EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:052:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 052, 22. helmikuuta 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.C_2014.052.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 52

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

57. vuosikerta
22. helmikuu 2014


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2014/C 052/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisin julkaisu Euroopan unionin virallisessa lehdessäEUVL C 45, 15.2.2014

1

 

Unionin tuomioistuin

2014/C 052/02

Unionin tuomioistuimen uusien jäsenten virkavalan vannominen

2

2014/C 052/03

Unionin tuomioistuimen yleiskokouksessa 5.11.2013 tehdyt päätökset

2

2014/C 052/04

Luettelot, joiden avulla määritetään ratkaisukokoonpanoon kuuluvat tuomarit

3

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2014/C 052/05

Unionin yleisen tuomioistuimen uuden jäsenen virkavalan vannominen

4


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin tuomioistuin

2014/C 052/06

Yhdistetyt asiat C-239/11 P, C-489/11 P ja C-498/11 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 19.12.2013 — Valittajina Siemens AG (C-239/11 P), Mitsubishi Electric Corp. (C-489/11 P) ja Toshiba Corp. (C-498/11 P) sekä muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Kilpailu — Kartelli tai muu yhteistoimintajärjestely — Kaasueristeisiä kytkinlaitteita koskevien hankkeiden markkinat — Markkinoiden jakaminen — Asetus (EY) N:o 1/2003 — Näyttö kilpailusääntöjen rikkomisesta — Yhtenä kokonaisuutena pidettävä jatkettu kilpailusääntöjen rikkominen — Selvitysaineiston ottaminen huomioon vääristyneellä tavalla — Lausuman esittäjän omien intressien vastaisten lausumien todistusvoima — Sakot — Laskentapohja — Viitevuosi — Varoittavan vaikutuksen aikaansaamiseksi sovellettava kerroin — Täysi harkintavalta — Yhdenvertainen kohtelu — Puolustautumisoikeudet — Perusteluvelvollisuus)

5

2014/C 052/07

Asia C-281/11: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 19.12.2013 — Euroopan komissio v. Puolan tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Geneettisesti muunnettujen mikro-organismien suljettu käyttö — Direktiivi 2009/41/EY — Virheellinen ja puutteellinen täytäntöönpano)

5

2014/C 052/08

Asia C-500/11: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 19.12.2013 (High Court of Justice, Queen's Bench Divisionin (Administrative Court) (Yhdistynyt kuningaskunta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — The Queen, Fruition Po Ltd:n hakemuksesta v. Minister for Sustainable Farming and Food and Animal Health (Ennakkoratkaisupyyntö — Asetus (EY) N:o 2200/96 — Asetus (EY) N:o 1432/2003 — Maatalous — Yhteinen markkinajärjestely — Hedelmät ja vihannekset — Tuottajaorganisaatiot — Edellytykset, joilla kansalliset viranomaiset voivat antaa hyväksynnän — Tuotteiden varastointiin, kauppakunnostukseen ja kaupan pitämiseen tarvittavien teknisten apuvälineiden asettaminen käyttöön — Organisaation velvollisuus käyttää siinä tapauksessa, että sen tehtäviä on siirretty kolmansille yhtiöille, määräysvaltaa kyseisissä yhtiöissä)

6

2014/C 052/09

Asia C-9/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 19.12.2013 (Tribunal de commerce de Verviersin (Belgia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Corman-Collins SA v. La Maison du Whisky SA (Tuomioistuinten toimivalta siviili- ja kauppaoikeuden alalla — Asetus (EY) N:o 44/2001 — 2 artikla — 5 artiklan 1 alakohdan a ja b alakohta — Erityinen toimivalta sopimusta koskevassa asiassa — Irtaimen kaupan ja palveluiden suorittamisen käsitteet — Irtaimen jälleenmyyntioikeutta koskeva sopimus)

6

2014/C 052/10

Asia C-10/12 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 19.12.2013 — Valittajina Transnational Company ”Kazchrome” AO ja ENRC Marketing AG sekä muina osapuolina Euroopan unionin neuvosto, Euroopan komissio ja Euroalliages (Muutoksenhaku — Polkumyynti — Asetus (EY) N:o 172/2008 — Kiinan kansantasavallasta, Egyptistä, Kazakstanista, entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta ja Venäjältä peräisin olevan ferropiin tuonti — Osittainen välivaiheen tarkastelu — Asetus (EY) N:o 384/96 — 3 artiklan 7 kohta — Tiedossa olevat tekijät — Unionin teollisuudelle aiheutunut vahinko — Syy-yhteys)

7

2014/C 052/11

Asia C-84/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 19.12.2013 (Verwaltungsgericht Berlinin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Rahmanian Koushkaki v. Saksan valtio (Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue — Asetus (EY) N:o 810/2009 — 21 artiklan 1 kohta, 32 artiklan 1 kohta ja 35 artiklan 6 kohta — Yhtenäisten viisumien myöntämismenettelyt ja -edellytykset — Viisumin myöntämisvelvollisuus — Laittoman maahanmuuton riskin arviointi — Hakijan aikomus poistua jäsenvaltioiden alueelta ennen haetun viisumin voimassaolon päättymistä — Perusteltu epäilys — Toimivaltaisten viranomaisten harkintavalta)

7

2014/C 052/12

Asia C-116/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 12.12.2013 (Dioikitiko Protodikeio Serronin (Kreikka) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Ioannis Christodoulou, Nikolaos Christodoulou ja Afoi N. Christodoulou AE v. Kreikan valtio (Tullausarvo — Kolmanteen maahan viedyt tavarat — Vientituet — Sellainen valmistus viejämaassa, jota ei pidetä merkittävänä — Tavaroiden jälleenvienti Euroopan unionin alueelle — Tullausarvon määrittäminen — Kauppa-arvo)

8

2014/C 052/13

Asia C-174/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 19.12.2013 (Handelsgericht Wienin (Itävalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Alfred Hirmann v. Immofinanz AG (Ennakkoratkaisupyyntö — Yhtiöoikeus — Toinen direktiivi 77/91/ETY — Osakeyhtiön vastuu julkistamisvelvollisuuksiensa laiminlyönnin vuoksi — Merkintäesitteessä olevat paikkansapitämättömät tiedot — Vastuun ulottuvuus — Jäsenvaltion lainsäädäntö, jossa säädetään ostajan osakkeista maksaman hinnan palauttamisesta)

9

2014/C 052/14

Asia C-202/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 19.12.2013 (Gerechtshof te s-Gravenhagen (Alankomaat) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Innoweb BV v. Wegener ICT Media BV ja Wegener Mediaventions BV (Direktiivi 96/9/EY — Tietokantojen oikeudellinen suoja — 7 artiklan 1 ja 5 kohta — Tietokannan valmistajan sui generis -oikeus — Uudelleenkäytön käsite — Tietokannan sisällön olennainen osa — Aihepiirikohtainen metahakukone)

10

2014/C 052/15

Asia C-209/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 19.12.2013 (Bundesgerichtshofin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Walter Endress v. Allianz Lebensversicherungs AG (Ennakkoratkaisupyyntö — Direktiivit 90/619/ETY ja 92/96/ETY — Henkivakuutuksen ensivakuutus — Peruuttamisoikeus — Peruuttamisoikeuden käyttöä koskevien edellytysten ilmoittamatta jättäminen — Peruuttamisoikeuden päättyminen vuoden kuluttua ensimmäisen vakuutusmaksun maksamisesta — Yhteensoveltuvuus direktiivien 90/619/ETY ja 92/96/ETY kanssa)

10

2014/C 052/16

Yhdistetyt asiat C-241/12 ja C-242/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 12.12.2013 (Rechtbank te Rotterdamin (Alankomaat) esittämät ennakkoratkaisupyynnöt) — Rikosoikeudenkäynnit Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV:tä (C-241/12) ja Belgian Shell NV:tä (C-242/12) vastaan (Ympäristö — Jätteet — Käsite — Direktiivi 2006/12/EY — Jätteiden siirrot — Ilmoitus kansallisille toimivaltaisille viranomaisille — Asetus (ETY) N:o 259/93 — Aineen tai esineen hävittämisen, hävittämisaikomuksen tai hävittämisvelvollisuuden olemassaolo)

11

2014/C 052/17

Asia C-262/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 19.12.2013 (Conseil d’État’n (Ranska) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Association Vent De Colère! Fédération nationale ym. v. Ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement ja Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie (Ennakkoratkaisupyyntö — Valtiontuki — Käsite ”valtion toimenpide tai valtion varoilla toteutettu toimenpide” — Tuulisähkö — Velvollisuus ostaa sähköä markkinahintaa korkeampaan hintaan — Täysimääräinen korvaus — Sähkön loppukäyttäjiltä perittävät maksut)

11

2014/C 052/18

Asia C-267/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 12.12.2013 (Cour de cassationin (Ranska) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Frédéric Hay v. Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres (Direktiivi 2000/78/EY — Yhdenvertainen kohtelu — Työehtosopimus, jossa palkkaa ja työsuhteen ehtoja koskeva etu varataan avioliiton solmiville työntekijöille — Edun epääminen pacte civil de solidarité -nimisen rekisteröidyn parisuhteen solmivilta kumppaneilta — Sukupuoliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä)

12

2014/C 052/19

Asia C-274/12 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 19.12.2013 — Valittajana Telefónica SA ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Kumoamiskanne — SEUT 263 artiklan neljäs kohta — Kanneoikeus — Asiavaltuus — Luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt — Erikseen luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä koskevat toimet — Sääntelytoimi, joka ei edellytä täytäntöönpanotoimenpiteitä — Päätös, jossa valtiontukijärjestelmä todetaan yhteismarkkinoille soveltumattomaksi — Oikeus tehokkaaseen tuomioistuimen tarjoamaan oikeussuojaan)

12

2014/C 052/20

Asia C-279/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 19.12.2013 (Upper Tribunalin (Yhdistynyt kuningaskunta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Fish Legal ja Emily Shirley v. Information Commissioner, United Utilities Water plc, Yorkshire Water Services Ltd ja Southern Water Services Ltd (Ennakkoratkaisupyyntö — Århusin yleissopimus — Direktiivi 2003/4/EY — Ympäristötiedon julkinen saatavuus — Soveltamisala — Käsite ”viranomainen” — Viemäröinnistä ja vesihuollosta vastaavat yritykset — Vesialan yksityistäminen Englannissa ja Walesissa)

13

2014/C 052/21

Asia C-281/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 19.12.2013 (Consiglio di Staton (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Trento Sviluppo srl ja Centrale Adriatica Soc coop v. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Ennakkoratkaisupyyntö — Kuluttajansuoja — Sopimattomat elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien väliset kaupalliset menettelyt — Direktiivi 2005/29/EY — 6 artiklan 1 kohta — Harhaanjohtavan toimen käsite — Asianomaisessa säännöksessä lueteltujen edellytysten kumulatiivisuus)

13

2014/C 052/22

Asia C-292/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 12.12.2013 (Tartu Ringkonnakohusin (Viro) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Ragn-Sells AS v. Sillamäe Linnavalitsus (Ennakkoratkaisupyyntö — Direktiivi 2008/98/EY — Jätehuolto — 16 artiklan 3 kohta — Läheisyysperiaate — Asetus (EY) N:o 1013/2006 — Jätteiden siirto — Sekalainen yhdyskuntajäte — Teollisuus- ja rakennusjäte — Jätteiden keräys- ja kuljetuspalveluja tietyn kunnan alueella koskevan konsession myöntämismenettely — Konsession tulevan haltijan velvollisuus kuljettaa kerätyt jätteet konsession myöntävän viranomaisen nimeämiin jätehuoltolaitoksiin — Lähimmät asianmukaiset jätehuoltolaitokset)

14

2014/C 052/23

Asia C-303/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 12.12.2013 (Tribunal de première instance de Liègen (Belgia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Guido Imfeld ja Nathalie Garcet v. Belgian valtio (Sijoittautumisvapaus — Yhdenvertainen kohtelu — Tulovero — Kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskeva lainsäädäntö — Muusta valtiosta kuin asuinvaltiosta saadut tulot — Progressioehtoinen vapautusmenetelmä asuinvaltiossa — Henkilökohtaisen tilanteen ja perhetilanteen osittainen huomioon ottaminen — Työntekijän henkilökohtaiseen tilanteeseen ja perhetilanteeseen liittyvien tiettyjen veroetujen menettäminen)

15

2014/C 052/24

Asia C-327/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 12.12.2013 (Consiglio di Staton (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Ministero dello Sviluppo Economico ja Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture v. Soa Nazionale Costruttori — Organismo di Attestazione Spa (SEUT 101, SEUT 102 ja SEUT 106 artikla — Julkiset yritykset ja yritykset, joille jäsenvaltiot myöntävät erityisoikeuksia tai yksinoikeuksia — Yritykset, jotka tuottavat yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja — Käsitteet — Laitokset, jotka vastaavat julkisia rakennusurakoita tekeviä yrityksiä koskevien lakisääteisten edellytysten täyttymisen tarkistamisesta ja varmentamisesta — SEUT 49 artikla — Sijoittautumisvapaus — Rajoitus — Oikeuttaminen — Palvelujen vastaanottajien suojeleminen — Varmentamispalvelujen asema)

15

2014/C 052/25

Asia C-361/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 12.12.2013 (Tribunale di Napolin (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Carmela Carratù v. Poste Italiane SpA (Sosiaalipolitiikka — Direktiivi 1999/70/EY — Määräaikaista työtä koskeva puitesopimus — Syrjintäkiellon periaate — Työehtojen käsite — Kansallinen lainsäädäntö, jossa säädetty lainvastaisesti määräaikaisena tehdyn työsopimuksen perusteella maksettavaa korvausta koskeva järjestelmä on erilainen kuin toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen lainvastaisen päättämisen perusteella maksettavaa korvausta koskeva järjestelmä)

16

2014/C 052/26

Asia C-362/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 12.12.2013 (Supreme Court of the United Kingdomin (Yhdistynyt kuningaskunta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Test Claimants in the Franked Investment Income Group Litigation v. Commissioners of Inland Revenue ja Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (Oikeussuoja — Tehokkuusperiaate — Oikeusvarmuuden periaate ja luottamuksensuojan periaate — Perusteettomien maksujen palautus — Oikeussuojakeinot — Kansallinen lainsäädäntö — Käytettävissä olevien oikeussuojakeinojen vanhentumisaikojen lyhentäminen ilman ennakkoilmoitusta ja taannehtivasti)

16

2014/C 052/27

Asia C-411/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 12.12.2013 — Euroopan komissio v. Italian tasavalta (Muutoksenhaku — Valtiontuet — Sähkön suosituimmuustariffi — Päätös 2011/746/EU — Sisämarkkinoille soveltumattomat tuet — Takaisinperiminen — Täytäntöönpano ei ole tapahtunut asetetussa määräajassa)

17

2014/C 052/28

Asia C-425/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 12.12.2013 (Tribunal Administrativo e Fiscal do Porton (Portugali) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Portgás — Sociedade de Produção e Distribuição de Gás, SA v. Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (Vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja teletoiminnan alan julkisia hankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyt — Direktiivi 93/38/ETY — Laiminlyönti saattaa osaksi kansallista oikeutta — Valtion mahdollisuus vedota kyseiseen direktiiviin julkisen palvelun konsession saanutta laitosta vastaan, kun direktiiviä ei ole saatettu osaksi kansallista oikeutta)

17

2014/C 052/29

Asia C-437/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 19.12.2013 (Gerechtshof te 's-Hertogenboschin (Alankomaat) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — asia, jonka on pannut vireille X (Sisäinen verotus — SEUT 110 artikla — Rekisteröintivero — Samanlaiset kotimaiset tuotteet — Veron neutraalisuus maahantuotujen käytettyjen ajoneuvojen ja kotimaan markkinoilla jo olevien samanlaisten ajoneuvojen välillä)

18

2014/C 052/30

Asia C-443/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 12.12.2013 (High Court of Justicen (Chancery Division) (Yhdistynyt kuningaskunta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Actavis Group PTC EHF ja Actavis UK Ltd v. Sanofi (Ihmisille tarkoitetut lääkkeet — Lisäsuojatodistus — Asetus (EY) N:o 469/2009 — 3 artikla — Edellytykset lisäsuojatodistuksen saamiselle — Kahden sellaisen lääkkeen peräkkäinen markkinoille saattaminen, jotka sisältävät osittain tai kokonaan samaa vaikuttavaa ainetta — Sellaisten vaikuttavien aineiden yhdistelmä, joista yhtä on jo myyty lääkkeenä, jossa on yksi ainoa vaikuttava aine — Mahdollisuus saada useita todistuksia saman patentin ja kahden markkinoille saattamista koskevan luvan perusteella)

18

2014/C 052/31

Asia C-445/12 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 12.12.2013 — Valittajana Rivella International AG ja muina osapuolina sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) ja Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas (Muutoksenhaku — Yhteisön tavaramerkki — Sanaosan ”BASKAYA” sisältävä kuviomerkki — Väite — Kahdenvälinen sopimus — Kolmannen valtion alue — Tosiasiallisen käytön käsite)

19

2014/C 052/32

Asia C-452/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 19.12.2013 (Landgericht Krefeldin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Nipponkoa Insurance Co (Europe) Ltd v. Inter-Zuid Transport BV (Oikeudellinen yhteistyö siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa — Asetus (EY) N:o 44/2001 — 27, 33 ja 71 artikla — Vireilläolovaikutus — Tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano — Tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta tehty yleissopimus (CMR) — 31 artiklan 2 kappale — Samanaikaisuutta koskevat säännöt — Takautumiskanne — Negatiivinen vahvistuskanne — Negatiivinen vahvistustuomio)

19

2014/C 052/33

Asia C-484/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 12.12.2013 (Rechtbank 's-Gravenhagen (Alankomaat) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Georgetown University v. Octrooicentrum Nederland, joka toimii nimellä NL Octrooicentrum (Ihmisille tarkoitetut lääkkeet — Lisäsuojatodistus — Asetus (EY) N:o 469/2009 — 3 artikla — Edellytykset lisäsuojatodistuksen saamiselle — Mahdollisuus saada useita lisäsuojatodistuksia saman patentin perusteella)

20

2014/C 052/34

Asia C-495/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 19.12.2013 (Upper Tribunalin (Tax and Chancery Chamber) (Yhdistynyt kuningaskunta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs v. Bridport and West Dorset Golf Club Limited (Verotus — Arvonlisävero — Direktiivi 2006/112/EY — Vapautukset — 132 artiklan 1 kohdan m alakohta — Urheiluun läheisesti liittyvät palvelut — Pääsy golfkentälle — Vieraat, jotka eivät ole golfkerhon jäseniä ja jotka suorittavat pääsymaksun (green fee) — Verovapautuksen soveltamisalan ulkopuolelle jääminen — 133 artiklan ensimmäisen kohdan d alakohta — 134 artiklan b alakohta — Lisätulot)

20

2014/C 052/35

Asia C-563/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 19.12.2013 (Kúrian (Unkari) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — BDV Hungary Trading Kf (selvitystilassa) v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága (Arvonlisävero — Direktiivi 2006/112/EY — 146 artikla — Viennin vapauttaminen arvonlisäverosta — 131 artikla — Jäsenvaltioiden asettamat edellytykset — Kansallinen lainsäädäntö, jossa edellytetään, että vientiin tarkoitetun tavaran on pitänyt poistua Euroopan unionin tullialueelta 90 päivän määräajassa luovutuksen tapahtumisesta)

21

2014/C 052/36

Asia C-586/12 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (kymmenes jaosto) 19.12.2013 — Valittajana Koninklijke Wegenbouw Stevin BV ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Tienpäällystebitumin markkinat Alankomaissa — Tienpäällystebitumin bruttohintojen vahvistaminen — Tienrakentajille myönnettävän alennuksen vahvistaminen — Todiste — Yhdenvertainen kohtelu — Täysi harkintavalta — Sakon oikeasuhteisuus — Unionin tuomioistuimen harjoittama valvonta)

21

2014/C 052/37

Asia C-524/12 P: Unionin tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 14.11.2013 — Valittajana TeamBank AG Nürnberg sekä muina osapuolina sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) ja Fercredit Servizi Finanziari SpA (Muutoksenhaku — Yhteisön tavaramerkki — Kuviomerkki f@ir Credit — Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröidyn kuviomerkin FERCREDIT haltijan väite — Rekisteröinnin hylkääminen)

22

2014/C 052/38

Asia C-534/12 P: Unionin tuomioistuimen määräys (kymmenes jaosto) 5.12.2013 — Valittajana Luigi Marcuccio ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Tuomion purkaminen — Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen määräys, jolla kanne on jätetty tutkimatta — Asemapaikka — Siirto Luandan (Angola) valtuuskunnasta Brysseliin (Belgia) — Päätös pakata ja muuttaa kantajan henkilökohtaiset tavarat hänen poissa ollessaan — Myöhemmin annetun unionin yleisen tuomioistuimen tuomion vaikutukset)

22

2014/C 052/39

Asia C-50/13: Unionin tuomioistuimen määräys (kahdeksas jaosto) 12.12.2013 (Tribunale ordinario di Aostan (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Rocco Papalia v. Comune di Aosta (Ennakkoratkaisupyyntö — Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 99 artikla — Sosiaalipolitiikka — Direktiivi 1999/70/EY — Määräaikaista työtä koskevan puitesopimuksen 5 lauseke — Julkinen sektori — Perättäiset työsopimukset — Väärinkäyttö — Vahingon korvaaminen — Korvauksen saamisen edellytykset tilanteissa, joissa työsopimuksen päättyminen on vahvistettu lainvastaisesti — Vastaavuus- ja tehokkuusperiaate)

23

2014/C 052/40

Asia C-159/13 P: Unionin tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 12.12.2013 — Valittajana Fercal — Consultadoria e Serviços, Lda sekä muina osapuolina sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) ja Jacson of Scandinavia AB (Muutoksenhaku — Yhteisön tavaramerkki — Asetus (EY) N:o 40/94 — Sanamerkki JACKSON SHOES — Mitättömäksi julistamista koskeva vaatimus, jonka on tehnyt kansallisen toiminimen Jacson of Scandinavia AB haltija — Mitättömäksi julistaminen — Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

23

2014/C 052/41

Asia C-224/13: Unionin tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 7.11.2013 (Tribunal di Cagliarin (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Rikosoikeudenkäynti Sergio Alfonso Lorraita vastaan (Ennakkoratkaisupyyntö — Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 53 artiklan 2 kohta — Perusoikeudet — Rikosoikeudenkäynnin kohtuuton kesto — Rikosoikeudenkäynnin lykkääminen toistaiseksi tilanteessa, jossa syytetty on sairautensa vuoksi kykenemätön tietoisesti osallistumaan oikeudenkäyntiin — Syytetyn parantumaton sairaus — Unionin oikeutta ei sovelleta — Unionin tuomioistuimen toimivallan selvä puuttuminen)

23

2014/C 052/42

Asia C-355/13: Unionin tuomioistuimen määräys (seitsemäs jaosto) 12.12.2013 (Commissione Tributaria Regionale dell'Umbrian (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Umbra Packaging srl v. Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale di Perugia (Ennakkoratkaisupyyntö — Työjärjestys — 53 artiklan 2 kohta ja 99 artikla — Ennakkoratkaisukysymys, johon annettava vastaus on selvästi johdettavissa oikeuskäytännöstä — Pyyntö, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat — Sähköiset viestintäverkot ja -palvelut — Direktiivi 2002/20/EY (valtuutusdirektiivi) — 3 artikla — Hallituksen asettaman lupamaksun periminen puhelinliittymästä tehtävästä sopimuksesta — Maksua ei peritä prepaid-liittymästä — SEUT 102 artikla)

24

2014/C 052/43

Asia C-304/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Curtea de Apel Timișoara (Romania) on esittänyt 3.6.2013 — Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) — Centrul Județean Timiș v. Curtea de Conturi a României ja Camera de Conturi a Județului Timiș

24

2014/C 052/44

Asia C-469/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale di Verona (Italia) on esittänyt 30.8.2013 — Shamim Tahir v. Ministero dell’Interno ja Questura di Verona

25

2014/C 052/45

Asia C-568/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Stato (Italia) on esittänyt 6.11.2013 — Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi-Firenze v. Data Medical Service srl

25

2014/C 052/46

Asia C-592/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Stato (Italia) on esittänyt 20.11.2013 — Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero della Salute ja Ministero dello Sviluppo Economico v. Ediltecnica SpA

26

2014/C 052/47

Asia C-600/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Giudice di pace di Matera (Italia) on esittänyt 21.11.2013 — Intelcom Service Ltd v. Vincenzo Mario Marvulli

26

2014/C 052/48

Asia C-611/13 P: Valitus, jonka Hansa Mertallwerke AG ym. ovat tehneet 26.11.2013 unionin yleisen tuomioistuimen (neljäs jaosto) asiassa T-375/10, Hansa Metallwerke AG ym. v. Euroopan komissio, 16.9.2013 antamasta tuomiosta

26

2014/C 052/49

Asia C-613/13 P: Valitus, jonka Euroopan komissio on tehnyt 26.11.2013 unionin yleisen tuomioistuimen (neljäs jaosto) yhdistetyissä asioissa T-379/10 ja T-381/10, Keramag Keramische Werke AG ym. ja Sanitec Europe Oy v. Euroopan komissio, 16.9.2013 antamasta tuomiosta

27

2014/C 052/50

Asia C-636/13 P: Valitus, jonka Roca Sanitario, S.A. on tehnyt 4.12.2013 unionin yleisen tuomioistuimen (neljäs jaosto) asiassa T-408/10, Roca Sanitario v. komissio, 16.9.2013 antamasta tuomiosta

28

2014/C 052/51

Asia C-637/13 P: Valitus, jonka Laufen Austria AG on tehnyt 4.12.2013 unionin yleisen tuomioistuimen (neljäs jaosto) asiassa T-411/10, Laufen Austria v. komissio, 16.9.2013 antamasta tuomiosta

28

2014/C 052/52

Asia C-683/13 P: Valitus, jonka Roca on tehnyt 4.12.2013 unionin yleisen tuomioistuimen (neljäs jaosto) asiassa T-412/10, Roca v. komissio, 16.9.2013 antamasta tuomiosta

29

2014/C 052/53

Asia C-643/13 P: Valitus, jonka Melkveebedrijf Overenk BV on tehnyt 4.12.2013 unionin yleisen tuomioistuimen (neljäs jaosto) asiassa T-540/11, Melkveebedrijf Overrenk ym. v. komissio, 11.9.2013 antamasta määräyksestä

29

2014/C 052/54

Asia C-670/13 P: Valitus, jonka The Cartoon Network, Inc. on tehnyt 13.12.2013 unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-285/12, The Cartoon Network, Inc. v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) 2.10.2013 antamasta tuomiosta

29

2014/C 052/55

Asia C-677/13: Kanne 18.12.2013 — Euroopan komissio v. Helleenien tasavalta

30

2014/C 052/56

Asia C-679/13: Kanne 19.12.2013 — Euroopan parlamentti v. Euroopan unionin neuvosto

31

2014/C 052/57

Asia C-683/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal do Trabalho da Covilhã (Portugali) on esittänyt 23.12.2013 — Pharmacontinente-Saúde e Higiene SA ym. v. Autoridade Para as Condições do Trabalho (ACT)

31

2014/C 052/58

Asia C-7/14 P: Valitus, jonka Wünsche Handelsgesellschaft International mbH & Co KG on tehnyt 10.1.2014 unionin yleisen tuomioistuimen (kolmas jaosto) asiassa T-147/12, Wünsche Handelsgesellschaft International mbH & Co KG v. Euroopan komissio, 12.11.2013 antamasta tuomiosta

32

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2014/C 052/59

Asia T-385/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.1.2014 — BP Products North America v. neuvosto (Polkumyynti — Tuet — Yhdysvalloista peräisin olevan biodieselin tuonti — Kiertäminen — Asetuksen (EY) N:o 1225/2009 13 artikla — Asetuksen (EY) N:o 597/2009 23 artikla — Vähäisiä muutoksia sisältävä samankaltainen tuote — Oikeusvarmuus — Harkintavallan väärinkäyttö — Ilmeiset arviointivirheet — Perusteluvelvollisuus — Yhdenvertainen kohtelu — Hyvän hallinnon periaate)

33

2014/C 052/60

Asia T-528/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.1.2014 — Aloe Vera of America v. SMHV — Detimos (FOREVER) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin FOREVER rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi kansallinen kuviomerkki 4 EVER — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Merkkien samankaltaisuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Aikaisemman tavaramerkin tosiasiallinen käyttö — Asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohta)

33

2014/C 052/61

Asia T-95/12 P: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.1.2014 — Valittajana Stols ja muuna osapuolena neuvosto (Muutoksenhaku — Henkilöstö — Virkamiehet — Ylennys — Vuoden 2007 ylennyskierros — Päätös olla ylentämättä virkamiestä palkkaluokkaan AST 11 — Ansioiden vertailu — Tuomioistuin valvoo, ettei asiassa ole tapahtunut ilmeistä arviointivirhettä)

34

2014/C 052/62

Asia T-149/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.1.2014 — Investrónica v. SMHV — Olympus Imaging (MICRO) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin MICRO rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi kansallinen kuviomerkki micro — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Merkkien samankaltaisuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Toimivalta muuttaa päätöstä)

34

2014/C 052/63

Asia T-279/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.1.2014 — SICOM v. komissio (Välityslauseke — Elintarvikeapu — Rapsiöljyn toimittaminen Guineaan — Sopimuksen noudattamatta jättäminen — Vanhentuminen)

34

2014/C 052/64

Asia T-304/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.1.2014 — Message Management v. SMHV — Absacker (ABSACKER of Germany) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin ABSACKER of Germany rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi kansallinen kuviomerkki ABSACKER — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

35

2014/C 052/65

Asia T-383/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.1.2014 — Ferienhäuser zum See v. SMHV OHMI — Sunparks Groep (Sun Park Holidays) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin Sun Park Holidays rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki Sunparks Holiday Parks — Suhteellinen hylkäämisperuste — Sekaannusvaara — Merkkien samankaltaisuus — Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

35

2014/C 052/66

Asia T-433/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.1.2014 — Steiff v. SMHV (metallinappi pehmolelueläimen korvan keskiosassa) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus pehmolelueläimen korvan keskiosaan kiinnitettävän napin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)

35

2014/C 052/67

Asia T-434/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.1.2014 — Steiff v. SMHV (metallinapilla pehmolelueläimen korvan keskiosaan kiinnitettävä kangaslipuke) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus metallinapilla pehmolelueläimen korvan keskiosaan kiinnitettävän kangaslipukkeen rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)

36

2014/C 052/68

Asia T-475/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.1.2014 — LaserSoft Imaging v. SMHV (WorkflowPilot) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus sanamerkin WorkflowPilot rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta)

36

2014/C 052/69

Asia T-538/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.1.2014 — Optilingua v. SMHV — Esposito (ALPHATRAD) (Yhteisön tavaramerkki — Menettämismenettely — Kuviomerkistä ALPHATRAD koostuva yhteisön tavaramerkki — Tavaramerkin tosiasiallinen käyttäminen — Käytön merkityksellisyys — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohta ja 51 artiklan 1 kohdan a alakohta)

36

2014/C 052/70

Asia T-385/13 P: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 19.12.2013 — Valittajana Marcuccio ja muuna osapuolena komissio (Muutoksenhaku — Henkilöstö — Ensimmäisessä oikeusasteessa nostetun kanteen tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen — Telekopiona jätetty kannekirjelmä ei vastaa myöhemmin jätettyä alkuperäistä kannekirjelmää — Alkuperäisen kannekirjelmän jättäminen määräajan päättymisen jälkeen — Liian myöhään nostettu kanne — Selvästi perusteeton valitus)

37

2014/C 052/71

Asia T-633/13: Kanne 22.11.2013 — Reed Exhibitions v. SMHV (INFOSECURITY)

37

2014/C 052/72

Asia T-637/13: Kanne 27.11.2013 — BIMBO v. SMHV — Café’ do Brasil (Caffè KIMBO)

37

2014/C 052/73

Asia T-638/13: Kanne 27.11.2013 — Bimbo v. SMHV — Cafe’ do Brasil (Caffè KIMBO GOLD MEDAL)

38

2014/C 052/74

Asia T-653/13 P: Valitus, jonka Kari Wahlström on tehnyt 6.12.2013 virkamiestuomioistuimen asiassa F-116/12, Wahlström v. Frontex, 9.10.2013 antamasta tuomiosta

38

2014/C 052/75

Asia T-663/13 P: Valitus, jonka Euroopan unionin tilintarkastustuomioistuin on tehnyt 16.12.2013 virkamiestuomioistuimen asiassa F-69/11, BF v. tilintarkastustuomioistuin, 17.10.2013 antamasta tuomiosta

39

2014/C 052/76

Asia T-669/13 P: Valitus, jonka Euroopan komissio on tehnyt 17.12.2013 virkamiestuomioistuimen asiassa F-97/12, Thomé v. komissio, 7.10.2013 antamasta tuomiosta

40

2014/C 052/77

Asia T-671/13: Kanne 17.12.2013 — PAN Europe ja Confédération paysanne v. komissio

40

2014/C 052/78

Asia T-684/13: Kanne 23.12.2013 — Copernicus-Trademarks v. SMHV — Bolloré (BLUECO)

41

2014/C 052/79

Asia T-685/13: Kanne 23.12.2013 — Copernicus-Trademarks v. SMHV — Blue Coat Systems (BLUECO)

41

2014/C 052/80

Asia T-686/13: Kanne 17.12.2013 — Unibail Management v. SMHV (Kahta viivaa ja neljää tähteä esittävä kuvio)

42

2014/C 052/81

Asia T-687/13: Kanne 13.12.2013 — Unibail Management v. SMHV (Kahta viivaa ja viittä tähteä esittävä kuvio)

42

2014/C 052/82

Asia T-691/13: Kanne 27.12.2013 — Ricoh Belgium v. neuvosto

43

2014/C 052/83

Asia T-695/13: Kanne 31.12.2013 — ENAC v. komissio ja TEN-T EA

44

2014/C 052/84

Asia T-696/13: Kanne 30.12.2013 — Meta Group v. Euroopan komissio

44

2014/C 052/85

Asia T-698/13 P: Valitus, jonka Luigi Marcuccio on tehnyt 30.12.2013 virkamiestuomioistuimen asiassa F-127/12, Luigi Marcuccio v. komissio, 17.10.2013 antamasta määräyksestä

44

2014/C 052/86

Asia T-699/13 P: Valitus, jonka Luigi Marcuccio on tehnyt 30.12.2013 virkamiestuomioistuimen asiassa F-145/12, Marcuccio v. komissio, 17.10.2013 antamasta määräyksestä

45

2014/C 052/87

Asia T-700/13: Kanne 30.12.2013 — Bankia v. komissio

45

2014/C 052/88

Asia T-701/13: Kanne 30.12.2013 — Asociación Española de Banca v. Euroopan komissio

46

2014/C 052/89

Asia T-702/13: Kanne 30.12.2013 — Unicaja Banco v. komissio

46

2014/C 052/90

Asia T-703/13: Kanne 30.12.2013 — Liberbank v. komissio

47

2014/C 052/91

Asia T-704/13: Kanne 30.12.2013 — Banco de Sabadell ja Banco Gallego v. komissio

47

2014/C 052/92

Asia T-705/13: Kanne 30.12.2013 — Catalunya Banc v. komissio

47

2014/C 052/93

Asia T-719/13: Kanne 30.12.2013 — Lico Leasing ja Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión v. komissio

48

2014/C 052/94

Asia T-1/14: Kanne 7.1.2014 — Aluminios Cortizo ja Cortizo Cartera v. komissio

49

2014/C 052/95

Asia T-2/14: Kanne 1.1.2014 — Caixabank v. komissio

49

2014/C 052/96

Asia T-3/14: Kanne 2.1.2014 — Anudal Industrial v. komissio

50

2014/C 052/97

Asia T-4/14: Kanne 2.1.2014 — Industrias Ponsa v. komissio

50

2014/C 052/98

Asia T-5/14: Kanne 2.1.2014 — Anudal v. komissio

50

2014/C 052/99

Asia T-10/14: Kanne 3.1.2014 — Inditex ja Naviera Nebulosa de Omega v. komissio

51

2014/C 052/00

Asia T-15/14: Kanne 6.1.2014 — Simet v. komissio

51

2014/C 052/01

Asia T-390/12: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 7.1.2014 — Lifted Research ja LRG Europe v. SMHV — Fei Liangchen (Lr geans)

52

 

Virkamiestuomioistuin

2014/C 052/02

Asia F-114/13: Kanne 29.11.2013 — ZZ ja ZZ v. komissio

53

2014/C 052/03

Asia F-118/13: Kanne 9.12.2013 — ZZ v. komissio

53

2014/C 052/04

Asia F-121/13: Kanne 16.12.2013 — ZZ v. komissio

53

2014/C 052/05

Asia F-122/13: Kanne 17.12.2013 — ZZ v. Europol

53

2014/C 052/06

Asia F-123/13: Kanne 18.12.2013 — ZZ v. komissio

54

2014/C 052/07

Asia F-124/13: Kanne 19.12.2013 — ZZ v. parlamentti

54

2014/C 052/08

Asia F-1/14: Kanne 6.1.2014 — ZZ v. komissio

54


FI

 

Top