Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:211:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 211, 13. kesäkuuta 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 211

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

59. vuosikerta
13. kesäkuu 2016


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2016/C 211/1

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin Tuomioistuin

2016/C 211/2

Asia C-200/13 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 21.4.2015 – Valittajana Euroopan unionin neuvosto sekä muina osapuolina Bank Saderat Iran ja Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Ydinaseiden levittämisen estäminen — Iranin islamilaiseen tasavaltaan kohdistetut rajoittavat toimenpiteet — Iranilaisen pankin varojen jäädyttäminen — Perusteluvelvollisuus — Toimen antamismenettely — Ilmeinen arviointivirhe)

2

2016/C 211/3

Asia C-366/13: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 20.4.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Corte suprema di cassazione – Italia) – Profit Investment SIM SpA (selvitystilassa) v. Stefano Ossi ym. (Ennakkoratkaisupyyntö — Asetus (EY) N:o 44/2001 — Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue — Käsite ”ristiriitaiset ratkaisut” — Kanteet, joiden kohde ei ole sama ja jotka on kohdistettu useisiin vastaajiin, joiden kotipaikka on eri jäsenvaltioissa — Toimivaltaisesta tuomioistuimesta sopimisen edellytykset — Oikeuspaikkalauseke — Käsite ”sopimusta koskeva asia” — Pätevän sopimussuhteen puuttumisen tutkiminen)

3

2016/C 211/4

Asia C-689/13: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 5.4.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana – Italia) – Puligienica Facility Esco SpA (PFE) v. Airgest SpA (Ennakkoratkaisupyyntö — Julkiset palveluhankinnat — Direktiivi 89/665/ETY — 1 artiklan 1 ja 3 kohta — Muutoksenhakumenettelyt — Julkisen hankintasopimuksen sopimuspuolen valinnasta tehtyyn päätökseen kohdistettu kumoamisvaatimus, jonka on esittänyt tarjoaja, jonka tarjousta ei ole valittu — Sopimuspuoleksi valitun tarjoajan esittämä liitännäisvaatimus — Oikeuskäytäntöön perustuva kansallinen sääntö, joka velvoittaa tutkimaan ensin liitännäisvaatimuksen ja, jos se todetaan perustelluksi, jättämään päävaatimuksen tutkimatta asiakysymystä tutkimatta — Yhteensoveltuvuus unionin oikeuden kanssa — SEUT 267 artikla — Unionin oikeuden ensisijaisuuden periaate — Jäsenvaltion ylimmän hallintotuomioistuimen täysistunnon ratkaisussa ilmaistu oikeusperiaate — Kansallinen lainsäädäntö, jonka mukaan kyseinen ratkaisu velvoittaa mainitun tuomioistuimen jaostoja — Unionin oikeuteen liittyvää kysymystä käsittelevän jaoston velvollisuus siirtää kysymys täysistunnon käsiteltäväksi, jos se on eri mieltä tämän ratkaisusta — Jaoston oikeus tai velvollisuus pyytää ennakkoratkaisua unionin tuomioistuimelta)

4

2016/C 211/5

Asia C-131/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 14.4.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Corte suprema di cassazione – Italia) – Malvino Cervati ja Società Malvi Sas di Cervati Malvino v. Agenzia delle Dogane ja Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane di Livorno (Ennakkoratkaisupyyntö — Maatalous — Yhteinen markkinajärjestely — Asetus (EY) N:o 565/2002 — 3 artiklan 3 kohta — Tariffikiintiö — Argentiinasta peräisin oleva valkosipuli — Tuontitodistukset — Tuontitodistuksista johtuvia oikeuksia ei voida siirtää — Kiertäminen — Oikeuden väärinkäyttö — Edellytykset — Asetus (EY, Euratom) N:o 2988/95 — 4 artiklan 3 kohta)

5

2016/C 211/6

Yhdistetyt asiat C-186/14 P ja C-193/14 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 7.4.2016 – Valittajina (asiassa C-186/14 P) ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. ym. ja muina osapuolina Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd, Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan komissio, sekä valittajana (asiassa C-193/14 P) Euroopan unionin neuvosto ja muina osapuolina Italia tasavalta ym. (Muutoksenhaku — Polkumyynti — Asetus (EY) N:o 384/96 — 3 artiklan 5, 7 ja 9 kohta — 6 artiklan 1 kohta — Asetus (EY) N:o 926/2009 — Tiettyjen Kiinasta peräisin olevien raudasta tai teräksestä valmistettujen saumattomien putkien tuonti — Lopullinen polkumyyntitulli — Vahingon uhan olemassaolon määrittäminen — Tutkimusajanjakson jälkeistä aikaa koskevien tietojen huomioon ottaminen)

6

2016/C 211/7

Asia C-294/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 7.4.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Finanzgericht Hamburg – Saksa) – ADM Hamburg AG v. Hauptzollamt Hamburg-Stadt (Ennakkoratkaisupyyntö — Tulliliitto ja yhteinen tullitariffi — Yhteisön tullikoodeksi — Tullietuudet — Asetus (ETY) N:o 2454/93 — 74 artiklan 1 kohta — Edunsaajamaasta viedyt alkuperätuotteet — Kuljetus — Lähetys, joka koostuu sekoituksesta raakaa palmuydinöljyä, joka on peräisin samaan tullietuusjärjestelmään kuuluvista eri vientimaista)

7

2016/C 211/8

Asia C-315/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 7.4.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Bundesgerichtshof – Saksa) – Marchon Germany GmbH v. Yvonne Karaszkiewicz (Ennakkoratkaisupyyntö — Itsenäiset kauppaedustajat — Direktiivi 86/653/ETY — 17 artiklan 2 kohta — Asiakaskuntahyvitys — Myöntämisedellytykset — Uusien asiakkaiden hankkiminen — Käsite ”uudet asiakkaat” — Päämiehen asiakkaat, jotka ostavat ensimmäistä kertaa tavaroita, joiden myynti on annettu kauppaedustajan tehtäväksi)

8

2016/C 211/9

Asia C-324/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 7.4.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Krajowa Izba Odwoławcza – Puola) – Partner Apelski Dariusz v. Zarząd Oczyszczania Miasta (Ennakkoratkaisupyyntö — Julkiset hankinnat — Direktiivi 2004/18/EY — Taloudellisten toimijoiden tekninen ja/tai ammatillinen pätevyys — 48 artiklan 3 kohta — Mahdollisuus käyttää hyväksi muiden yksiköiden voimavaroja — Ehdot ja menettelysäännöt — Tarjoajan ja muiden yksiköiden välisten yhteyksien luonne — Tarjouksen muuttaminen — Sähköisen huutokaupan peruuttaminen ja uudelleen järjestäminen — Direktiivi 2014/24/EU)

8

2016/C 211/10

Asia C-377/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 21.4.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Krajský soud v Praze – Tšekki) – Ernst Georg Radlinger ja Helena Radlingerová v. FINWAY a.s. (Ennakkoratkaisupyyntö — Direktiivi 93/13/ETY — 7 artikla — Maksukyvyttömyysmenettelyä koskevat kansalliset säännöt — Kulutusluottosopimukseen perustuvat velat — Tehokkaat oikeussuojakeinot tuomioistuimissa — Liitteessä olevan 1 kohdan e alakohta — Korvauksen määrän suhteettomuus — Direktiivi 2008/48/EY — 3 artiklan l alakohta — Luoton kokonaismäärä — Liitteessä I oleva I kohta — Luoton nostoerän määrä — Todellisen vuosikoron laskeminen — 10 artiklan 2 kohta — Tiedottamisvelvollisuus — Viran puolesta tutkiminen — Seuraamus)

10

2016/C 211/11

Yhdistetyt asiat C-381/14 ja C-385/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 14.4.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Juzgado de lo Mercantil no 9 de Barcelona – Espanja) – Jorge Sales Sinués v. Caixabank SA (asia C-381/14), ja Youssouf Drame Ba v. Catalunya Caixa SA (Catalunya Banc SA) (asia C-385/14) (Ennakkoratkaisupyyntö — Direktiivi 93/13/ETY — Elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien väliset sopimukset — Kiinnelainasopimukset — Vähimmäiskorkoehto — Ehdon tutkiminen sen pätemättömäksi toteamista varten — Ryhmäkanne — Kieltokanne — Samaan asiaan kohdistuvan yksittäistapausta koskevan kanteen käsittelyn lykkääminen)

11

2016/C 211/12

Asia C-397/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 14.4.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Sąd Najwyższy – Puola) – Polkomtel sp. z o.o. v. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Ennakkoratkaisupyyntö — Sähköiset viestintäverkot ja -palvelut — Direktiivi 2002/22/EY — 28 artikla — Muut kuin maantieteelliset numerot — Jäsenvaltiossa, jossa operaattori sijaitsee, asuvien loppukäyttäjien oikeus saada palveluja käyttäen muita kuin maantieteellisiä numeroita — Direktiivi 2002/19/EY — 5, 8 ja 13 artikla — Kansallisten sääntelyviranomaisten toimivaltuudet ja tehtävät käyttöoikeuden ja yhteenliittämisen osalta — Velvollisuuksien asettaminen, muuttaminen tai poistaminen — Velvollisuuksien asettaminen yrityksille, joiden määräämisvallassa ovat yhteydet loppukäyttäjiin — Hintavalvonta — Yritys, jolla ei ole huomattavaa markkinavoimaa — Direktiivi 2002/21/EY — Yritysten välisten riitojen ratkaisu — Kansallisen sääntelyviranomaisen päätös, jossa vahvistetaan yhteistyöehdot ja hinnoitteluperusteet yritysten välisille palveluille)

11

2016/C 211/13

Asia C-441/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 19.4.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Højesteret – Tanska) – Dansk Industri (DI), Ajos A/S:n puolesta v. Karsten Eigil Rasmussenin kuolinpesä (Ennakkoratkaisupyyntö — Sosiaalipolitiikka — Euroopan unionin perusoikeuskirja — Direktiivi 2000/78/EY — Ikään perustuvan syrjinnän kiellon periaate — Direktiivin vastainen kansallinen säännöstö — Yksityisen mahdollisuus saattaa valtio vastuuseen unionin oikeuden rikkomisesta — Yksityisten välinen oikeusriita — Eri oikeuksien ja periaatteiden keskinäinen arviointi — Oikeusvarmuuden ja luottamuksensuojan periaatteet — Kansallisen tuomioistuimen asema)

12

2016/C 211/14

Asia C-460/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (kymmenes jaosto) 7.4.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Hoge Raad der Nederlanden – Alankomaat) – Johannes Evert Antonius Massar v. DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV (Ennakkoratkaisupyyntö — Oikeusturvavakuutus — Direktiivi 87/344/ETY — 4 artiklan 1 kohta — Vakuutuksenottajan oikeus valita vapaasti asianajaja — Oikeudenkäynti- tai hallintomenettely — Käsite — Julkisen elimen työnantajalle antama lupa työsopimuksen irtisanomiseen)

13

2016/C 211/15

Asia C-483/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 7.4.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Oberster Gerichtshof – Itävalta) – KA Finanz AG v. Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group (Ennakkoratkaisupyyntö — Rooman yleissopimus — Sovellettava laki — Rajatylittävä sulautuminen — Direktiivi 78/855/ETY — Direktiivi 2005/56/EY — Absorptiosulautuminen — Velkojainsuoja — Se, että sulautuvan yhtiön kaikki varat ja velat siirtyvät vastaanottavalle yhtiölle)

14

2016/C 211/16

Asia C-522/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 14.4.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Bundesfinanzhof – Saksa) – Sparkasse Allgäu v. Finanzamt Kempten (Ennakkoratkaisupyyntö — Sijoittautumisvapaus — SEUT 49 artikla — Jäsenvaltion sääntely, jonka mukaan luottolaitosten on annettava veroviranomaisille tietoja kuolleiden asiakkaidensa varoista perintöveron kantamista varten — Kyseisen sääntelyn soveltaminen sellaisessa toisessa jäsenvaltiossa sijaitseviin sivuliikkeisiin, jossa pankkisalaisuus kieltää periaatteessa tällaisten tietojen toimittamisen)

14

2016/C 211/17

Asia C-546/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 7.4.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunale di Udine – Italia) – Asia, jonka on saattanut vireille Degano Trasporti Sas di Ferruccio Degano & C. (selvitystilassa) (Ennakkoratkaisupyyntö — Verotus — Arvonlisävero — SEU 4 artiklan 3 kohta — Direktiivi 2006/112/EY — Maksukyvyttömyys — Velkojien sopimukseen perustuvaa velkajärjestelyä koskeva menettely (akordimenettely) — Arvonlisäverosaatavien maksaminen osittain)

15

2016/C 211/18

Asia C-556/14 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 7.4.2016 – Valittajana Holcim (Romania) SA ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Ympäristö — Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmä Euroopan unionissa — Direktiivi 2003/87/EY — 19 ja 20 artikla — Asetus (EY) N:o 2216/2004 — 10 artikla — Päästöoikeuskaupan rekisterijärjestelmä — Tuottamusvastuu — Komissio ei ole suostunut antamaan tietoja eikä kieltämään liiketoimia anastetuilla päästöoikeuksilla — Ankara vastuu)

16

2016/C 211/19

Asia C-558/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 21.4.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunal Superior de Justicia del País Vasco – Espanja) – Mimoun Khachab v. Subdelegación del Gobierno en Álava (Ennakkoratkaisupyyntö — Direktiivi 2003/86/EY — 7 artiklan 1 kohdan c alakohta — Perheenyhdistäminen — Perheenyhdistämisen edellytykset — Vakaat, säännölliset ja riittävät tulot ja varat — Kansallinen lainsäädäntö, jossa sallitaan sen ennakolta arviointi, onko perheenkokoajalla todennäköisesti tuloja ja varoja — Yhteensoveltuvuus)

16

2016/C 211/20

Asia C-561/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 12.4.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Østre Landsret – Tanska) – Caner Genc v. Integrationsministeriet (Ennakkoratkaisupyyntö — ETY:n ja Turkin välinen assosiaatiosopimus — Päätös N:o 1/80 — 13 artikla — Standstill-lauseke — Perheenyhdistäminen — Kansallinen säännöstö, jossa säädetään perheenyhdistämisessä sovellettavista uusista rajoittavammista edellytyksistä, jotka koskevat asianomaisessa jäsenvaltiossa asuvan oleskeluoikeuden saaneen taloudellisesti aktiivisen Turkin kansalaisen sellaisia perheenjäseniä, jotka eivät ole taloudellisesti aktiivisia — Riittävää liityntää koskeva edellytys onnistuneen kotoutumisen mahdollistamiseksi)

17

2016/C 211/21

Asia C-572/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 21.4.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Oberster Gerichtshof – Itävalta) – Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte GmbH v. Amazon EU Sàrl, Amazon Services Europe Sàrl, Amazon.de GmbH, Amazon Logistik GmbH ja Amazon Media Sàrl (Ennakkoratkaisupyyntö — Asetus (EY) N:o 44/2001 — Tuomioistuimen toimivalta siviili- ja kauppaoikeuden alalla — 5 artiklan 3 alakohta — Sopimukseen perustumatonta vahingonkorvausta koskevan asian käsite — Direktiivi 2001/29/EY — Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistaminen tietoyhteiskunnassa — 5 artiklan 2 kohdan b alakohta — Kappaleen valmistamista koskeva oikeus — Poikkeukset ja rajoitukset — Kappaleen valmistaminen yksityiseen käyttöön — Sopiva hyvitys — Maksamatta jättäminen — Tilanteen kuuluminen mahdollisesti asetuksen (EY) N:o 44/2001 5 artiklan 3 alakohdan soveltamisalaan)

18

2016/C 211/22

Asia C-5/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (kymmenes jaosto) 7.4.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Gerechtshof Amsterdam – Alankomaat) – Gökhan Büyüktipi v. Achmea Schadeverzekeringen NV ja Stichting Achmea Rechtsbijstand (Ennakkoratkaisupyyntö — Oikeusturvavakuutus — Direktiivi 87/344/ETY — 4 artiklan 1 kohta — Vakuutuksenottajan oikeus valita vapaasti asianajaja — Oikeudenkäynti- tai hallintomenettely — Käsite — Hoitoluvan epäämistä koskeva oikaisuvaatimus)

18

2016/C 211/23

Asia C-100/15 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 14.4.2016 – Valittajana Netherlands Maritime Technology Association sekä muina osapuolina Euroopan komissio ja Espanjan kuningaskunta (Muutoksenhaku — Valtiontuet — Tietyistä omaisuuseristä, jotka on hankittu rahoitusleasingillä, tehtävää varhennettua poistoa koskeva järjestelmä — Päätös, jolla todetaan, ettei valtiontukea ole annettu — Muodollista tutkintamenettelyä ei ole aloitettu — Tutkinnan riittämättömyys ja puutteellisuus — Perusteluvelvollisuus — Valikoivuus)

19

2016/C 211/24

Asia C-193/15 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 7.4.2016 – Valittajana Tarif Akhras sekä muina osapuolina Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka (YUTP) — Syyrian arabitasavaltaan kohdistettavat rajoittavat toimenpiteet — Kyseisestä hallinnosta hyötyviin tai sitä tukeviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistettavat toimenpiteet — Näyttö siitä, että merkitseminen luetteloihin on perusteltua — Todisteiden kokonaisuus — Todisteiden ottaminen huomioon vääristyneellä tavalla)

20

2016/C 211/25

Asia C-266/15 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 7.4.2016 – Valittajana Central Bank of Iran ja muuna osapuolena Euroopan unionin neuvosto (Muutoksenhaku — Iranin islamilaiseen tasavaltaan kohdistuvat rajoittavat toimenpiteet — Luettelo henkilöistä ja yhteisöistä, joiden varoja ja taloudellisia resursseja on jäädytetty — Edellytys, joka koskee aineellista, logistista tai rahoituksellista tukea Iranin hallitukselle — Keskuspankin rahoituspalvelut)

20

2016/C 211/26

Asia C-284/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 7.4.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt cour du travail de Bruxelles – Belgia) – Office national de l’emploi (ONEm) v. M, sekä M v. Office national de l’emploi (ONEm) ja Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage (CAPAC) (Ennakkoratkaisupyyntö — SEUT 45 ja SEUT 48 artikla — Euroopan unionin perusoikeuskirja — 15 artiklan 2 kohta — Asetus (ETY) N:o 1408/71 — 67 artiklan 3 kohta — Sosiaaliturva — Osa-aikatyöstä saatavien tulojen täydentämiseen tarkoitettu työttömyyskorvaus — Etuuden myöntäminen — Työskentelykausien täyttyminen — Vakuutus- tai työskentelykausien yhteenlaskeminen — Toisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan täyttyneiden vakuutus- tai työskentelykausien huomioon ottaminen)

21

2016/C 211/27

Yhdistetyt asiat C-404/15 ja C-659/15 PPU: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 5.4.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen – Saksa) – Seuraavista henkilöistä annettujen eurooppalaisten pidätysmääräysten toimeenpano: Pál Aranyosi (C-404/15) ja Robert Căldăraru (C-659/15 PPU) (Ennakkoratkaisupyyntö — Poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa — Puitepäätös 2002/584/YOS — Eurooppalainen pidätysmääräys — Täytäntöönpanosta kieltäytymisen perusteet — Euroopan unionin perusoikeuskirja — 4 artikla — Epäinhimillisen tai halventavan kohtelun kielto — Vankeusolosuhteet pidätysmääräyksen antaneessa jäsenvaltiossa)

21

2016/C 211/28

Asia C-84/16 P: Valitus, jonka Continental Reifen Deutschland GmbH on tehnyt 12.2.2016 unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-525/14, Compagnie générale des établissements Michelin v. EUIPO, 8.12.2015 antamasta tuomiosta

22

2016/C 211/29

Asia C-106/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Najwyższy (Puola) on esittänyt 22.2.2016 – Polbud – Wykonawstwo sp. z o.o.

23

2016/C 211/30

Asia C-113/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Unkari) on esittänyt 26.2.2016 – Günter Horváth v. Vas Megyei Kormányhivatal

24

2016/C 211/31

Asia C-114/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Kúria (Unkari) on esittänyt 26.2.2016 – Damien Zöldség, Gyümölcs Kereskedelmi és Tanácsadó Kft. v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

25

2016/C 211/32

Asia C-129/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Unkari) on esittänyt 1.3.2016 – Túrkevei Tejtermelő Kft. v. Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

25

2016/C 211/33

Asia C-131/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Krajowa Izba Odwoławcza (Puola) on esittänyt 1.3.2016 – Archus Sp. z o.o. ja Gama Jacek Lipik v. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

26

2016/C 211/34

Asia C-135/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Saksa) on esittänyt 7.3.2016 – Georgsmarienhütte GmbH ym. v. Saksan valtio

27

2016/C 211/35

Asia C-144/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal (Portugali) on esittänyt 14.3.2016 – Município de Palmela v. ASAE – Divisão de Gestão de Contraordenações

27

2016/C 211/36

Asia C-147/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Vredegerecht te Antwerpen (Belgia) on esittänyt 14.3.2016 – Karel de Grote – Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen VZW v. Susan Romy Jozef Kuijpers

28

2016/C 211/37

Asia C-156/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Finanzgericht München (Saksa) on esittänyt 17.3.2016 – Tigers GmbH v. Hauptzollamt Landshut

29

2016/C 211/38

Asia C-158/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Oviedo (Espanja) on esittänyt 16.3.2016 – Margarita Isabel Vega González v. Consejería de Hacienda y Sector Público de la Administración del Principado de Asturias

30

2016/C 211/39

Asia C-163/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Rechtbank Den Haag (Alankomaat) on esittänyt 21.3.2016 – Christian Louboutin ja Christian Louboutin SAS v. Van Haren Schoenen BV

30

2016/C 211/40

Asia C-172/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Düsseldorf (Saksa) on esittänyt 25.3.2016 – Ljiljana Kammerer ja Frank Kammerer v. Swiss International Air Lines AG

31

2016/C 211/41

Asia C-173/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Court of Appeal (Irlanti) on esittänyt 29.3.2016 – M.H. v. M.H.

31

2016/C 211/42

Asia C-183/16 P: Valitus, jonka Tilly-Sabco on tehnyt 31.3.2016 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-397/13, Tilly-Sabco v. komissio, 14.1.2016 antamasta tuomiosta

32

2016/C 211/43

Asia C-184/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis (Kreikka) on esittänyt 1.4.2016 – Ovidiu-Mihaita Petrea v. Ypourgos Esoterikon kai Dioikitikis Anasygrotisis

33

2016/C 211/44

Asia C-189/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Högsta förvaltningsdomstolen (Ruotsi) on esittänyt 4.4.2016 – Boguslawa Zaniewicz-Dybeck v. Pensionsmyndigheten

34

2016/C 211/45

Asia C-194/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Riigikohus (Viro) on esittänyt 7.4.2016 – Bolagsupplysningen OÜ ja Ingrid Ilsjan v. Svensk Handel AB

35

2016/C 211/46

Asia C-199/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d’État (Belgia) on esittänyt 11.4.2016 – Belgian valtio v. Max-Manuel Nianga

36

2016/C 211/47

Asia C-200/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Supremo Tribunal de Justiça (Portugali) on esittänyt 12.4.2016 – Securitas – Serviços e Tecnologia de Segurança SA v. ICTS Portugal – Consultadoria de Aviação Comercial SA ym.

36

2016/C 211/48

Asia C-203/16 P: Valitus, jonka Dirk Andres (Heitkamp BauHolding GmbH:n konkurssiperän pesänhoitaja), aiemmin Heitkamp BauHolding GmbH, on tehnyt 12.4.2016 unionin yleisen tuomioistuimen (yhdeksäs jaosto) asiassa T-287/11, Heitkamp BauHolding v. komissio, 4.2.2016 antamasta tuomiosta

37

2016/C 211/49

Asia C-208/16 P: Valitus, jonka Saksan liittotasavalta on tehnyt 14.4.2016 unionin yleisen tuomioistuimen (yhdeksäs jaosto) asiassa T-287/11, Heitkamp BauHolding v. komissio, 4.2.2016 antamasta tuomiosta

38

2016/C 211/50

Asia C-228/16 P: Valitus, jonka Dimosia Epicheirisi Ilektrismou A.E. (DEI) on tehnyt 22.4.2016 unionin yleisen tuomioistuimen (neljäs jaosto) asiassa T-639/14, DEI v. komissio 9.2.2016 antamasta määräyksestä

39

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2016/C 211/51

Asia T-221/08: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 26.4.2016 – Strack v. komissio (Oikeus tutustua asiakirjoihin — Asetus (EY) N:o 1049/2001 — OLAFin tutkimusta koskevaan asiakirja-aineistoon liittyvät asiakirjat — Kumoamiskanne — Asiakirjoihin tutustumista koskevan oikeuden implisiittiset ja nimenomaiset epäämiset — Yksityiselämän ja yksilön koskemattomuuden suojaa koskeva poikkeus — Kolmannen taloudellisten etujen suojaa koskeva poikkeus — Päätöksentekomenettelyn suojaa koskeva poikkeus — Perusteluvelvollisuus — Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu)

41

2016/C 211/52

Asia T-556/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 27.4.2016 – European Dynamics Luxembourg ym. v. EUIPO (Julkiset palveluhankinnat — Tarjouspyyntömenettely — Ohjelmistokehitys ja ylläpitopalvelut — Tarjoajan tarjouksen hylkääminen — Tarjoajan luokittelu etusijajärjestystä koskevassa menettelyssä — Poissulkemisen syyt — Eturistiriita — Yhdenvertainen kohtelu — Huolellisuusvelvoite — Ratkaisuperusteet — Ilmeinen arviointivirhe — Perusteluvelvollisuus — Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu — Mahdollisuuden menetys)

42

2016/C 211/53

Asia T-316/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 27.4.2016 – Pappalardo v. komissio (Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu — Kalastus — Kalavarojen säilyttäminen — Tonnikalakantojen elvyttäminen — Kiireelliset toimenpiteet, joilla kielletään kalastaminen kurenuotta-aluksilla — Sellaisen oikeussäännön riittävän ilmeinen rikkominen, jolla annetaan oikeuksia yksityisille)

43

2016/C 211/54

Asia T-154/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 27.4.2016 – ANKO v. komissio (Välityslauseke — Seitsemännen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman (2007–2013) yhteydessä tehdyt avustussopimukset — Perform- ja Oasis-hankkeet — Tukikelpoiset kustannukset — Maksettujen summien palauttaminen — Vastakanne — Viivästyskorot)

44

2016/C 211/55

Asia T-155/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 27.4.2016 – ANKO v. komissio (Välityslauseke — Kuudennen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman (2002–2006) yhteydessä tehdyt rahoitussopimukset — Persona- ja Terregov-hankkeet — Tukikelpoiset kustannukset — Maksettujen summien palauttaminen — Vastakanne — Viivästyskorot)

44

2016/C 211/56

Asia T-267/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 28.4.2016 – Zehnder Group International v. EUIPO – Stiebel Eltron (comfotherm) (Euroopan unionin tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — EU-sanamerkki comfotherm — Aiempi kansallinen sanamerkki KOMFOTHERM — Suhteellinen hylkäysperuste — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Sekaannusvaara — Tuotteiden samankaltaisuus — Kohdeyleisö — Arviointiperusteiden keskinäinen riippuvuus)

45

2016/C 211/57

Asia T-463/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 27.4.2016 – Österreichische Post v. komissio (Direktiivi 2004/17/EY — Vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyt — Täytäntöönpanopäätös, jolla tietyt Itävallassa tarjottavat postialan palvelut jätetään direktiivin 2004/17 soveltamisalan ulkopuolelle — Direktiivin 2004/17 30 artikla — Perusteluvelvollisuus — Ilmeinen arviointivirhe)

46

2016/C 211/58

Asia T-777/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 28.4.2016 – Fon Wireless v. EUIPO – Henniger (Neofon) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin Neofon rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aiempi kansallinen sanamerkki FON — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

47

2016/C 211/59

Asia T-803/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 28.4.2016 – Gervais Danone v. EUIPO – Mahou (B’lue) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin B’lue rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aiempi EU-sanamerkki BLU DE SAN MIGUEL — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

47

2016/C 211/60

Asia T-21/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 26.4.2016 – Franmax v. EUIPO – Ehrmann (Dino) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin Dino rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aiempi dinosaurusta esittävä EU-kuviomerkki — Suhteellinen hylkäysperuste — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

48

2016/C 211/61

Asia T-52/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 28.4.2016 – Sharif University of Technology v. neuvosto (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Iraniin kohdistuvat rajoittavat toimenpiteet, joiden tarkoituksena on estää ydinaseiden levittäminen — Varojen jäädyttäminen — Iranin hallituksen tukeminen — Tutkimus ja teknologinen tuotekehittely sotilaallisilla tai sotatarviketeollisuuden aloilla — Puolustautumisoikeudet — Oikeus tehokkaaseen tuomioistuimen tarjoamaan oikeussuojaan — Oikeudellinen virhe ja arviointivirhe — Omaisuudensuoja — Oikeasuhteisuus — Harkintavallan väärinkäyttö — Vahingonkorvausvaatimus)

49

2016/C 211/62

Asia T-54/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 28.4.2016 – Jääkiekon SM-liiga v. EUIPO (Liiga) (EU-tavaramerkki — Hakemus kuviomerkin Liiga rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Ehdottomat hylkäysperusteet — Kuvailevuus — Erottamiskyvyn puute — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta ja 2 kohta)

49

2016/C 211/63

Asia T-89/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 27.4.2016 – Niagara Bottling v. EUIPO (NIAGARA) (EU-tavaramerkki — Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti — Sanamerkki NIAGARA — Ehdottomat hylkäysperusteet — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta)

50

2016/C 211/64

Asia T-144/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 28.4.2016 – L’Oréal v. EUIPO – Theralab (VICHY LABORATOIRES V IDÉALIA) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin VICHY LABORATOIRES V IDÉALIA rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aiempi EU-sanamerkki IDEALINA — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

51

2016/C 211/65

Asia T-539/13: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 21.4.2016 – Inclusion Alliance for Europe v. komissio (Kumoamiskanne — Seitsemäs tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelma (2007–2013) — MARE-, Senior- ja ECRN-hankkeet — Maksettujen taloudellisten suoritusten osittainen takaisinperintä — Täytäntöönpanokelpoinen päätös — Esitettyjen kanneperusteiden luonne — Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat, ja joka on osittain selvästi perusteeton)

51

2016/C 211/66

Asia T-83/16: Kanne 18.2.2016 – Banca Monte dei Paschi di Siena ja Banca Widiba v. EUIPO – ING-DIBa (WIDIBA)

52

2016/C 211/67

Asia T-84/16: Kanne 18.2.2016 – Banca Monte dei Paschi di Siena ja Banca Widiba v. EUIPO – ING-DIBa (widiba)

53

2016/C 211/68

Asia T-115/16: Kanne 18.3.2016 – Sandvik Intellectual Property v. EUIPO – Unipapel (ADVEON)

54

2016/C 211/69

Asia T-142/16: Kanne 4.4.2016 – Dröge ym. v. komissio

55

2016/C 211/70

Asia T-149/16: Kanne 11.4.2016 – Spliethoff’s Bevrachtingskantoor v. komissio

56

2016/C 211/71

Asia T-150/16: Kanne 6.4.2016 – Ecolab USA v. EUIPO (ECOLAB)

57

2016/C 211/72

Asia T-152/16: Kanne 11.4.2016 – Megasol Energie v. komissio

58

2016/C 211/73

Asia T-155/16: Kanne 7.4.2016 – CFA Institute v. EUIPO – Bloss ym. (CERTIFIED FINANCIAL ENGINEER CFE)

59

2016/C 211/74

Asia T-156/16: Kanne 7.4.2016 – CFA Institute v. EUIPO – Ernst ja Häcker (CERTIFIED FINANCIAL MODELER CFM)

60

2016/C 211/75

Asia T-159/16: Kanne 15.4.2016 – Metronia v. EUIPO – Zitro IP (TRIPLE O NADA)

61

2016/C 211/76

Asia T-172/16: Kanne 15.4.2016 – Centro Clinico e Diagnostico G.B. Morgagni v. komissio

61

2016/C 211/77

Asia T-174/16: Kanne 18.4.2016 – Wessel-Werk v. EUIPO – Wolf PVG (pölynimureiden suukappaleet)

62

2016/C 211/78

Asia T-175/16: Kanne 18.4.2016 – Wessel-Werk v. EUIPO – Wolf PVG (pölynimureiden suukappaleet)

63

2016/C 211/79

Asia T-177/16: Kanne 22.4.2016 – Mema v. CPVO (Braeburn 78 (11078))

64

2016/C 211/80

Asia T-178/16: Kanne 22.4.2016 – Policolor v. EUIPO – CWS-Lackfabrik Conrad W. Schmidt (Policolor)

65

 

Virkamiestuomioistuin

2016/C 211/81

Asia F-141/15: Kanne 23.3.2016 – ZZ v. komissio

66

2016/C 211/82

Asia F-101/12: Virkamiestuomioistuimen määräys 26.4.2016 – Claus v. komissio

66


FI

 

Top