Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:013:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 13, 15. tammikuuta 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

doi:10.3000/17252490.C_2011.013.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 13

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

54. vuosikerta
15. tammikuu 2011


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2011/C 013/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisin julkaisu Euroopan unionin virallisessa lehdessäEUVL C 346, 18.12.2010

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin tuomioistuin

2011/C 013/02

Asia C-137/08: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 9.11.2010 (Budapesti II. és III. Kerületi Bíróságin (Unkarin tasavalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — VB Pénzügyi Lízing Zrt. v. Ferenc Schneider (Direktiivi 93/13/ETY — Kuluttajasopimusten kohtuuttomat ehdot — Arviointiperusteet — Oikeuspaikkalausekkeen kohtuuttomuuden tutkiminen viran puolesta kansallisessa tuomioistuimessa — Unionin tuomioistuimen perussäännön 23 artikla)

2

2011/C 013/03

Asia C-458/08: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 18.11.2010 — Euroopan komissio v. Portugalin tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — EY 49 artiklan rikkominen — Rakennusala — Vaatimus, joka koskee luvan saamista toiminnan harjoittamiseksi kyseisellä alalla — Perustelut)

2

2011/C 013/04

Asia C-540/08: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 9.11.2010 (Oberster Gerichtshofin (Itävalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG v. ”Österreich”-Zeitungsverlag GmbH (Direktiivi 2005/29/EY — Sopimattomat kaupalliset menettelyt — Kansallinen säännöstö, jossa ilmaistaan sellaisten kaupallisten menettelyjen periaatteellinen kielto, joiden mukaan kuluttajille tarjotaan lisäetuja sillä edellytyksellä, että he hankkivat tavaroita tai palveluja)

3

2011/C 013/05

Asia C-543/08: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 11.11.2010 — Euroopan komissio v. Portugalin tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — EY 56 ja EY 43 artikla — Pääomien vapaa liikkuvuus — Portugalin valtion omistamat EDP:n etuoikeutetut osakkeet (golden shares) — Energias de Portugal — Omistusosuuksien hankinnan rajoitukset ja puuttuminen yksityistetyn yhtiön johtamiseen)

3

2011/C 013/06

Asia C-36/09 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 11.11.2010 — Transportes Evaristo Molina, SA v. Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Espanjan huoltoasemamarkkinat — Pitkäaikaiset polttoaineiden yksinostosopimukset — Komission päätös — Joillekin huoltoasemille myönnetty osto-oikeus — Repsolin soveltamien ostosopimusten ehdot — Kyseessä olevista huoltoasemista laadittu luettelo — Kumoamiskanne — Muutoksenhaun määräajat — Määräajan alkamisajankohta)

4

2011/C 013/07

Yhdistetyt asiat C-57/09 ja C-101/09: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 9.11.2010 (Bundesverwaltungsgerichtin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Bundesrepublik Deutschland v. B (C-57/09) ja D (C-101/09) (Direktiivi 2004/83/EY — Pakolaisaseman tai toissijaisen suojeluaseman myöntämisen edellytyksiä koskevat vähimmäisvaatimukset — 12 artikla — Pakolaisaseman poissulkeminen — 12 artiklan 2 kohdan b ja c alakohta — Käsite ”törkeä muu kuin poliittinen rikos” — Käsite ”Yhdistyneiden Kansakuntien tarkoitusperien ja periaatteiden vastaiset teot” — Kuuluminen terroritekoihin sekaantuneeseen järjestöön — Tämän järjestön myöhempi sisällyttäminen yhteisen kannan 2001/931/YUTP liitteenä olevaan henkilöiden, ryhmien ja yhteisöiden luetteloon — Henkilökohtainen vastuu osasta mainitun järjestön suorittamia tekoja — Vastuun syntymisen edellytykset — Turvapaikkaoikeus kansallisen valtiosääntöoikeuden perusteella — Yhteensopivuus direktiivin 2004/83/EY kanssa)

4

2011/C 013/08

Asia C-84/09: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 18.11.2010 (Regeringsrättenin (Ruotsi) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — X v. Skatteverket (Arvonlisävero — Direktiivi 2006/112/EY — 2 artikla, 20 artiklan ensimmäinen kohta ja 138 artiklan 1 kohta — Uuden purjealuksen yhteisöhankinta — Ostetun tavaran käyttö välittömästi hankintajäsenvaltiossa tai muussa jäsenvaltiossa ennen sen kuljettamista lopulliseen määräpaikkaan — Määräaika, jonka kuluessa tavaran kuljetuksen määräpaikkaan on alettava — Kuljetuksen enimmäiskesto — Merkityksellinen ajankohta sen määrittämiseksi, onko kulkuneuvo verotuksellisesti uusi)

5

2011/C 013/09

Yhdistetyt asiat C-92/09 ja C-93/09: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 9.11.2010 (Verwaltungsgericht Wiesbadenin (Saksa) esittämät ennakkoratkaisupyynnöt) — Volker und Markus Schecke GbR (C-92/09) ja Hartmut Eifert (C-93/09) v. Land Hessen (Yksilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä — Maataloustukien saajia koskevien tietojen julkaiseminen — Tällaisesta julkaisemisesta ja sen yksityiskohtaisista säännöistä annettujen unionin oikeuden säännösten pätevyys — Euroopan unionin perusoikeuskirja — 7 ja 8 artikla — Direktiivi 95/46/EY — 18 ja 20 artiklan tulkinta)

6

2011/C 013/10

Asia C-142/09: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 18.11.2010 (Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonden (Belgia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Rikosoikeudenkäynti V.W. Lahoussea ja Lavichy BVBA:ta vastaan (Direktiivit 92/61/ETY ja 2002/24/EY — Kaksi- tai kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntä — Kilpailuissa tiellä tai maastossa käytettäviksi tarkoitetut ajoneuvot — Kansallinen säännös, jossa kielletään varusteiden, joilla on tarkoitus lisätä mopojen moottoritehoa ja/tai nopeutta, valmistaminen, pitäminen kaupan ja asentaminen)

7

2011/C 013/11

Asia C-152/09: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 11.11.2010 (Verwaltungsgericht Schwerinin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — André Grootes v. Amt für Landwirtschaft Parchim (Yhteinen maatalouspolitiikka — Tiettyjä tukijärjestelmiä koskeva yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä — Tilatukijärjestelmä — Asetus (EY) N:o 1782/2003 — Tukioikeuksien laskeminen — 40 artiklan 5 kohta — Viljelijät, joilla oli viitekaudella maatalouden ympäristösitoumuksia — 59 artiklan 3 kohta — Tilatukijärjestelmän alueellinen täytäntöönpano — 61 artikla — Erilaiset yksikköarvot pysyvänä laitumena olevien hehtaarien ja muiden tukikelpoisten hehtaarien osalta)

7

2011/C 013/12

Asia C-156/09: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 18.11.2010 (Bundesfinanzhofin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Finanzamt Leverkusen v. Verigen Transplantation Service International AG (Kuudes arvonlisäverodirektiivi — Vapautukset — Direktiivin 13 artiklan A kohdan 1 alakohdan c alakohta — Yleishyödyllisille toiminnoille myönnettävät vapautukset — Lääketieteellisen hoidon antaminen henkilölle — Rustosolujen irrottaminen ja viljely potilaaseen uudelleen implantoimista varten)

8

2011/C 013/13

Asia C-159/09: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 18.11.2010 (Tribunal de commerce de Bourgesin (Ranska) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Lidl SNC v. Vierzon Distribution SA (Direktiivit 84/450/ETY ja 97/55/EY — Vertailevan mainonnan sallittavuuden edellytykset — Hintavertailu, joka koskee kahden kilpailevan myymäläketjun myymien elintarvikkeiden valikoimaa — Samoja tarpeita tyydyttävät tai samaan tarkoitukseen aiotut tavarat — Harhaanjohtava mainonta — Todennettavissa olevaan ominaisuuteen kohdistuva vertailu)

9

2011/C 013/14

Asia C-164/09: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 11.11.2010 — Euroopan komissio v. Italian tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Luonnonvaraisten lintujen suojelu — Direktiivi 79/409/ETY — Luonnonvaraisten lintujen suojelujärjestelmää koskevat poikkeukset — Metsästys)

9

2011/C 013/15

Asia C-226/09: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 18.11.2010 — Euroopan komissio v. Irlanti (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 2004/18/EY — Julkisia hankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyt — Tulkkaus- ja käännöspalveluja koskevan sopimuksen tekeminen — Kyseisen direktiivin liitteen II B soveltamisalaan kuuluvat palvelut — Palvelut, joihin ei sovelleta direktiivin kaikkia vaatimuksia — Sopimuksentekoperusteiden painotuksen määrittäminen tarjousten tekemisen jälkeen — Painotuksen muuttaminen tarjousten alustavan arvioinnin jälkeen — Yhdenvertaisen kohtelun periaatteen ja avoimuusvelvoitteen noudattaminen)

10

2011/C 013/16

Asia C-229/09: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 11.11.2010 (Bundespatentgerichtin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Hogan Lovells International LLP v. Bayer CropScience AG (Patenttioikeus — Kasvinsuojeluaineet — Asetus (EY) N:o 1610/96 — Direktiivi 91/414/ETY — Kasvinsuojeluaineiden lisäsuojatodistus — Todistuksen myöntäminen tuotteelle, jolle on myönnetty väliaikainen markkinoille saattamista koskeva lupa)

10

2011/C 013/17

Asia C-232/09: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 11.11.2010 (Augstākās tiesas Senātsin (Latvian tasavalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Dita Danosa v. LKB Līzings SIA (Sosiaalipolitiikka — Direktiivi 92/85/ETY — Toimenpiteet, joilla pyritään kannustamaan raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamista työssä — Direktiivin 2 artiklan a alakohta ja 10 artikla — Käsite ”raskaana oleva työntekijä” — Kielto irtisanoa raskaana oleva työntekijä raskauden alkamisen ja äitiysloman päättymisen välisenä aikana — Direktiivi 76/207/ETY — Naisten ja miesten tasa-arvoinen kohtelu — Pääomayhtiön hallituksen jäsen — Kansallinen säännöstö, jossa sallitaan tällaisen hallituksen jäsenen erottaminen rajoituksetta)

11

2011/C 013/18

Asia C-247/09: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 18.11.2010 (Finanzgericht Baden-Württembergin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Alketa Xhymshiti v. Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Lörrach (Henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta tehty Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton sopimus — Asetukset (ETY) N:o 1408/71 ja (ETY) N:o 574/72 sekä (EY) N:o 859/2003 — Siirtotyöläisten sosiaaliturva — Perhe-etuudet — Kolmannen maan kansalainen, joka työskentelee Sveitsissä ja asuu lastensa kanssa jäsenvaltiossa, jonka kansalaisia nämä lapset ovat)

11

2011/C 013/19

Yhdistetyt asiat C-250/09 ja C-268/09: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 18.11.2010 (Rayonen sad Plovdivin (Bulgaria) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Vasil Ivanov Georgiev v. Tehnicheski universitet — Sofia, filial Plovdiv (Direktiivi 2000/78/EY — 6 artiklan 1 kohta — Ikään perustuvan syrjinnän kielto — Yliopiston professorit — Kansallinen säännös, jossa säädetään määräaikaisten työsopimusten tekemisestä 65 ikävuoden jälkeen — Automaattinen eläkkeelle siirtäminen 68 vuoden iässä — Ikään perustuvan erilaisen kohtelun perusteleminen)

12

2011/C 013/20

Asia C-261/09: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 16.11.2010 (Oberlandesgericht Stuttgartin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Sellaisen eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöönpano, jonka kohteena on Gaetano Mantello (Ennakkoratkaisupyyntö — Oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa — Eurooppalainen pidätysmääräys — Puitepäätös 2002/584/YOS — 3 artiklan 2 alakohta — Ne bis in idem — ”Saman teon” käsite — Eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöönpanosta vastaavalla oikeusviranomaisella oleva mahdollisuus kieltäytyä tämän määräyksen täytäntöönpanosta — Pidätysmääräyksen antaneessa jäsenvaltiossa annettu lainvoimainen tuomio — Huumausaineiden hallussapito — Huumausaineiden kauppa — Rikollisjärjestö)

13

2011/C 013/21

Asia C-317/09 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 18.11.2010 — Architecture, microclimat, énergies douces — Europe et Sud SARL (ArchiMEDES) v. Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Eri oikeusjärjestyksiin kuuluvien luottojen kuittaaminen — Maksettujen ennakkojen takaisinmaksuvaatimus — Litis denuntiatio -periaate — Puolustautumisoikeudet ja oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin)

13

2011/C 013/22

Asia C-322/09 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 18.11.2010 — NDSHT Nya Destination Stockholm Hotell & Teaterpaket AB v. Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Valtion tuki — Kilpailijan tekemä kantelu — Tutkittavaksi ottaminen — Asetus (EY) N:o 659/1999 — 4, 10, 13 ja 20 artikla — Komission päätös olla jatkamatta kantelun tutkintaa — Komissio katsoo, että toimenpiteet eivät osin ole valtiontukea ja että ne ovat osin yhteismarkkinoille soveltuvia olemassa olevia tukia — EY 230 artikla — Kannekelpoisen toimen käsite)

14

2011/C 013/23

Asia C-356/09: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 18.11.2010 (Oberster Gerichtshofin (Itävalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Pensionsversicherungsanstalt v. Christine Kleist (Sosiaalipolitiikka — Miesten ja naisten tasa-arvoinen kohtelu työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa — Direktiivi 76/207/ETY — 3 artiklan 1 kohdan c alakohta — Kansallinen sääntely, jossa helpotetaan sellaisten työntekijöiden irtisanomista, jotka ovat saaneet vanhuuseläkeoikeuden — Nuorempien henkilöiden työllistämisen edistämisen tavoite — Kansallinen lainsäädäntö, jossa vahvistetaan vanhuuseläkkeeseen oikeuttavaksi iäksi naisille 60 vuotta ja miehille 65 vuotta)

14

2011/C 013/24

Asia C-48/10: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 18.11.2010 — Euroopan komissio v. Espanjan kuningaskunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Ympäristö — Direktiivi 2008/1/EY — Ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen — Vaatimukset luvan myöntämiselle olemassa oleville laitoksille — Velvollisuus taata, että tällaiset laitokset toimivat direktiivin vaatimusten mukaisesti)

15

2011/C 013/25

Asia C-296/10: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 9.11.2010 (Amtsgericht Stuttgartin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Bianca Purrucker v. Guillermo Vallés Pérez (Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa — Tuomioistuimen toimivalta sekä tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa — Asetus (EY) N:o 2201/2003 — Vireilläolovaikutus — Oikeutta lapsen huoltoon koskeva pääasia ja hakemus saman lapsen huoltoa koskevien väliaikaisten toimenpiteiden määräämiseksi)

15

2011/C 013/26

Asia C-339/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Varhoven administrativen sad (Bulgaria) on esittänyt 7.7.2010 — Krasimir Asparuhov Estov, Monika Lyusien Ivanova ja Kemko International EAD v. Ministerski savet na Republika Bulgaria

16

2011/C 013/27

Asia C-474/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Court of Appeal in Northern Ireland (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 29.9.2010 — Seaport (NI) Ltd, Magherafelt district Council, F P McCann (Developments) Ltd, Younger Homes Ltd, Heron Brothers Ltd, G Small Contracts ja Creagh Concrete Products Ltd v. Department of the Environment for Northern Ireland

16

2011/C 013/28

Asia C-486/10: Kanne 8.10.2010 — Euroopan komissio v. Saksan liittotasavalta

17

2011/C 013/29

Asia C-489/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Najwyższy (Puolan tasavalta) on esittänyt 12.10.2010 — Rikosoikeudenkäynti Łukasz Marcin Bondaa vastaan

17

2011/C 013/30

Asia C-490/10: Kanne 12.10.2010 — Euroopan parlamentti v. Euroopan unionin neuvosto

18

2011/C 013/31

Asia C-492/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz (Itävalta) on esittänyt 14.10.2010 — Immobilien Linz GmbH & Co KG v. Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr

18

2011/C 013/32

Asia C-493/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka High Court of Ireland (Irlanti) on esittänyt 15.10.2010 — M. E. ym. v. Refugee Applications Commissioner ja Minister for Justice, Equality and Law Reform

18

2011/C 013/33

Asia C-498/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittänyt 14.10.2010 — X NV v. Staatssecretaris van Financiën

19

2011/C 013/34

Asia C-499/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgia) on esittänyt 19.10.2010 — Vlaamse Oliemaatschappij v. F.O.D. Financiën

19

2011/C 013/35

Asia C-505/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Højesteret (Tanska) on esittänyt 21.10.2010 — Partrederiet Sea Fighter v. Skatteministeriet

20

2011/C 013/36

Asia C-507/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale di Firenze (Italia) on esittänyt 25.10.2010 — Denise Bernardi, jota edustaa Katia Mecacci v. Fabio Bernardi

20

2011/C 013/37

Asia C-514/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Nejvyšší soud České republiky (Tšekin tasavalta) on esittänyt 2.11.2010 — Wolf Naturprodukte GmbH v. Sewar spol. s r. o.

20

2011/C 013/38

Asia C-516/10: Kanne 29.10.2010 — Euroopan komissio v. Itävallan tasavalta

21

2011/C 013/39

Asia C-518/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) on esittänyt 2.11.2010 — Yeda Research and Development Company Ltd ja Aventis Holdings Inc v. Comptroller-General of Patents

21

2011/C 013/40

Asia C-519/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale di Bari (Italia) on esittänyt 27.10.2010 — Giovanni Colapietro v. Ispettorato Centrale Repressioni Frodi

21

2011/C 013/41

Asia C-537/10 P: Valitus, jonka Deltafina SpA on tehnyt 19.11.2010 unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-29/05, Deltafina v. komissio, 8.9.2010 antamasta tuomiosta

22

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2011/C 013/42

Asia T-35/08: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 23.11.2010 — Codorniu Napa v. SMHV — Bodegas Ontañón (ARTESA NAPA VALLEY) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin ARTESA NAPA VALLEY rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki ARTESO ja aikaisempi kansallinen sanamerkki LA ARTESA — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

23

2011/C 013/43

Asia T-95/08: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.11.2010 — Italia v. komissio (EMOTR — Tukiosasto — Yhteisörahoituksen ulkopuolelle jätetyt menot — Hedelmä- ja vihannespohjaisten jalostettujen tuotteiden tuotantotukijärjestelmä — Poikkeukselliset tukitoimenpiteet naudanliha-alalla — Tupakkapalkkiojärjestelmä)

23

2011/C 013/44

Asia T-113/08: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.11.2010 — Espanja v. komissio (EMOTR — Tukiosasto — Yhteisörahoituksen ulkopuolelle jätetyt menot — Oliiviöljyn tuotantotuet — Viljelykelpoiseen pinta-alaan liittyvät tuet)

23

2011/C 013/45

Asia T-9/09 P: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 24.11.2010 — Marcuccio v. komissio (Muutoksenhaku — Henkilöstö — Virkamiehet — Kanteen hylkääminen ensimmäisessä asteessa sillä perusteella, että sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat — Henkilökohtaisen omaisuuden palauttamispyyntö — Valituksen hylkäämistä koskevan päätöksen tiedoksianto muulla kuin valituksen kielellä — Myöhässä nostettu kanne — Ensimmäisessä asteessa esitettyyn vaatimukseen ei ole vastattu)

24

2011/C 013/46

Asia T-137/09: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 24.11.2010 — Nike International v. SMHV — Muñoz Molina (R10) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin R10 rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Kansallinen rekisteröimätön sanamerkki R10 — Kansallisen tavaramerkin luovutus — Menettelyvirhe)

24

2011/C 013/47

Asia T-260/09 P: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 10.11.2010 — SMHV v. Simões Dos Santos (Muutoksenhaku — Vastavalitus — Henkilöstö — Virkamiehet — Ylennys — Vuoden 2003 ylennyskierros — Ansiopisteiden nollaaminen ja uudelleen laskeminen — Unionin yleisen tuomioistuimen antaman tuomion täytäntöönpano — Oikeusvoima — Oikeudellinen perusta — Taannehtivuuskielto — Perusteltu luottamus — Aineellinen vahinko — Ylennysmahdollisuuden menettäminen — Aineeton vahinko)

24

2011/C 013/48

Asia T-404/09: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.11.2010 — Deutsche Bahn v. SMHV (Harmaan ja punaisen värin vaakasuora yhdistelmä) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus harmaan ja punaisen värin vaakasuorasta yhdistelmästä koostuvan merkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)

25

2011/C 013/49

Asia T-405/09: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.11.2010 — Deutsche Bahn v. SMHV (Harmaan ja punaisen värin pystysuora yhdistelmä) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus harmaan ja punaisen värin pystysuorasta yhdistelmästä koostuvan merkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)

25

2011/C 013/50

Asia T-61/10: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 17.11.2010 — Victoria Sánchez v. parlamentti ja komissio (Laiminlyöntikanne — Laiminlyönti ryhtyä toimiin — Velvoittamisvaatimus — Suojatoimenpiteitä koskeva vaatimus — Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja joka on osittain selvästi perusteeton)

25

2011/C 013/51

Asia T-101/09: Kanne 1.9.2010 — Maftah v. komissio

26

2011/C 013/52

Asia T-102/09: Kanne 1.9.2010 — Elosta v. komissio

26

2011/C 013/53

Asia T-488/10: Kanne 11.10.2010 — Ranska v. komissio

27

2011/C 013/54

Asia T-491/10: Kanne 15.10.2010 — SNCF v. SMHV — Infotrafic (infotrafic)

28

2011/C 013/55

Asia T-507/10: Kanne 28.10.2010 — Viktor Uspaskich v. Euroopan parlamentti

28

2011/C 013/56

Asia T-511/10: Kanne 22.10.2010 — Evropaïki Dynamiki v. komissio

29

2011/C 013/57

Asia T-513/10: Kanne 1.11.2010 — Hamberger Industriewerke v. SMHV (Atrium)

29

2011/C 013/58

Asia T-514/10: Kanne 1.11.2010 — Fruit of the Loom v. SMHV — Blueshore Management (FRUIT)

30

2011/C 013/59

Asia T-516/10: Kanne 3.11.2010 — Ranska v. komissio

30

2011/C 013/60

Asia T-517/10: Kanne 4.11.2010 — Pharmazeutische Fabrik Evers v. SMHV — Ozone Laboratories Pharma (HYPOCHOL)

31

2011/C 013/61

Asia T-519/10: Kanne 8.11.2010 — Seikoh Giken v. SMHV — Seiko (SG SEIKOH GIKEN)

32

2011/C 013/62

Asia T-520/10: Kanne 10.11.2010 — Comunidad Autónoma de Galicia v. komissio

32

2011/C 013/63

Asia T-522/10: Kanne 8.11.2010 — Hell Energy v. SMHV — Hansa Mineralbrunnen (HELL)

33

2011/C 013/64

Asia T-523/10: Kanne 8.10.2010 — Interkobo v. SMHV — XXXLutz Marken (mybaby)

33

2011/C 013/65

Asia T-525/10: Kanne 5.11.2010 — Azienda Agricola Colsaliz di Faganello Antonio v. SMHV — Weinkellerei Lenz Moser (SERVO SUO)

34

2011/C 013/66

Asia T-526/10: Kanne 9.11.2010 — Inuit Tapiriit Kanatami ym. v. komissio

34

2011/C 013/67

Asia T-25/08: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 11.11.2010 — Katjes Fassin v. SMHV (Yoghurt Gums)

35

 

Virkamiestuomioistuin

2011/C 013/68

Asia F-77/08: Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 28.10.2010 — Vicente Carbajosa ym. v. komissio (Henkilöstö — Avoimet kilpailut EPSO/AD/116/08 ja EPSO/AD/117/08 petostentorjunnan alalla — Hakijoiden poissulkeminen kilpailusta alkukarsintakokeen tulosten saamisen jälkeen — Nimittävän viranomaisen päätös — Oikaisuvaatimuksen tekemättä jättäminen — Kanteen tutkimatta jättäminen)

36

2011/C 013/69

Asia F-84/08: Virkamiestuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) tuomio 28.10.2010 — Cerafogli v. Euroopan keskuspankki (Henkilöstö — EKP:n henkilöstö — Vahingonkorvauskanne, jolla vaaditaan korvausta vahingosta, joka on aiheutunut suoraan työsuhteen ehtojen ja henkilöstösääntöjen väitetystä lainvastaisuudesta — Virkamiestuomioistuimen toimivallan puuttuminen — Tutkimatta jättäminen — Palveluksesta vapauttaminen henkilöstön edustamista varten — Työmäärää ei ole mukautettu)

36

2011/C 013/70

Asia F-96/08: Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 28.10.2010 — Cerafogli v. Euroopan keskuspankki (Henkilöstö — EKP:n henkilöstö — Palkkaus — Ylimääräinen palkankorotus — Henkilökohtainen ylennys — Henkilöstökomitean kuuleminen asiassa, joka koskee kriteerien määrittämistä ylimääräisen palkankorotuksen myöntämiselle)

37

2011/C 013/71

Asia F-9/09: Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 28.10.2010 — Vicente Carbajosa ym. v. komissio (Henkilöstö — Avoimet kilpailut EPSO/AD/116/08 ja EPSO/AD/117/08 petostentorjunnan alalla — Henkilölle vastainen toimi — Hakijoiden sulkeminen kilpailusta alkukarsintakokeissa saatujen tulosten perusteella — EPSOn toimivallan puuttuminen)

37

2011/C 013/72

Asia F-49/09: Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 12.10.2010 — Wendler v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Vanhuuseläke — Eläkkeen maksaminen — Velvollisuus avata pankkitili asuinmaassa — Palvelujen tarjoamisen vapaus — Oikeusjärjestyksen perusteisiin kuuluva peruste — Yhdenvertaisuusperiaate)

37

2011/C 013/73

Asia F-3/10: Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 26.10.2010 — AB v. komissio (Henkilöstö — Sopimussuhteiset toimihenkilöt — Määräaikaisen työsopimuksen uudistamatta jättäminen — Myöhään tehty valitus — Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

38

2011/C 013/74

Asia F-82/10: Kanne 22.9.2010 — Nolin v. komissio

38

2011/C 013/75

Asia F-83/10: Kanne 23.9.2010 — Giannakouris v. komissio

38

2011/C 013/76

Asia F-84/10: Kanne 23.9.2010 — Chatzidoukakis v. komissio

39

2011/C 013/77

Asia F-85/10: Kanne 23.9.2010 — AI v. tuomioistuin

39

2011/C 013/78

Asia F-87/10: Kanne 24.9.2010 — Adriaens ym. v. Euroopan komissio

40

2011/C 013/79

Asia F-91/10: Kanne 30.9.2010 — AK v. komissio

40

2011/C 013/80

Asia F-92/10: Kanne 1.10.2010 — Dricot-Daniele ym. v. komissio

40

2011/C 013/81

Asia F-94/10: Kanne 4.10.2010 — Carpentino v. neuvosto

41

2011/C 013/82

Asia F-97/10: Kanne 4.10.2010 — Kerstens v. komissio

41

2011/C 013/83

Asia F-98/10: Kanne 7.10.2010 — Cervelli v. komissio

42

2011/C 013/84

Asia F-99/10: Kanne 5.10.2010 — Ashbrook ym. v. komissio

42

2011/C 013/85

Asia F-104/10: Kanne 21.10.2010 — De Pretis Cagnodo ja Trampuz v. Euroopan komissio

42

2011/C 013/86

Asia F-109/10: Kanne 26.10.2010 — Schätzel v. komissio

43

2011/C 013/87

Asia F-110/10: Kanne 29.10.2010 — Couyoufa v. komissio

43

2011/C 013/88

Asia F-112/10: Kanne 2.11.2010 — Trentea v. FRA

43

2011/C 013/89

Asia F-17/06: Virkamiestuomioistuimen määräys 18.11.2010 — Vereecken v. komissio

44


FI

 

Top