EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:156:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 156, 1. kesäkuuta 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.C_2013.156.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 156

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

56. vuosikerta
1. kesäkuu 2013


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2013/C 156/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisin julkaisu Euroopan unionin virallisessa lehdessäEUVL C 147, 25.5.2013

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin tuomioistuin

2013/C 156/02

Yhdistetyt asiat C-399/10 P ja C-401/10 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 19.3.2013 — Asiassa C-399/10 P valittajina Bouygues SA ja Bouygues Télécom SA sekä muina osapuolina Euroopan komissio ym., ja asiassa C-401/10 P valittajana Euroopan komissio sekä muina osapuolina Bouygues SA ym. (Muutoksenhaut — Valtiontuet — France Télécomin hyväksi toteutetut rahoitustoimenpiteet — Osakaslainaa koskeva suunnitelma — Ranskan hallituksen jäsenen julkiset ilmoitukset — Päätös, jossa tuki todetaan yhteismarkkinoille soveltumattomaksi ja jossa ei määrätä sen takaisin perimisestä — Valtiontuen käsite — Taloudellisen edun käsite — Valtion varojen sitomisen käsite)

2

2013/C 156/03

Asia C-85/11: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 9.4.2013 — Euroopan komissio v. Irlanti (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Verotus — Direktiivi 2006/112/EY — 9 ja 11 artikla — Kansallinen lainsäädäntö, jossa sallitaan ei-verovelvollisten henkilöiden kuuluminen sellaisten henkilöiden ryhmään, jota voidaan pitää yhtenä arvonlisäverovelvollisena)

3

2013/C 156/04

Asia C-92/11: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 21.3.2013 (Bundesgerichtshofin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — RWE Vertrieb AG v. Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV (Direktiivi 2003/55/EY — Maakaasun sisämarkkinat — Direktiivi 93/13/ETY — 1 artiklan 2 kohta ja 3–5 artikla — Elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien väliset sopimukset — Yleiset ehdot — Kohtuuttomat ehdot — Elinkeinonharjoittajan toteuttama yksipuolinen palvelun hinnan muutos — Viittaus toista kuluttajaryhmää koskevaan pakottavaan lainsäädäntöön — Direktiivin 93/13/ETY sovellettavuus — Selkeän ja ymmärrettävän sanamuodon ja avoimuuden vaatimus)

3

2013/C 156/05

Asia C-254/11: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 21.3.2013 (Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságan (Unkari) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrkapitányság Záhony Határrendészeti Kirendeltsége v. Oskar Shomodi (Vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue — Paikallinen rajaliikenne jäsenvaltioiden maaulkorajoilla — Asetus (EY) N:o 1931/2006 — Asetus (EY) N:o 562/2006 — Oleskelun enimmäiskesto — Laskentasäännöt)

4

2013/C 156/06

Asia C-258/11: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 11.4.2013 (Supreme Courtin (Iralanti) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Peter Sweetman ym. v. An Bord Pleanala (Ympäristö — Direktiivi 92/43/ETY — 6 artikla — Luontotyyppien suojelu — Erityisten suojelutoimien alueet — Suunnitelman tai hankkeen suojelualueelle aiheuttamien vaikutusten arviointi — Sovellettavat kriteerit sen arvioimiseksi, miten todennäköisesti tällainen suunnitelma tai hanke vaikuttaa asianomaisen alueen koskemattomuuteen — Lough Corribin alue — Galwayn kaupungin N6-ohikulkutiehanke)

4

2013/C 156/07

Asia C-260/11: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 11.4.2013 (Supreme Court of the United Kingdomin (Yhdistynyt kuningaskunta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — The Queen, David Edwardsin ja Lilian Pallikaropoulosin hakemuksesta v. Environment Agency, First Secretary of State ja Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs (Ympäristö — Århusin yleissopimus — Direktiivi 85/337/ETY — Direktiivi 2003/35/EY — 10 a artikla — Direktiivi 96/61/EY — 15 a artikla — Oikeus saada ympäristöä koskeva asia käsitellyksi tuomioistuimessa — Käsite tuomioistuinmenettelyt, jotka eivät ole ”niin kalliita, että se olisi esteenä menettelyihin osallistumiselle”)

5

2013/C 156/08

Yhdistetyt asiat C-335/11 ja C-337/11: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 11.4.2013 (Sø- og Handelsrettenin (Tanska) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — HK Danmark, Jette Ringin puolesta v. Dansk almennyttigt Boligselskab (C-335/11) ja HK Danmark, Lone Skouboe Wergen puolesta v. Dansk Arbejdsgiverforening, Pro Display A/S:n, konkurssissa, puolesta (C-337/11) (Sosiaalipolitiikka — Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus — Direktiivi 2000/78/EY — Yhdenvertainen kohtelu työssä ja ammatissa — 1, 2 ja 5 artikla — Erilainen kohtelu vammaisuuden perusteella — Irtisanominen — Vamman olemassaolo — Työntekijän poissaolo vamman vuoksi — Velvollisuus mukautuksiin — Osa-aikatyö — Irtisanomisajan pituus)

6

2013/C 156/09

Asia C-375/11: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 21.3.2013 (Cour constitutionnellen (Belgia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Belgacom SA, Mobistar SA ja KPN Group Belgium SA v. Belgian valtio (Televiestintäpalvelut — Direktiivi 2002/20/EY — 3 ja 12–14 artikla — Radiotaajuuksien käyttöoikeudet — Radiotaajuuksien käyttöoikeuksista kannettavat maksut — Kertamaksuna suoritettavat maksut radiotaajuuksien käyttöoikeuksien jakamisesta ja uudistamisesta — Laskutapa — Olemassa olevien oikeuksien muuttaminen)

7

2013/C 156/10

Asia C-401/11: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 11.4.2013 (Nejvyšší správní soudin (Tšekin tasavalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Blanka Soukupová v. Ministerstvo zemědělství (Maatalous — EMOTR — Asetus (EY) N:o 1257/1999 — Maaseudun kehittämistuki — Varhaiseläketuki — Luopuja, joka on luovutushetkellä vähintään 55-vuotias mutta ei vielä yleisessä eläkeiässä — Yleisen eläkeiän käsite — Kansallinen lainsäädäntö, jossa määritellään eläkeikä, joka vaihtelee sukupuolen perusteella sekä naisten osalta näiden kasvattamien lasten lukumäärän perusteella — Yhdenvertaisen kohtelun ja syrjintäkiellon yleiset periaatteet)

7

2013/C 156/11

Asia C-405/11 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 21.3.2013 — Euroopan komissio v. Buczek Automotive sp. z o.o. ja Puolan tasavalta (Muutoksenhaku — Valtiontuki — Puolan terästeollisuuden rakenneuudistus — Käsite valtiontuki — Julkisten saatavien periminen — Velallisena olevan yrityksen konkurssiin asettamisvaatimuksesta pidättäytymisen luokittelu valtiontueksi — Yksityistä velkojaa koskeva kriteeri — Todistustaakan jakaminen — Tuomioistuinvalvonnan rajat)

8

2013/C 156/12

Asia C-443/11: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 11.4.2013 (Rechtbank Amsterdamin (Alankomaat) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — F.P. Jeltes, M.A. Peeters ja J.G.J. Arnold v. Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Siirtotyöläisten sosiaaliturva — SEUT 45 artikla — Asetus (ETY) N:o 1408/71 — 71 artikla — Kokonaan työtön epätyypillinen rajatyöntekijä, joka on säilyttänyt henkilökohtaiset ja ammatilliset siteet viimeiseen työskentelyjäsenvaltioon — Asetus (EY) N:o 883/2004 — 65 artikla — Oikeus etuuteen asuinjäsenvaltiossa — Viimeisen työskentelyjäsenvaltion kieltäytyminen maksamasta etuuksia — Sallittavuus — Yhteisöjen tuomioistuimen asiassa 1/85, Miethe, 12.6.1986 antaman tuomion merkityksellisyys — Siirtymäsäännökset — 87 artiklan 8 kohta — Käsite ”tilanne säilyy muuttumattomana”)

8

2013/C 156/13

Asia C-535/11: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 11.4.2013 (Landgericht Hamburgin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Novartis Pharma GmbH v. Apozyt GmbH (Ennakkoratkaisupyyntö — Asetus (EY) N:o 726/2004 — Ihmisille tarkoitetut lääkkeet — Lupamenettely — Lupavaatimus — Kyseisen asetuksen liitteessä olevassa 1 kohdassa mainituilla tietyillä bioteknologisilla menetelmillä ”kehitettyjen” lääkkeiden käsite — Uudelleenpakkaamistoimi — Kertakäyttöpulloissa, jotka sisältävät suuremman määrän hoitavaa nestettä kuin mitä tosiasiassa käytetään lääkehoitoon, myytävä injektioneste — Tällaisten pullojen sisältö, joka lääkärin määräyksestä siirretään osittain määrättyjen annosten suuruisiin esitäytettyihin ruiskuihin lääkettä muuttamatta)

9

2013/C 156/14

Asia C-613/11: Unionin tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 21.3.2013 — Euroopan komissio v. Italian tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Valtiontuki — Italian valtion tuki Sardinian merenkulkualalle — Komission päätös 2008/92/EY, jolla todetaan kyseisen tuen soveltumattomuus yhteismarkkinoille ja määrätään se perittäväksi takaisin tuensaajilta — Täytäntöönpanoa ei ole suoritettu asetetussa määräajassa)

10

2013/C 156/15

Asia C-636/11: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 11.4.2013 (Landgericht München I:n (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Karl Berger v. Freistaat Bayern (Asetus (EY) N:o 178/2002 — Kuluttajansuoja — Elintarviketurvallisuus — Yleisölle tiedottaminen — Ihmisravinnoksi soveltumattoman mutta terveydelle vaarattoman elintarvikkeen markkinoille saattaminen)

10

2013/C 156/16

Asia C-645/11: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 11.4.2013 (Bundesgerichtshofin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Land Berlin v. Ellen Mirjam Sapir, Michael J Busse, Mirjam M. Birgansky, Gideon Rumney, Benjamin Ben-Zadok ja Hedda Brown (Asetus (EY) N:o 44/2001 — 1 artiklan 1 kohta ja 6 artiklan 1 alakohta — Siviili- ja kauppaoikeudellisen asian käsite — Valtion elimen perusteettomasti suorittama maksu — Maksun takaisinperintävaatimus oikeudenkäynnissä — Oikeuspaikan määrittäminen, kun kyse on samassa yhteydessä käsiteltävistä kanteista — Kanteiden läheinen yhteys toisiinsa — Vastaaja, jonka kotipaikka on kolmannessa valtiossa)

11

2013/C 156/17

Asia C-652/11 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 11.4.2013 — Valittajana Mindo Srl ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Kilpailu — Kartelli tai muu yhteistoimintajärjestely — Italian raakatupakan oston ja ensijalostuksen markkinat — Tilanne, jossa yhteisvastuussa oleva yhteisvelallinen maksaa sakon — Oikeussuojan tarve — Todistustaakka)

11

2013/C 156/18

Asia C-91/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 21.3.2013 (Högsta förvaltningsdomstolenin (Ruotsi) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Skatteverket v. PFC Clinic AB (Arvonlisävero — Direktiivi 2006/112/EY — Vapautukset — 132 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta — Sairaalahoito ja lääkärinhoito sekä niihin läheisesti liittyvät toimet — Lääketieteellisten ammattien ja muun hoitohenkilöstön ammattien harjoittamisen yhteydessä henkilölle annettu lääketieteellinen hoito — Plastiikkakirurgisista toimenpiteistä ja esteettisestä hoidosta muodostuvat palvelut — Yksinomaan potilaan toivomuksesta suoritetut puhtaasti kosmeettiset toimenpiteet)

12

2013/C 156/19

Asia C-129/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 21.3.2013 (Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhaltin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Magdeburger Mühlenwerke GmbH v. Finanzamt Magdeburg (Alueellinen tukijärjestelmä — Investoinnit maataloustuotteiden jalostamiseen ja kaupan pitämiseen — Komission päätös — Soveltumattomuus sisämarkkinoille — Soveltumattomien tukien poistaminen — Ajankohta, jolloin tuki on myönnetty — Luottamuksensuojan periaate)

13

2013/C 156/20

Asia C-138/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 11.4.2013 (Administrativen sad — Varnan (Bulgaria) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Rusedespred OOD v. Direktor na Direktsia ”Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Verotus — Arvonlisävero — Direktiivi 2006/112/EY — 203 artikla — Verotuksen neutraalisuuden periaate — Maksetun veron palauttaminen liiketoimen suorittajalle tilanteessa, jossa verosta vapautetun suorituksen saajalta on evätty vähennysoikeus)

13

2013/C 156/21

Asia C-158/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 11.4.2013 — Euroopan komissio v. Irlanti (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Ympäristö — Direktiivi 2008/1/EY — 5 artikla — Ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistäminen — Vaatimukset luvan myöntämiselle olemassa oleville laitoksille — Velvollisuus varmistaa, että tällaiset laitokset toimivat mainitussa direktiivissä säädettyjen vaatimusten mukaisesti)

14

2013/C 156/22

Asia C-197/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (kymmenes jaosto) 21.3.2013 — Euroopan komissio v. Ranskan tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Verotus — Arvonlisävero — Direktiivi 2006/112/EY — 148 artikla — Vesialusten, joilla kuljetetaan matkustajia korvausta vastaan tai joita käytetään kaupalliseen toimintaan, tiettyjä liiketoimia koskeva vapautus — Käyttöä avomeriliikenteessä koskeva edellytys)

14

2013/C 156/23

Asia C-244/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 21.3.2013 (Verwaltungsgerichtshofin (Itävalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Salzburger Flughafen GmbH v. Umweltsenat (Tiettyjen hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi — Direktiivi 85/337/ETY — 2 artiklan 1 kohta ja 4 artiklan 2 kohta — Liitteen II soveltamisalaan kuuluvat hankkeet — Lentokentän infrastruktuurin laajentamistyöt — Tutkiminen raja-arvojen tai valintaperusteiden perusteella — 4 artiklan 3 kohta — Valintaperusteet — Liitteessä III olevan 2 kohdan g alakohta — Tiheään asutetut alueet)

15

2013/C 156/24

Asia C-290/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 11.4.2013 (Tribunale di Napolin (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Oreste Della Rocca v. Poste Italiane SpA (Sosiaalipolitiikka — Direktiivi 1999/70/EY — Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) tekemä määräaikaista työtä koskeva puitesopimus — 2 lauseke — Puitesopimuksen soveltamisala — Työvoiman vuokrausyritys — Käyttäjäyrityksen palvelukseen asetetut vuokratyöntekijät — Perättäiset määräaikaiset työsopimukset)

15

2013/C 156/25

Asia C-522/11: Unionin tuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 21.3.2013 (Giudice di pace di Leccen (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Rikosoikeudenkäynti Abdoul Khadre Mbayea vastaan (Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 99 artikla — Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue — Direktiivi 2008/115/EY — Yhteiset vaatimukset ja menettelyt laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi — Kansallinen lainsäädäntö, jonka mukaan laittomasta oleskelusta seuraa rikosoikeudellinen rangaistus)

16

2013/C 156/26

Asia C-153/12: Unionin tuomioistuimen määräys (kahdeksas jaosto) 21.3.2013 (Administrativen sad — Varnan (Bulgaria) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Sani Treyd EOOD v. Direktor na Direktsia ”Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 99 artikla — Arvonlisävero — Direktiivi 2006/112/EY — 62, 63, 65, 73 ja 80 artikla — Luonnollisten henkilöiden, jotka eivät ole verovelvollisia eivätkä maksuvelvollisia, yhtiön hyväksi perustama oikeus rakentaa heidän maalleen vastikkeena siitä, että kyseinen yhtiö rakentaa heille rakennuksen — Vaihtosopimus — Rakennuspalvelujen arvonlisävero — Verotettava tapahtuma — Verosaatavan syntyminen — Vastikkeen maksaminen ennakkoon täysimääräisesti — Ennakkomaksu — Liiketoimen veron peruste silloin, kun vastike koostuu tavaroista tai palveluista)

16

2013/C 156/27

Asia C-24/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Unkari) on esittänyt 21.1.2013 — Dél-Zempléni Nektár Leader Nonprofit Kft. v. Vidékfejlesztési Miniszter

17

2013/C 156/28

Asia C-26/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Kúria (Unkari) on esittänyt 21.1.2013 — Árpád Kásler ja Hajnalka Káslerné Rábai v. OTP Jelzálogbank Zrt.

18

2013/C 156/29

Asia C-89/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale di Napoli (Italia) on esittänyt 22.2.2013 — Luigi D’Aniello ym. v. Poste Italiane SpA

18

2013/C 156/30

Asia C-101/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Saksa) on esittänyt 28.2.2013 — U v. Stadt Karlsruhe

19

2013/C 156/31

Asia C-113/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Stato (Italia) on esittänyt 8.3.2013 — ASL n. 5 ”Spezzino” ym. v. San Lorenzo Società Cooperativa Sociale ja Croce Verde Cogema Cooperativa Sociale Onlus

20

2013/C 156/32

Asia C-124/13: Kanne 14.3.2013 — Euroopan parlamentti v. Euroopan unionin neuvosto

21

2013/C 156/33

Asia C-125/13: Kanne 14.3.2013 — Euroopan komissio v. Euroopan unionin neuvosto

21

2013/C 156/34

Asia C-139/13: Kanne 19.3.2013 — Euroopan komissio v. Belgian kuningaskunta

22

2013/C 156/35

Asia C-140/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Saksa) on esittänyt 20.3.2013 — Annett Altmann ym. v. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

22

2013/C 156/36

Asia C-157/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Liettua) on esittänyt 26.3.2013 — Nickel & Goeldner Spedition GmbH v. Kintra UAB, selvitystilassa

23

2013/C 156/37

Asia C-162/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) on esittänyt 29.3.2013 — Damijan Vnuk v. Zavarovalnica Triglav d. d.

24

2013/C 156/38

Asia C-168/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil Constitutionnel (Ranska) on esittänyt 4.4.2013 — Jeremy F. v. pääministeri

24

2013/C 156/39

Asia C-175/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Riigikohus (Viro) on esittänyt 28.3.2013 — MTÜ Liivimaa Lihaveis v. Viro-Latvia -ohjelman 2007–2013 seurantakomitea

24

2013/C 156/40

Asia C-178/13: Kanne 11.4.2013 — Euroopan komissio v. Suomen tasavalta

25

2013/C 156/41

Asia C-188/13: Kanne 12.4.2013 — Euroopan komissio v. Slovenian tasavalta

25

2013/C 156/42

Asia C-148/12: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 13.3.2013 — Euroopan komissio v. Saksan liittotasavalta, jota tukee Ranskan tasavalta, Romania, Alankomaiden kuningaskunta ja Slovakian tasavalta

25

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2013/C 156/43

Asia T-31/07: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.4.2013 — Du Pont de Nemours (France) ym. v. komissio (Kasvinsuojeluaineet — Tehoaineena käytettävä flusilatsoli — Sisällyttäminen direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I — Kumoamiskanne — Osittainen kumoaminen — Erottamattomuus — Tutkimatta jättäminen — Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu — Sisällyttäminen rajoitetaan 18 kuukaudeksi ja neljään viljelykasviin — Ennalta varautumisen periaate — Suhteellisuusperiaate — Oikeus tulla kuulluksi — Yhdenvertainen kohtelu — Perustelut — Harkintavallan väärinkäyttö — Oikeussäännön, jolla annetaan yksityisille oikeuksia, riittävän ilmeinen rikkominen)

26

2013/C 156/44

Asia T-392/08: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.4.2013 — AEPI v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Tekijänoikeudet, jotka koskevat musiikkiteosten julkista esittämistä internetin, satelliitin ja kaapelin välityksellä — Päätös, jolla EY 81 artiklan rikkominen todetaan — Maantieteellisten markkinoiden jakaminen — Kahdenväliset sopimukset kansallisten tekijänoikeusjärjestöjen välillä — Yhdenmukaistettu menettelytapa, joka sulkee pois mahdollisuuden myöntää lisenssejä monilla eri alueilla ja moniin eri teosvalikoimiin — Näyttö — Syyttömyysolettama)

26

2013/C 156/45

Asia T-398/08: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.4.2013 — Stowarzyszenie Autorów ZAiKS v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Tekijänoikeudet, jotka koskevat musiikkiteosten julkista esittämistä internetin, satelliitin ja kaapelin välityksellä — Päätös, jolla EY 81 artiklan rikkominen todetaan — Maantieteellisten markkinoiden jakaminen — Kahdenväliset sopimukset kansallisten tekijänoikeusjärjestöjen välillä — Yhdenmukaistettu menettelytapa, joka sulkee pois mahdollisuuden myöntää lisenssejä monilla eri alueilla ja moniin eri teosvalikoimiin — Näyttö — Syyttömyysolettama)

27

2013/C 156/46

Asia T-401/08: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.4.2013 — Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Tekijänoikeudet, jotka koskevat musiikkiteosten julkista esittämistä internetin, satelliitin ja kaapelin välityksellä — Päätös, jolla EY 81 artiklan rikkominen todetaan — Maantieteellisten markkinoiden jakaminen — Kahdenväliset sopimukset kansallisten tekijänoikeusjärjestöjen välillä — Yhdenmukaistettu menettelytapa, joka sulkee pois mahdollisuuden myöntää lisenssejä monilla eri alueilla ja moniin eri teosvalikoimiin — Näyttö — Syyttömyysolettama)

27

2013/C 156/47

Asia T-410/08: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.4.2013 — GEMA v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Tekijänoikeudet, jotka koskevat musiikkiteosten julkista esittämistä internetin, satelliitin ja kaapelin välityksellä — Päätös, jolla EY 81 artiklan rikkominen todetaan — Maantieteellisten markkinoiden jakaminen — Kahdenväliset sopimukset kansallisten tekijänoikeusjärjestöjen välillä — Yhdenmukaistettu menettelytapa, joka sulkee pois mahdollisuuden myöntää lisenssejä monilla eri alueilla ja moniin eri teosvalikoimiin — Näyttö — Syyttömyysolettama)

28

2013/C 156/48

Asia T-411/08: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.4.2013 — Artisjus v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Tekijänoikeudet, jotka koskevat musiikkiteosten julkista esittämistä internetin, satelliitin ja kaapelin välityksellä — Päätös, jolla EY 81 artiklan rikkominen todetaan — Maantieteellisten markkinoiden jakaminen — Kahdenväliset sopimukset kansallisten tekijänoikeusjärjestöjen välillä — Yhdenmukaistettu menettelytapa, joka sulkee pois mahdollisuuden myöntää lisenssejä monilla eri alueilla ja moniin eri teosvalikoimiin — Näyttö — Syyttömyysolettama)

28

2013/C 156/49

Asia T-413/08: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.4.2013 — SOZA v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Tekijänoikeudet, jotka koskevat musiikkiteosten julkista esittämistä internetin, satelliitin ja kaapelin välityksellä — Päätös, jolla EY 81 artiklan rikkominen todetaan — Maantieteellisten markkinoiden jakaminen — Kahdenväliset sopimukset kansallisten tekijänoikeusjärjestöjen välillä — Yhdenmukaistettu menettelytapa, joka sulkee pois mahdollisuuden myöntää lisenssejä monilla eri alueilla ja moniin eri teosvalikoimiin — Näyttö — Syyttömyysolettama)

29

2013/C 156/50

Asia T-414/08: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.4.2013 — Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Tekijänoikeudet, jotka koskevat musiikkiteosten julkista esittämistä internetin, satelliitin ja kaapelin välityksellä — Päätös, jolla EY 81 artiklan rikkominen todetaan — Maantieteellisten markkinoiden jakaminen — Kahdenväliset sopimukset kansallisten tekijänoikeusjärjestöjen välillä — Yhdenmukaistettu menettelytapa, joka sulkee pois mahdollisuuden myöntää lisenssejä monilla eri alueilla ja moniin eri teosvalikoimiin — Näyttö — Syyttömyysolettama)

29

2013/C 156/51

Asia T-415/08: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.4.2013 — Irish Music Rights Organisation v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Tekijänoikeudet, jotka koskevat musiikkiteosten julkista esittämistä internetin, satelliitin ja kaapelin välityksellä — Päätös, jolla EY 81 artiklan rikkominen todetaan — Maantieteellisten markkinoiden jakaminen — Kahdenväliset sopimukset kansallisten tekijänoikeusjärjestöjen välillä — Yhdenmukaistettu menettelytapa, joka sulkee pois mahdollisuuden myöntää lisenssejä monilla eri alueilla ja moniin eri teosvalikoimiin — Näyttö — Syyttömyysolettama)

30

2013/C 156/52

Asia T-416/08: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.4.2013 — Eesti Autorite Ühing v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Tekijänoikeudet, jotka koskevat musiikkiteosten julkista esittämistä internetin, satelliitin ja kaapelin välityksellä — Päätös, jolla EY 81 artiklan rikkominen todetaan — Maantieteellisten markkinoiden jakaminen — Kahdenväliset sopimukset kansallisten tekijänoikeusjärjestöjen välillä — Yhdenmukaistettu menettelytapa, joka sulkee pois mahdollisuuden myöntää lisenssejä monilla eri alueilla ja moniin eri teosvalikoimiin — Näyttö — Syyttömyysolettama)

30

2013/C 156/53

Asia T-417/08: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.4.2013 — Sociedade Portuguesa de Autores v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Tekijänoikeudet, jotka koskevat musiikkiteosten julkista esittämistä internetin, satelliitin ja kaapelin välityksellä — Päätös, jolla EY 81 artiklan rikkominen todetaan — Maantieteellisten markkinoiden jakaminen — Kahdenväliset sopimukset kansallisten tekijänoikeusjärjestöjen välillä — Yhdenmukaistettu menettelytapa, joka sulkee pois mahdollisuuden myöntää lisenssejä monilla eri alueilla ja moniin eri teosvalikoimiin — Näyttö — Syyttömyysolettama)

31

2013/C 156/54

Asia T-418/08: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.4.2013 — OSA v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Tekijänoikeudet, jotka koskevat musiikkiteosten julkista esittämistä internetin, satelliitin ja kaapelin välityksellä — Päätös, jolla EY 81 artiklan rikkominen todetaan — Maantieteellisten markkinoiden jakaminen — Kahdenväliset sopimukset kansallisten tekijänoikeusjärjestöjen välillä — Yhdenmukaistettu menettelytapa, joka sulkee pois mahdollisuuden myöntää lisenssejä monilla eri alueilla ja moniin eri teosvalikoimiin — Näyttö — Syyttömyysolettama)

31

2013/C 156/55

Asia T-419/08: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.4.2013 — LATGA-A v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Tekijänoikeudet, jotka koskevat musiikkiteosten julkista esittämistä internetin, satelliitin ja kaapelin välityksellä — Päätös, jolla EY 81 artiklan rikkominen todetaan — Maantieteellisten markkinoiden jakaminen — Kahdenväliset sopimukset kansallisten tekijänoikeusjärjestöjen välillä — Yhdenmukaistettu menettelytapa, joka sulkee pois mahdollisuuden myöntää lisenssejä monilla eri alueilla ja moniin eri teosvalikoimiin — Näyttö — Syyttömyysolettama)

32

2013/C 156/56

Asia T-420/08: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.4.2013 — SAZAS v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Tekijänoikeudet, jotka koskevat musiikkiteosten julkista esittämistä internetin, satelliitin ja kaapelin välityksellä — Päätös, jolla EY 81 artiklan rikkominen todetaan — Maantieteellisten markkinoiden jakaminen — Kahdenväliset sopimukset kansallisten tekijänoikeusjärjestöjen välillä — Yhdenmukaistettu menettelytapa, joka sulkee pois mahdollisuuden myöntää lisenssejä monilla eri alueilla ja moniin eri teosvalikoimiin — Näyttö — Syyttömyysolettama)

32

2013/C 156/57

Asia T-421/08: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.4.2013 — Performing Right Society v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Tekijänoikeudet, jotka koskevat musiikkiteosten julkista esittämistä internetin, satelliitin ja kaapelin välityksellä — Päätös, jolla EY 81 artiklan rikkominen todetaan — Maantieteellisten markkinoiden jakaminen — Kahdenväliset sopimukset kansallisten tekijänoikeusjärjestöjen välillä — Yhdenmukaistettu menettelytapa, joka sulkee pois mahdollisuuden myöntää lisenssejä monilla eri alueilla ja moniin eri teosvalikoimiin — Näyttö — Syyttömyysolettama)

33

2013/C 156/58

Asia T-422/08: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.4.2013 — SACEM v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Tekijänoikeudet, jotka koskevat musiikkiteosten julkista esittämistä internetin, satelliitin ja kaapelin välityksellä — Päätös, jolla EY 81 artiklan rikkominen todetaan — Maantieteellisten markkinoiden jakaminen — Kahdenväliset sopimukset kansallisten tekijänoikeusjärjestöjen välillä — Yhdenmukaistettu menettelytapa, joka sulkee pois mahdollisuuden myöntää lisenssejä monilla eri alueilla ja moniin eri teosvalikoimiin — Näyttö — Syyttömyysolettama)

33

2013/C 156/59

Asia T-425/08: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.4.2013 — KODA v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Tekijänoikeudet, jotka koskevat musiikkiteosten julkista esittämistä internetin, satelliitin ja kaapelin välityksellä — Päätös, jolla EY 81 artiklan rikkominen todetaan — Maantieteellisten markkinoiden jakaminen — Kahdenväliset sopimukset kansallisten tekijänoikeusjärjestöjen välillä — Yhdenmukaistettu menettelytapa, joka sulkee pois mahdollisuuden myöntää lisenssejä monilla eri alueilla ja moniin eri teosvalikoimiin — Näyttö — Syyttömyysolettama)

34

2013/C 156/60

Asia T-428/08: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.4.2013 — STEF v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Tekijänoikeudet, jotka koskevat musiikkiteosten julkista esittämistä internetin, satelliitin ja kaapelin välityksellä — Päätös, jolla EY 81 artiklan rikkominen todetaan — Maantieteellisten markkinoiden jakaminen — Kahdenväliset sopimukset kansallisten tekijänoikeusjärjestöjen välillä — Yhdenmukaistettu menettelytapa, joka sulkee pois mahdollisuuden myöntää lisenssejä monilla eri alueilla ja moniin eri teosvalikoimiin — Näyttö — Syyttömyysolettama)

35

2013/C 156/61

Asia T-432/08: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.4.2013 — AKM v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Tekijänoikeudet, jotka koskevat musiikkiteosten julkista esittämistä internetin, satelliitin ja kaapelin välityksellä — Päätös, jolla EY 81 artiklan rikkominen todetaan — Maantieteellisten markkinoiden jakaminen — Kahdenväliset sopimukset kansallisten tekijänoikeusjärjestöjen välillä — Yhdenmukaistettu menettelytapa, joka sulkee pois mahdollisuuden myöntää lisenssejä monilla eri alueilla ja moniin eri teosvalikoimiin — Näyttö — Syyttömyysolettama)

35

2013/C 156/62

Asia T-433/08: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.4.2013 — SIAE v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Tekijänoikeudet, jotka koskevat musiikkiteosten julkista esittämistä internetin, satelliitin ja kaapelin välityksellä — Päätös, jolla EY 81 artiklan rikkominen todetaan — Maantieteellisten markkinoiden jakaminen — Kahdenväliset sopimukset kansallisten tekijänoikeusjärjestöjen välillä — Yhdenmukaistettu menettelytapa, joka sulkee pois mahdollisuuden myöntää lisenssejä monilla eri alueilla ja moniin eri teosvalikoimiin — Näyttö — Syyttömyysolettama)

36

2013/C 156/63

Asia T-434/08: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.4.2013 — Tono v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Tekijänoikeudet, jotka koskevat musiikkiteosten julkista esittämistä internetin, satelliitin ja kaapelin välityksellä — Päätös, jolla EY 81 artiklan rikkominen todetaan — Maantieteellisten markkinoiden jakaminen — Kahdenväliset sopimukset kansallisten tekijänoikeusjärjestöjen välillä — Yhdenmukaistettu menettelytapa, joka sulkee pois mahdollisuuden myöntää lisenssejä monilla eri alueilla ja moniin eri teosvalikoimiin — Näyttö — Syyttömyysolettama)

36

2013/C 156/64

Asia T-442/08: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.4.2013 — CISAC v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Tekijänoikeudet, jotka koskevat musiikkiteosten julkista esittämistä internetin, satelliitin ja kaapelin välityksellä — Päätös, jolla EY 81 artiklan rikkominen todetaan — Maantieteellisten markkinoiden jakaminen — Kahdenväliset sopimukset kansallisten tekijänoikeusjärjestöjen välillä — Yhdenmukaistettu menettelytapa, joka sulkee pois mahdollisuuden myöntää lisenssejä monilla eri alueilla ja moniin eri teosvalikoimiin — Näyttö — Syyttömyysolettama)

37

2013/C 156/65

Asia T-451/08: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.4.2013 — Stim v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Tekijänoikeudet, jotka koskevat musiikkiteosten julkista esittämistä internetin, satelliitin ja kaapelin välityksellä — Päätös, jolla EY 81 artiklan rikkominen todetaan — Maantieteellisten markkinoiden jakaminen — Kahdenväliset sopimukset kansallisten tekijänoikeusjärjestöjen välillä — Yhdenmukaistettu menettelytapa, joka sulkee pois mahdollisuuden myöntää lisenssejä monilla eri alueilla ja moniin eri teosvalikoimiin — EY 151 artiklan 4 kohta — Kulttuurien monimuotoisuus)

37

2013/C 156/66

Yhdistetyt asiat T-99/09 ja T-308/09: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.4.2013 — Italia v. komissio (EAKR — Campanian aluetta koskeva alueellinen toimenpideohjelma (POR) 2000–2006 — Asetus (EY) N:o 1260/1999 — 32 artiklan 3 kohdan f alakohta — Päätös olla suorittamatta välimaksuja, jotka koskevat alueellisen toimenpideohjelman jätehuoltoa ja jätteistä huolehtimista koskevaa toimenpidettä — Italiaa vastaan aloitettu jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskeva menettely)

37

2013/C 156/67

Asia T-347/10: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.4.2013 — Adelholzener Alpenquellen v. SMHV (Sellaisen pullon muoto, jossa on kohokuvioinen aihe) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus kolmiulotteisen merkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Sellaisen pullon muoto, jossa on kohokuvioinen aihe — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta — Suojan laajuudesta ei ole annettu erottamislausumaa — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 37 artiklan 2 kohta — Puolustautumisoikeuksien loukkaaminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 75 artiklan toinen virke)

38

2013/C 156/68

Asia T-383/10: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.4.2013 — Continental Bulldog Club Deutschland v. SMHV (CONTINENTAL) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus sanamerkin CONTINENTAL rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Kuvailevuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta)

38

2013/C 156/69

Asia T-51/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.4.2013 — Aecops v. komissio (ESR — Koulutustoiminta — Alun perin myönnetyn rahoitustuen alentaminen — Asetus (EY, Euratom) N:o 2988/95 — Vanhentuminen — Oikeusvarmuus — Puolustautumisoikeudet — Kohtuullinen aika — Perusteluvelvollisuus)

38

2013/C 156/70

Asia T-52/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.4.2013 — Aecops v. komissio (ESR — Koulutustoiminta — Alun perin myönnetyn rahoitustuen alentaminen — Asetus (EY, Euratom) N:o 2988/95 — Vanhentuminen — Oikeusvarmuus — Puolustautumisoikeudet — Kohtuullinen aika — Perusteluvelvollisuus)

39

2013/C 156/71

Asia T-53/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.4.2013 — Aecops v. komissio (ESR — Koulutustoiminta — Alun perin myönnetyn rahoitustuen alentaminen — Asetus (EY, Euratom) N:o 2988/95 — Vanhentuminen — Oikeusvarmuus — Puolustautumisoikeudet — Kohtuullinen aika — Perusteluvelvollisuus)

39

2013/C 156/72

Asia T-109/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 23.4.2013 — Apollo Tyres v. SMHV — Endurance Technologies (ENDURACE) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin ENDURACE rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki ENDURANCE — Suhteelliset hylkäysperusteet — Tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuus — Merkkien samankaltaisuus — Rekisteröinnin osittainen epääminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Sekaannusvaara)

40

2013/C 156/73

Asia T-404/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.4.2013 — TCMFG v. neuvosto (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Iraniin kohdistuvat rajoittavat toimenpiteet, joiden tarkoituksena on estää ydinaseiden leviäminen — Varojen jäädyttäminen — Perusteluvelvollisuus — Ilmeinen arviointivirhe)

40

2013/C 156/74

Asia T-454/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.4.2013 — Luna v. SMHV — Asteris (Al bustan) (Yhteisön tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki Al bustan — Aikaisempi kansallinen kuviomerkki ALBUSTAN — Aikaisemman tavaramerkin tosiasiallinen käyttö — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 57 artiklan 2 ja 3 kohta)

40

2013/C 156/75

Asia T-506/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 18.4.2013 — Peek & Cloppenburg v. SMHV — Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin Peek & Cloppenburg rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi kansallinen kaupallinen nimi Peek & Cloppenburg — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohta)

41

2013/C 156/76

Asia T-507/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 18.4.2013 — Peek & Cloppenburg v. SMHV — Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin Peek & Cloppenburg rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi kansallinen kaupallinen nimi Peek & Cloppenburg — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohta)

41

2013/C 156/77

Asia T-537/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.4.2013 — Hultafors Group v. SMHV — Società Italiana Calzature (Snickers) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin Snickers rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi kansallinen sanamerkki KICKERS — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

42

2013/C 156/78

Asia T-66/10: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 9.4.2013 — Zuckerfabrik Jülich v. komissio (Maatalous — Sokeri — Tuotantomaksut — Asetuksen (EY) N:o 1193/2009 osittainen kumoaminen ja osittainen pätemättömäksi toteaminen kanteen nostamisen jälkeen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

42

2013/C 156/79

Asia T-86/10: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 9.4.2013 — British Sugar v. komissio (Maatalous — Sokeri — Tuotantomaksut — Asetuksen (EY) N:o 1193/2009 osittainen kumoaminen ja osittainen pätemättömäksi toteaminen kanteen nostamisen jälkeen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

42

2013/C 156/80

Asia T-102/10: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 9.4.2013 — Südzucker ym. v. komissio (Maatalous — Sokeri — Tuotantomaksut — Asetuksen (EY) N:o 1193/2009 osittainen kumoaminen ja osittainen pätemättömäksi toteaminen kanteen nostamisen jälkeen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

43

2013/C 156/81

Asia T-467/12: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 11.4.2013 — Tridium v. SMHV — q-bus Mediatektur (SEDONA FRAMEWORK) (Yhteisön tavaramerkki — Väite — Väitteen peruuttaminen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

43

2013/C 156/82

Asia T-406/12 P: Valitus, jonka BG on tehnyt 21.3.2013 virkamiestuomioistuimen asiassa F-54/11, BG v. oikeusasiamies, 17.7.2012 antamasta tuomiosta

44

2013/C 156/83

Asia T-165/13: Kanne 20.3.2013 — TALANTON v. komissio

44

2013/C 156/84

Asia T-166/13: Kanne 20.3.2013 — Ben Ali v. neuvosto

45

2013/C 156/85

Asia T-176/13: Kanne 22.3.2013 — DTL Corporación v. SMHV — Vallejo Rosell (Generia)

46

2013/C 156/86

Asia T-178/13: Kanne 15.3.2013 — Jaczewski v. komissio

46

2013/C 156/87

Asia T-181/13: Kanne 29.3.2013 — Sharif University of Technology v. neuvosto

47

2013/C 156/88

Asia T-185/13: Kanne 26.3.2013 — Continental Wind Partners v. SMHV — Continental Reifen Deutschland (CONTINENTAL WIND PARTNERS)

47

2013/C 156/89

Asia T-186/13: Kanne 2.4.2013 — Alankomaat v. komissio

48

2013/C 156/90

Asia T-188/13: Kanne 4.4.2013 — Murnauer Markenvertrieb v. SMHV — Healing Herbs (NOTFALL)

49

2013/C 156/91

Asia T-190/13: Kanne 2.4.2013 — Gemeente Leidschendam-Voorburg v. komissio

49

2013/C 156/92

Asia T-193/13: Kanne 2.4.2013 — Bouwfonds Ontwikkeling ja Schouten & De Jong Projectontwikkeling v. komissio

50

2013/C 156/93

Asia T-197/13: Kanne 1.4.2013 — M. E. M. v. SMHV

51

2013/C 156/94

Asia T-199/13: Kanne 8.4.2013 — DTM Ricambi v. SMHV — Star (STAR)

51

2013/C 156/95

Asia T-203/13 P: Valitus, jonka Luigi Marcuccio on tehnyt 8.4.2013 virkamiestuomioistuimen asiassa F-92/12, Marcuccio v. komissio, 28.1.2013 antamasta määräyksestä

52

2013/C 156/96

Asia T-204/13 P: Valitus, jonka Luigi Marcuccio on tehnyt 8.4.2013 virkamiestuomioistuimen asiassa F-95/12, Marcuccio v. komissio, 28.1.2013 antamasta määräyksestä

52

2013/C 156/97

Asia T-205/13 P: Valitus, jonka Luigi Marcuccio on tehnyt 8.4.2013 virkamiestuomioistuimen asiassa F-100/12, Marcuccio v. komissio, 28.1.2013 antamasta määräyksestä

52

2013/C 156/98

Asia T-210/13: Kanne 12.4.2013 — Versalis v. komissio

52

2013/C 156/99

Asia T-211/13: Kanne 15.4.2013 — Eni v. komissio

53

2013/C 156/00

Asia T-216/13: Kanne 9.4.2013 — Telefónica v. komissio

54

 

Virkamiestuomioistuin

2013/C 156/01

Asia F-21/13: Kanne 8.3.2013 — ZZ v. komissio

55

2013/C 156/02

Asia F-23/13: Kanne 20.3.2013 — ZZ ym. v. komissio

55

2013/C 156/03

Asia F-25/13: Kanne 21.3.2013 — ZZ v. komissio

55


FI

 

Top