EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:253:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 253, 4. elokuuta 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 253

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

57. vuosikerta
4. elokuu 2014


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2014/C 253/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin Tuomioistuin

2014/C 253/02

Asia C-547/11: Unionin tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 5.6.2014 – Euroopan komissio v. Italian tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Valtiontuet — Päätökset 2006/323/EY ja 2007/375/EY — Sardiniassa alumiinioksidin valmistuksessa polttoaineena käytettävien kivennäisöljyjen vapauttaminen valmisteverosta — Takaisinperintä — Kansallisen tuomioistuimen erään maksukehotuksen täytäntöönpanon lykkäämisestä tekemät päätökset)

2

2014/C 253/03

Yhdistetyt asiat C-24/12 ja C-27/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 5.6.2014 (Hoge Raad der Nederlandenin (Alankomaat) esittämät ennakkoratkaisupyynnöt) – X BV (C-24/12) ja TBG Limited (C-27/12) v. Staatssecretaris van Financiën (Pääomien vapaa liikkuvuus — Rajoitukset — Osinkojen maksaminen jäsenvaltiosta saman valtion merentakaiselle alueelle — Unionin oikeuden soveltamisala — EU – MMA-erityissääntely)

3

2014/C 253/04

Asia C-35/12 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 22.5.2014 – Valittajana Plásticos Españoles SA (ASPLA) ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Muovisten teollisuussäkkien markkinat — Yhtenä kokonaisuutena pidettävä jatkettu kilpailusääntöjen rikkominen)

3

2014/C 253/05

Asia C-36/12 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 22.5.2014 – Valittajana Armando Álvarez SA ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Muovisten teollisuussäkkien markkinat — Emoyhtiön joutuminen vastuuseen kilpailusääntöjen rikkomisesta, johon tytäryhtiö on syyllistynyt — Perusteluvelvollisuus)

4

2014/C 253/06

Asia C-198/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 5.6.2014 – Euroopan komissio v. Bulgarian tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Energian sisämarkkinat — Kaasutoimitukset — Asetus (EY) N:o 715/2009 — 14 artiklan 1 kohta sekä 16 artiklan 1 kohta ja 2 kohdan b alakohta — Velvollisuus taata maksimikapasiteetti — Virtuaalinen vastakkaissuuntainen kaasunsiirtokapasiteetti — Tutkittavaksi ottaminen)

5

2014/C 253/07

Asia C-356/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 22.5.2014 (Bayerischer Verwaltungsgerichtshofin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Wolfgang Glatzel v. Freistaat Bayern (Ennakkoratkaisupyyntö — Liikenne — Direktiivi 2006/126/EY — Liitteessä III oleva 6.4 kohta — Pätevyys — Euroopan unionin perusoikeuskirja — 20 artikla, 21 artiklan 1 kohta ja 26 artikla — Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista — Ajokortti — Moottoriajoneuvon kuljettamiseen vaadittava fyysinen ja henkinen suorituskyky — Vähimmäisvaatimukset — Näöntarkkuus — Yhdenvertainen kohtelu — Poikkeamismahdollisuuden puuttuminen — Oikeasuhteisuus)

5

2014/C 253/08

Asia C-360/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 5.6.2014 (Bundesgerichtshofin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Coty Germany GmbH, aiemmin Coty Prestige Lancaster Group GmbH v. First Note Perfumes NV (Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa — Asetukset (EY) N:o 40/94 ja N:o 44/2001 — Yhteisön tavaramerkki — Asetuksen (EY) N:o 40/94 93 artiklan 5 kohta — Kansainvälinen toimivalta tavaramerkkiloukkausten osalta — Sen paikkakunnan määrittäminen, missä vahinko sattui — Useiden henkilöiden rajat ylittävä osallistuminen samaan lainvastaiseen toimeen)

6

2014/C 253/09

Asia C-398/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 5.6.2014 (Tribunale di Fermon (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajana on M (Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehty yleissopimus — 54 artikla — Ne bis in idem -periaate — Soveltamisala — Sopimusvaltion tuomioistuimen päätös menettelyn keskeyttämisestä siirtämättä asiaa rikosasian pääkäsittelyyn tosiseikkojen ja/tai näytön riittämättömyyden perusteella — Mahdollisuus aloittaa esitutkinta uudelleen, jos ilmenee uusia tosiseikkoja ja/tai uutta näyttöä — Henkilön, jota koskevassa asiassa on annettu ”lainvoimainen tuomio”, käsite — Rikosoikeudellinen menettely toisessa sopimusvaltiossa samaa henkilöä vastaan samasta teosta — Syyteoikeuden raukeaminen ja ne bis in idem -periaatteen soveltaminen)

7

2014/C 253/10

Asia C-539/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 22.5.2014 (Employment Tribunalin (Leicester) (Yhdistynyt kuningaskunta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Z. J. R. Lock v. British Gas Trading Limited (Sosiaalipolitiikka — Työajan järjestäminen — Direktiivi 2003/88/EY — Oikeus palkalliseen vuosilomaan — Palkan rakenne — Peruspalkka ja toteutuneeseen liikevaihtoon perustuva provisio)

8

2014/C 253/11

Asia C-557/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 5.6.2014 (Oberster Gerichtshofin (Itävalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – KONE AG, Otis GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH ja ThyssenKrupp Aufzüge GmbH v. ÖBB Infrastruktur AG (SEUT 101 artikla — Kyseisessä artiklassa kielletystä kartellista aiheutuneiden vahinkojen korvaaminen — Vahingot, jotka aiheutuvat yrityksen sellaisen kielletyn kartellin, johon se ei osallistu, seurauksena perimästä korkeammasta hinnasta (umbrella pricing) — Syy-yhteys)

9

2014/C 253/12

Asia C-56/13: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 22.5.2014 (Szegedi Ítélőtáblan (Unkari) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Érsekcsanádi Mezőgazdasági Zrt v. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal (Direktiivit 92/40/ETY ja 2005/94/EY — Päätökset 2006/105/EY ja 2006/115/EY — Euroopan unionin perusoikeuskirja — 16, 17 ja 47 artikla — Toimenpiteet lintuinfluenssan torjumiseksi — Vahinkojen korvaaminen)

9

2014/C 253/13

Asia C-105/13: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 5.6.2014 (College van Beroep voor het bedrijfslevenin (Alankomaat) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – P. J. Vonk Noordegraaf v. Staatssecretaris van Economische Zaken (Maatalous — Yhteinen maatalouspolitiikka — Tilatukijärjestelmä — Asetus (EY) N:o 73/2009 — 34, 36 ja 137 artikla — Tukioikeudet — Laskentaperuste — Karjan ja viljelijän käytettävissä viitekautena olleiden viljelylohkojen perusteella maksettavat palkkiot — Viljelylohkojen pinta-alan määrittämistä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen muuttaminen — Tukikelpoisten hehtaarien määrän pienentyminen — Viljelijän tukioikeuksiensa määrän pienentämistä ja niiden yksikköarvon korottamista koskeva hakemus — Asetus (EY) N:o 796/2004 — 73 a artiklan 2 a kohta — Hyväksyttävyys)

10

2014/C 253/14

Asia C-255/13: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 5.6.2014 (High Courtin (Irlanti) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – I v. Health Service Executive (Ennakkoratkaisupyyntö — Sosiaaliturva — Asetus (EY) N:o 883/2004 — 19 artiklan 1 kohta ja 20 artiklan 1 ja 2 kohta — Asetus (EY) N:o 987/2009 — 11 artikla — Jäsenvaltion kansalainen, joka on vakuutettu asuinvaltiossa — Vakavan ja äkillisen sairauden puhkeaminen toisessa jäsenvaltiossa vietetyn loman aikana — Henkilön jäätävä tähän toiseen jäsenvaltioon 11 vuodeksi sairautensa vuoksi ja sen vuoksi, että erikoissairaanhoitoa on saatavilla sen paikan lähellä, jossa hän elää — Luontoissuoritusten tarjoaminen tässä toisessa valtiossa — Asumisen ja oleskelun käsitteet)

11

2014/C 253/15

Asia C-339/13: Unionin tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 22.5.2014 – Euroopan komissio v. Italian tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 1999/74/EY — 3 artikla ja 5 artiklan 2 kohta — Munivien kanojen kasvattamista varustelemattomissa häkeissä koskeva kielto — Munivien kanojen kasvattaminen häkeissä, jotka eivät täytä kyseisen direktiivin vaatimuksia)

12

2014/C 253/16

Asia C-360/13: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 5.6.2014 (Supreme Court of the United Kingdomin (Yhdistynyt kuningaskunta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Public Relations Consultants Association Ltd v. Newspaper Licensing Agency Ltd ym. (Tekijänoikeudet — Tietoyhteiskunta — Direktiivi 2001/29/EY — 5 artiklan 1 ja 5 kohta — Kappaleen valmistaminen — Poikkeukset ja rajoitukset — Kopioiden luominen internetsivustosta näytölle ja kiintolevyn välimuistiin internetiä selailtaessa — Tilapäinen kappaleen valmistaminen, joka on väliaikaista tai liitännäistä sekä erottamaton ja välttämätön osa teknistä prosessia — Laillinen käyttö — Itsenäinen taloudellinen merkitys)

13

2014/C 253/17

Asia C-129/14 PPU: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 27.5.2014 (Oberlandesgericht Nürnbergin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Rikosoikeudenkäynti Zoran Spasicia vastaan (Ennakkoratkaisupyyntö — Kiireellinen ennakkoratkaisumenettely — Poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa — Euroopan unionin perusoikeuskirja — 50 ja 52 artikla — Ne bis in idem -periaate — Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehty yleissopimus — 54 artikla — Rangaistuksen, jonka henkilö ”on suorittanut” tai jota hän ”parhaillaan suorittaa”, käsitteet)

13

2014/C 253/18

Asia C-146/14 PPU: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 5.6.2014 (Administrativen sad Sofia-gradin (Bulgaria) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) asiassa, joka koskee Bashir Mohamed Ali Mahdia (Viisumi-, turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikka sekä muu henkilöiden vapaaseen liikkuvuuteen liittyvä politiikka — Direktiivi 2008/115/EY — Laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttaminen — 15 artikla — Säilöönotto — Säilöönoton jatkaminen — Hallinto- tai oikeusviranomaisen velvollisuudet — Tuomioistuinvalvonta — Kolmannen maan kansalaiselta puuttuvat henkilöasiakirjat — Maastapoistamispäätöksen täytäntöönpanon esteet — Asianomaisen kolmannen maan suurlähetystön kieltäytyminen myöntämästä henkilöasiakirjaa, jonka perusteella kyseisen maan kansalainen voidaan palauttaa — Pakenemisen vaara — Kohtuullinen mahdollisuus maastapoistamisen toteuttamiseen — Yhteistyön tekemättä jättäminen — Asianomaisen jäsenvaltion mahdollinen velvollisuus myöntää henkilön asemaa koskeva väliaikainen asiakirja)

14

2014/C 253/19

Asia C-520/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Rejonowy w Płocku (Puola) on esittänyt 30.9.2013 – Urszula Leśniak-Jaworska ja Małgorzata Głuchowska-Szmulewicz v. Prokuratura Okręgowa w Płocku

15

2014/C 253/20

Asia C-177/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Supremo (Espanja) on esittänyt 10.4.2014 – María José Regojo Dans v. Consejo de Estado

16

2014/C 253/21

Asia C-183/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Curtea de Apel Cluj (Romania) on esittänyt 11.4.2014 – Radu Florin Salomie ja Nicolae Vasile Oltean v. Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj

16

2014/C 253/22

Asia C-216/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Laufen (Saksa) on esittänyt 30.4.2014 – Rikosoikeudenkäynti Gavril Covacia vastaan

17

2014/C 253/23

Asia C-244/14: Kanne 20.5.2014 – Euroopan komissio v. Itävallan tasavalta

18

2014/C 253/24

Asia C-250/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d'État (Ranska) on esittänyt 26.5.2014 – Air France – KLM v. Ministère des finances et des comptes publics

18

2014/C 253/25

Asia C-254/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Općinski sud u Velikoj Gorici (Kroatia) on esittänyt 26.5.2014 – VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju v. Đuro Vladika

19

2014/C 253/26

Asia C-265/14 P: Valitus, jonka Cemex S.A.B. de C.V. ym. ovat tehneet 2.6.2014 unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-292/11, Cemex ym. v. komissio, 14.3.2014 antamasta tuomiosta

19

2014/C 253/27

Asia C-272/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Vestre Landsret (Tanska) on esittänyt 5.6.2014 – Skatteministeriet v. Baby Dan A/S

21

2014/C 253/28

Asia C-286/14: Kanne 11.6.2014 – Euroopan parlamentti v. Euroopan komissio

21

2014/C 253/29

Asia C-296/14 P: Valitus, jonka Helleenien tasavalta on tehnyt 13.6.2014 unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-150/12, Kreikka v. komissio, 9.4.2014 antamasta tuomiosta

22

2014/C 253/30

Asia C-592/12: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 4.4.2014 (Tribunal Superior de Justicia de Madridin (Espanja) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Compañía Europea de Viajeros España S.A. v. Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid (Ministerio de Economia y Hacienda)

22

2014/C 253/31

Yhdistetyt asiat C-215/13 P ja C-216/13 P: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 31.3.2014 – Acron OAO, Dorogobuzh OAO v. Euroopan unionin neuvosto, Euroopan komissio ja Fertilizers Europe

22

2014/C 253/32

Asia C-283/13 P: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 3.4.2014 – Henkel AG & Co. KGaA ja Henkel France v. Euroopan komissio ja Tanska

23

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2014/C 253/33

Asia T-595/10: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 18.6.2014 – Cantina Broglie 1 v. SMHV– Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (RIPASSA) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin RIPASSA rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi kansallinen sanamerkki VINO DI RIPASSO — Suhteellinen hylkäysperuste — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 75 artikla — Perusteluvelvollisuus)

24

2014/C 253/34

Asia T-260/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 18.6.2014 – Espanja v. komissio (Kalastus — Vesiluonnonvarojen säilyttäminen — Espanja on ylittänyt vuodelle 2010 myönnetyt makrillikiintiöt alueilla VIIIc, IX ja X ja CECAF-alueella 34.1.1 sijaitsevilla Euroopan unionin vesillä — Vuosille 2011 – 2015 myönnettyihin kalastuskiintiöihin tehtävät vähennykset — Puolustautumisoikeudet — Oikeusvarmuus — Luottamuksensuoja — Yhdenvertainen kohtelu)

24

2014/C 253/35

Asia T-273/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 24.6.2014 – Unister v. SMHV (Ab in den Urlaub) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus sanamerkin Ab in den Urlaub rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Mainonnassa käytettävästä iskulauseesta muodostuva tavaramerkki — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta — Näytön puuttuminen siitä, että tavaramerkki olisi käytössä tullut erottamiskykyiseksi — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohta)

25

2014/C 253/36

Asia T-330/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 24.6.2014 – Hut.com v. SMHV – Intersport France (THE HUT) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin THE HUT rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi kansallinen sanamerkki LA HUTTE — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

26

2014/C 253/37

Asia T-382/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.6.2014 – Kampol v. SMHV – Colmol Nobel (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin Nobel rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi kansallinen sanamerkki NOBEL — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

26

2014/C 253/38

Asia T-523/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 24.6.2014 – Rani Refreshments v. SMHV – Global-Invest Bartosz Turek (Sani) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin Sani rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisemmat yhteisön kuviomerkit Hani tai llani ja RANI — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Merkkien samankaltaisuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

27

2014/C 253/39

Asia T-207/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 24.6.2014 – 1872 Holdings v. SMHV – Havana Club International (THE SPIRIT OF CUBA) (Yhteisön tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — Yhteisön sanamerkki THE SPIRIT OF CUBA — Ehdoton hylkäysperuste — Kuvailevuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta)

27

2014/C 253/40

Asia T-305/09: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 2.4.2014 – Unicid v. komissio (Valtiontuet — Sellaisia toimia koskeva puiteohjelma, joita Ranskan maatalouden tunnustetut toimialajärjestöt suorittavat edustamiensa maatalouden ammattikuntien jäsenten hyväksi — Rahoittaminen vapaaehtoisilla maksuilla, jotka on muutettu pakollisiksi — Päätös, jolla tukijärjestelmä todetaan yhteismarkkinoille soveltuvaksi — Päätöksen peruuttaminen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

28

2014/C 253/41

Asia T-526/12: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 4.6.2014 – Axa Versicherung v. komissio (Oikeus tutustua asiakirjoihin — Asetus (EY) N:o 1049/2001 — Tutustumisoikeuden hiljainen epääminen — Kanteen nostamisen jälkeen tehty nimenomainen päätös — Oikeussuojan tarpeen häviäminen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

29

2014/C 253/42

Asia T-239/13: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 5.6.2014 – Atmeh v. SMHV – Fretier (MONTALE MTL MONTALE Dezign) (Yhteisön tavaramerkki — Mitättömyysvaatimus — Mitättömyysvaatimuksen peruuttaminen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

29

2014/C 253/43

Asia T-427/13: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 10.6.2014 – Gruppo Norton v. SMHV – Marín Nicolás (Gruppo Norton S.r.l.) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin Gruppo Norton S.r.l. rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi kansallinen kuviomerkki NORTON HISPAŃO — Asetuksessa (EY) N:o 2868/95 olevan säännön 49 1 kohta ja asetuksen (EY) N:o 207/2009 60 artikla — Valituslautakunta jättää kanteen tutkimatta — Ilmeisesti täysin perusteeton kanne)

30

2014/C 253/44

Asia T-252/14: Kanne 14.4.2014 – Chemo Ibérica v. SMHV – Novartis (EXELTIS)

30

2014/C 253/45

Asia T-253/14: Kanne 14.4.2014 – Chemo Ibérica v. SMHV – Novartis (EXELTIS)

31

2014/C 253/46

Asia T-256/14: Kanne 23.4.2014 – Giuntoli v. SMHV – Société des produits Nestlé (CREMERIA TOSCANA)

32

2014/C 253/47

Asia T-269/14: Kanne 28.4.2014 – City Index v. SMHV – Citigroup ja Citibank (CITY INDEX)

32

2014/C 253/48

Asia T-273/14: Kanne 30.4.2014 – Lithomex v. SMHV – Glaubrecht Stingel (LITHOFIX)

33

2014/C 253/49

Asia T-278/14: Kanne 27.4.2014 – Dairek Attoumi v. SMHV – Diesel (vyö)

34

2014/C 253/50

Asia T-335/14: Kanne 13.5.2014 – Davó Lledó v. SMHV – Administradora y Franquicias América ja Inversiones Ged (DOGGIS)

35

2014/C 253/51

Asia T-339/14: Kanne 15.5.2014 – Kurchenko v. neuvosto

36

2014/C 253/52

Asia T-346/14: Kanne 14.5.2013 – Yanukovych v. neuvosto

37

2014/C 253/53

Asia T-347/14: Kanne 14.5.2014 – Yanukovych v. neuvosto

39

2014/C 253/54

Asia T-348/14: Kanne 14.5.2014 – Yanukovych v. neuvosto

40

2014/C 253/55

Asia T-354/14: Kanne 19.5.2014 – Comercializadora Eloro v. SMHV – Zumex Group (zumex)

41

2014/C 253/56

Asia T-356/14: Kanne 23.5.2014 –CareAbout v. SMHV – Florido Rodríquez (Kerashot)

42

2014/C 253/57

Asia T-357/14: Kanne 23.5.2014 – Experience Hendrix LLC v. SMHV – JH Licence (Jimi Hendrix)

43

2014/C 253/58

Asia T-358/14: Kanne 23.5.2014 – Hoteles Catalonia v. SMHV – Caixa d’Estalvis de Catalunya (HOTEL CATALONIA LA PEDRERA)

44

2014/C 253/59

Asia T-359/14: Kanne 27.5.2014 – Federación Nacional de Cafeteros de Colombia v. SMHV – Accelerate (COLOMBIANO COFFEE HOUSE)

44

2014/C 253/60

Asia T-360/14: Kanne 21.5.2014 – Švyturys-Utenos Alus v. SMHV – Nordbrand Nordhausen (KISS)

45

2014/C 253/61

Asia T-363/14: Kanne 2.6.2014 – Secolux v. komissio

46

2014/C 253/62

Asia T-365/14: Kanne 27.5.2014 – CBM Creative Brands Marken v. SMHV – Aeronautica Militare – Stato Maggiore (TRECOLORE)

47

2014/C 253/63

Asia T-366/14: Kanne 28.5.2014 – August Storck v. SMHV (2good)

48

2014/C 253/64

Asia T-369/14: Kanne 29.5.2014 – Sequoia Capital Operations v. SMHV – Sequoia Capital (SEQUOIA CAPITAL)

49

2014/C 253/65

Asia T-385/14: Kanne 4.6.2014 – Volkswagen v. SMHV (ULTIMATE)

49

2014/C 253/66

Asia T-386/14: Kanne 24.5.2014 – Fih Holding ja Fih Ehrversbank v. komissio

50

2014/C 253/67

Asia T-401/14: Kanne 10.6.2014 – Duro Felguera v. komissio

51

2014/C 253/68

Asia T-406/14: Kanne 10.6.2014 – Promoinmo v. komissio

52

2014/C 253/69

Asia T-407/14: Kanne 10.6.2014 – Gres La Sagra v. komissio

53

2014/C 253/70

Asia T-408/14: Kanne 10.6.2014 – Venatto Design v. komissio

53

2014/C 253/71

Asia T-415/14: Kanne 12.6.2014 – Embutidos Rodríguez v. komissio

54

2014/C 253/72

Asia T-416/14: Kanne 12.6.2014 – Grup Maritim TCB v. komissio

55

2014/C 253/73

Asia T-417/14: Kanne 12.6.2014 – Afar 4 v. komissio

55

2014/C 253/74

Asia T-426/14: Kanne 12.6.2014 – Distribuidores y Transportistas de Productos Petrolíferos v. komissio

56

2014/C 253/75

Asia T-427/14: Kanne 12.6.2014 – Almoauto v. komissio

56

2014/C 253/76

Asia T-428/14: Kanne 12.6.2014 – Gasiber 2000 v. komissio

57

2014/C 253/77

Asia T-429/14: Kanne 12.6.2014 – Uriinmuebles v. komissio

57

2014/C 253/78

Asia T-432/14: Kanne 13.6.2014 – Remolcadores Nosa Terra ja Hospital Povisa v. komissio

58

2014/C 253/79

Asia T-433/14: Kanne 13.6.2014– Superficies de Alimentación v. komissio

58

2014/C 253/80

Asia T-435/14: Kanne 9.6.2014 – Tose'e Ta'avon Bank v. neuvosto

59

2014/C 253/81

Asia T-436/14: Kanne 9.6.2014 – Neka Novin v. neuvosto

60

2014/C 253/82

Asia T-442/14: Kanne 16.6.2014 – Metalúrgica Galaica v. komissio

60

2014/C 253/83

Asia T-443/14: Kanne 16.6.2014 – Aprovechamientos Energéticos JG v. komissio

61

2014/C 253/84

Asia T-452/14: Kanne 17.6.2014 – Laboratoires CTRS v. komissio

62

2014/C 253/85

Asia T-461/14: Kanne 20.6.2014 – Arocasa v. komissio

63

2014/C 253/86

Asia T-465/14: Kanne 24.6.2014 – Vego Supermercados v. komissio

63

2014/C 253/87

Asia T-467/14: Kanne 24.6.2014 – Fonditel Pensiones v. komissio

64

2014/C 253/88

Asia T-469/14: Kanne 24.6.2014 – Dordal v. komissio

64

2014/C 253/89

Asia T-479/14: Kanne 26.6.2014 – Kendrion NV v. Euroopan unionin tuomioistuin

65

2014/C 253/90

Yhdistetyt asiat T-433/11 ja T-98/12: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 10.6.2014 – Makhlouf v. neuvosto

66

2014/C 253/91

Asia T-109/13: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 10.6.2014 – Othman v. neuvosto

66

2014/C 253/92

Asia T-477/13: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 5.6.2014 – Syrian Lebanese Commercial Bank v. neuvosto

66

 

Virkamiestuomioistuin

2014/C 253/93

Asia F-24/12: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 19.6.2014 – BN v. parlamentti (Henkilöstö — Virkamiehet — Kumoamiskanne — AD 14 -palkkaluokan virkamies, joka hoitaa yksikönpäällikön toimea — Pääjohtajaa kohtaan esitetty väite työpaikkakiusaamisesta — Kieltäytyminen hyväksymästä nimitystä toisella pääosastolla neuvonantajan toimeen, johon liittyy yksikönpäällikön korotuksen menetys — Päätös toisen neuvonantajan toimeen siirtämisestä väliaikaisesti — Yksikön etu — Sääntö palkkaluokan ja viran välisestä vastaavuudesta — Vahingonkorvauskanne — Vahinko sellaisesta toiminnasta, — joka ei ole luonteeltaan päätöksentekoa)

67

2014/C 253/94

Asia F-119/12: Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 25.6.2014 – Sumberaz Sotte-Wedemeijer v. Europol (Henkilöstö — Europolin henkilöstö — Convention Europol — Europolin henkilöstösäännöt — Päätös 2009/371/JAI — Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen soveltaminen Europolin toimihenkilöihin — Väliaikaisen toimihenkilön määraikaisen sopimuksen uudistamatta jättäminen — Kieltäytyminen tekemästä toistaiseksi voimassa olevaa väliaikaisen toimihenkilön sopimusta)

67

2014/C 253/95

Asia F-120/12: Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 25.6.2014 – Coutureau v. Europol (Henkilöstö — Europolin henkilöstö — Europol-yleissopimus — Europolin henkilöstösäännöt — Päätös 2009/371/YOS — Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen soveltaminen Europolin toimihenkilöihin — Väliaikaisen toimihenkilön määraikaisen sopimuksen uudistamatta jättäminen — Kieltäytyminen tekemästä toistaiseksi voimassa olevaa väliaikaisen toimihenkilön sopimusta)

68

2014/C 253/96

Asia F-121/12: Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 25.6.2014 – Maynard v. Europol (Henkilöstö — Euroopan poliisiviraston henkilöstö — Europol-yleissopimus — Europolin toimihenkilöiden asema — Päätös 2009/371/YOS — Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen soveltaminen Europolin toimihenkilöihin — Määräaikaisen toimihenkilön määräaikaista palvelussuhdetta ei ole jatkettu — Määräaikaisen toimihenkilön kanssa ei ole tehty toistaiseksi voimassa olevaa sopimusta)

69

2014/C 253/97

Asia F-66/13: Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 25.6.2014 – Molina Solano v. Europol (Henkilöstö — Europolin henkilöstö — Europol-yleissopimus — Europolin henkilöstösäännöt — Päätös 2009/371/YOS — Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen soveltaminen Europolin toimihenkilöihin — Väliaikaisen toimihenkilön määraikaisen sopimuksen uudistamatta jättäminen — Kieltäytyminen tekemästä toistaiseksi voimassa olevaa väliaikaisen toimihenkilön sopimusta)

69

2014/C 253/98

Asia F-67/13: Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 25.6.2014 – Rihn v. Europol (Henkilöstö — Europolin henkilöstö — Europol-sopimus — Europolin henkilöstösäännöt — Päätös 2009/371/JAI — Palvelussuhteen ehtojen soveltaminen Europolin toimihenkilöihin — Väliaikaisen toimihenkilön määräaikaisen työsopimuksen uudistamatta jättäminen — Kieltäytyminen myöntää väliaikaiselle toimihenkilölle toistaiseksi voimassa oleva työsopimus)

70

2014/C 253/99

Asia F-56/14: Kanne 18.6.2014 – ZZ v. komissio

70


FI

 

Top