EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:279:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 279, 24. elokuuta 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 279

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

58. vuosikerta
24. elokuu 2015


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2015/C 279/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin Tuomioistuin

2015/C 279/02

Yhdistetyt asiat C-549/12 P ja C-54/13 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 24.6.2015 – Valittajana Saksan liittotasavalta sekä muina osapuolina Euroopan komissio, Espanjan kuningaskunta, Ranskan tasavalta ja Alankomaiden kuningaskunta (Muutoksenhaku — Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) — Taloudellisen tuen alentaminen — Ekstrapolaatioon perustuva laskumenetelmä — Päätöksentekomenettely Euroopan komissiossa — Määräajan noudattamatta jättäminen — Seuraukset)

2

2015/C 279/03

Asia C-263/13 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 24.6.2015 – Valittajana Espanjan kuningaskunta ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) — Taloudellisen tuen alentaminen — Ekstrapolaatioon perustuva laskumenetelmä — Päätöksentekomenettely Euroopan komissiossa — Määräajan noudattamatta jättäminen — Seuraukset)

3

2015/C 279/04

Yhdistetyt asiat C-293/13 P ja C-294/13 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 24.6.2015 – Asiassa C-293/13 P valittajana Fresh Del Monte Produce, Inc. sekä muina osapuolina Euroopan komissio ja Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG, ja asiassa C-294/13 P valittajana Euroopan komissio sekä muina osapuolina Fresh Del Monte Produce, Inc. ja Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG (Muutoksenhaku — Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Euroopan banaanimarkkinat — Viitehintojen vahvistamisen koordinointi — Käsite kahden yhtiön muodostama ”taloudellinen kokonaisuus” — Käsite ”ratkaiseva vaikutusvalta” — Yhtiön joutuminen vastuuseen toisen yhtiön menettelystä — Selvitysaineiston vääristäminen — Todistustaakka — In dubio pro reo -periaate — Käsite ”yhtenä kokonaisuutena pidettävä jatkettu kilpailusääntöjen rikkominen” — Käsite ”yhdenmukaistettu menettelytapa” — Käsite ”tarkoitukseen perustuva kilpailusääntöjen rikkominen” — Kartellin jäsenyritykset — Tietojen toimittaminen komissiolle — Lakisääteinen velvollisuus — Ulottuvuus — Oikeus olla myötävaikuttamatta oman syyllisyytensä toteamiseen — Väliintulija ensimmäisessä oikeusasteessa — Liitännäisvalitus — Tutkittavaksi ottaminen)

4

2015/C 279/05

Asia C-373/13: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 24.6.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg – Saksa) – H. T. v. Land Baden-Württemberg (Ennakkoratkaisupyyntö — Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue — Rajavalvonta, turvapaikka ja maahanmuutto — Direktiivi 2004/83/EY — 24 artiklan 1 kohta — Pakolaisaseman tai toissijaisen suojeluaseman myöntämisedellytyksiä koskevat vähimmäisvaatimukset — Oleskeluluvan peruuttaminen — Edellytykset — Kansalliseen turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen liittyvien erittäin painavien syiden käsite — Henkilön, jolla on pakolaisasema, osallistuminen sellaisen järjestön toimintaan, joka on merkitty Euroopan unionin laatimaan terroristijärjestöjen luetteloon)

5

2015/C 279/06

Asia C-508/13: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 18.6.2015 – Viron tasavalta v. Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto (Kumoamiskanne — Direktiivi 2013/34/EU — Tietyntyyppisten yritysten tilinpäätöksiä koskevat velvoitteet — Toissijaisuusperiaate ja suhteellisuusperiaate — Perusteluvelvollisuus)

6

2015/C 279/07

Asia C-583/13 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 18.6.2015 – Valittajina Deutsche Bahn AG, DB Mobility Logistics AG, DB Energie GmbH, DB Netz AG, Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße (DUSS) mbH, DB Schenker Rail GmbH ja DB Schenker Rail Deutschland AG sekä muina osapuolina Euroopan komissio, Espanjan kuningaskunta, EFTAn valvontaviranomainen ja Euroopan unionin neuvosto (Muutoksenhaku — Kilpailu — Rautatieliikenne ja liitännäispalvelut — Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö — Asetus (EY) N:o 1/2003 — 20 artikla ja 28 artiklan 1 kohta — Hallinnollinen menettely — Päätös, jossa määrätään tarkastuksesta — Komission tarkastusvaltuudet — Kotirauhan suojaa koskeva perusoikeus — Tilanne, jossa tuomioistuimelta ei ole haettu etukäteen lupaa — Tehokas tuomioistuinvalvonta — Sattumanvarainen löytö)

6

2015/C 279/08

Asia C-586/13: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 18.6.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Pesti Központi Kerületi Bíróság – Unkari) – Martin Meat kft v. Géza Simonfay ja Ulrich Salburg (Ennakkoratkaisupyyntö — Palvelujen tarjoamisen vapaus — Direktiivi 96/71/EY — 1 artiklan 3 kohdan a ja c alakohta — Työntekijöiden lähettäminen työhön — Työvoiman vuokraus — Vuoden 2003 liittymisasiakirja — Liitteessä X olevan 1 luvun 2 ja 13 kohta — Siirtymätoimenpiteet — Unkarin kansalaisten pääsy niiden valtioiden työmarkkinoille, jotka jo olivat Euroopan unionin jäsenvaltioita päivänä, jona Unkarin tasavalta liittyi unioniin — Työlupaa koskeva vaatimus työvoimaa vuokrattaessa — Muut kuin arat alat)

7

2015/C 279/09

Asia C-593/13: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 16.6.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Consiglio di Stato – Italia) – Presidenza del Consiglio dei Ministri ym. v. Rina Services SpA, Rina SpA ja SOA Rina Organismo di Attestazione SpA (Ennakkoratkaisupyyntö — SEUT 49, SEUT 51 ja SEUT 56 artikla — Sijoittautumisvapaus — Liittyminen julkisen vallan käyttöön — Direktiivi 2006/123/EY — 14 artikla — Laitokset, jotka vastaavat julkisia rakennusurakoita tekeviä yrityksiä koskevien lakisääteisten edellytysten täyttymisen tarkistamisesta ja varmentamisesta — Kansallinen lainsäädäntö, jossa edellytetään, että kyseisten laitosten sääntömääräinen kotipaikka on Italiassa)

8

2015/C 279/10

Asia C-664/13: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 25.6.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Administratīvā apgabaltiesa – Latvia) – VAS ”Ceļu satiksmes drošības direkcija” ja Latvijas Republikas Satiksmes ministrija v. Kaspars Nīmanis (Ennakkoratkaisupyyntö — Liikenne — Ajokortti — Ajokortin uusiminen jäsenvaltiossa — Edellytys asuinpaikasta kyseessä olevassa jäsenvaltiossa — Kotipaikan rekisteröinti)

9

2015/C 279/11

Asia C-671/13: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 25.6.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Lietuvos Aukščiausiasis Teismas – Liettua) – Indėlių ir investicijų draudimas“ VĮ:n ja Virgilijus Vidutis Nemaniūnasin vireille panemissa asiassa (Ennakkoratkaisupyyntö — Direktiivit 94/19/EY ja 97/9/EY — Talletusten vakuusjärjestelmät ja sijoittajien korvausjärjestelmät — Säästö- ja sijoitusvälineet — Direktiivissä 2004/39/EY tarkoitettu rahoitusväline — Vakuuden poissulkeminen — Välitön oikeusvaikutus — Edellytykset direktiivin 97/9/EY soveltamisalaan kuulumiselle)

10

2015/C 279/12

Asia C-9/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 18.6.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Hoge Raad der Nederlanden – Alankomaat) – Staatssecretaris van Financiën v. D. G. Kieback (Ennakkoratkaisupyyntö — Työntekijöiden vapaa liikkuvuus — Verolainsäädäntö — Tuloverot — Jäsenvaltion alueelta saadut tulot — Ulkomailla asuva työntekijä — Verotus työskentelyvaltiossa — Edellytykset)

11

2015/C 279/13

Asia C-18/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 25.6.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt College van Beroep voor het Bedrijfsleven – Alankomaat) – CO Sociedad de Gestión y Participación SA ym. v. De Nederlandsche Bank NV ja De Nederlandsche Bank NV v. CO Sociedad de Gestión y Participación SA ym. (Ennakkoratkaisupyyntö — Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen — Muu ensivakuutus kuin henkivakuutus — Direktiivi 92/44/ETY — 15, 15 a ja 15 b artikla — Määräosuuden hankkimisen ja lisäämisen arviointi toiminnan vakauden kannalta — Mahdollisuus liittää hankintasuunnitelman hyväksymiseen rajoitus tai vaatimus)

11

2015/C 279/14

Asia C-62/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 16.6.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Bundesverfassungsgericht – Saksa) – Peter Gauweiler ym. v. Deutscher Bundestag (Ennakkoratkaisupyyntö — Talous- ja rahapolitiikka — Eurojärjestelmän rahapoliittisia suoria kauppoja valtion joukkolainojen jälkimarkkinoilla koskevista tietyistä teknisistä ominaisuuksista tehdyt Euroopan keskuspankin (EKP) neuvoston päätökset — SEUT 119 ja SEUT 127 artikla — EKP:n ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän toimivalta — Rahapolitiikan välittymismekanismi — Hintatason vakauden ylläpitäminen — Oikeasuhteisuus — SEUT 123 artikla — Euroalueen jäsenvaltioita koskeva keskuspankkirahoituksen kielto)

12

2015/C 279/15

Asia C-147/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (kymmenes jaosto) 25.6.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Hof van beroep te Brussel – Belgia) – Propriété Intellectuelle SARL v. AMJ Meatproducts NV ja Halalsupply NV (Ennakkoratkaisupyyntö — Yhteisön tavaramerkki — Asetus (EY) N:o 207/2009 — 9 artiklan 1 kohdan b alakohta — Vaikutukset — Yhteisön tavaramerkin tuottamat oikeudet — Samanlaiset tai samankaltaiset merkit — Käytön kieltäminen — Sekaannusvaara — Arviointi — Muun kuin Euroopan unionin virallisen kielen käytön ottaminen huomioon)

13

2015/C 279/16

Asia C-187/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 25.6.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Østre Landsret – Tanska) – Skatteministeriet v. DSV Road A/S (Ennakkoratkaisupyyntö — Yhteisön tullikoodeksi — Asetus (ETY) N:o 2913/92 — 203 ja 204 artikla — Asetus (ETY) N:o 2454/93 — 859 artikla — Ulkoinen passitusmenettely — Tullivelan syntyminen — Kysymys siitä, onko tavarat siirretty pois tullivalvonnasta vai ei — Velvollisuuden täyttämättä jättäminen — Tavaroiden esittäminen määrätoimipaikassa myöhässä — Tavarat, joiden vastaanottaja kieltäytyi ottamasta niitä vastaan ja jotka palautettiin takaisin esittämättä niitä tullitoimipaikalle — Uudella ilmoituksella toistamiseen ulkoiseen passitusmenettelyyn asetetut tavarat — Direktiivi 2006/112/EY — 168 artiklan e alakohta — Kuljettajan suorittama maahantuonnin arvonlisäveron vähentäminen)

14

2015/C 279/17

Asia C-207/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 24.6.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Vrhovno sodišče – Slovenia) – Hotel Sava Rogaška, Gostinstvo, turizem in storitve, d.o.o. v. Slovenian tasavalta (Ennakkoratkaisupyyntö — Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen — Luontaiset kivennäisvedet — Direktiivi 2009/54/EY — 8 artiklan 2 kohta — Liite I — Kielto markkinoida ”yhden ja saman lähteen luontaista kivennäisvettä” useammalla kuin yhdellä kauppanimityksellä — Käsite)

15

2015/C 279/18

Asia C-242/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 25.6.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Landgericht Mannheim – Saksa) – Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH v. Gerhard und Jürgen Vogel GbR, Jürgen Vogel ja Gerhard Vogel (Ennakkoratkaisupyyntö — Yhteisön kasvinjalostajanoikeudet — Asetus (EY) N:o 2100/94 — 14 artiklassa säädetty poikkeus — Korjatun tuotteen käyttö lisäystarkoituksessa viljelijän toimesta ilman kasvinjalostajanoikeuksien haltijan lupaa — Viljelijöiden velvollisuus maksaa kohtuullinen palkkio tästä käytöstä — Määräaika, johon mennessä maksu on suoritettava, jotta voidaan soveltaa poikkeusta — Haltijan mahdollisuus vedota 94 artiklaan — Oikeudenloukkaus)

15

2015/C 279/19

Asia C-303/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 25.6.2015 – Euroopan komissio v. Puolan tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Asetus (EY) N:o 842/2006 — Koulutus ja pätevöinti — Ilmoitusvelvollisuus — Seuraamukset — Asetukset (EY) N:o 303/2008, (EY) N:o 304/2008, (EY) N:o 305/2008, (EY) N:o 306/2008, (EY) N:o 307/2008 ja (EY) N:o 308/2008)

16

2015/C 279/20

Asia C-535/14 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 18.6.2015 – Valittajana Vadzim Ipatau ja muuna osapuolena Euroopan unionin neuvosto (Muutoksenhaku — Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Valko-Venäjän tasavaltaan kohdistettavat rajoittavat toimenpiteet — Tutkittavaksi ottaminen — Kanteen nostamisen määräaika — Oikeusapu — Lykkäävä vaikutus — Tehokas oikeussuoja — Puolustautumisoikeudet — Suhteellisuusperiaate)

17

2015/C 279/21

Asia C-219/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on esittänyt 13.5.2015 – Elisabeth Schmitt v. TÜV Rheinland LGA Products GmbH

17

2015/C 279/22

Asia C-243/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovakia) on esittänyt 27.5.2015 – Lesoochranárske zoskupenie VLK v. Obvodný úrad Trenčín

18

2015/C 279/23

Asia C-257/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Hannover (Saksa) on esittänyt 1.6.2015 – Michael Ihden ja Gisela Brinkmann v. TUIfly GmbH

19

2015/C 279/24

Asia C-268/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour d'appel de Bruxelles (Belgia) on esittänyt 8.6.2015 – Fernand Ullens de Schooten v. sosiaali- ja terveysministeri ja oikeusministeri

19

2015/C 279/25

Asia C-272/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 8.6.2015 – Swiss International Air Lines AG v. The Secretary of State for Energy and Climate Change ja Environment Agency

20

2015/C 279/26

Asia C-275/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 8.6.2015 – ITV Broadcasting Limited, ITV2 Limited, ITV Digital Channels Limited, Channel Four Television Corp., 4 Ventures Limited, Channel 5 Broadcasting Limited ja ITV Studios Limited v. TVCatchup Limited, Media Resources Limited ja TVCatchup (UK) Limited

21

2015/C 279/27

Asia C-284/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour du travail de Bruxelles (Belgia) on esittänyt 10.6.2015 – Office national de l'emploi (ONEm) ja M v. M, Office national de l'emploi (ONEm) ja Caisse Auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage (CAPAC)

22

2015/C 279/28

Asia C-290/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d'État (Belgia)on esittänyt 15.6.2015 – Patrice D'Oultremont, Henri Tumelaire, François Boitte ja Éoliennes à tout prix? ASBL v. Région wallonne

23

2015/C 279/29

Asia C-307/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Audiencia Provincial de Alicante (Espanja) on esittänyt 25.6.2015 – Ana María Palacios Martínez v. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

24

2015/C 279/30

Asia C-308/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Audiencia Provincial de Alicante (Epanja) on esittänyt 25.6.2015 – Banco Popular Español, S.A.v. Emilio Irles López ja Teresa Torres Andreu

24

2015/C 279/31

Asia C-319/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour administrative d'appel de Paris (Ranska) on esittänyt 29.6.2015 – Overseas Financial Limited ja Oaktree Finance Limited v. Ministre de l’économie de l’industrie et du numérique

25

2015/C 279/32

Asia C-347/15: Kanne 9.7.2015 – Euroopan komissio v. Itävallan tasavalta

26

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2015/C 279/33

Asia T-516/10: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 6.7.2015 – Ranska v. komissio (EMOTR — Ohjausosasto — Taloudellisen tuen alentaminen — Leader+ -yhteisöaloiteohjelma — Päätöksen tekemistä koskevan määräajan noudattamatta jättäminen — Olennaisten menettelymääräysten rikkominen)

28

2015/C 279/34

Asia T-44/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 6.7.2015 – Italia v. komissio (EMOTR — Tukiosasto — Maataloustukirahasto ja maaseuturahasto — Rahoituksen ulkopuolelle jätetyt menot — Tuki rasvattoman maitojauheen tuotantoon — Jäsenvaltioiden hallintoelinten tai toimielinten aiheuttamat sääntöjenvastaisuudet tai laiminlyönnit — Oikeasuhteisuus — Perusteluvelvollisuus — Ne bis in idem -periaate — Kohtuullinen aika)

28

2015/C 279/35

Asia T-89/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.7.2015 – Nanu-Nana Joachim Hoepp v. SMHV – Vincci Hoteles (NANU) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin NANU rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki NAMMU — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

29

2015/C 279/36

Asia T-536/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio PVÄ – 8.7.2015 v. European Dynamics Luxembourg ym. v. komissio (Julkiset palveluhankinnat — Tarjouspyyntömenettely — Atk-palvelut, jotka liittyvät ohjelmistokehitykseen ja -ylläpitoon sekä neuvontaan ja tukeen erityyppisiä tietoteknisiä sovelluksia varten — Tarjoajan tarjouksen luokittelu etusijajärjestykseen eri erien osalta ja muiden tarjoajien tarjousten luokittelu — Perusteluvelvollisuus — Ratkaisuperuste — Ilmeinen arviointivirhe — Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu)

30

2015/C 279/37

Asia T-436/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 8.7.2015 – Deutsche Rockwool Mineralwoll v. SMHV – Ceramicas del Foix (Rock & Rock) (Yhteisön tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki Rock & Rock — Aikaisemmat kansalliset sanamerkit MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK, COVERROCK ja CEILROCK — Suhteellinen hylkäysperuste — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 53 artiklan 1 kohdan a alakohta)

30

2015/C 279/38

Asia T-548/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 8.7.2015 – Deutsche Rockwool Mineralwoll v. SMHV – Redrock Construction (REDROCK) (Yhteisön tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröitävä kuviomerkki REDROCK — Aikaisemmat kansalliset sanamerkit ROCK, KEPROCK, FLEXIROCK, FORMROCK, FLOOR-ROCK, TERMAROCK, KLIMAROCK, SPEEDROCK, DUROCK, SPLITROCK, PLANAROCK, TOPROCK, KLEMMROCK, FIXROCK, SONOROCK PLUS, VARIROCK, SONOROCK ja MASTERROCK — Suhteellinen hylkäysperuste — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 53 artiklan 1 kohdan a alakohta)

31

2015/C 279/39

Yhdistetyt asiat T-98/13 ja T-99/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.7.2015 – CMT v. SMHV – Camomilla (Camomilla) (Yhteisön tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — Yhteisön tavaramerkeiksi rekisteröidyt kuviomerkit Camomilla — Aikaisempi kansallinen kuviomerkki CAMOMILLA — Ehdoton hylkäysperuste — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohta — Yhteisön tavaramerkin haltija ei ole toiminut vilpillisessä mielessä — Suhteellinen hylkäysperuste — Tavarat eivät ole samankaltaisia — Tavaramerkin maineelle ei aiheuteta vahinkoa — Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 5 kohta — Asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan a alakohta)

32

2015/C 279/40

Asia T-100/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.7.2015 – CMT v. SMHV – Camomilla (CAMOMILLA) (Yhteisön tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki CAMOMILLA — Aikaisempi kansallinen kuviomerkki Camomilla — Ehdoton hylkäysperuste — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohta — Yhteisön tavaramerkin haltija ei ole toiminut vilpillisessä mielessä — Suhteellinen hylkäysperuste — Aikaisemman tavaramerkin tosiasiallinen käyttö — Valituslautakunnassa esitetyt lisätodisteet)

33

2015/C 279/41

Asia T-521/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.7.2015 – Alpinestars Research v. SMHV – Tung Cho ja Wang Yu (A ASTER) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin A ASTER rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteisön sanamerkki A-STARS — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Merkkien samankaltaisuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

33

2015/C 279/42

Asia T-677/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.7.2015 – Axa Versicherung v. komissio (Oikeus tutustua asiakirjoihin — Asetus (EY) N:o 1049/2001 — Kilpailusääntöjen soveltamismenettelyyn liittyvät asiakirjat — Kaikkiin asiakirjoihin kohdistuva pyyntö — Asiakirjoihin tutustumisen epääminen — Yhteen asiakirjaan kohdistuva pyyntö — Sisällys — Velvollisuus suorittaa konkreettinen ja asiakirjakohtainen tutkinta — Kolmannen osapuolen taloudellisten etujen suojaa koskeva poikkeus — Tarkastus-, tutkinta- ja tilintarkastustoimien tarkoitusten suojaa koskeva poikkeus — Ylivoimainen yleinen etu — Vahingonkorvauskanne — Perusteluvelvollisuus)

34

2015/C 279/43

Asia T-312/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.7.2015 – Federcoopesca ym. v. komissio (Kumoamiskanne — Kalastus — Yhteisön valvontajärjestelmä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen — Komission päätös toimintasuunnitelmasta Italian kalastuksenvalvontajärjestelmässä olevien puutteiden korjaamiseksi — Toimi, joka ei sellaisenaan muuta kantajan oikeusasemaa — Toimi ei koske kantajaa erikseen — Tutkimatta jättäminen)

35

2015/C 279/44

Asia T-221/15: Kanne 5.5.2015 – Arbuzov v. neuvosto

36

2015/C 279/45

Asia T-269/15: Kanne 28.5.2015 – Novartis Europharm v. komissio

36

2015/C 279/46

Asia T-270/15: Kanne 26.5.2015 – ANKO AE v. tutkimuksen toimeenpanovirasto (REA)

37

2015/C 279/47

Asia T-274/15: Kanne 29.5.2015 – Alcogroup ja Alcodis v. komissio

38

2015/C 279/48

Asia T-287/15: Kanne 1.6.2015 – Tayto Group v. SMHV – MIP Metro (real)

39

2015/C 279/49

Asia T-306/15: Kanne 9.6.2015 – KV v. EACEA

39

2015/C 279/50

Asia T-314/15: Kanne 2.6.2015 – Helleenien tasavalta v. komissio

40

2015/C 279/51

Asia T-325/15: Kanne 22.6.2015 – Sun System Kereskedelmi és Szolgáltató v. SMHV – Hollandimpex Kereskedelmi és Szolgáltató (Choco love)

41

2015/C 279/52

Asia T-327/15: Kanne 2.6.2015 – Helleenien tasavalta v. komissio

42

2015/C 279/53

Asia T-328/15 P: Valitus, jonka Geoffrey Alsteens on tehnyt 24.6.2015 virkamiestuomioistuimen asiassa F-87/12 RENV, Alsteens v. komissio, 21.4.2015 antamasta tuomiosta

43

2015/C 279/54

Asia T-329/15: Kanne 24.6.2015 – Certuss Dampfautomaten v. SMHV – Universal for Engineering Industries (Universal 1800 TC)

44

2015/C 279/55

Asia T-330/15: Kanne 24.6.2015 – Keil v. SMHV – Naturafit Diätetische Lebensmittelproduktions (BasenCitrate)

44

2015/C 279/56

Asia T-335/15: Kanne 23.6.2015 – Universal Protein Supplements v. SMHV (kehonrakentajan esitys)

45

2015/C 279/57

Asia T-339/15: Kanne 27.6.2015 – Polski Koncern Naftowy Orlen v. SMHV (huoltoaseman muoto)

46

2015/C 279/58

Asia T-340/15: Kanne 27.6.2015 – Polski Koncern Naftowy Orlen v. SMHV (huoltoaseman muoto)

46

2015/C 279/59

Asia T-341/15: Kanne 27.6.2015 – Polski Koncern Naftowy Orlen v. SMHV (huoltoaseman muoto)

47

2015/C 279/60

Asia T-342/15: Kanne 27.6.2015 – Polski Koncern Naftowy Orlen v. SMHV (huoltoaseman muoto)

48

2015/C 279/61

Asia T-343/15: Kanne 27.6.2015 – Polski Koncern Naftowy Orlen v. SMHV (huoltoaseman muoto)

48

2015/C 279/62

Asia T-357/15 P: Valitus, jonka Maria Luisa Garcia Minguez on tehnyt 7.7.2015 virkamiestuomioistuimen asiassa F-72/14, Garcia Minguez v. komissio, 28.4.2015 antamasta määräyksestä

49

2015/C 279/63

Asia T-360/15: Kanne 1.7.2015 – Dr Vita v. SMHV (69)

50

 

Virkamiestuomioistuin

2015/C 279/64

Asia F-112/14: Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 16.7.2015 – EJ v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Henkilöstösääntöjen uudistaminen — Asetus N:o 1023/2013 — Virkatyypit — Virkatyyppien luokittelua koskevat siirtymäsäännökset — Henkilöstösääntöjen liitteen XIII 30 artiklan 2 kohta — Komission oikeudellisen yksikön palkkaluokan AD13 oikeudelliset hallintovirkamiehet — ”Oikeudellisten neuvonantajien” ja ”oikeudellisen yksikön virkamiesten” asema — Palkkaluokkaan AD 13 ylentämiseen sovellettavat vuoden 2004 henkilöstösääntöjen säännöt — Ylennys henkilöstösääntöjen 45 artiklan nojalla — Nimitys henkilöstösääntöjen 29 artiklan 1 kohdan nojalla — Virkatyyppien ”neuvonantaja tai vastaava” ja ”siirtymäajan hallintovirkamies” luokittelu — Valituksen kohteena oleva päätös — ”Huomattavan vastuullisten tehtävien” käsite — ”Erityisten velvollisuuksien” käsite — Yhdenvertainen kohtelu — Ylennyskelpoisuus palkkaluokkaan AD 14 — Luottamuksensuoja — Oikeusvarmuuden periaate)

51

2015/C 279/65

Asia F-116/14: Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 16.7.2015 – Murariu v. EIOPA (Henkilöstö — Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen henkilöstö — Väliaikainen toimihenkilö — Palvelukseenhakuilmoitus — Vaatimus vähintään kahdeksan vuoden työkokemuksesta — Sisäinen hakija, jonka asema väliaikaisena toimihenkilönä oli vakiinnutettu koeajan päätyttyä — Väliaikainen sijoittaminen ylemmän palkkaluokan toimeen — Asiavirhe palvelukseenhakuilmoituksessa — Työtarjouksen peruuttaminen — Yleisten täytäntöönpanosäännösten sovellettavuus — Henkilöstökomitean kuuleminen — Luottamuksensuoja)

52

2015/C 279/66

Asia F-109/14: Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 14.7.2015 – Roda v. komissio (Henkilöstö — Palkkaus — Perhe-eläke — Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII oleva 27 artikla — Edesmenneen virkamiehen eronneen puolison oikeus — Edesmenneen virkamiehen vastuulla oleva elatusapu — Perhe-eläkkeen enimmäismäärä — Selvästi perusteeton kanne)

53

2015/C 279/67

Asia F-20/15: Virkamiestuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 16.7.2015 – FG v. Euroopan komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Henkilöstösääntöjen uudistus — Asetus N:o 1023/2013 — Virkatyypit — Siirtymäsäännöt luokituksesta virkatyyppeihin — Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 30 artiklan 2 kohta — Mahdollisuus ylennykseen ylempään palkkaluokkaan — Vuoden 2014 ylennyskierros — Hallintovirkamies, joka ei hoida ”erityistehtäviä” — Palkkaluokkaan AD12 rajattu ylennysmahdollisuus — Tällaisen hallintovirkamiehen nimen jättäminen merkitsemättä ylennyskelpoisten palkkaluokkaan AD12 kuuluvien virkamiesten luetteloon — Mahdollisuus hakea henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 30 artiklan 3 kohdan soveltamista — Viimeinen hakupäivä, joka on 31.12.2015 — Kanteen tutkittavaksi ottaminen — Kantajalle vastaisen toimen käsite — Virkamiestä koskevan sähköisen henkilökansion muuttaminen — Hallinnolliset tiedot — Levittäminen toimielimen intranetissä — Oikeudenkäyntiä edeltävään menettelyyn liittyvien vaatimusten noudattamatta jättäminen — Työjärjestyksen 81 artikla)

53

2015/C 279/68

Asia F-35/15: Virkamiestuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 15.7.2015 – De Esteban Alonso v. komissio (Henkilöstö — Henkilöstösääntöjen 24 artikla — Avustamista koskeva pyyntö — Rikosoikeudellinen menettely kansallisessa tuomioistuimessa — Komission yksityisoikeudellinen vaatimus — Selvästi perusteeton kanne)

54

2015/C 279/69

Asia F-94/15 R: Virkamiestuomioistuimen presidentin määräys 15.7.2015 – Wolff v. Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) (Henkilöstö — Väliaikainen oikeussuoja — Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus — Henkilöstökomitean vaalit — Kiireellisyysedellytys ei täyty — Intressivertailu)

54

2015/C 279/70

Asia F-72/15: Kanne 4.5.2015 – ZZ v. komissio

55

2015/C 279/71

Asia F-74/15: Kanne 11.5.2015 – ZZ v. komissio

55

2015/C 279/72

Asia F-78/15: Kanne 18.5.2015 – ZZ ym. v. EIP

56

2015/C 279/73

Asia F-79/15: Kanne 26.5.2015 – ZZ v. EKP

57

2015/C 279/74

Asia F-80/15: Kanne 26.5.2015 – ZZ ja ZZ v. komissio

58

2015/C 279/75

Asia F-82/15: Kanne 26.5.2015 – ZZ v. EIP

59

2015/C 279/76

Asia F-83/15: Kanne 28.5.2015 – ZZ v. Euroopan GNSS-virasto

60

2015/C 279/77

Asia F-84/15: Kanne 2.6.2015 – ZZ v. neuvosto

60

2015/C 279/78

Asia F-86/15: Kanne 9.6.2015 – ZZ v. EKP

61

2015/C 279/79

Asia F-88/15: Kanne 15.6.2015 – ZZ v. komissio

61

2015/C 279/80

Asia F-89/15: Kanne 18.5.2015 – ZZ v. komissio

62

2015/C 279/81

Asia F-69/14: Virkamiestuomioistuimen määräys 13.7.2015 – Carreira v. ESMA

62


FI

 

Top