sairausloma — Virkamiehet)

7

2016/C 343/11

Yhdistetyt asiat C-387/15 ja C-388/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 21.7.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Raad van State – Belgia) – Hilde Orleans, Rudi Van Buel ja Marina Apers (C-387/15) sekä Denis Malcorps, Myriam Rijssens ja Guido Van De Walle (C-388/15) v. Vlaams Gewest (Ennakkoratkaisupyyntö — Ympäristö — Direktiivi 92/43/ETY — Luontotyyppien suojelu — Erityisten suojelutoimien alueet — Natura 2000 -alue ”Schelden ja Durmen suistoalueet Alankomaiden rajalta Gentiin” — Satama-alueen kehittäminen — Suunnitelman tai hankkeen suojelualueelle aiheuttamien vaikutusten arvioiminen — Kielteisten vaikutusten aiheuttaminen — Tuhottua osaa vastaavan aluetyypin edeltävä kehittäminen, jota ei ole vielä saatettu päätökseen — Päätökseen saattaminen arvioimisen jälkeen — 6 artiklan 3 ja 4 kohta)

8

2016/C 343/12

Asia C-502/14: Unionin tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 30.6.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Consiglio di Stato – Italia) – Buzzi Unicem SpA ym. v. Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ja Ministero dello Sviluppo Economico (Ennakkoratkaisupyyntö — Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 99 artikla — Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmä Euroopan unionissa — Direktiivi 2003/87/EY — 10 a artiklan 5 kohta — Päästöoikeuksien jakomenetelmä — Päästöoikeuksien jakaminen maksutta — Yhtenäisen monialaisen korjauskertoimen laskentatapa — Päätös 2011/278/EU — 15 artiklan 3 kohta — Päätös 2013/448/EU — 4 artikla — Liite II — Pätevyys)

9

2016/C 343/13

Asia C-129/15: Unionin tuomioistuimen määräys (yhdeksäs jaosto) 7.7.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Administrativen sad Sofia-grad – Bulgaria) – H. M. v. Agentsia za darzhavna finansova inspektsia (ADFI) (Ennakkoratkaisupyyntö — Julkiset tavarahankinnat — Direktiivi 2004/18/EY — 1 artiklan 9 kohta — Käsite ”julkisoikeudellinen laitos” — Voitontavoittelutarkoituksessa perustettu sairaala, jonka osakekanta on kokonaan yksityisessä omistuksessa — Tulot ovat yli 50-prosenttisesti tai yli 30-prosenttisesti peräisin julkisesta sairausvakuutusjärjestelmästä vastikkeena sairaanhoitopalveluista suoritetuista maksuista — 7 artiklan b alakohta — Hankintasopimuksen ennakoitu arvo — Kynnys ei ylity — Varma rajat ylittävä intressi — Tietojen puuttuminen — Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 53 artiklan 2 kohta — Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

10

2016/C 343/14

Asia C-214/15: Unionin tuomioistuimen määräys (yhdeksäs jaosto) 7.7.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Supremo Tribunal Administrativo – Portugali) – Município de Vila Pouca de Aguiar v. Sá Machado & Filhos SA (Ennakkoratkaisupyyntö — Rakennusurakat — Direktiivi 2004/18/EY — 55 artikla — Hankintailmoitus — Tarjoukseen ei ole liitetty poikkeuksellisen alhaista hintaa koskevia perusteluita — Määrittelyperusteet — 7 artiklan c alakohta — Hankinnan arvo — Kynnysarvo ei ylity — Varma rajat ylittävä intressi — Tietojen puuttuminen — Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

10

2016/C 343/15

Asia C-246/15 P: Unionin tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 14.7.2016 – Valittajana Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG sekä muina osapuolina Euroopan komissio ja Land Hessen (Muutoksenhaku — Unionin tuomioistuimen työjärjestys — Valtiontuet — Sahalaitoksen perustamista Hessenin osavaltioon (Saksa) koskevat valtion toimenpiteet — Päätös, jossa todetaan, ettei kyseessä ole valtiontuki — Muodollisen tutkintamenettelyn aloittamatta jättäminen — Valitus, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja joka on osittain selvästi perusteeton)

11

2016/C 343/16

Asia C-293/15 P: Unionin tuomioistuimen määräys (kahdeksas jaosto) 30.6.2016 – Valittajana Slovenská pošta a.s. sekä muina osapuolina Euroopan komissio, Slovakian tasavalta, Cromwell a.s., Slovak Mail Services a.s., Prvá Doručovacia, a.s. ja ID Marketing Slovensko s.r.o. (aikaisemmin TNT Post Slovensko s.r.o.) (Muutoksenhaku — Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 181 artikla — Julkiset yritykset — Postipalveluita koskevan Slovakian lainsäädännön muuttaminen — Yksinoikeudet, jotka on myönnetty vakiintuneelle toiminnanharjoittajalle, Slovenská pošta a.s:lle, postin yhdistelmäpalvelujen tarjoamista varten — Päätös, jossa todetaan, että kyseiset säännökset ovat EY 86 ja EY 82 artiklan vastaisia)

11

2016/C 343/17

Asia C-295/15 P: Unionin tuomioistuimen määräys (yhdeksäs jaosto) 22.6.2016 – Valittajana Matratzen Concord GmbH sekä muina osapuolina Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) ja KBT & Co. Ernst Kruchen agenzia commerciale sociétá in accomandita (Muutoksenhaku — Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 181 artikla — EU-tavaramerkki — EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki ARKTIS — Menettämistä koskeva vaatimus — Tavaramerkin tosiasiallinen käyttö — Asetus (EY) N:o 207/2009 — 51 artiklan 1 kohdan a alakohta — Tavaramerkin käytön muoto — Todisteet tavaramerkin käyttämisestä — Tavaramerkin haltijan suostumus — Menettämistä koskevan vaatimuksen osittainen hylkääminen)

12

2016/C 343/18

Asia C-399/15 P: Unionin tuomioistuimen määräys (yhdeksäs jaosto) 12.7.2016 – Valittajana Vichy Catalán SA sekä muina osapuolina Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto ja Hijos de Rivera SA (Muutoksenhaku — EU-tavaramerkki — Kanteen nostamisen määräaika — Ennalta arvaamaton seikka — Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 181 artikla — Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

12

2016/C 343/19

Asia C-450/15: Unionin tuomioistuimen määräys (yhdeksäs jaosto) 28.6.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Consiglio di Stato – Italia) – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato v. Italsempione – Spedizioni Internazionali SpA (Ennakkoratkaisupyyntö — Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 53 artiklan 2 kohta — Asetus (EY) N:o 1/2003 — 23 artiklan 2 kohdan a alakohta — Tulkinta suhteellisuusperiaatteen mukaisesti — Sakon määrän määrittäminen — Perusteet — Sakkojen laskennasta annetut suuntaviivat — Kansallinen käytäntö — Sakon perusmäärän mukauttaminen — Raskauttavien tai lieventävien seikkojen huomioon ottaminen — Enimmäismäärän, joka on 10 prosenttia kokonaisliikevaihdosta, soveltaminen — Unionin tuomioistuimen toimivallan puuttuminen — Toimivallan selvä puuttuminen)

13

2016/C 343/20

Asia C-456/15: Unionin tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 14.7.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Verwaltungsgericht Berlin – Saksa) – BASF SE v. Saksan valtio (Ennakkoratkaisupyyntö — Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 99 artikla — Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmä Euroopan unionissa — Direktiivi 2003/87/EY — 10 a artiklan 5 kohta — Päästöoikeuksien jakomenetelmä — Päästöoikeuksien jakaminen maksutta — Yhtenäisen monialaisen korjauskertoimen laskentatapa — Päätös 2011/278/EU — 15 artiklan 3 kohta — Päätös 2013/448/EU — 4 artikla — Liite II — Pätevyys)

13

2016/C 343/21

Asia C-510/15 P: Unionin tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 7.7.2016 – Valittajana Fapricela – Indústria de Trefilaria SA ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Unionin tuomioistuimen työjärjestys — Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Jänneteräksen eurooppalaiset markkinat — Todistustaakka — Syyttömyysolettama — Sakot — Sakkojen määrän laskennasta annetut vuoden 2006 suuntaviivat — Täysi tuomiovalta — Kilpailusääntöjen rikkomisen vakavuuden ja estävän vaikutuksen takia määrättävän lisämaksun määrittäminen — Perustelut — Suhteellisuusperiaate ja yhdenvertaisen kohtelun periaate)

14

2016/C 343/22

Asia C-532/15 P: Unionin tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 7.7.2016 – Westfälische Drahtindustrie GmbH, Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG ja Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG v. Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 181 artikla — Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Euroopan jänneteräsmarkkinat — Sakot — Maksukyvyn arviointi — Sakkojen määrän laskennasta vuonna 2006 annetut suuntaviivat — Täysi toimivalta — Riidanalaista päätöstä myöhempien seikkojen huomioon ottaminen — Suhteellisuusperiaate ja yhdenvertaisen kohtelun periaate — Oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan)

15

2016/C 343/23

Asia C-604/15 P: Unionin tuomioistuimen määräys (viides jaosto) 12.7.2016 – Valittajana Ana Pérez Gutiérrez ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Unionin tuomioistuimen työjärjestys — 181 artikla — Sopimussuhteen ulkopuolinen Euroopan unionin vastuu — Kansanterveys — Euroopan komission ehdottamat tupakkatuotteiden pakkauksissa käytettävät tupakoinnin terveysvaikutuksista varoittavat valokuvat — Kuolleen henkilön kuvan luvaton käyttö)

15

2016/C 343/24

Asia C-608/15 P P: Unionin tuomioistuimen määräys (kahdeksas jaosto) 7.7.2016 – Valittajana Panasonic Corp. Sekä muina osapuolina MT Picture Display Co. Ltd ja Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Unionin tuomioistuimen työjärjestys — 181 artikla — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Televisiossa ja tietokoneiden näytöissä käytettävien värikuvaputkien maailmanlaajuiset markkinat — Hintoja, markkinoiden jakamista, asiakkaita ja tuotannon rajoittamista koskevat sopimukset ja yhtenäistetyt menettelytavat — Puolustautumisoikeudet — Väitetiedoksianto — Sisältö)

16

2016/C 343/25

Asia C-669/15: Unionin tuomioistuimen määräys (viides jaosto) 30.6.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Cour d’appel de Versailles – Ranska) – Electricité Réseau Distribution France SA (ERDF) v. Axa Corporate Solutions SA ja Ombrière Le Bosc SAS (Ennakkoratkaisupyyntö — Oikeussääntöjen puuttuminen — Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen — Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 53 artiklan 2 kohta ja 94 artikla)

16

2016/C 343/26

Asia C-7/16: Unionin tuomioistuimen määräys (viides jaosto) 5.7.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Juzgado de Primera Instancia no 11 de Vigo – Espanja) – Banco Popular Español SA ja PL Salvador SARL v. Maria Rita Giraldez Villar ja Modesto Martínez Baz (Ennakkoratkaisupyyntö — Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 99 artikla — Direktiivi 93/13/ETY — Kohtuuttomat ehdot — Saatavan siirtäminen — Velallisen oikeus velkansa lakkaamiseen — Tämän oikeuden käyttöä koskeva edellytykset)

17

2016/C 343/27

Asia C-55/16: Unionin tuomioistuimen määräys (yhdeksäs jaosto) 30.6.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Romania) – Evo Bus GmbH v. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești (Ennakkoratkaisupyyntö — Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 99 artikla — Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä — Oikeus palautukseen — Kahdeksas direktiivi 79/1072/ETY — Palautuksen saamista koskevat edellytykset — Muiden kuin 3 ja 4 artiklassa tarkoitettujen edellytysten asettaminen — Velvollisuus näyttää veron maksaminen toteen — Hyväksyttävyys)

17

2016/C 343/28

Asia C-173/16: Unionin tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 22.6.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Court of Appeal – Irlanti) – M.H. v. M.H. (Ennakkoratkaisu — Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 99 artikla — Perusteltu epäilys puuttuu — Tuomioistuimen toimivalta avioliittoa koskevissa asioissa — Asetus (EY) N:o 2201/2003 — 16 artiklan 1 kohdan a alakohta — Sen päivän määrittäminen, jona asia on pantu vireille tuomioistuimessa — Käsite ”ajankohta, jona haastehakemus tai vastaava asiakirja jätetään tuomioistuimeen”)

18

2016/C 343/29

Asia C-238/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Finanzgericht Münster (Saksa) on esittänyt 26.4.2016 – X v. Finanzamt I

18

2016/C 343/30

Asia C-259/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) on esittänyt 10.5.2016 – Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (Confetra), Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici, Società Fercam SpA, Associazione non Riconosciuta Alsea, Associazione Fedit, Società Carioni Spedizioni Internazionali Srl, Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali – Associazione Fedespedi ja Società Tnt Global Express SpA v. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ja Ministero dello Sviluppo Economico

19

2016/C 343/31

Asia C-260/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) on esittänyt 11.5.2016 – Aicai Associazione Italiana Corrieri Aerei Internazionali, Società Dhl Express (Italy) Srl, Federal Express Europe Inc. ja Società United Parcel Service Italia Ups Srl v. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ja Ministero dello Sviluppo Economico

20

2016/C 343/32

Asia C-273/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Corte suprema di cassazione (Italia) on esittänyt 13.5.2016 – Agenzia delle Entrate v. Federal Express Europe Inc. – Filiale italiana

21

2016/C 343/33

Asia C-274/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Düsseldorf (Saksa) on esittänyt 13.5.2016 – flightright GmbH v. Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA

22

2016/C 343/34

Asia C-290/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on esittänyt 24.5.2016 – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V v. Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG

22

2016/C 343/35

Asia C-311/16 P: Valitus, jonka Zoohaus Bürstadt, Helmut Ofenloch GmbH & Co. KG on tehnyt 20.5.2016 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-817/14, Zoofachhandel Züpke ym. v. komissio, 17.3.2016 antamasta tuomiosta

23

2016/C 343/36

Asia C-316/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Saksa) on esittänyt 3.6.2016 – B v. Land Baden-Württemberg

23

2016/C 343/37

Asia C-322/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Stato (Italia) on esittänyt 7.6.2016 – Global Starnet Ltd v. Ministero dell’Economia e delle Finanze ja Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato

24

2016/C 343/38

Asia C-326/16 P: Valitus, jonka LL on tehnyt 9.7.2016 unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-615/15, LL v. parlamentti, 19.4.2016 antamasta määräyksestä

25

2016/C 343/39

Asia C-336/16: Kanne 15.6.2016 – Euroopan komissio v. Puolan tasavalta

27

2016/C 343/40

Asia C-348/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale di Milano (Italia) on esittänyt 22.6.2016 – Sacko Moussa v. Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Milano

28

2016/C 343/41

Asia C-350/16 P: Valitus, jonka Salvatore Aniello Pappalardo, Pescatori La Tonnara Soc.coop., Fedemar Srl, Testa Giuseppe & C. s.n.c, Pescatori San Pietro Apostolo Srl, Camplone Arnaldo & C. Snc di Camplone Arnaldo & C., Valentino Pesca s.a.s. ja di Camplone Arnaldo & C ovat tehneet 24.6.2016 unionin yleisen tuomioistuimen (kolmas jaosto) asiassa T-316/13., Pappalardo ym. v. komissio, 27.4.2016 antamasta tuomiosta

28

2016/C 343/42

Asia C-360/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesverwaltungsgericht (Saksa) on esittänyt 29.6.2016 – Saksan liittotasavalta v. Aziz Hasan

30

2016/C 343/43

Asia C-364/16 P: Valitus, jonka Trioplast Industrier AB on tehnyt 1.7.2016 unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-669/14, Trioplast Industrier AB v. Euroopan komissio, 12.5.2016 antamasta tuomiosta

31

2016/C 343/44

Asia C-366/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (ulkomaalaisasioita käsittelevä hallintotuomioistuin) (Belgia) on esittänyt 5.7.2016 – H. F. v. Belgian valtio

33

2016/C 343/45

Asia C-372/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberlandesgericht München (Saksa) on esittänyt 6.7.2016 – Soha Sahyouni v. Raja Mamisch

33

2016/C 343/46

Asia C-382/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Finanzgericht Rheinland-Pfalz (Saksa) on esittänyt 11.7.2016 – Hornbach-Baumarkt-AG v. Finanzamt Landau

34

2016/C 343/47

Asia C-386/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Liettua) on esittänyt 12.7.2016 – UAB ”Toridas” v. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

34

2016/C 343/48

Asia C-387/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Liettua) on esittänyt 12.7.2016 – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos v. Nidera B.V.

35

2016/C 343/49

Asia C-407/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Augstākā tiesa (Latvia) on esittänyt 20.7.2016 – SIA ”Aqua Pro” v. Valsts ieņēmumu dienests

36

2016/C 343/50

Asia C-155/16: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 8.7.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt la Cour de cassation – Ranska) – Sarval Sud-Est SAS, Siffda Bretagne SAS, Siffda Centre SAS, Siram SARL, Francisque Gay ja Patrick Legras de Grandcourt v. Association ATM Porc, Association ATM Avicole, Association ATM équidés Angee, Association ATM éleveurs de ruminants, Association ATM lapins Clipp, Association ATM palmipèdes gras – Cifog, Association ATM ponte – CNPO, Atemax France, Monnard Jura SNC, Fédération nationale bovine (FNB) ja Fédération nationale porcine

37

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2016/C 343/51

Asia T-72/12: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 18.7.2016 – Bank Mellat v. neuvosto (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Iraniin kohdistuvat rajoittavat toimenpiteet, joiden tarkoituksena on estää ydinaseiden levittäminen — Varojen jäädyttäminen — Riidanalaisten toimien kumoaminen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

38

2016/C 343/52

Asia T-365/16: Kanne 8.7.2016 – Portigon v. SRB

38

2016/C 343/53

Asia T-376/16: Kanne 14.7.2016 – Oberösterreichische Landesbank v. SRB

40

2016/C 343/54

Asia T-377/16: Kanne 14.7.2016 – Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank v. SRB

41

2016/C 343/55

Asia T-395/16: Kanne 22.7.2016 – Windfinder R&L v. EUIPO (Windfinder)

41

2016/C 343/56

Asia T-404/16: Kanne PVÄ – Galletas Gullon v EUIPO – O2 Holdings (Pakkauksen muoto)

42

2016/C 343/57

Asia T-407/16: Kanne 26.7.2016 – Banco Popular Español v. EUIPO – Pledgeling (p)

43

2016/C 343/58

Asia T-418/16: Kanne 29.7.2016 – Galletas Gullon v. EUIPO – O2 Holdings (pakkauksen muoto)

43

2016/C 343/59

Asia T-419/16: Kanne 28.7.2016 – Carrera Brands v. EUIPO – Autec (Carrera)

44

2016/C 343/60

Asia T-421/16: Kanne 29.7.2016 – sheepworld v. EUIPO (Beste Oma)

45

2016/C 343/61

Asia T-422/16: Kanne 29.7.2016 – sheepworld v. EUIPO (Beste Mama)

45

2016/C 343/62

Asia T-425/16: Kanne 29.7.2016 – Hoffmann v. EUIPO (Genius)

46

2016/C 343/63

Asia T-427/16: Kanne 29.7.2016 – Martín Osete v. EUIPO – Rey (AN IDEAL WIFE)

46

2016/C 343/64

Asia T-428/16: Kanne 29.7.2016 – Martín Osete v. EUIPO – Rey (AN IDEAL LOVER)

47

2016/C 343/65

Asia T-429/16: Kanne 29.7.2016 – Martín Osete v. EUIPO – Rey (AN IDEAL HUSBAND)

48

2016/C 343/66

Asia T-438/16: Kanne 5.8.2016 – Altunis v. EUIPO – Hotel Cipriani (CIPRIANI)

48

2016/C 343/67

Asia T-506/14: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 12.7.2016 – Grandi Navi Veloci v. Komissio

49


FI

 

Top