Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:398:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 398, 30. marraskuuta 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 398

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

58. vuosikerta
30. marraskuuta 2015


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2015/C 398/1

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin Tuomioistuin

2015/C 398/2

Asia C-346/13: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 6.10.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt cour d’appel de Mons – Belgia) – Ville de Mons v. Base Company SA, aiemmin KPN Group Belgium SA (Ennakkoratkaisupyyntö — Sähköiset viestintäverkot ja -palvelut — Direktiivi 2002/20/EY — 13 artikla — Maksu oikeudesta asentaa järjestelmiä — Soveltamisala — Kunnallinen lainsäädäntö, jolla matkapuhelinpylväiden ja -mastojen omistajat velvoitetaan maksamaan vero)

2

2015/C 398/3

Asia C-59/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 6.10.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Finanzgericht Hamburg – Saksa) – Firma Ernst Kollmer Fleischimport und -export v. Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Ennakkoratkaisupyyntö — Asetus (EY, Euratom) N:o 2988/95 — Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaaminen — 1 artiklan 2 kohta ja 3 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta — Vientituen takaisin periminen — Vanhentumisaika — Alkamishetki (dies a quo) — Taloudellisen toimijan teko tai laiminlyönti — Vahingon tapahtuminen — Jatkuva rikkominen — Hetkellinen rikkominen)

3

2015/C 398/4

Asia C-66/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 6.10.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Verwaltungsgerichtshof – Itävalta) – Finanzamt Linz v. Bundesfinanzgericht, Außenstelle Linz (Ennakkoratkaisupyyntö — SEUT 49, SEUT 54 ja SEUT 107 artikla sekä SEUT 108 artiklan 3 kohta — Sijoittautumisvapaus — Valtiontuki — Konserniverotus — Osakkuuden hankkiminen tytäryhtiön pääomasta — Liikearvon poisto — Rajoittaminen kotimaisten yhtiöiden osakkuuksiin)

3

2015/C 398/5

Asia C-73/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 6.10.2015 – Euroopan unionin neuvosto v. Euroopan komissio (Kumoamiskanne — Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimus — Kansainvälinen merioikeustuomioistuin — Laiton, ilmoittamaton ja sääntelemätön kalastus — Neuvoa-antavaa lausuntoa koskeva menettely — Se, että Euroopan komissio on esittänyt kirjallisen lausunnon Euroopan unionin puolesta — Se, ettei Euroopan unionin neuvosto ole etukäteen hyväksynyt tällaisen lausunnon sisältöä — SEU 13 artiklan 2 kohta, SEU 16 artikla ja SEU 17 artiklan 1 kohta — SEUT 218 artiklan 9 kohta ja SEUT 335 artikla — Euroopan unionin edustaminen — Annetun toimivallan ja toimielinten välisen tasapainon periaatteet — Vilpittömän yhteistyön periaate)

4

2015/C 398/6

Asia C-362/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 6.10.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt High Court – Irlanti) – Maximillian Schrems v. Data Protection Commissioner (Ennakkoratkaisupyyntö — Henkilötiedot — Yksilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä — Euroopan unionin perusoikeuskirja — 7, 8 ja 47 artikla — Direktiivi 95/46/EY — 25 ja 28 artikla — Henkilötietojen siirto kolmansiin maihin — Päätös 2000/520/EY — Henkilötietojen siirto Yhdysvaltoihin — Tietosuojan riittämätön taso — Pätevyys — Luonnollisen henkilön, jonka tiedot on siirretty Euroopan unionista Yhdysvaltoihin, tekemä kantelu — Kansallisten valvontaviranomaisten toimivalta)

5

2015/C 398/7

Asia C-471/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 6.10.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Oberlandesgericht Wien – Itävalta) – Seattle Genetics Inc. v. Österreichisches Patentamt (Ennakkoratkaisupyyntö — Tekijän- ja teollisoikeudet — Lääkevalmisteet — Asetus (EY) N:o 469/2009 — 13 artiklan 1 kohta — Lisäsuojatodistus — Voimassaolo — Ensimmäisen unionissa myönnetyn myyntiluvan myöntämispäivän käsite — Luvan myöntämispäivän tai lupapäätöksen tiedoksiantopäivän huomioon ottaminen)

6

2015/C 398/8

Asia C-456/14: Unionin tuomioistuimen määräys (neljäs jaosto) 3.9.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha – Espanja) – Manuel Orrego Arias v. Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real (Ennakkoratkaisupyyntö — Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue — Direktiivi 2001/40/EY — Kolmansien maiden kansalaisia koskevien maastapoistamispäätösten vastavuoroinen tunnustaminen — 3 artiklan 1 kohdan a alakohta — Käsite ”rikos, josta voidaan rangaista vähintään vuoden pituisella vapausrangaistuksella” — Rikostuomion johdosta tehtävä kolmannen maan kansalaisen maastapoistamispäätös — Tilanne, joka ei kuulu direktiivin 2001/40 soveltamisalaan — Toimivallan selvä puuttuminen)

7

2015/C 398/9

Asia C-548/14 P: Unionin tuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 17.9.2015 – Valittajana Arnoldo Mondadori Editore SpA sekä muina osapuolina sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) ja Grazia Equity GmbH (Muutoksenhaku — Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 181 artikla — Yhteisön tavaramerkki — Asetus (EY) N:o 40/94 — Hakemus sanamerkin GRAZIA rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Väite, jonka on esittänyt sanaosan ”GRAZIA” sisältävien sanamerkeistä ja kuviomerkeistä koostuvien kansainvälisten tavaramerkkien, yhteisön tavaramerkin ja kansallisten tavaramerkkien haltija — Väitteen hylkääminen — 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Sekaannusvaara — 8 artiklan 5 kohta — Maine)

8

2015/C 398/10

Yhdistetyt asiat C-585/14, C-587/14 ja C-588/14: Unionin tuomioistuimen määräys (yhdeksäs jaosto) 3.9.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Curtea de Apel Cluj – Romania) – Petru Chiş (C-585/14) ja Aurel Moldovan (C-587/14) v. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj, sekä Sergiu Octav Constantinescu (C-588/14) v. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj (Ennakkoratkaisupyyntö — Sisäinen verotus — SEUT 110 artikla — Vero, jonka jäsenvaltio kantaa moottoriajoneuvoista niiden ensimmäisen rekisteröinnin tai ensimmäisen omistusoikeuden kirjaamisen yhteydessä — Muista jäsenvaltioista peräisin olevien käytettyjen moottoriajoneuvojen ja kansallisilla markkinoilla tarjolla olevien vastaavanlaisten moottoriajoneuvojen välisen verotuksen neutraalisuus)

8

2015/C 398/11

Asia C-13/15: Unionin tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 8.9.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Cour de cassation – Ranska) – Rikosoikeudenkäynti Cdiscount SA:ta vastaan (Ennakkoratkaisupyyntö — Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 99 artikla — Direktiivi 2005/29/EY — Kuluttajansuoja — Sopimattomat kaupalliset menettelyt — Hinnanalennus — Viitehinnan merkitseminen tai ilmoittaminen)

9

2015/C 398/12

Asia C-62/15 P: Unionin tuomioistuimen määräys (kahdeksas jaosto) 8.9.2015 – Valittajana DTL Corporación SL ja muuna osapuolena sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (Muutoksenhaku — Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 181 artikla — Yhteisön tavaramerkki — Hakemus sanamerkin Generia rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Väite, jonka on esittänyt kuviomerkistä Generalia Generación renovable koostuvan aikaisemman yhteisön tavaramerkin haltija — Rekisteröinnin osittainen epääminen — Asetus (EY) N:o 207/2009 — 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Sekaannusvaara — 64 artiklan 1 kohta — Valituslautakunnan toimivalta — 75 artiklan toinen virke — Oikeus tulla kuulluksi)

10

2015/C 398/13

Asia C-136/15 P: Unionin tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 19.6.2015 – Valittajana Mohammad Makhlouf ja muuna osapuolena Euroopan unionin neuvosto (Muutoksenhaku — Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 181 artikla — 169 artiklan 2 kohta — Valituskirjelmän tarpeellinen sisältö — Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

11

2015/C 398/14

Asia C-615/14 P: Valitus, jonka AQ on tehnyt 29.12.2014 unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-168/11, AQ v. parlamentti, 15.12.2014 antamasta tuomiosta

11

2015/C 398/15

Asia C-309/15: Valitus, jonka Real Express Srl on tehnyt unionin yleisen tuomioistuimen (yhdeksäs jaosto) 18.6.2015 asiassa T-580/13, Real Express v. SMHV, 21.4.2015 antamasta määräyksestä

12

2015/C 398/16

Asia C-412/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hessisches Finanzgericht (Saksa) on esittänyt 28.7.2015 – TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH v. Finanzamt Kassel II – Hofgeismar

13

2015/C 398/17

Asia C-441/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Finanzgericht Bremen (Saksa) on esittänyt 12.8.2015 – Madaus GmbH v. Hauptzollamt Bremen

14

2015/C 398/18

Asia C-457/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgericht Berlin (Saksa) on esittänyt 28.8.2015 – Vattenfall Europe Generation AG v. Saksan valtio

14

2015/C 398/19

Asia C-461/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgericht Berlin (Saksa) on esittänyt 28.8.2015 – E.ON Kraftwerke GmbH v. Saksan valtio

15

2015/C 398/20

Asia C-464/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landesgericht Wiener Neustadt (Itävalta) on esittänyt 2.9.2015 – Admiral Casinos & Entertainment AG v. BALMATIC Handelsgesellschaft m.b.H ym.

16

2015/C 398/21

Asia C-465/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Finanzgericht Düsseldorf (Saksa) on esittänyt 3.9.2015 – Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH v. Hauptzollamt Duisburg

17

2015/C 398/22

Asia C-470/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Raad van State (Alankomaat) on esittänyt 7.9.2015 – Lufthansa Cargo AG v. Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

17

2015/C 398/23

Asia C-492/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberster Gerichtshof (Itävalta) on esittänyt 21.9.2015 – S ja T v. R

18

2015/C 398/24

Asia C-514/15 P: Valitus, jonka HIT Groep BV on tehnyt 25.9.2015 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-436/10, Hit Groep v. komissio, 15.7.2015 antamasta tuomiosta

18

2015/C 398/25

Asia C-517/15 P: Valitus, jonka AGC Glass Europe SA, AGC Automotive Europe SA, AGC France SAS, AGC Flat Glass Italia Srl, AGC Glass UK Ltd ja AGC Glass Germany GmbH ovat tehneet 25.9.2015 unionin yleisen tuomioistuimen (kolmas jaosto) asiassa T-465/12, AGC Glass Europe ym. v. komissio, 15.7.2015 antamasta tuomiosta

20

2015/C 398/26

Asia C-520/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Stato (Italia) on esittänyt 28.9.2015 – Associazione Italiana delle Unita Dedicate Autonome Private di Day Surgery (Aiudapds) ja Centri Chirurgia Ambulatoriale v. Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ja Ministero della Salute

21

2015/C 398/27

Lausunto 1/14: Unionin tuomioistuimen lausunto (suuri jaosto) 1.9.2015 – Maltan tasavalta

22

2015/C 398/28

Asia C-196/14: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 2.9.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Landgericht Aachen – Saksa) – Horst Hoeck v. Kreikan valtio

22

2015/C 398/29

Asia C-265/14: Unionin tuomioistuimen kolmannen jaoston puheenjohtajan määräys 1.9.2015 – Cemex SAB. de CV, New Sunward Holding BV, Cemex España, SA, Cemex Deutschland AG, Cemex UK, Cemex Czech Operations s.r.o., Cemex France Gestion ja Cemex Austria AG v. Euroopan komissio

23

2015/C 398/30

Asia C-423/14: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 31.7.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Supremo Tribunal Administrativo – Portugali) – Fazenda Pública v. Beiragás – Companhia de Gás das Beiras SA

23

2015/C 398/31

Asia C-459/14: Unionin tuomioistuimen toisen jaoston puheenjohtajan määräys 16.7.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Unkari) – Fadil Cocaj v. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

23

2015/C 398/32

Asia C-527/14: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 2.9.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Verwaltungsgericht Berlin – Saksa) – Ukamaka Mary Jecinta Oruche ja Nzubechukwu Emmanuel Oruche v. Saksan valtio, sekä muina osapuolina Oberbürgermeister der Stadt Potsdam ja Emeka Emmanuel Mary Oruche

24

2015/C 398/33

Asia C-3/15: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 8.7.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Amtsgericht Hannover – Saksa) – Alexandra Stück v. Swiss International Air Lines AG

24

2015/C 398/34

Asia C-172/15: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 27.8.2015 – Euroopan komissio v. Espanjan kuningaskunta

24

2015/C 398/35

Asia C-209/15: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 14.9.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Centrale Raad van Beroep – Alankomaat) – Korpschef van politie v. W. F. de Munk

25

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2015/C 398/36

Asia T-299/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.10.2015 – European Dynamics Luxembourg ym. v. SMHV (Julkiset palveluhankinnat — Tarjouspyyntömenettely — Ohjelmahallinnointia, projektinhallintaa ja teknistä konsultointia informaatioteknologian alalla koskevien ulkopuolisen suorittamien palvelujen tarjoaminen — Tarjoajan sijoittaminen etusijajärjestykseen — Tarjouskilpailun ratkaisuperusteet — Yhtäläiset mahdollisuudet — Avoimuus — Ilmeinen arviointivirhe — Perusteluvelvollisuus — Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu — Mahdollisuuden menettäminen)

26

2015/C 398/37

Asia T-216/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 6.10.2015 – Technion ja Technion Research & Development Foundation v. komissio (Taloudellinen tuki — Kuudes tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn puiteohjelma — Komission tutkimusta koskevan sopimuksen mukaisesti maksamien summien periminen takaisin rahoitustarkastuksen päätelmien mukaisesti — Saatavien kuittaus — Kanteen luonnehtiminen osittain uudelleen — Vaatimus todeta, ettei sopimukseen perustavaa saatavaa ole — Välityslauseke — Tukikelpoiset kustannukset — Perusteeton etu — Perusteluvelvollisuus)

27

2015/C 398/38

Asia T-250/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 6.10.2015 – Corporación Empresarial de Materiales de Construcción v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — ETA:n natriumkloraattimarkkinat — Muuttava päätös, jolla lyhennetään kartelliin osallistumisen todettua kestoa — Sakon määrän laskeminen — Vanhentuminen — Asetuksen (EY) N:o 1/2003 25 artikla)

28

2015/C 398/39

Asia T-275/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 6.10.2015 – FC Dynamo-Minsk v. neuvosto (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Valko-Venäjään kohdistetut rajoittavat toimenpiteet — Varojen jäädyttäminen — Kumoamiskanne — Määräaika vaatimusten mukauttamiselle — Osittainen tutkimatta jättäminen — Yhteisön, jota koskevat rajoittavat toimenpiteet, omistuksessa tai määräysvallassa oleva yhteisö — Perusteluvelvollisuus — Arviointivirhe)

29

2015/C 398/40

Asia T-276/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 6.10.2015 – Chyzh ym. v. neuvosto (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Valko-Venäjään kohdistetut rajoittavat toimenpiteet — Varojen jäädyttäminen — Kumoamiskanne — Määräaika vaatimusten mukauttamiselle — Osittainen tutkimatta jättäminen — Henkilön tai yhteisön, jota rajoittavat toimenpiteet koskevat, omistuksessa tai määräysvallassa oleva yhteisö — Perusteluvelvollisuus — Arviointivirhe)

30

2015/C 398/41

Asia T-403/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.10.2015 – Intrasoft International v. komissio (Julkiset palveluhankinnat — Tarjouspyyntömenettely — Tekninen apu Serbian tullihallinnolle tullijärjestelmän nykyaikaistamisen yhteydessä — Eturistiriita — Serbian tasavallan unionin edustuston suorittama tarjoajan tarjouksen hylkääminen — Tarjouksen hylkäämisestä tehdyn valituksen implisiittinen hylkääminen)

32

2015/C 398/42

Asia T-79/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.10.2015 – Accorinti ym. v. EKP (Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu — Talous- ja rahapolitiikka — EKP — Kansalliset keskuspankit — Kreikan valtionvelan uudelleenjärjestely — Velkakirjojen osto-ohjelma — Velkakirjojen vaihtosopimus, johon ainoastaan Eurojärjestelmän keskuspankit voivat osallistua — Yksityissektorin osallistuminen — Yhteistoimintalausekkeet — Erillistakaus sellaisen takaisinosto-ohjelman avulla, jolla on tarkoitus parantaa velkakirjojen vakuuskelpoisuutta — Yksityiset luotonantajat — Sellaisen oikeussäännön riittävän ilmeinen rikkominen, jolla annetaan yksityisille oikeuksia — Perusteltu luottamus — Yhdenvertainen kohtelu — Laillisesta lainsäädäntötoimesta johtuva vastuu — Poikkeuksellinen ja erityinen vahinko)

33

2015/C 398/43

Asia T-103/13 P: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.10.2015 – Valittajana komissio sekä muina osapuolina Cocchi ja Falcione (Muutoksenhaku — Liitännäisvalitus — Henkilöstö — Virkamiehet — Eläkkeet — Kansallisten eläkeoikeuksien siirtäminen — Palvelusvuosien hyvittämisestä tehdyt ehdotukset — Toimi, joka ei ole henkilölle vastainen — Ensimmäisessä oikeusasteessa nostetun kanteen tutkimatta jättäminen — Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohta)

33

2015/C 398/44

Asia T-358/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 8.10.2015 – Italia v. komissio (Maaseuturahasto — Maaseuturahastosta rahoitettaviin menoihin liittyvien jäsenvaltioiden maksajavirastojen tilien tarkastaminen ja hyväksyminen — Päätös, jonka mukaan tiettyä määrää ei voida käyttää uudelleen Basilicatan alueen maaseudun kehittämissuunnitelmassa — Asetuksen (EY) N:o 1290/2005 30 artikla — Perusteluvelvollisuus)

34

2015/C 398/45

Asia T-534/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.10.2015 – Panrico v. SMHV – HDN Development (Krispy Kreme DOUGHNUTS) (Yhteisön tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki Krispy Kreme DOUGHNUTS — Aiemmat kansalliset ja kansainväliset sana- ja kuviomerkit DONUT, DOGHNUTS, donuts ja donuts cream — Suhteelliset hylkäysperusteet — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) — Vaara aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaisesta hyväksikäytöstä — Vahingon vaara — Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohta (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohta))

35

2015/C 398/46

Asia T-547/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 8.10.2015 – Rosian Express v. SMHV (lelulaatikon muoto) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus kolmiulotteisen merkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Lelulaatikon muoto — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta — Perusteluvelvollisuus — Oikeus tulla kuulluksi — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 75 artikla)

36

2015/C 398/47

Asia T-642/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.10.2015 – Wolverine International v. SMHV – BH Stores (cushe) (Yhteisön tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — Euroopan yhteisön nimeävä kansainvälinen rekisteröinti — Kuviomerkki cushe — Aikaisempi kansallinen sanamerkki SHE ja aikaisemmat kansalliset kuviomerkit she — Suhteellinen hylkäysperuste — Aikaisemman tavaramerkin tosiasiallinen käyttö — Asetuksen N:o 207/2009 57 artiklan 2 ja 3 kohta — Sekaannusvaara — Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

37

2015/C 398/48

Asia T-656/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.10.2015 – The Smiley Company v. SMHV (sydänsilmäisen hymiön muoto) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus kolmiulotteisen merkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Sydänsilmäisen hymiön muoto — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)

38

2015/C 398/49

Asiat T-659/13 ja T-660/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 8.10.2015 – Tšekki v. komissio (Liikenne — Direktiivi 2010/40/EU — Älykkäät liikennejärjestelmät — Delegoitu asetus (EU) N:o 885/2013 — Kuorma-autojen ja hyötyajoneuvojen turvallisia ja valvottuja pysäköintipaikkoja koskevien tietopalvelujen tarjoaminen — Delegoidun asetuksen N:o 885/2013 3 artiklan 1 kohta, 8 artikla ja 9 artiklan 1 kohdan a alakohta — Delegoitu asetus (EU) N:o 886/2013 — Data ja menettelyt, joiden avulla mahdollisuuksien mukaan tarjotaan liikenneturvallisuuteen liittyviä yleisiä vähimmäisliikennetietoja ilmaiseksi käyttäjille — Delegoidun asetuksen N:o 886/2013 5 artiklan 1 kohta, 9 artikla ja 10 artiklan 1 kohdan a alakohta)

39

2015/C 398/50

Asia T-689/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.10.2015 – Bilbaina de Alquitranes ym. v. komissio (Ympäristö ja ihmisten terveyden suojelu — Aineen ”piki, kivihiiliterva, korkealämpötilainen” luokittelu ”Aquatic Acute” ja ”Aquatic Chronic” — Asetukset (EY) N:o 1907/2006 ja (EY) N:o 1272/2008 — Ilmeinen arviointivirhe — Aineen luokittelu sen ainesosien perusteella)

40

2015/C 398/51

Asia T-49/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.10.2015 – Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks v. komissio (Suojattu maantieteellinen merkintä — ”Kołocz śląski” tai ”Kołacz śląski”’ — Peruuttamismenettely — Oikeudellinen perusta — Asetus (EY) N:o 510/2006 — Asetus (EU) N:o 1151/2012 — Peruuttamisperusteet — Perusoikeudet)

41

2015/C 398/52

Asia T-61/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 6.10.2015 – Monster Energy v. SMHV – Balaguer (icexpresso + energy coffee) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin icexpresso + energy coffee rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisemmat yhteisön tavaramerkiksi rekisteröidyt sanamerkit X-PRESSO MONSTER, HAMMER M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY ja MIDNIGHT M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaaraa ei ole — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

42

2015/C 398/53

Asia T-78/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 8.10.2015 – Benediktinerabtei St. Bonifaz v. SMHV – Andechser Molkerei Scheitz (Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455 rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki SEIT 1908 ANDECHSER NATUR ja aikaisempi kansalliseksi tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki ANDECHSER NATUR — Suhteellinen hylkäysperuste — Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

42

2015/C 398/54

Asia T-90/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 8.10.2015 – Secolux v. komissio (Julkiset palveluhankinnat — Tarjouspyyntömenettely — Turvallisuusvalvonta — Tarjouksentekijän tarjouksen hylkääminen — Sopimuksen tekeminen toisen tarjouksentekijän kanssa — Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu)

43

2015/C 398/55

Asia T-104/14 P: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.10.2015 – Valittajana komissio sekä muina osapuolina Verile ja Gjergji (Valitus — Liitännäisvalitus — Henkilöstö — Virkamiehet — Eläkkeet — Kansallisten eläkeoikeuksien siirtäminen — Hyvitettäviä palvelusvuosia koskeva ehdotus — Toimi, joka ei ole virkamiehelle vastainen — Ensimmäisessä oikeusasteessa nostetun kanteen tutkimatta jättäminen — Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohta — Oikeusvarmuus — Luottamuksensuoja — Yhdenvertainen kohtelu)

44

2015/C 398/56

Asia T-131/14 P: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.10.2015 – Valittajana Teughels ja muuna osapuolena komissio (Valitus — Liitännäisvalitus — Henkilöstö — Virkamiehet — Eläkkeet — Kansallisten eläkeoikeuksien siirtäminen — Hyvitettäviä palvelusvuosia koskeva ehdotus — Toimi, joka ei ole virkamiehelle vastainen — Ensimmäisessä oikeusasteessa nostetun kanteen tutkimatta jättäminen — Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohta)

45

2015/C 398/57

Asia T-186/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.10.2015 – Atlantic Multipower Germany v. SMHV – Nutrichem Diät + Pharma (NOxtreme) (Yhteisön tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki NOxtreme — Aikaisemmat yhteisön tavaramerkeiksi rekisteröidyt ja kansalliset kuviomerkit X-TREME — Suhteelliset hylkäysperusteet — Sekaannusvaara — Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Aikaisemman tavaramerkin tosiasiallinen käyttö — Asetuksen N:o 207/2009 43 artikla 2 ja 3 kohta — Asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 2 kohta)

45

2015/C 398/58

Asia T-187/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.10.2015 – Sonova Holding v. SMHV (Flex) (Yhteisön tavaramerkki — Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki FLEX — Ehdottomat hylkäysperusteet — Kuvailevuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta ja 7 artiklan 2 kohta)

46

2015/C 398/59

Asia T-227/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.10.2015 – CBM v. SMHV – Aeronautica Militare (Trecolore) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin Trecolore rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisemmat yhteisön tavaramerkeiksi ja kansallisiksi tavaramerkeiksi rekisteröidyt sanamerkit ja kuviomerkit FRECCE TRICOLORI — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

47

2015/C 398/60

Asia T-228/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.10.2015 – CBM v. SMHV – Aeronautica Militare (TRECOLORE) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin TRECOLORE rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisemmat yhteisön tavaramerkeiksi ja kansallisiksi tavaramerkeiksi rekisteröidyt sanamerkit ja kuviomerkit FRECCE TRICOLORI — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

48

2015/C 398/61

Asia T-242/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.10.2015 – The Smiley Company v. SMHV (sarvipäisten kasvojen muoto) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus kolmiulotteisen merkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Sarvipäisten kasvojen muoto — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyky — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)

48

2015/C 398/62

Asia T-243/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.10.2015 – The Smiley Company v. SMHV (kasvojen muoto) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus kolmiulotteisen merkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Kasvojen muoto — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyky — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)

49

2015/C 398/63

Asia T-244/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.10.2015 – The Smiley Company v. SMHV (tähdenmuotoiset kasvot) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus kolmiulotteisen merkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Tähdenmuotoiset kasvot — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyky — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)

50

2015/C 398/64

Asia T-251/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.10.2015 – Promarc Technics v. SMHV – PIS (oven osa) (Yhteisömalli — Mitättömyysmenettely — Rekisteröity yhteisömalli, joka esittää oven osaa — Yhdysvaltalaiseen patenttiin perustuva aikaisempi kansainvälinen malli — Mitättömyysperuste — Yksilöllisen luonteen puuttuminen — Erilaisen yleisvaikutelman puuttuminen — Todisteet aikaisemman mallin tunnetuksi tulemisesta — Alalla toimivat tahot — Asiantunteva käyttäjä — Mallin luoneen vapaus — Asetuksen (EY) N:o 6/2002 6 artikla, 7 artiklan 1 kohta ja 25 artiklan 1 kohdan b alakohta)

51

2015/C 398/65

Yhdistetyt asiat T-292/14 ja T-293/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.10.2015 – Kypros v. SMHV (XAΛΛOYMI ja HALLOUMI) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemukset sanamerkkien XAΛΛOYMI ja HALLOUMI rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Kuvailevuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta)

52

2015/C 398/66

Asia T-336/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 8.10.2015 – Société des produits Nestlé v. SMHV (NOURISHING PERSONAL HEALTH) (Yhteisön tavaramerkki — Euroopan yhteisön nimeävä kansainvälinen rekisteröinti — Sanamerkki NOURISHING PERSONAL HEALTH — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta — Perusteluvelvollisuus — Asetuksen N:o 207/009 75 artikla — Velvollisuus tutkia tosiseikat viran puolesta — Asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohta)

52

2015/C 398/67

Asia T-365/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.10.2015 – CBM v. SMHV – Aeronautica Militare (TRECOLORE) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin TRECOLORE rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisemmat yhteisön tavaramerkeiksi ja kansallisiksi tavaramerkeiksi rekisteröidyt sanamerkit ja kuviomerkit FRECCE TRICOLORI — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

53

2015/C 398/68

Asia T-642/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.10.2015 – JP Divver Holding Company v. SMHV (EQUIPMENT FOR LIFE) (Yhteisön tavaramerkki — Euroopan yhteisön nimeävä kansallinen rekisteröinti — Sanamerkki EQUIPMENT FOR LIFE — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)

54

2015/C 398/69

Asia T-658/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.10.2015 – Jurašinović v. neuvosto (Oikeus tutustua asiakirjoihin — Asetus (EY) N:o 1049/2001 — Entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen tuomioistuimen kanssa eräässä oikeudenkäynnissä vaihdetut asiakirjat — Päätös tehty sen jälkeen, kun unionin yleinen tuomioistuin kumosi alkuperäisen päätöksen osittain — Asiakirjoihin tutustumista koskevan oikeuden epääminen osittain — Kansainvälisten suhteiden suojaa koskeva poikkeus)

55

2015/C 398/70

Asia T-731/14: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 8.10.2015 – Agrotikos Synetairismos Profitis Ilias v. neuvosto (Kumoamiskanne — Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta toteutetut rajoittavat toimenpiteet — Toimi ei koske kantajia suoraan — Tutkimatta jättäminen)

55

2015/C 398/71

Asia T-482/15 R: Unionin yleisen tuomioistuimen neljännen jaoston puheenjohtajan määräys 15.10.2015 – Ahrend Furniture v. komissio (Väliaikainen oikeussuoja — Julkiset hankinnat — Tarjouspyyntömenettely — Kalusteiden toimitus — Tarjouksentekijän tarjouksen hylkääminen ja sopimuksen tekeminen toisen tarjouksentekijän kanssa — Välitoimihakemus — Fumus boni juris -edellytys ei täyty)

56

2015/C 398/72

Asia T-540/15: Kanne 18.9.2015 – De Capitani v. parlamentti

57

2015/C 398/73

Asia T-548/15: Kanne 22.9.2015 – Guiral Broto v. SMHV – Gastro & Soul (Café del Sol)

58

2015/C 398/74

Asia T-552/15: Kanne 25.9.2015 – Bank Refah Kargaran v. neuvosto

59

2015/C 398/75

Asia T-553/15: Kanne 25.9.2015 – Export Development Bank of Iran v. neuvosto

60

2015/C 398/76

Asia T-554/15: Kanne 25.9.2015 – Unkari v. komissio

62

2015/C 398/77

Asia T-555/15: Kanne 25.9.2015 – Unkari v. komissio

63

2015/C 398/78

Asia T-556/15: Kanne 25.9.2015 – Portugali v. komissio

64

2015/C 398/79

Asia T-564/15: Kanne 25.9.2015 – Spliethoff's Bevrachtingskantoor v. komissio

65

2015/C 398/80

Asia T-565/15: Kanne 28.9.2015 – Excalibur City v. SMHV – Ferrero (MERLIN'S KINDERWELT)

66

2015/C 398/81

Asia T-566/15: Kanne 28.9.2015 – Excalibur City v. SMHV – Ferrero (MERLIN'S KINDERWELT)

67

2015/C 398/82

Asia T-568/15: Kanne 24.9.2015 – Morgese ym. v SMHV – All Star

68

2015/C 398/83

Asia T-569/15: Kanne 25.9.2015 – Fondazione Casamica v. komissio ja EASME

69

2015/C 398/84

Asia T-579/15: Kanne 5.10.2015 – For Tune v. SMHV – Gastwerk Hotel Hamburg (fortune)

70

2015/C 398/85

Asia T-581/15: Kanne 1.10.2015 – Syndial v. komissio

71

2015/C 398/86

Asia T-587/15: Kanne 12.10.2015 – Rose Vision v. komissio

73

2015/C 398/87

Asia T-591/15: Kanne 13.10.2015 – Transavia Airlines v. komissio

74

2015/C 398/88

Asia T-594/15: Kanne 14.10.2015 – Metabolic Balance Holding v. SMHV (Metabolic Balance)

76

2015/C 398/89

Asia T-218/14: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 13.10.2015 – Mabrouk v. neuvosto

77

2015/C 398/90

Asia T-517/14: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 13.10.2015 – Pelikan v. SMHV – RMP (be.bag)

77

2015/C 398/91

Asia T-748/14: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 14.10.2015 – Montenegro v. SMHV (pullon muoto)

77

 

Virkamiestuomioistuin

2015/C 398/92

Asia F-57/14: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 21.10.2015 – AQ v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Asetus N:o 45/2001 — Yksityistarkoitusta varten saatujen henkilötietojen käsittely — Hallinnollinen tutkimus — Kurinpitomenettely — Puolustautumisoikeudet — Perusteluvelvollisuus — Kurinpitoseuraamus — Oikeasuhteisuus)

78

2015/C 398/93

Asia F-89/14: Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 21.10.2015 – Arsène v. komissio (Henkilöstö — Palkkaus — Ulkomaankorvaus — Henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetty edellytys — Kymmenen vuoden viitejakso — Alkamisajankohta — Kansainvälisen järjestön palveluksessa suoritettujen työskentelyjaksojen huomioon ottamatta jättäminen — Henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan säännösten analoginen soveltaminen — Tavanomainen asuinpaikka asemamaan ulkopuolella ennen tehtävien hoitamista kansainvälisessä järjestössä — Työjärjestyksen 81 artikla — Selvästi perusteeton kanne)

78

2015/C 398/94

Asia F-123/15: Kanne 21.9.2015 – ZZ v. komissio

79

2015/C 398/95

Asia F-125/15: Kanne 22.9.2015 – ZZ v. komissio

80

2015/C 398/96

Asia F-29/13: Virkamiestuomioistuimen määräys 20.10.2015 – Drakeford v. EMA

80


FI

 

Top