EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:075:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 75, 26. helmikuuta 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 75

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

59. vuosikerta
26. helmikuu 2016


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

 

EUROOPAN PARLAMENTTI
ISTUNTOKAUSI 2013–2014
Istunnot 1.–4. heinäkuuta 2013
Tämän istunnon pöytäkirja on julkaistu virallisessa lehdessä EUVL C 319 E, 5.11.2013 .
HYVÄKSYTYT TEKSTIT

1


 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

PÄÄTÖSLAUSELMAT

 

Euroopan parlamentti

 

Tiistai 2. heinäkuuta 2013

2016/C 75/01

Euroopan parlamentin päätöslauselma 2. heinäkuuta 2013 EU:n ulkoisesta ilmailupolitiikasta – tulevat haasteet (2012/2299(INI))

2

2016/C 75/02

Euroopan parlamentin päätöslauselma 2. heinäkuuta 2013 komission ensimmäisestä vuosikertomuksesta Euroopan parlamentille jäsenvaltioiden vientiluottolaitosten toiminnasta (2012/2320(INI))

7

2016/C 75/03

Euroopan parlamentin päätöslauselma 2. heinäkuuta 2013 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi eurooppalaisen säätiön (FE) perussäännöstä (COM(2012)0035 – 2012/0022(APP))

11

2016/C 75/04

Euroopan parlamentin päätöslauselma 2. heinäkuuta 2013”sinisestä kasvusta” – EU:n meritalouden, merenkulkualan ja matkailualan kestävän kasvun edistäminen (2012/2297(INI))

24

2016/C 75/05

Euroopan parlamentin päätöslauselma 2. heinäkuuta 2013 osuuskuntien panoksesta kriisin voittamisessa (2012/2321(INI))

34

2016/C 75/06

Euroopan parlamentin päätöslauselma 2. heinäkuuta 2013 innovointistrategiasta kestävää kasvua varten: biotalousstrategia Euroopalle (2012/2295(INI))

41

 

Keskiviikko 3. heinäkuuta 2013

2016/C 75/07

Euroopan parlamentin päätöslauselma 3. heinäkuuta 2013 vuosien 2014–2020 monivuotista rahoituskehystä koskevasta poliittisesta sopimuksesta (2012/2799(RSP))

47

2016/C 75/08

Euroopan parlamentin päätöslauselma 3. heinäkuuta 2013 liikenneturvallisuudesta 2011–2020 – ensimmäinen välitavoite kohti vahinkostrategiaa (2013/2670(RSP))

49

2016/C 75/09

Euroopan parlamentin päätöslauselma 3. heinäkuuta 2013 perusoikeustilanteesta: standardit ja käytännöt Unkarissa (16. helmikuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman mukaisesti) (2012/2130(INI))

52

2016/C 75/10

Euroopan parlamentin päätöslauselma 3. heinäkuuta 2013 tulvista Euroopassa (2013/2683(RSP))

78

2016/C 75/11

Euroopan parlamentin päätöslauselma 3. heinäkuuta 2013 EU:n pankkialan rakenteiden uudistamisesta (2013/2021(INI))

80

2016/C 75/12

Euroopan parlamentin päätöslauselma 3. heinäkuuta 2013 aiheesta ”Vuosikertomus 2011 EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta – Petostentorjunta” (2012/2285(INI))

88

2016/C 75/13

Euroopan parlamentin päätöslauselma 3. heinäkuuta 2013 yhdennetyn sisäisen valvonnan kehyksestä (2012/2291(INI))

100

 

Torstai 4. heinäkuuta 2013

2016/C 75/14

Euroopan parlamentin päätöslauselma 4. heinäkuuta 2013 Yhdysvaltojen Kansallisen turvallisuusviraston (NSA) valvontaohjelmasta, eri jäsenvaltioiden valvontaelimistä ja niiden vaikutuksesta EU:n kansalaisten yksityisyydensuojaan (2013/2682(RSP))

105

2016/C 75/15

Euroopan parlamentin päätöslauselma 4. heinäkuuta 2013 vuoden 2014 Euroopan parlamentin vaalien käytännön järjestelyjen tehostamisesta (2013/2102(INI))

109

2016/C 75/16

Euroopan parlamentin päätöslauselma 4. heinäkuuta 2013 aseviennistä: neuvoston yhteisen kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpano (2013/2657(RSP))

111

2016/C 75/17

Euroopan parlamentin päätöslauselma 4. heinäkuuta 2013 monenkeskistä palvelusopimusta koskevien neuvottelujen aloittamisesta (2013/2583(RSP))

114

2016/C 75/18

Euroopan parlamentin päätöslauselma 4. heinäkuuta 2013 Norjaan vietävien maataloustuotteiden tullimaksujen korotuksesta (2013/2547(RSP))

118

2016/C 75/19

Euroopan parlamentin päätöslauselma 4. heinäkuuta 2013 digitaalisten yhtenäismarkkinoiden toteuttamisesta (2013/2655(RSP))

120

2016/C 75/20

Euroopan parlamentin päätöslauselma 4. heinäkuuta 2013 kriisin vaikutuksista heikossa asemassa olevien ryhmien hoidon saantiin (2013/2044(INI))

130

2016/C 75/21

Euroopan parlamentin päätöslauselma 4. heinäkuuta 2013 hybriditelevisiosta (”Connected TV”) (2012/2300(INI))

141

2016/C 75/22

Euroopan parlamentin päätöslauselma 4. heinäkuuta 2013 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen muuttamisesta monivuotisen rahoituskehyksen osalta Kroatian liittymisestä Euroopan unioniin johtuvien rahoitustarpeiden huomioon ottamiseksi (COM(2013)0157 – C7-0074/2013 – 2013/2055(ACI))

148

2016/C 75/23

Euroopan parlamentin päätöslauselma 4. heinäkuuta 2013 komission työohjelmaa vuodeksi 2014 koskevista Euroopan parlamentin ensisijaisista tavoitteista (2013/2679(RSP))

150

2016/C 75/24

Euroopan parlamentin päätöslauselma 4. heinäkuuta 2013 Egyptin kriisistä (2013/2697(RSP))

159

2016/C 75/25

Euroopan parlamentin päätöslauselma 4. heinäkuuta 2013 Djiboutin tilanteesta (2013/2690(RSP))

160

2016/C 75/26

Euroopan parlamentin päätöslauselma 4. heinäkuuta 2013 Nigerian tilanteesta (2013/2691(RSP))

163


 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan parlamentti

 

Tiistai 2. heinäkuuta 2013

2016/C 75/27

Euroopan parlamentin päätös 2. heinäkuuta 2013 Marine Le Penin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2012/2325(IMM))

169


 

III   Valmistelevat säädökset

 

EUROOPAN PARLAMENTTI

 

Tiistai 2. heinäkuuta 2013

2016/C 75/28

P7_TA(2013)0287
Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja unionin muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 2. heinäkuuta 2013 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja unionin muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (COM(2011)0890 – C7-0507/2011 – 2011/0455(COD))
P7_TC1-COD(2011)0455
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 2. heinäkuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o …/2013 antamiseksi Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta

171

2016/C 75/29

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 2. heinäkuuta 2013 esityksestä neuvoston päätökseksi tietyille jäsenvaltioille annettavasta valtuutuksesta ratifioida korvausvastuusta ydinvahinkojen alalla 21 päivänä toukokuuta 1963 tehtyä Wienin yleissopimusta muuttava pöytäkirja tai liittyä kyseiseen pöytäkirjaan Euroopan unionin edun mukaisesti sekä antaa julistus unionin lainsäädännön asiaa koskevien sisäisten sääntöjen soveltamisesta (06206/2013 – C7-0063/2013 – 2012/0262(NLE))

172

2016/C 75/30

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 2. heinäkuuta 2013 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 659/1999 muuttamisesta (COM(2012)0725 – C7-0004/2013 – 2012/0342(NLE))

172

2016/C 75/31

P7_TA(2013)0294
Satamavaltioiden suorittama valvonta ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 2. heinäkuuta 2013 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi satamavaltioiden suorittamasta valvonnasta annetun direktiivin 2009/16/EY muuttamisesta (COM(2012)0129 – C7-0081/2012 – 2012/0062(COD))
P7_TC1-COD(2012)0062
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 2. heinäkuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/…/EU antamiseksi satamavaltioiden suorittamasta valvonnasta annetun direktiivin 2009/16/EY muuttamisesta

186

2016/C 75/32

Euroopan parlamentin tarkistukset 2. heinäkuuta 2013 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoista annetun neuvoston direktiivin 1999/37/EY muuttamisesta (COM(2012)0381 – C7-0187/2012 – 2012/0185(COD))

187

2016/C 75/33

Euroopan parlamentin tarkistukset 2. heinäkuuta 2013 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionissa liikennöivien hyötyajoneuvojen liikennekelpoisuutta koskevista teknisistä tienvarsitarkastuksista ja direktiivin 2000/30/EY kumoamisesta (COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD))

192

2016/C 75/34

Euroopan parlamentin tarkistukset 2. heinäkuuta 2013 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen määräaikaisista katsastuksista sekä direktiivin 2009/40/EY kumoamisesta (COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD))

214

2016/C 75/35

P7_TA(2013)0298
Vesipolitiikan alan prioriteettiaineet ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 2. heinäkuuta 2013 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien 2000/60/EY ja 2008/105/EY muuttamisesta vesipolitiikan alan prioriteettiaineiden osalta (COM(2011)0876 – C7-0026/2012 – 2011/0429(COD))
P7_TC1-COD(2011)0429
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 2. heinäkuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/…/EU antamiseksi direktiivien 2000/60/EY ja 2008/105/EY muuttamisesta vesipolitiikan alan prioriteettiaineiden osalta

261

2016/C 75/36

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 2. heinäkuuta 2013 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 92 ja 93 artiklan soveltamisesta tiettyihin valtion monialaisen tuen muotoihin 7 päivänä toukokuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 994/98 ja rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista 23 päivänä lokakuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1370/2007 muuttamisesta (COM(2012)0730 – C7-0005/2013 – 2012/0344(NLE))

262

 

Keskiviikko 3. heinäkuuta 2013

2016/C 75/37

Euroopan parlamentin päätös 3. heinäkuuta 2013 Euroopan oikeusasiamiehen valitsemisesta

274

2016/C 75/38

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 3. heinäkuuta 2013 esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön liittymisestä Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sopimukseen pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin ja niihin asennettaviin tai niissä käytettäviin varusteisiin ja osiin sovellettavien yhdenmukaisten teknisten vaatimusten hyväksymisestä sekä näiden vaatimusten mukaisesti annettujen hyväksymisien vastavuoroista tunnustamista koskevista ehdoista (vuoden 1958 tarkistettu sopimus) tehdyn päätöksen 97/836/EY muuttamisesta (05978/2013 – C7-0069/2013 – 2012/0099(NLE))

275

2016/C 75/39

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 3. heinäkuuta 2013 esityksestä neuvoston päätökseksi pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin ja niihin asennettaviin ja/tai niissä käytettäviin varusteisiin ja osiin sovellettavien maailmanlaajuisten teknisten sääntöjen vahvistamista koskevan sopimuksen (”rinnakkaissopimus”) tekemisestä 31 päivänä tammikuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen 2000/125/EY muuttamisesta (05975/2013 – C7-0071/2013 – 2012/0098(NLE))

275

2016/C 75/40

Euroopan parlamentin päätöslauselma 3. heinäkuuta 2013 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2013/000 TA 2013 – tekninen apu komission aloitteesta) (COM(2013)0291 – C7-0126/2013 – 2013/2087(BUD))

276

2016/C 75/41

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 3. heinäkuuta 2013 neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta (17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD))

279

2016/C 75/42

Euroopan parlamentin tarkistukset 3. heinäkuuta 2013 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun direktiivin 2009/65/EY muuttamisesta säilytystoimintojen, palkka- ja palkkiopolitiikan sekä seuraamusten osalta (COM(2012)0350 – C7-0178/2012 – 2012/0168(COD))

280

2016/C 75/43

Euroopan parlamentin tarkistus 3. heinäkuuta 2013 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien huutokauppojen ajoitusta koskevien säännösten selventämiseksi (COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD))

300

2016/C 75/44

P7_TA(2013)0311
Valtioiden rajat ylittävät vakavat terveysuhkat ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 3. heinäkuuta 2013 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi valtioiden rajat ylittävistä vakavista terveysuhkista (COM(2011)0866 – C7-0488/2011 – 2011/0421(COD))
P7_TC1-COD(2011)0421
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 3. heinäkuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o …/2013/EU antamiseksi valtioiden rajat ylittävistä vakavista terveysuhkista ja päätöksen N:o 2119/98/EY kumoamisesta

300

2016/C 75/45

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 3. heinäkuuta 2013 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta finanssitransaktioveron alalla (COM(2013)0071 – C7-0049/2013 – 2013/0045(CNS))

301

2016/C 75/46

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 3. heinäkuuta 2013 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014 (COM(2013)0345 – C7-0183/2013 – 2013/0190(NLE))

322

 

Torstai 4. heinäkuuta 2013

2016/C 75/47

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 4. heinäkuuta 2013 sovittelukomitean hyväksymästä yhteisestä tekstistä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Georgialle (PE-CONS 00038/2013 – C7-0168/2013 – 2010/0390(COD))

325

2016/C 75/48

P7_TA(2013)0321
Tietojärjestelmiin kohdistuvat hyökkäykset ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 4. heinäkuuta 2013 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietojärjestelmiin kohdistuvista hyökkäyksistä ja neuvoston puitepäätöksen 2005/222/YOS kumoamisesta (COM(2010)0517 – C7-0293/2010 – 2010/0273(COD))
P7_TC1-COD(2010)0273
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 4. heinäkuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/…/EU antamiseksi tietojärjestelmiin kohdistuvista hyökkäyksistä ja neuvoston puitepäätöksen 2005/222/YOS korvaamisesta

331

2016/C 75/49

Euroopan parlamentin päätöslauselma 4. heinäkuuta 2013 neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 1/2013 varainhoitovuodeksi 2013, pääluokka III – Komissio (11607/2013 – C7-0199/2013 – 2013/2054(BUD))

332


Käytettyjen merkkien selitykset

*

Kuulemismenettely

***

Hyväksyntämenettely

***I

Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely

***II

Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely

***III

Tavallinen lainsäätämisjärjestys: kolmas käsittely

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Parlamentin tarkistukset:

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla . Poistot ilmaistaan joko merkillä ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava teksti poistetaan tai viivataan yli.

FI

 

Top