Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:269:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 269, 10. syyskuuta 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

doi:10.3000/17252490.C_2011.269.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 269

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

54. vuosikerta
10. syyskuu 2011


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2011/C 269/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisin julkaisu Euroopan unionin virallisessa lehdessäEUVL C 252, 27.8.2011

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin tuomioistuin

2011/C 269/02

Asia C-506/08 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 21.7.2011 — Ruotsin kuningaskunta v. MyTravel Group plc ja Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Oikeus tutustua toimielimen asiakirjoihin — Asetuksen (EY) N:o 1049/2001 4 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta ja 3 kohdan toinen alakohta — Tuomioistuinkäsittelyn ja oikeudellisen neuvonannon sekä päätöksentekomenettelyn suojaan liittyvät poikkeukset tutustumisoikeudesta — Yrityskeskittymien valvonta — Komission asiakirjat, jotka on laadittu menettelyssä, jossa tehtiin päätös erään yrityskeskittymän yhteismarkkinoille soveltumattomaksi julistamisesta — Asiakirjat, jotka laadittiin sen jälkeen, kun ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin oli kumonnut kyseisen päätöksen)

2

2011/C 269/03

Asia C-194/09 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 21.7.2011 — Alcoa Trasformazioni Srl v. Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Valtiontuet — Sähkön suosituimmuustariffi — Sen toteaminen, ettei kyseessä ole tuki — Toimenpiteen muuttaminen ja sen voimassaoloajan jatkaminen — Päätös aloittaa EY 88 artiklan 2 kohdan mukainen menettely — Voimassa oleva vai uusi tuki — Asetus (EY) N:o 659/1999 — 1 artiklan b alakohdan v alakohta — Perusteluvelvollisuus — Oikeusvarmuuden ja luottamuksensuojan periaatteet)

3

2011/C 269/04

Asia C-303/09: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 14.7.2011 — Euroopan komissio v. Italian tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Valtiontuki — Tuet yrityksille, jotka tekevät sijoituksia luonnonmullistuksista vuonna 2002 kärsineissä kunnissa — Takaisin periminen)

3

2011/C 269/05

Asia C-324/09: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 12.7.2011 (High Court of Justicen (Chancery Division) (Yhdistynyt kuningaskunta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — L’Oréal SA ym. v. eBay International AG ym. (Tavaramerkit — Internet — Unionissa oleville kuluttajille sähköisellä markkinapaikalla tarkoitettu myyntitarjous, joka koskee tavaramerkillä varustettuja tuotteita, jotka tavaramerkin haltija on tarkoittanut myyntiin kolmansissa valtioissa — Kyseisten tuotteiden pakkauksen poistaminen — Direktiivi 89/104/ETY — Asetus (EY) N:o 40/94 — Sähköisen markkinapaikan ylläpitäjän vastuu — Direktiivi 2000/31/EY (direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä) — Tuomioistuinten määräykset sähköisen markkinapaikan ylläpitäjää vastaan — Direktiivi 2004/48/EY (direktiivi teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta))

3

2011/C 269/06

Asia C-325/09: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 21.7.2011 (Court of Appealin (England & Wales) (Civil Division) (Yhdistynyt kuningaskunta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Secretary of State for Work and Pensions v. Maria Dias (Henkilöiden vapaa liikkuvuus — Direktiivi 2004/38/EY — 16 artikla — Pysyvä oleskeluoikeus — Kyseisen direktiivin täytäntöönpanon määräpäivää ennen täyttyneet ajanjaksot — Laillinen oleskelu — Oleskelu vain sellaisen oleskeluluvan perusteella, joka annettiin direktiivin 68/360/ETY nojalla ilman, että minkään oleskeluoikeuden saamisen edellytykset täyttyivät)

5

2011/C 269/07

Asia C-397/09: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 21.7.2011 (Bundesfinanzhofin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Scheuten Solar Technology GmbH v. Finanzamt Gelsenkirchen-Süd (Verotus — Direktiivi 2003/49/EY — Eri jäsenvaltioissa sijaitsevien lähiyhtiöiden välisiin korko- ja rojaltimaksuihin sovellettava yhteinen verotusjärjestelmä — Elinkeinovero — Veron määräytymisperusteen määrittäminen)

5

2011/C 269/08

Asia C-445/09: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 7.7.2011 (College van Beroep voor het bedrijfslevenin (Alankomaat) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — IMC Securities BV v. Stichting Autoriteit Financiële Markten (Direktiivi 2003/6/EY — Markkinoiden manipulointi — Hinnan varmistaminen epätavalliselle tai keinotekoiselle tasolle)

6

2011/C 269/09

Asia C-503/09: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 21.7.2011 (Upper Tribunalin (Yhdistynyt kuningaskunta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Lucy Stewart v. Secretary of State for Work and Pensions (Sosiaaliturva — Asetus (ETY) N:o 1408/71 — 4, 10 ja 10 a artikla — Nuoruuden lyhytaikainen työkyvyttömyysetuus — Sairausetuus vai työkyvyttömyysetuus — Asumista, oleskelua hakemuksen jättämishetkellä ja aiempaa oleskelua koskevat edellytykset — Unionin kansalaisuus — Oikeasuhteisuus)

6

2011/C 269/10

Asia C-518/09: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 21.7.2011 — Euroopan komissio v. Portugalin tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Sijoittautumisvapaus ja palvelujen tarjoamisen vapaus — Kiinteistönvälitystoiminnan harjoittaminen)

7

2011/C 269/11

Asia C-523/09: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 7.7.2011 (Tartu Ringkonnakohusin (Viron tasavalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Rakvere Piim AS ja Maag Piimatööstus AS v. Veterinaar- ja Toiduamet (Yhteinen maatalouspolitiikka — Maidontuotannon alalla suoritettavista terveystarkastuksista ja -valvonnasta perittävät maksut)

7

2011/C 269/12

Asia C-2/10: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 21.7.2011 (Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglian (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Azienda Agro-Zootecnica Franchini sarl ja Eolica di Altamura Srl v. Regione Puglia (Ympäristö — Direktiivi 92/43/ETY — Luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelu — Direktiivi 79/409/ETY — Luonnonvaraisten lintujen suojelu — Eurooppalaiseen ekologiseen Natura 2000 -verkostoon kuuluvat erityisten suojelutoimien alueet — Direktiivit 2009/28/EY ja 2001/77/EY — Uusiutuvat energialähteet — Kansalliset säännöt — Kielto sijoittaa tuulivoimageneraattoreita, joita ei ole tarkoitettu omaan käyttöön — Hankkeen ympäristövaikutuksia ei ole arvioitu)

8

2011/C 269/13

Yhdistetyt asiat C-4/10 ja C-27/10: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 14.7.2011 (Korkeimman hallinto-oikeuden (Suomi) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Bureau National Interprofessionnel du Cognacin vireille panema asia (Asetus (EY) N:o 110/2008 — Tislattujen alkoholijuomien maantieteelliset merkinnät — Ajallinen soveltamisala — Tavaramerkki, joka sisältää maantieteellisen merkinnän — Käyttö, joka johtaa tilanteeseen, joka on omiaan aiheuttamaan haittaa maantieteelliselle merkinnälle — Tällaisen tavaramerkin rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet — Asetuksen välitön sovellettavuus)

8

2011/C 269/14

Asia C-14/10: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 21.7.2011 (High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Divisionin (Administrative Court) (Yhdistynyt kuningaskunta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Nickel Institute v. Secretary of State for Work and Pensions (Ympäristö ja ihmisten terveyden suojelu — Direktiivi 67/548/ETY — Asetus (EY) N:o 1272/2008 — Nikkelikarbonaattien, nikkelihydroksidien ja useiden nikkeliä sisältävien ryhmiteltyjen aineiden luokittelu vaarallisiksi aineiksi — Direktiivien 2008/58/EY ja 2009/2/EY sekä asetuksen (EY) N:o 790/2009 pätevyys — Näiden luokittelujen mukauttaminen tekniikan ja tieteen kehityksen — Pätevyys — Kyseisten aineiden luontaisten ominaisuuksien arviointimenetelmät — Ilmeinen arviointivirhe — Oikeudellinen perusta — Perusteluvelvollisuus)

9

2011/C 269/15

Asia C-15/10: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 21.7.2011 (High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Divisionin (Administrative Court) (Yhdistynyt kuningaskunta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Etimine SA v. Secretary of State for Work and Pensions (Ympäristö ja ihmisten terveyden suojelu — Direktiivi 67/548/ETY — Asetus (EY) N:o 1272/2008 — Boraattia sisältävät aineet — Luokittelu ryhmään 2 kuuluviksi lisääntymiselle vaarallisiksi aineiksi — Direktiivin 2008/58/EY ja asetuksen (EY) N:o 790/2009 pätevyys — Näiden luokittelujen mukauttaminen tekniikan ja tieteen kehityksen — Pätevyys — Kyseisten aineiden luontaisten ominaisuuksien arviointimenetelmät — Ilmeinen arviointivirhe — Oikeudellinen perusta — Perusteluvelvollisuus — Suhteellisuusperiaate)

10

2011/C 269/16

Asia C-21/10: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 21.7.2011 (Fővárosi Bíróságin (Unkari) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Károly Nagy v. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (Yhteinen maatalouspolitiikka — EMOTR:sta maksettava rahoitus — Asetus (EY) N:o 1257/1999 ja asetus (EY) N:o 817/2004 — Yhteisön tuki maaseudun kehittämiseen — Maatalouden tuotantomenetelmien ympäristötuki — Maatalouden ympäristötuet, jotka eivät ole eläintukia mutta joiden myöntämisedellytyksenä on tietty eläintiheys — Yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltaminen — Nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmä — Kansallisten viranomaisten velvollisuus antaa tietoja tukikelpoisuuden edellytyksistä)

10

2011/C 269/17

Asia C-46/10: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 14.7.2011 (Højesteretin (Tanska) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Viking Gas A/S v. Kosan Gas A/S, aiemmin BP Gas A/S (Tavaramerkit — Direktiivi 89/104/ETY — 5 ja 7 artikla — Kaasupullot, joita suojataan kolmiulotteisena tavaramerkkinä — Yksinoikeuskäyttöluvan haltijan suorittama markkinoille saattaminen — Käyttöluvan haltijan kilpailijan liiketoiminta, joka muodostuu kyseisten pullojen täyttämisestä)

11

2011/C 269/18

Asia C-101/10: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 7.7.2011 (Oberste Berufungs- und Disziplinarkommissionin (Itävalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Gentcho Pavlov ja Gregor Famira v. Ausschuss der Rechtsanwaltskammer Wien (Ulkosuhteet — Assosiaatiosopimukset — Kansallinen lainsäädäntö, jonka mukaan Bulgarian kansalaisia ei voitu ennen Bulgarian tasavallan liittymistä Euroopan unioniin merkitä asianajajaharjoittelijoiden luetteloon — Tällaisen lainsäädännön yhteensopivuus EY:n ja Bulgarian välisessä assosiaatiosopimuksessa määrätyn työoloja koskevan kaikenlaisen kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän kiellon kanssa)

12

2011/C 269/19

Asia C-104/10: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 21.7.2011 (High Court of Irelandin (Irlanti) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Patrick Kelly v. National University of Ireland (University College, Dublin) (Direktiivit 76/207/ETY, 97/80/ETY ja 2002/73/EY — Ammatilliseen koulutukseen pääsy — Miesten ja naisten tasa-arvoinen kohtelu — Hakemuksen hylkääminen — Ammatilliseen koulutukseen hakeneen oikeus tutustua muiden hakijoiden pätevyyttä koskeviin tietoihin)

12

2011/C 269/20

Asia C-150/10: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 21.7.2011 (Tribunal de première instance de Bruxellesin (Belgia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB) v. Beneo Orafti SA (Maatalous — Yhteiset markkinajärjestelyt — Sokeri — Sokerintuotantoyrityksille myönnettävien siirtymäkauden kiintiöiden luonne ja ulottuvuus — Yrityksen, jolle on myönnetty rakenneuudistustukea markkinointivuodelle 2006/2007, mahdollisuus käyttää sille myönnettyä siirtymäkauden kiintiötä — Takaisin perittävän määrän ja sovellettavan seuraamuksen laskeminen siinä tapauksessa, että rakenneuudistussuunnitelmassa annettuja sitoumuksia ei täytetä — Ne bis in idem -periaate)

13

2011/C 269/21

Yhdistetyt asiat C-159/10 ja C-160/10: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 21.7.2011 (Verwaltungsgericht Frankfurt am Mainin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Gerhard Fuchs (C-159/10) ja Peter Köhler (C-160/10) v. Land Hessen (Direktiivi 2000/78/EY — 6 artiklan 1 kohta — Ikään perustuvan syrjinnän kielto — 65 vuotta täyttäneiden syyttäjien automaattinen eläkkeelle siirtyminen — Oikeutetut tavoitteet, joilla perustellaan ikään perustuva erilainen kohtelu — Lainsäädännön johdonmukaisuus)

14

2011/C 269/22

Asia C-186/10: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 21.7.2011 (Court of Appealin (England & Wales) (Civil Division) (Yhdistynyt kuningaskunta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Tural Oguz v. Secretary of State for the Home Department (ETY:n ja Turkin välinen assosiaatiosopimus — Lisäpöytäkirjan 41 artiklan 1 kohta — Standstill-lauseke — Sijoittautumisvapaus — Yrityksen oleskelulupansa ehtojen vastaisesti perustaneen Turkin kansalaisen oleskeluluvan uudistamatta jättäminen — Oikeuden väärinkäyttö)

14

2011/C 269/23

Asia C-196/10: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 14.7.2011 (Finanzgericht Düsseldorfin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Paderborner Brauerei Haus Cramer KG v. Hauptzollamt Bielefeld (Yhteinen tullitariffi — Yhdistetty nimikkeistö — Tariffiluokittelu — Nimikkeet 2203 ja 2208 — Juomasekoituksen valmistukseen tarkoitettu mallasolutpohja)

15

2011/C 269/24

Asia C-252/10 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 21.7.2011 — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE v. Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA) (Muutoksenhaku — Julkiset hankinnat — Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA) — SafeSeaNet-sovellusta koskeva tarjouspyyntö — Päätös, jolla tarjoajan tarjous hylätään — Tarjouskilpailun ratkaisuperusteet — Osaperusteet — Perusteluvelvollisuus)

15

2011/C 269/25

Asia C-263/10: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 7.7.2011 (Tribunalul Gorjin (Romania) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Iulian Andrei Nisipeanu v. Direcția Generală a Finanțelor Publice Gorj, Administrația Finanțelor Publice Targu-Cărbunești ja Administrația Fondului pentru Mediu (Sisäinen verotus — SEUT 110 artikla — Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnin yhteydessä kannettava ympäristövero)

16

2011/C 269/26

Asia C-284/10: Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 21.7.2011 (Tribunal Supremon (Espanja) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Telefónica de España, SA v. Administración del Estado (Direktiivi 97/13/EY — Telepalvelualan yleisten valtuutusten ja yksittäisten toimilupien yhteiset puitteet — Yleisten valtuutusten haltijoihin sovellettavat maksut — 6 artikla — Tulkinta — Kansallinen lainsäädäntö, jossa säädetään sellaisen vuosimaksun maksamisesta, joka lasketaan prosenttiosuutena liiketoiminnan bruttotuloista)

16

2011/C 269/27

Asia C-310/10: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 7.7.2011 (Curtea de Apel Bacăun (Romania) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești v. Ștefan Agafiței ym. (Tuomareiden ja syyttäjien palkkaoikeudet — Syrjintä tiettyyn ammattiryhmään kuulumisen tai työntekopaikan perusteella — Aiheutuneen vahingon korvaamisedellytykset — Direktiivit 2000/43/EY ja 2000/78/EY — Direktiivit eivät sovellu asiaan — Ennakkoratkaisupyynnön tutkimatta jättäminen)

17

2011/C 269/28

Asia C-459/10 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 21.7.2011 — Freistaat Sachsen ja Land Sachsen-Anhalt v. Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Valtiontuet — Tuki koulutushankkeelle, joka koskee tiettyjä työpaikkoja uudessa DHL-keskuksessa Leipzig/Hallen lentokentällä — Kumoamiskanne, joka on nostettu päätöksestä, jolla todetaan osa tuesta yhteismarkkinoille soveltumattomaksi — Tuen välttämättömyyden tarkastelu — Tuen houkuttelevien vaikutusten ja sen sijaintipaikan valinnan kannalta positiivisten ulkoisten vaikutusten huomioon ottamatta jättäminen)

17

2011/C 269/29

Asia C-464/10: Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 14.7.2011 (Cour d’appel de Monsin esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Belgian valtio v. Pierre Henfling, Raphaël Davin ja Koenraad Tanghe, Tiercé Franco-Belge SA:n konkurssipesän hoitajina (Verotus — Kuudes arvonlisäverodirektiivi — Direktiivin 6 artiklan 4 kohta — Vapautus arvonlisäverosta — Direktiivin 13 artiklan B kohdan f alakohta — Uhkapelit — Palvelut, jotka omissa nimissään mutta vedonlyöntitoimintaa harjoittavan komissionantajan lukuun toimiva komissionsaaja (peliasiamies) suorittaa)

17

2011/C 269/30

Asia C-155/11 PPU: Unionin tuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 10.6.2011 (Rechtbank ’s-Gravenhagen (Alankomaat) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Bibi Mohammad Imran v. Minister van Buitenlandse Zaken (Ennakkoratkaisupyyntö — Lausunnon antamisen raukeaminen)

18

2011/C 269/31

Asia C-161/11: Unionin tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 22.6.2011 (Tribunale di Tranin (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Vino Cosimo Damiano v. Poste Italiane SpA (Työjärjestyksen 92 artiklan 1 kohta, 103 artiklan 1 kohta ja 104 artiklan 3 kohta — Sosiaalipolitiikka — Määräaikaiset työsopimukset — Julkinen sektori — Ensimmäinen tai yksi ainoa sopimus — Poikkeus velvollisuudesta ilmoittaa objektiiviset syyt — Syrjintäkiellon periaate — Liittymäkohtaa unionin oikeuteen ei ole — Unionin tuomioistuimen ilmeinen toimivallan puuttuminen)

18

2011/C 269/32

Asia C-93/11 P: Valitus, jonka Verein Deutsche Sprache e.V. on tehnyt 25.2.2011 unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-245/10, Verein Deutsche Sprache e.V. v. Euroopan unionin neuvosto, 17.12.2010 antamasta tuomiosta

19

2011/C 269/33

Asia C-124/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesverwaltungsgericht (Saksa) on esittänyt 9.3.2011 — Saksan liittotasavalta v. Karen Dittrich

19

2011/C 269/34

Asia C-125/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesverwaltungsgericht (Saksa) on esittänyt 9.3.2011 — Saksan liittotasavalta v. Robert Klinke

19

2011/C 269/35

Asia C-143/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesverwaltungsgericht (Saksa) on esittänyt 24.3.2011 — Jörg-Detlef Müller v. Saksan liittotasavalta

19

2011/C 269/36

Asia C-156/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale di Bergamo (Italia) on esittänyt 1.4.2011 — Procura della Reppublica v. Ibrahim Music

20

2011/C 269/37

Asia C-185/11: Kanne 18.4.2011 — Euroopan komissio v. Slovenian tasavalta

20

2011/C 269/38

Asia C-229/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Arbeitsgericht Passau (Saksa) on esittänyt 16.5.2011 — Alexander Heimann v. Kaiser GmbH

20

2011/C 269/39

Asia C-230/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Arbeitsgericht Passau (Saksa) on esittänyt 16.5.2011 — Konstantin Toltschin v. Kaiser GmbH

21

2011/C 269/40

Asia C-245/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Asylgerichtshof (Itävalta) on esittänyt 23.5.2011 — K

21

2011/C 269/41

Asia C-252/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Krajský súd v Prešove (Slovakia) on esittänyt 23.5.2011 — Erika Šujetová v. Rapid life životná poisťovňa, as

22

2011/C 269/42

Asia C-264/11 P: Valitus, jonka Kaimer GmbH & Co. Holding KG ym. ovat tehneet 27.5.2011 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-379/06, Kaimer GmbH & Co. Holding KG, Sanha Kaimer GmbH & Co. KG ja Sanha Italia Srl. v. Euroopan komissio, 24.3.2011 antamasta tuomiosta

22

2011/C 269/43

Asia C-268/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hamburgisches Oberverwaltungsgericht (Saksa) on esittänyt 31.5.2011 — Atilla Gülbahce v. Freie und Hansestadt Hamburg

23

2011/C 269/44

Asia C-273/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Baranya Megyei Bíróság on esittänyt 3.6.2011 — Mecsek-Gabona Kft v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

24

2011/C 269/45

Asia C-275/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesfinanzhof (Saksa) on esittänyt 3.6.2011 — GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH v. Finanzamt Bayreuth

24

2011/C 269/46

Asia C-282/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Espanja) on esittänyt 6.6.2011 — Concepción Salgado González v. Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ja Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

25

2011/C 269/47

Asia C-283/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundeskommunikationssenat (Itävalta) on esittänyt 8.6.2011 — Sky Österreich GmbH v. Österreichischer Rundfunk

25

2011/C 269/48

Asia C-299/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittänyt 15.6.2011 — Staatssecretaris van Financiën v. Gemeente Vlaardingen

26

2011/C 269/49

Asia C-307/11 P: Valitus, jonka Deichmann SE on tehnyt 20.6.2011 unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-202/09, Deichmann SE v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) 13.4.2011 antamasta tuomiosta

26

2011/C 269/50

Asia C-311/11 P: Valitus, jonka Smart Technologies ULC on tehnyt 20.6.2011 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-523/09, Smart Technologies ULC v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit), 13.4.2011 antamasta tuomiosta

27

2011/C 269/51

Asia C-315/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Rechtbank Breda (Alankomaat) on esittänyt 27.6.2011 — A. T. G. M. van de Ven ja M. A. H. T. van de Ven-Janssen v. Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

27

2011/C 269/52

Asia C-316/11 P: Valitus, jonka Longevity Health Products, Inc. on tehnyt 22.6.2011 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-96/11, Longevity Health Products, Inc. v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), 15.4.2011 antamasta määräyksestä

28

2011/C 269/53

Asia C-317/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Saksa) on esittänyt 27.6.2011 — Rainer Reimann v. Philipp Halter GmbH & Co. Sprengunternehmen KG

28

2011/C 269/54

Asia C-318/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Förvaltningsrätten i Falun (Ruotsi) on esittänyt 27.6.2011 — Daimler AG v. Skatteverket

29

2011/C 269/55

Asia C-319/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Förvaltningsrätten i Falun (Ruotsi) on esittänyt 27.6.2011 — Widex A/S v. Skatteverket

29

2011/C 269/56

Asia C-325/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Rejonowy w Koszalinie (Puolan tasavalta) on esittänyt 28.6.2011 — Krystyna Alder ja Ewald Alder v. Sabina Orłowska ja Czesław Orłowski

29

2011/C 269/57

Asia C-326/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittänyt 29.6.2011 — J. J. Komen en Zonen Beheer Heerhugowaard BV, muu osapuoli: Staatssecretaris van Financiën

30

2011/C 269/58

Asia C-328/11 P: Valitus, jonka Alder Capital Ltd on tehnyt 28.6.2011 asiassa T-209/09, Alder Capital Ltd v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) ja Gimv Nederland BV, 13.4.2011 annetusta tuomiosta

30

2011/C 269/59

Asia C-332/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hof van Cassatie (Belgia) on esittänyt 30.6.2011 — ProRail bv v. Xpedys nv ym.

31

2011/C 269/60

Asia C-333/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hof van Cassatie van België (Belgia) on esittänyt 30.6.2011 — Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistiek Dienstverleners (Febetra) v. Belgian valtio

31

2011/C 269/61

Asia C-335/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sø- og Handelsretten (Tanska) on esittänyt 1.7.2011 — HK Danmark Jette Ringin valtuuttamana v. Dansk almennyttigt Boligselskab DAB

31

2011/C 269/62

Asia C-336/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour d’appel de Lyon (Ranska) on esittänyt 1.7.2011 — Receveur principal des douanes de Roissy Sud, Receveur principal de la recette des douanes de Lyon Aéroport, Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon ja Administration des douanes et droits indirects v. Société Rohm & Haas Electronic Materials CMP Europe GmbH, Rohm & Haas Europe s.à.r.l. ja Société Rohm & Haas Europe Trading APS-UK Branch

32

2011/C 269/63

Asia C-337/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sø- og Handelsretten (Tanska) on esittänyt 1.7.2011 — HK Danmark Lone Skouboe Wergen valtuuttamana v. Pro Display A/S, konkurssimenettelyssä

32

2011/C 269/64

Asia C-338/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal administratif de Montreuil (Ranska) on esittänyt 4.7.2011 — Santander Asset Management SGIIC SA FIM Santander Top 25 Euro Fi:n nimissä v. Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État

33

2011/C 269/65

Asia C-339/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal administratif de Montreuil (Ranska) on esittänyt 4.7.2011 — Santander Asset Management SGIIC SA Carteria Mobiliara SA SICAV:n nimissä v. Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État

33

2011/C 269/66

Asia C-340/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal administratif de Montreuil (Ranska) on esittänyt 4.7.2011 — Kapitalanlagegesellschaft mbH Alltri Inkan lukuun v. Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État

34

2011/C 269/67

Asia C-341/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal administratif de Montreuil (Ranska) on esittänyt 4.7.2011 — Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH DBI-Fonds APT no 737 -sijoitusrahaston lukuun v. Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État

34

2011/C 269/68

Asia C-342/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal administratif de Montreuil (Ranska) on esittänyt 4.7.2011 — SICAV KBC Select Immo v. Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État

34

2011/C 269/69

Asia C-343/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal administratif de Montreuil (Ranska) on esittänyt 4.7.2011 — SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH v. Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État

34

2011/C 269/70

Asia C-344/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal administratif de Montreuil (Ranska) on esittänyt 4.7.2011 — International Values Series of the DFA Investment Trust Co. v. Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

35

2011/C 269/71

Asia C-345/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal administratif de Montreuil (Ranska) on esittänyt 4.7.2011 — Continental Small Company Series of the DFA Investment Trust Co. v. Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

35

2011/C 269/72

Asia C-346/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal administratif de Montreuil (Ranska) on esittänyt 4.7.2011 — SICAV GA Fund B v. Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

35

2011/C 269/73

Asia C-347/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal administratif de Montreuil (Ranska) on esittänyt 4.7.2011 — Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH ABM Generali Aktien Eurolandin lukuun v. Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État

35

2011/C 269/74

Asia C-356/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Korkein hallinto-oikeus (Suomi) on esittänyt 7.7.2011 — O, S

36

2011/C 269/75

Asia C-357/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Korkein hallinto-oikeus (Suomi) on esittänyt 7.7.2011 — Maahanmuuttovirasto

36

2011/C 269/76

Asia C-358/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Korkein hallinto-oikeus (Suomi) on esittänyt 8.7.2011 — Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue

36

2011/C 269/77

Asia C-363/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Elegktiko Sinedrio (tilintarkastustuomioistuin (Kreikka)) on esittänyt 7.7.2011 — Kulttuuri- ja turismiministeriössä toimiva Elegtiko Sinedrion tarkastaja v. kulttuuri- ja turismiministeriön tarkastusyksikkö ja Konstantinos Antonopoulos

37

2011/C 269/78

Asia C-373/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Symvoulio tis Epikrateias (Kreikka) on esittänyt 13.7.2011 — Panellinios Syndesmos Viomichanion Metapoiisis Kapnou v. Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon ja Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon

38

2011/C 269/79

Asia C-378/11 P: Valitus, jonka Longevity Health Products, Inc. on tehnyt 21.6.2011 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-95/11, Longevity Health Products, Inc. v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), 15.4.2011 antamasta määräyksestä

38

2011/C 269/80

Asia C-455/10: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 1.7.2011 (Centrale Raad van Beroepin (Alankomaat) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — G.A.P. Peeters — van Maasdijk v. Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

38

2011/C 269/81

Asia C-16/11: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 6.7.2011 — Euroopan komissio v. Viron tasavalta

38

2011/C 269/82

Asia C-20/11: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 15.6.2011 — Euroopan komissio v. Puolan tasavalta

39

2011/C 269/83

Asia C-43/11: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 6.7.2011 (Tribunale di Milanon (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Procura della Repubblica v. Assane Samb

39

2011/C 269/84

Asia C-169/11: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 7.7.2011 (Tribunale di Frosinonen (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Procura della Repubblica v. Patrick Conteh

39

2011/C 269/85

Asia C-187/11: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 6.7.2011 (Tribunale di Trevison (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Procura della Repubblica v. Elena Vermisheva

39

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2011/C 269/86

Asia T-357/02 RENV: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.7.2011 — Freistaat Sachsen v. komissio (Valtiontuet — Saksin osavaltion viranomaisten myöntämät tuet — Yritysvalmennukseen, osallistumiseen messuille, yhteistyöhön ja tuotesuunnittelun edistämiseen myönnetty tuki — Päätös, jolla tukijärjestelmä todetaan osittain yhteismarkkinoille soveltumattomaksi ja osittain yhteismarkkinoille soveltuvaksi — Pienten ja keskisuurten yritysten tukijärjestelmä — Harkintavallan käyttämättä jättäminen — Perusteluvelvollisuus)

40

2011/C 269/87

Asia T-189/06: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.7.2011 — Arkema France v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Vetyperoksidi ja perboraatti — Päätös, jolla EY 81 artiklan rikkominen todetaan — Kilpailusääntöjen rikkomista merkitsevästä toiminnasta vastuuseen joutuminen — Perusteluvelvollisuus — Yhdenvertainen kohtelu — Hyvän hallinnon periaate — Sakot — Yhteistyötiedonanto)

40

2011/C 269/88

Asia T-190/06: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.7.2011 — Total ja Elf Aquitaine v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Vetyperoksidi ja natriumperboraatti — Päätös, jossa todetaan EY 81 artiklan rikkominen — Vastuuseen joutuminen kilpailusääntöjä rikkovasta toiminnasta — Puolustautumisoikeudet — Syyttömyysolettama — Perusteluvelvollisuus — Yhdenvertainen kohtelu — Periaate, jonka mukaan rangaistukset ja seuraamukset on määrättävä yksilökohtaisesti — Nullum crimen, nulla poena sine lege -periaate — Hyvän hallinnon periaate — Oikeusvarmuus — Harkintavallan väärinkäyttö — Sakot)

40

2011/C 269/89

Asia T-38/07: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.7.2011 — Shell Petroleum ym. v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Emulsiopolymeroimalla valmistetun butadieenikumin ja styreeni-butadieenikumin markkinat — EY 81 artiklan rikkomisen toteava päätös — Kilpailusääntöjen rikkomisen syyksi luettavuus — Sakot — Rikkomisen vakavuus — Raskauttavat seikat)

41

2011/C 269/90

Asia T-39/07: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.7.2011 — ENI v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Butadieenikumin ja emulsiopolymeroinnilla tuotetun styreenibutadieenikumin markkinat — Päätös, jossa todetaan EY 81 artiklan rikkominen — Kilpailusääntöjen rikkomista merkitsevästä toiminnasta vastuuseen joutuminen — Sakot — Rikkomisen vakavuus — Raskauttavat seikat)

41

2011/C 269/91

Asia T-42/07: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.7.2011 — Dow Chemical ym. v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Butadieenikumin ja emulsiostyreenibutadieenikumin markkinat — Päätös, jossa todetaan EY 81 artiklan rikkominen — Vastuuseen joutuminen kilpailusääntöjä rikkovasta toiminnasta — Sakot — Rikkomisen vakavuus ja kesto — Raskauttavat seikat)

42

2011/C 269/92

Asia T-44/07: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.7.2011 — Kaučuk v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Butadieenikumin ja emulsiopolymeroinnilla tuotetun butadieenikumin markkinat — Päätös, jolla EY 81 artiklan rikkominen todetaan — Osallistuminen kartelliin — Kilpailusääntöjen rikkomista merkitsevästä toiminnasta vastuuseen joutuminen — Sakot — Kilpailusääntöjen rikkomisen vakavuus ja kesto — Lieventävät asianhaarat)

42

2011/C 269/93

Asia T-45/07: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.7.2011 — Unipetrol v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Butadieenikumin ja emulsiostyreenibutadieenikumin markkinat — Päätös, jossa todetaan EY 81 artiklan rikkominen — Osallistuminen kartelliin — Vastuuseen joutuminen kilpailusääntöjä rikkovasta toiminnasta — Sakot)

42

2011/C 269/94

Asia T-53/07: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.7.2011 — Trade-Stomil v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Butadieenikumin ja emulsiostyreenibutadieenikumin markkinat — Päätös, jossa todetaan EY 81 artiklan rikkominen — Osallistuminen kartelliin — Vastuuseen joutuminen kilpailusääntöjä rikkovasta toiminnasta — Sakot — Rikkomisen vakavuus ja kesto — Lieventävät seikat)

43

2011/C 269/95

Asia T-59/07: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.7.2011 — Polimeri Europa v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Butadieenikumin ja emulsiopolymeroinnilla tuotetun styreenibutadieenikumin markkinat — Päätös, jossa todetaan EY 81 artiklan rikkominen — Kilpailusääntöjen rikkomista merkitsevästä toiminnasta vastuuseen joutuminen — Yhtenä kokonaisuutena pidettävä kilpailusääntöjen rikkominen — Näyttö kartellin olemassaolosta — Sakot — Rikkomisen vakavuus — Raskauttavat seikat)

43

2011/C 269/96

Asia T-138/07: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.7.2011 — Schindler Holding ym. v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Hissien ja liukuportaiden asentamisen ja huollon markkinat — EY 81 artiklan rikkomisen toteava päätös — Tarjouspyyntöjen vääristeleminen — Markkinoiden jakaminen — Hintojen vahvistaminen)

44

2011/C 269/97

Yhdistetyt asiat T-141/07, T-142/07, T-145/07 ja T-146/07: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.7.2011 — General Technic-Otis ym. v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Hissien ja liukuportaiden asennuksen ja huollon markkinat — Päätös, jolla todetaan EY 81 artiklan rikkominen — Hankintamenettelyjen manipulointi — Markkinoiden jakaminen — Hintojen vahvistaminen)

44

2011/C 269/98

Yhdistetyt asiat T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 ja T-154/07: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.7.2011 — ThyssenKrupp Liften Ascenseurs ym. v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Hissien ja liukuportaiden asennuksen ja huollon markkinat — Päätös, jolla todetaan EY 81artiklan rikkominen — Hankintamenettelyjen manipulointi — Markkinoiden jakaminen — Hintojen vahvistaminen)

45

2011/C 269/99

Asia T-151/07: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.7.2011 — Kone ym. v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Mekaanisten hissien ja liukuportaiden asennus- ja huoltomarkkinat — Päätös, jossa todetaan EY 81 artiklan rikkominen — Tarjouspyyntöjen manipulointi — Markkinoiden jakaminen — Hintojen vahvistaminen)

45

2011/C 269/00

Asia T-108/08: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.7.2011 — Zino Davidoff v. SMHV — Kleinakis kai SIA (GOOD LIFE) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin GOOD LIFE rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi kansallinen sanamerkki GOOD LIFE — Aikaisemman tavaramerkin tosiasiallinen käyttö — Huolellisuusvelvoite — Asetuksen (EY) N:o 40/94 74 artiklan 1 kohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohta))

46

2011/C 269/01

Asia T-81/09: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.7.2011 — Kreikka v. komissio (EAKR — Taloudellisen tuen vähentäminen — Tavoitteen nro 1 (1994–1999) piiriin kuuluva toimenpideohjelma ”Tavoitettavuus ja valtatiet” Kreikassa — Avustavien tehtävien delegointi komission toimesta kolmansille — Salassapitovelvollisuus — Taloudellista tukea koskevan korjauksen suuruus — Komission harkintavalta — Tuomioistuinvalvonta)

46

2011/C 269/02

Asia T-160/09: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.7.2011 — Winzer Pharma v. SMHV — Alcon (OFTAL CUSI) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin OFTAL CUSI rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteisön sanamerkki Ophtal — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaaran puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

47

2011/C 269/03

Asia T-220/09: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.7.2011 — Ergo Versicherungsgruppe v. SMHV — Société de développement et de recherche industrielle (ERGO) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin ERGO rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteisön sanamerkki URGO — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

47

2011/C 269/04

Asia T-221/09: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.7.2011 — Ergo Versicherungsgruppe v. SMHV — Société de développement et de recherche industrielle (ERGO Group) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin ERGO Group rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteisön sanamerkki URGO — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

47

2011/C 269/05

Asia T-499/09: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.7.2011 — Evonik Industries v. SMHV (Purppuranvärinen, reunastaan pyöristetty suorakulmio) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus purppuranväristä, reunastaan pyöristettyä suorakulmiota esittävän kuviomerkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)

48

2011/C 269/06

Asia T-88/10: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.7.2011 — Inter IKEA Systems v. SMHV — Meteor Controls (GLÄNSA) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin GLÄNSA rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki GLANZ — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Merkkien samankaltaisuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

48

2011/C 269/07

Asia T-222/10: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.7.2011 — ratiopharm v. SMHV — Nycomed (ZUFAL) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin ZUFAL rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteisön sanamerkki ZURCAL — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Merkkien samankaltaisuus — Tavaroiden samankaltaisuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Tavaramerkkihakemuksessa mainittujen tavaroiden rajoittaminen — Asetuksen N:o 207/2009 43 artiklan 1 kohta)

48

2011/C 269/08

Asia T-422/10 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 12.7.2011 — Emme v. komissio (Väliaikainen oikeussuoja — Kilpailu — Komission päätös, jolla määrätään sakko — Pankkitakaus — Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus — Taloudellinen vahinko — Poikkeuksellisia olosuhteita ei ole — Kiireellisyysedellytys ei täyty)

49

2011/C 269/09

Asia T-142/11 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 13.7.2011 — SIR v. neuvosto (Väliaikainen oikeussuoja — Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Rajoittavat toimenpiteet, jotka on toteutettu Norsunluurannikon tilanteen vuoksi — Varojen jäädyttäminen — Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus — Lausunnon antamisen raukeaminen pääasiassa — Lausunnon antamisen raukeaminen)

49

2011/C 269/10

Asia T-160/11 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 13.7.2011 — Petroci v. neuvosto (Väliaikainen oikeussuoja — Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Norsunluurannikon tilanteen vuoksi toteutetut rajoittavat toimenpiteet — Varojen jäädyttäminen — Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus — Lausunnon antamisen raukeaminen pääasiassa — Lausunnon antamisen raukeaminen)

49

2011/C 269/11

Asia T-326/11: Kanne 20.6.2011 — Brainlab v. SMHV (BrainLAB)

50

2011/C 269/12

Asia T-327/11: Kanne 20.6.2011 — Vinci Energies Schweiz v. SMHV — Estavis AG (Keltainen Brandenburgin portin kuva)

50

2011/C 269/13

Asia T-328/11: Kanne 21.6.2011 — Leifheit v. SMHV (EcoPerfect)

51

2011/C 269/14

Asia T-333/11: Kanne 24.6.2011 — Wessang v. SMHV

51

2011/C 269/15

Asia T-355/11: Kanne 5.7.2011 — Segovia Bonet v. SMHV — IES (IES)

52

2011/C 269/16

Asia T-356/11: Kanne 1.7.2011 — Restoin v. SMHV (EQUIPMENT)

52

2011/C 269/17

Asia T-361/11: Kanne 6.7.2011 — Hand Held Products v. SMHV — Orange Brand Services (DOLPHIN)

53

2011/C 269/18

Asia T-366/11: Kanne 6.7.2011 — Bial — Portela & Ca v. SMHV (ZEBEXIR)

53

2011/C 269/19

Asia T-371/11: Kanne 11.7.2011 — Monier Roofing Components GmbH v. SMHV (CLIMA COMFORT)

54

2011/C 269/20

Asia T-372/11: Kanne 15.7.2011 — Basic v. SMHV — Repsol YPF (basic)

54

2011/C 269/21

Asia T-378/11: Kanne 18.7.2011 — Langguth Erben v. SMHV (MEDINET)

55

2011/C 269/22

Asia T-379/11: Kanne 21.7.2011 — Hüttenwerke Krupp Mannesmann ym. v. komissio

55

2011/C 269/23

Asia T-381/11: Kanne 21.7.2011 — Eurofer v. komissio

56

2011/C 269/24

Asia T-390/11: Kanne 21.7.2011 — Evonik Industries v. SMHV — Bornemann (EVONIK)

57


FI

 

Top