Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:406:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 406, 7. joulukuuta 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 406

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

58. vuosikerta
7. joulukuuta 2015


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2015/C 406/1

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1

2015/C 406/2

Euroopan unionin tuomioistuimen päätös, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2014, Euroopan unionin tuomioistuimen historiallisten arkistojen tallettamisesta Euroopan unionin historiallisiin arkistoihin (yliopistollinen Eurooppa-instituutti)

2


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin Tuomioistuin

2015/C 406/3

Asia C-137/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 15.10.2015 – Euroopan komissio v. Saksan liittotasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 2011/92/EU — Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi — 11 artikla — Direktiivi 2010/75/EU — Teollisuuden päästöt (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen) — 25 artikla — Oikeus saada asiansa käsitellyksi tuomioistuimessa — Yhteensoveltumaton kansallinen prosessilainsäädäntö)

4

2015/C 406/4

Asia C-167/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 15.10.2015 – Euroopan komissio v. Helleenien tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 91/271/ETY — Yhdyskuntajätevesien käsittely — Unionin tuomioistuimen tuomio, jossa jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen todetaan — Täytäntöönpanon laiminlyönti — SEUT 260 artiklan 2 kohta — Rahamääräiset seuraamukset — Kiinteämääräinen hyvitys ja uhkasakko)

5

2015/C 406/5

Asia C-168/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 15.10.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunal Supremo – Espanja) – Grupo Itevelesa SL, Applus Iteuve Technology, Certio ITV SL ja Asistencia Técnica Industrial SAE v. OCA Inspección Técnica de Vehículos SA ja Generalidad de Cataluña (Ennakkoratkaisupyyntö — SEUT 49 ja SEUT 51 artikla — Sijoittautumisvapaus — Direktiivi 2006/123/EY — Soveltamisala — Palvelut sisämarkkinoilla — Direktiivi 2009/40/EY — Ajoneuvojen katsastustoiminnan aloittaminen ja harjoittaminen — Yksityisen elimen harjoittama toiminta — Toiminnat, jotka liittyvät julkisen vallan käyttöön — Ennakkolupajärjestelmä — Yleisen edun mukaiset pakottavat syyt — Liikenneturvallisuus — Alueellinen jako — Ajoneuvojen katsastusasemien välinen vähimmäisetäisyys — Suurin sallittu markkinaosuus — Oikeuttaminen — Soveltuvuus tavoitellun päämäärän saavuttamiseen — Johdonmukaisuus — Oikeasuhteisuus)

6

2015/C 406/6

Asia C-216/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 15.10.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Amtsgericht Laufen – Saksa) – Rikosoikeudenkäynti Gavril Covacia vastaan (Ennakkoratkaisupyyntö — Oikeudellinen yhteistyö rikosoikeuden alalla — Direktiivi 2010/64/EU — Oikeus tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä — Menettelyn kieli — Rangaistusmääräys, jolla tuomitaan sakkoon — Mahdollisuus esittää vastustus muulla kuin menettelyn kielellä — Direktiivi 2012/13/EU — Tiedonsaantioikeus rikosoikeudellisissa menettelyissä — Oikeus saada syytettä koskevat tiedot — Rangaistusmääräyksen tiedoksi antaminen — Yksityiskohtaiset menettelytavat — Syytetyn henkilön velvollisuus valtuuttaa asiamies — Vastustuksen määräaika, joka alkaa kulua asiamiehelle toimitetusta tiedoksiannosta)

7

2015/C 406/7

Asia C-251/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 15.10.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Unkari) – György Balázs v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága (Ennakkoratkaisupyyntö — Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen — Dieselpolttoaineiden laatu — Kansallinen tekninen standardi, jolla asetetaan laadullisia lisävaatimuksia unionin oikeuteen nähden)

8

2015/C 406/8

Asia C-270/14 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 15.10.2015 – Valittajana Debonair Trading Internacional Lda ja muuna osapuolena sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (Muutoksenhaku — Yhteisön tavaramerkki — Asetus N:o 40/94 — 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Hakemus sanamerkin SÔ:UNIC rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisemmat yhteisön tavaramerkit ja kansalliset tavaramerkit SO…?, SO…? ONE, SO…? CHIC — Suhteelliset hylkäysperusteet — Sekaannusvaara — Tavaramerkkiperhe)

9

2015/C 406/9

Asia C-306/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 15.10.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Varhoven administrativen sad – Bulgaria) – Direktor na Agentsia ”Mitnitsi”v. Biovet AD (Ennakkoratkaisupyyntö — Direktiivi 92/83/ETY — Alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistaminen — 27 artiklan 1 kohdan d alakohta — Vapautus yhdenmukaistetusta valmisteverosta — Etyylialkoholi — Käyttö lääkkeiden valmistukseen käytettävien välineiden ja tilojen puhdistamiseen ja desinfioimiseen)

9

2015/C 406/10

Asia C-310/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 15.10.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Helsingin hovioikeus – Suomi) – Nike European Operations Netherlands BV v. Sportland Oy:n konkurssipesä (Ennakkoratkaisupyyntö — Asetus (EY) N:o 1346/2000 — 4 ja 13 artikla — Maksukyvyttömyysmenettely — Vahingoittavat oikeustoimet — Ennen maksukyvyttömyysmenettelyn aloitusajankohtaa suoritettujen maksujen palauttamista koskeva kanne — Maksukyvyttömyysmenettelyn aloitusjäsenvaltion laki — Kyseessä olevaa oikeustointa sääntelevä toisen jäsenvaltion laki — Laki, jonka mukaan ei ole ”mitään mahdollisuutta peräyttää kyseistä oikeustointa” — Todistustaakka)

10

2015/C 406/11

Yhdistetyt asiat C-352/14 ja C-353/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 15.10.2015 (ennakkoratkaisupyynnöt, jotka on esittänyt Juzgado de lo Social no 2 de Terrassa – Espanja) – Juan Miguel Iglesias Gutiérrez (C-352/14) ja Elisabet Rion Bea (C- 353/14) v. Bankia SA, Sección Sindical UGT, Sección Sindical CCOO, Sección Sindical ACCAM, Sección Sindical CSICA, Sección Sindical SATE ja Fondo de Garantía Salarial (Ennakkoratkaisupyyntö — SEUT 107 ja SEUT 108 artikla — Rahoituskriisi — Rahoitusalan tuet — Tuen soveltuvuus sisämarkkinoille — Euroopan komission päätös — Rakenneuudistusprosessin kohteena oleva rahoitusyhteisö — Työntekijän irtisanominen — Kansallinen lainsäädäntö, joka koskee irtisanomiskorvausten määrää)

11

2015/C 406/12

Asia C-494/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 15.10.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt tribunal de première instance francophone de Bruxelles – Belgia) – Euroopan unioni v. Axa Belgium SA (Ennakkoratkaisupyyntö — Virkamiehet — Virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt — 73, 78 ja 85 a artikla — Liikenneonnettomuus — Kansallinen oikeus, jolla otetaan käyttöön ankaran vastuun järjestelmä — Euroopan unionin sijaantulo — ”Vastuussa olevien ulkopuolisten” käsite — Unionin oikeuden itsenäinen käsite — Käsite, joka kattaa kaikki henkilöt, joiden on kansallisen oikeuden nojalla korvattava uhrille tai hänen oikeudenomistajilleen aiheutuneet vahingot — Suoritukset, jotka eivät jää lopullisesti unionin vastattaviksi)

12

2015/C 406/13

Asia C-17/15 P: Valitus, jonka Eugen Popp ja Stefen M. Zech ovat tehneet 19.1.2015 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-463/12, Popp ja Zech v. SMHV, 6.11.2014 antamasta tuomiosta

13

2015/C 406/14

Asia C-399/15: Valitus, jonka Vichy Catalán, S.A. on tehnyt 23.7.2015 unionin yleisen tuomioistuimen (kolmas jaosto) asiassa T-302/15, Vichy Catalán v. SMHV – Hijos de Rivera (Fuente Estrella), 25.6.2015 antamasta määräyksestä

13

2015/C 406/15

Asia C-467/15 P: Valitus, jonka Euroopan komissio on tehnyt 3.9.2015 unionin yleisen tuomioistuimen (kolmas jaosto) asiassa T-527/13, Italia v. komissio, 24.6.2015 antamasta tuomiosta

14

2015/C 406/16

Asia C-473/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bezirksgericht Linz (Itävalta) on esittänyt 7.9.2015 – Dr. Peter Schotthöfer & Florian Steiner GbR v. Eugen Adelsmayr

15

2015/C 406/17

Asia C-482/15 P: Valitus, jonka Westermann Lernspielverlag GmbH on tehnyt 9.9.2015 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-333/13, Westermann Lernspielverlag v. SMHV, 15.7.2015 antamasta tuomiosta

16

2015/C 406/18

Asia C-489/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landgericht Berlin (Saksa) on esittänyt 17.9.2015 – CTL Logistics GmbH v. DB Netz AG

17

2015/C 406/19

Asia C-490/15 P: Valitus, jonka Ori Martin on tehnyt 18.9.2015 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) yhdistetyissä asioissa T-389/10 ja T-419/10 15.7.2015 antamasta tuomiosta

19

2015/C 406/20

Asia C-493/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Corte suprema di cassazione (Italia) on esittänyt 21.9.2015 – Agenzia delle Entrate v. Marco Identi

20

2015/C 406/21

Asia C-504/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale di Frosinone (Italia) on esittänyt 23.9.2015 – Rikosoikeudenkäynti Antonio Paolo Contia vastaan

20

2015/C 406/22

Asia C-505/15 P: Valitus, jonka Siderurgica Latina Martin SpA (SLM) on tehnyt 23.9.2015 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) yhdistetyissä asioissa T-389/10 ja T-419/10 15.7.2015 antamasta tuomiosta

21

2015/C 406/23

Asia C-516/15 P: Valitus, jonka Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals GmbH ja Akzo Nobel Chemicals BV ovat tehneet 24.9.2015 unionin yleisen tuomioistuimen (neljäs jaosto) asiassa T-47/10, Akzo Nobel ym. v. komissio, 15.7.2015 antamasta tuomiosta

22

2015/C 406/24

Asia C-519/15 P: Valitus, jonka Trafilerie Meridionali SpA on tehnyt 25.9.2015 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-422/10, Trafilerie Meridionali v. komissio, 15.7.2015 antamasta tuomiosta

23

2015/C 406/25

Asia C-521/15: Kanne 29.9.2015 – Espanjan kuningaskunta v. Euroopan unionin neuvosto

25

2015/C 406/26

Asia C-522/15 P: Valitus, jonka Euroopan komissio on tehnyt 28.9.2015 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) yhdistetyissä asioissa T-389/10 ja T-419/10, 15.7.2015 antamasta tuomiosta

26

2015/C 406/27

Asia C-529/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgerichtshof (Itävalta) on esittänyt 7.10.2015 – Gert Folk v. Unabhängiger Verwaltungssenat für die Steiermark

27

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2015/C 406/28

Asia T-309/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 22.10.2015 – Enosi Mastichoparagogon v. SMHV – Gaba International (ELMA) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Euroopan yhteisön nimeävä kansainvälinen rekisteröinti — Sanamerkki ELMA — Aikaisempi yhteisön sanamerkki ELMEX — Rekisteröinnin epääminen — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

29

2015/C 406/29

Asia T-664/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 21.10.2015 – Petco Animal Supplies Stores v. SMHV – Gutiérrez Ariza (PETCO) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin PETCO rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki PETCO — Suhteellinen hylkäysperuste — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Hallinnollisen menettelyn lykkääminen — Asetuksen (EY) N:o 2868/95 20 säännön 7 kohdan c alakohta ja 50 säännön 1 kohta — Kanneperuste, jolla ei tueta vaatimuksia — Kielto ratkaista asia ultra petita — Tutkimatta jättäminen)

29

2015/C 406/30

Asia T-470/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 22.10.2015 – Hewlett Packard Development Company v. SMHV (ELITEPAD) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus sanamerkin ELITEPAD rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Kuvailevuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta)

30

2015/C 406/31

Asia T-563/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 22.10.2015 – Hewlett Packard Development Company v. SMHV (ELITEDISPLAY) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus sanamerkin ELITEDISPLAY rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Kuvailevuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta)

31

2015/C 406/32

Asia T-315/15: Kanne 13.5.2015 – Vince v. SMHV (ELECTRIC HIGHWAY)

31

2015/C 406/33

Asia T-530/15: Kanne 11.9.2015 – Huhtamäki ja Huhtamaki Flexible Packaging Germany v. komissio

32

2015/C 406/34

Asia T-531/15: Kanne 11.9.2015 – Coveris Rigid (Auneau) France v. komissio

34

2015/C 406/35

Asia T-542/15: Kanne 19.9.2015 – Unkari v. komissio

35

2015/C 406/36

Asia T-543/15: Kanne 18.9.2015 – Lysoform Dr. Hans Rosemann ym. v. ECHA

36

2015/C 406/37

Asia T-571/15: Kanne 29.9.2015 – Bimbo v. SMHV – ISMS (BIMBO BEL SIMPLY MARKET)

37

2015/C 406/38

Asia T-574/15: Kanne 28.9.2015 – Kozmetika Afrodita v. SMHV – Núñez Martín ja Machado Montesinos (AFRODITA COSMETICS)

38

2015/C 406/39

Asia T-575/15: Kanne 28.9.2015 – Kozmetika Afrodita v. SMHV – Núñez Martín ja Machado Montesinos (AFRODITA COSMETICS)

38

2015/C 406/40

Asia T-577/15: Kanne 1.10.2015 – Uribe-Etxebarría Jiménez v. SMHV – Núcleo de comunicaciones y control (SHERPA)

39

2015/C 406/41

Asia T-584/15: Kanne 7.10.2015 – POA v. komissio

40

2015/C 406/42

Asia T-585/15: Kanne 5.10.2015 – Monster Energy v. SMHV (GREEN BEANS)

41

2015/C 406/43

Asia T-586/15: Kanne 8.10.2015 – Nara tekstil sanayi ve ticaret v. SMHV – NBC Fourth Realty (NaraMaxx)

42

2015/C 406/44

Asia T-598/15: Kanne 21.10.2015 – Stichting Accolade v. komissio

42

 

Virkamiestuomioistuin

2015/C 406/45

Asia F-81/14: Virkamiestuomioistuimen tuomio (yhden tuomarin kokoonpano) 27.10.2015 – Labiri v. alueiden komitea (Henkilöstö — Virkamiehet — Vuoden 2013 ylennyskierros — Päätös olla ylentämättä kantajaa — Henkilöstösääntöjen 45 artiklan 1 kohta — Ansioiden vertailu)

44

2015/C 406/46

Asia F-52/15: Virkamiestuomioistuimen tuomio (yhden tuomarin kokoonpano) 29.10.2015 – Xenakis v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Siirtäminen eläkkeelle ilman eri toimenpiteitä — Eläkkeelle siirtymisen ikä — Pyyntö palveluksessaolon jatkamisesta — Henkilöstösääntöjen 52 artiklan toinen kohta — Palveluksessaolon jatkamisen epääminen — Yksikön etu)

44

2015/C 406/47

Asia F-140/14: Virkamiestuomioistuimen määräys (yhden tuomarin kokoonpano) 27.10.2015 – Ameryckx v. komissio (Henkilöstö — Sopimussuhteinen toimihenkilö — Tehtäväryhmä — Määrittäminen — Oikeudenkäyntiväite — Asianomaiselle vastaisen toimen käsite — Vahvistava päätös — Uusi ja olennainen tosiseikka — Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

45

2015/C 406/48

Asia F-91/15: Kanne 19.10.2015 – ZZ v. komissio

46

2015/C 406/49

Asia F-132/15: Kanne 12.10.2015 – ZZ v. komissio

46


FI

 

Top