Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:234:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 234, 28. elokuuta 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

doi:10.3000/17252490.C_2010.234.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 234

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

53. vuosikerta
28. elokuu 2010


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2010/C 234/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisin julkaisu Euroopan unionin virallisessa lehdessäEUVL C 221, 14.8.2010

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin tuomioistuin

2010/C 234/02

Asia C-139/07 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 29.6.2010 — Euroopan komissio v. Technische Glaswerke Ilmenau GmbH, Suomen tasavalta ja Ruotsin kuningaskunta (Muutoksenhaku — Oikeus tutustua toimielinten asiakirjoihin — Asetus (EY) N:o 1049/2001 — Valtiontukien valvontamenettelyihin liittyvät asiakirjat — Tutkintatoimien tarkoitusten suojaan liittyvä poikkeus — Asianomaisen toimielimen velvollisuus tutkia konkreettisesti tutustumishakemuksessa tarkoitettujen asiakirjojen sisältö)

2

2010/C 234/03

Asia C-441/07 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 29.6.2010 — Euroopan komissio v. Alrosa Company Ltd (Muutoksenhaku — Määräävä markkina-asema — Asetus (EY) N:o 1/2003 — Raakatimantin maailmanmarkkinat — Yhtiön yksin antamat sitoumukset, joiden mukaan se ei osta enää raakatimantteja toiselta yhtiöltä — Päätös, jolla yhtiön yksin antamat sitoumukset määrätään sitoviksi ja menettely päätetään)

3

2010/C 234/04

Asia C-28/08 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 29.6.2010 — Euroopan komissio v. The Bavarian Lager Co. Ltd ja Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) (Muutoksenhaku — Oikeus tutustua toimielinten asiakirjoihin — Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevassa menettelyssä pidettyä kokousta koskeva asiakirja — Henkilötietojen suoja — Asetus (EY) N:o 45/2001 — Asetus (EY) N:o 1049/2001)

3

2010/C 234/05

Asia C-171/08: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 8.7.2010 — Euroopan komissio v. Portugalin tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — EY 56 ja EY 43 artikla — Pääomien vapaa liikkuvuus — Portugalin valtion Portugal Telecom SGPS SA:ssa omistamat etuoikeutetut osakkeet (golden shares) — Yksityistetyn yhtiön osuuksien hankintaa ja johtamista koskevat rajoitukset — Valtion toimenpide)

4

2010/C 234/06

Asia C-194/08: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 1.7.2010 (Verwaltungsgerichtshofin (Itävalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Susanne Gassmayr v. Bundesminister für Wissenschaft und Forschung (Sosiaalipolitiikka — Direktiivi 92/85/ETY — Raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelun edistämistä koskevien toimenpiteiden täytäntöönpano — 5 artiklan 3 kohta ja 11 artiklan 1 — 3 kohta — Välitön oikeusvaikutus — Raskaana oleva työntekijä, joka on vapautettu työskentelemästä raskautensa aikana — Äitiyslomalla oleva työntekijä — Oikeus päivystyslisään)

4

2010/C 234/07

Asia C-334/08: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 8.7.2010 — Euroopan komissio v. Italian tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Unionin omat varat — Kieltäytyminen asettamasta unionin käyttöön omia varoja, jotka vastaavat tiettyjä tulliviranomaisten myöntämiä lainvastaisia lupia — Ylivoimainen este — Tulliviranomaisten petollinen toiminta — Jäsenvaltioiden vastuu — Todettujen maksujen erilliseen kirjanpitoon merkitsemisen sääntöjenmukaisuus)

5

2010/C 234/08

Asia C-393/08: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 1.7.2010 (Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Emanuela Sbarigia v. Azienda USL RM/A, Comune di Roma, Assiprofar — Associazione Sindacale Proprietari Farmacia ja Ordine dei Farmacisti della Provincia di Roma (Apteekkien aukioloaikoja ja kiinniolopäiviä koskeva kansallinen lainsäädäntö — Erivapaus — Toimivaltaisten viranomaisten päätösvalta)

6

2010/C 234/09

Asia C-407/08 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 1.7.2010 — Knauf Gips KG, aiemmin Gebr. Knauf Westdeutsche Gipswerke KG v. Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Kipsilevyt — Oikeus tutustua asiakirjoihin — Asianomaista vastaan ja sen puolesta puhuva näyttö — Yrityksen käsite — Taloudellinen kokonaisuus — Taloudellisen kokonaisuuden toiminnasta vastuussa oleva yhtiö — Ensimmäistä kertaa asiaa tuomioistuimessa käsiteltäessä esitetty argumentti)

6

2010/C 234/10

Asia C-428/08: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 6.7.2010 (Rechtbank 's-Gravenhagen (Alankomaat) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Monsanto Technology LLC v. Cefetra BV, Cefetra Feed Service BV, Cefetra Futures BV ja Alfred C. Toepfer International GmbH (Teollisoikeudet ja kaupalliset oikeudet — Bioteknologian keksintöjen oikeudellinen suoja — Direktiivi 98/44/EY — 9 artikla — Patentti, joka suojaa geneettistä tietoa sisältävää tai siitä koostuvaa tuotetta — Materiaali, johon tuote on yhdistetty — Suoja — Edellytykset)

7

2010/C 234/11

Asia C-442/08: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 1.7.2010 — Euroopan komissio v. Saksan liittotasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — ETY:n ja Unkarin välinen assosiaatiosopimus — Jälkitarkastus — Alkuperäsääntöjen noudattamatta jättäminen — Viejämaan viranomaisten päätös — Muutoksenhaku — Komission suorittama tarkastuskäynti — Tullit — Jälkitullaus — Omat varat — Käyttöön asettaminen — Viivästyskorot)

8

2010/C 234/12

Yhdistetyt asiat C-447/08 ja C-448/08: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 8.7.2010 (Svea hovrättin (Ruotsi) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — rikosoikeudenkäynti Otto Sjöbergiä (C-447/08) ja Anders Gerdiniä (C-448/08) vastaan (Palvelujen tarjoamisen vapaus — Rahapelit — Rahapelitoiminnan harjoittaminen internetin välityksellä — Muissa jäsenvaltioissa järjestettyjen pelien edistäminen — Julkisille tai voittoa tavoittelemattomille yhteisöille varatut toiminnat — Rikosoikeudelliset seuraamukset)

8

2010/C 234/13

Asia C-471/08: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 1.7.2010 (Helsingin käräjäoikeuden (Suomi) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Sanna Maria Parviainen v. Finnair Oyj (Sosiaalipolitiikka — Direktiivi 92/85/ETY — Raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelu — 5 artiklan 2 kohta ja 11 artiklan 1 kohta — Työntekijä, joka on väliaikaisesti siirretty toiseen tehtävään raskautensa ajaksi — Pakollinen siirto hänen ja hänen lapsensa turvallisuudelle tai terveydelle aiheutuvan vaaran vuoksi — Ennen kyseistä siirtoa saatua keskimääräistä palkkaa pienempi palkka — Aikaisempi peruspalkasta ja lisistä koostuva palkka — Sen palkan laskeminen, johon raskaana olevalla työntekijällä on oikeus väliaikaisen siirron aikana)

9

2010/C 234/14

Asia C-526/08: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 29.6.2010 — Euroopan komissio v. Luxemburgin suurherttuakunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Tutkittavaksi ottaminen — Ne bis in idem — Oikeusvoima — EY 226 ja EY 228 artikla — Työjärjestyksen 29 artikla — Oikeudenkäyntikieli — Direktiivi 91/676/ETY — Vesien suojeleminen maataloudesta peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta — Kansalliset säännökset eivät ole sopusoinnussa lannoitteiden levittämiskausia, levittämisedellytyksiä ja levittämistekniikoita koskevien unionin säännösten kanssa — Lietelantasäiliöiden vähimmäistilavuus — Kielto käyttää lannoitteita maahan jyrkillä rinteillä — Tekniikat, joilla voidaan varmistaa lannoitteiden levityksen tasaisuus ja tehokkuus)

10

2010/C 234/15

Asia C-558/08: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 8.7.2010 (Hoge Raad der Nederlandenin (Alankomaat) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Portakabin Limited ja Portakabin B.V. v. Primakabin B.V. (Tavaramerkit — Avainsanoihin perustuva mainonta internetissä (keyword advertising) — Direktiivi 89/104/ETY — 5–7 artikla — Mainosten esittäminen tavaramerkin kanssa saman avainsanan perusteella — Mainosten esittäminen sellaisten avainsanojen perusteella, joissa toistetaan tavaramerkki vähäisin kirjoitusvirhein — Käytettyjen tavaroiden mainonta — Tavaramerkin haltijan valmistamat ja markkinoille saattamat tavarat — Tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammuminen — Jälleenmyyjän nimen sisältävien merkintöjen lisääminen ja tavaramerkin sisältävien merkintöjen poistaminen — Käytettyjen tavaroiden, jotka sisältävät tavaramerkin haltijan valmistamien tavaroiden lisäksi tavaroita, joilla on muu alkuperä, mainostaminen toisen tavaramerkillä)

10

2010/C 234/16

Asia C-35/09: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 1.7.2010 (Corte suprema di cassazionen (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Ministero dell’Economia e delle Finanze ja Agenzia delle Entrate v. Paolo Speranza (Välilliset verot — Yhtiöpääoman korottamisesta maksettava vero — Direktiivin 69/335/ETY 4 artiklan 1 kohdan c alakohta — Kansallinen lainsäädäntö, jossa säädetään yhtiöpääoman korottamista koskevan päätöksen rekisteröinnin verotuksesta — Edunsaajayhtiön ja notaarin solidaarinen vastuu veroista — Pääomapanosta ei ole tosiasiallisesti suoritettu — Todistelukeinojen rajoittaminen)

11

2010/C 234/17

Asia C-99/09: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 1.7.2010 (Sąd Najwyższyn (Puolan tasavalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o. v. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Telepalvelut — Direktiivi 2002/22/EY — 30 artiklan 2 kohta — Puhelinnumeroiden siirrettävyys — Kansallisten sääntelyviranomaisten toimivalta — Kuluttajalta perittävä maksu — Ehkäisevä vaikutus — Kustannusten huomioon ottaminen)

12

2010/C 234/18

Asia C-233/09: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 1.7.2010 (Hof van beroep te Antwerpenin (Belgia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Gerhard Dijkman ja Maria Dijkman-Lavaleije v. Belgian valtio (Palvelujen tarjoamisen vapaus — Pääomien vapaa liikkuvuus — Välitön verotus — Erilainen kohtelu sen mukaan, mihin sijoitus on tehty)

13

2010/C 234/19

Asia C-246/09: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 8.7.2010 (Landesarbeitsgericht Hamburgin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Susanne Bulicke v. Deutsche Büro Service GmbH (Direktiivi 2000/78/EY — 8 ja 9 artikla — Kansallinen menettely direktiivin mukaisten velvoitteiden noudattamisen turvaamiseksi — Vireillepanon määräaika — Vastaavuus- ja tehokkuusperiaatteet — Suojelun aikaisemman tason alentamiskiellon periaate)

13

2010/C 234/20

Asia C-343/09: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 8.7.2010 (High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Divisionin (Administrative Court) (Yhdistynyt kuningaskunta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Afton Chemical Limited v. Secretary of State for Transport (Ennakkoratkaisupyyntö — Pätevyys — Direktiivi 2009/30/EY — 1 artiklan 8 kohta — Direktiivi 98/70/EY — 8 a artikla — Ilman pilaantuminen — Polttoaineet — Metallisten lisäaineiden käyttö polttoaineissa — Metyylisyklopentadienyyli-mangaanitrikarbonyyliä (MMT) koskeva raja-arvo — Merkintä — Vaikutusten arviointi — Ilmeinen arviointivirhe — Ennalta varautumisen periaate — Oikeasuhteisuus — Yhdenvertainen kohtelu — Oikeusvarmuus — Tutkittavaksi ottaminen)

14

2010/C 234/21

Asia C-363/09: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 1.7.2010 — Euroopan komissio v. Espanjan kuningaskunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 91/414/ETY — Kasvinsuojeluaineet — Hakemus markkinoille saattamista koskevan luvan myöntämiseksi — Tietosuoja)

15

2010/C 234/22

Asia C-550/09: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 29.6.2010 (Oberlandesgericht Düsseldorfin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — rikosasia, jossa vastaajina ovat E ja F (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvat erityiset rajoittavat toimenpiteet terrorismin torjumiseksi — Yhteinen kanta 2001/931/YUTP — Asetus (EY) N:o 2580/2001 — 2 ja 3 artikla — Järjestön sisällyttäminen terroritekoihin sekaantuneiden henkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luetteloon — Tilanne, jossa järjestön jäsenet välittävät tälle järjestölle lahjoitusten keruusta ja julkaisujen myynnistä saatuja varoja)

15

2010/C 234/23

Asia C-211/10 PPU: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 1.7.2010 (Oberster Gerichtshofin (Itävalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Doris Povse v. Mauro Alpago (Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa — Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat — Asetus (EY) N:o 2201/2003 — Lapsen luvaton poisvieminen — Vanhemman päätösvaltaa koskevat väliaikaiset toimenpiteet — Oikeus lapsen huoltoon — Lapsen palauttamista edellyttävä tuomio — Täytäntöönpano — Toimivalta — Kiireellinen ennakkoratkaisumenettely)

16

2010/C 234/24

Asia C-517/08 P: Unionin tuomioistuimen määräys 15.4.2010 — Makhteshim-Agan Holding BV, Alfa Agricultural Supplies SA ja Aragonesas Agro, SA v. Euroopan komissio, Bayer CropScience AG, European Crop Protection Association (ECPA) ja Espanjan kuningaskunta (Muutoksenhaku — Direktiivi 91/414/ETY — Endosulfaanin sisällyttämättä jättäminen mainitun direktiivin liitteeseen I — Markkinoille saattamista koskevien lupien peruuttaminen — Selvästi perusteeton valitus)

17

2010/C 234/25

Asia C-39/09 P: Unionin tuomioistuimen määräys 22.3.2010 — Société des plantations de Mbanga SA (SPM) v. Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 119 artikla — Sopimussuhteen ulkopuolinen yhteisön vastuu — Banaanialan yhteinen markkinajärjestely — AKT-maista peräisin olevia yhteisöön tuotavia banaaneja koskeva tuontijärjestelmä — Vahinko, jonka itsenäisen tuottajan väitetään kärsineen — Kilpailusääntöjen noudattamatta jättäminen yhteisen maatalouspolitiikan alalla — Yleisten oikeusperiaatteiden, erityisesti hyvän hallinnon periaatteen, loukkaaminen — Valitus, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat tai joka on selvästi perusteeton)

17

2010/C 234/26

Asia C-91/09: Unionin tuomioistuimen määräys (viides jaosto) 26.3.2010 (Bundesgerichtshofin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Eis.de GmbH v. BBY Vertriebsgesellschaft mbH (Työjärjestyksen 104 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta — Tavaramerkit — Internet — Avainsanoihin perustuva mainonta (keyword advertising) — Tavaramerkin haltijan kilpailijan mainoksen esittäminen tavaramerkin kanssa samanlaisen avainsanan perusteella — Direktiivi 89/104/ETY — 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)

18

2010/C 234/27

Asia C-193/09 P: Unionin tuomioistuimen määräys (kahdeksas jaosto) 4.3.2010 — Kaul GmbH v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) ja Bayer AG (Muutoksenhaku — Hakemus sanamerkin ARCOL rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Yhteisön sanamerkin CAPOL haltijan tekemä väite — SMHV:n täytäntöön panema tuomio, jolla kumottiin erään valituslautakunnan päätös — Oikeus tulla kuulluksi — Sekaannusvaara — Tavaramerkkien välisen samankaltaisuuden vaadittava vähimmäisaste — Hylkäys valituslautakunnassa esitettyjen uusien seikkojen merkityksellisyyden ilmeisen puuttumisen vuoksi — Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta, 61 artiklan 2 kohta, 63 artiklan 6 kohta, 73 artiklan toinen virke ja 74 artiklan 2 kohta)

18

2010/C 234/28

Asia C-332/09 P: Unionin tuomioistuimen määräys 23.4.2010 — sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) v. Frosch Touristik GmbH ja DSR touristik GmbH (Muutoksenhaku — Yhteisön tavaramerkki — Asetus (EY) N:o 40/94 — Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki FLUGBÖRSE — Mitättömyysmenettely — Ratkaiseva ajankohta ehdottoman mitättömyysperusteen tutkimiseksi)

19

2010/C 234/29

Asia C-451/09 P: Unionin tuomioistuimen määräys 12.5.2010 — Pigasos Alieftiki Naftiki Etaireia v. Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu — Todiste Kreikan oikeuden mukaan perustetulle yhtiölle kuuluvan aluksen kalastussaaliiden yhteisöasemasta — Sellaisten säännösten antamatta jättäminen, joiden nojalla jäsenvaltioiden tulliviranomaiset voivat hyväksyä kolmannen valtion antamia muita asiakirjoja kuin T2M-asiakirjan)

19

2010/C 234/30

Asia C-514/09 P: Valitus, jonka Hubert Ségaud on tehnyt 11.12.2009 ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-249/09, Ségaud v. komissio, 29.10.2009 antamasta määräyksestä

20

2010/C 234/31

Asia C-214/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landesarbeitsgericht Hamm (Saksa) on esittänyt 4.5.2010 — KHS AG v. Winfried Schulte

20

2010/C 234/32

Asia C-244/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesverwaltungsgericht (Saksa) on esittänyt 19.5.2010 — Mesopotamia Broadcast A/S METV v. Saksan liittotasavalta

20

2010/C 234/33

Asia C-245/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesverwaltungsgericht (Saksa) on esittänyt 19.5.2010 — ROJ TV A/S v. Saksan liittotasavalta

21

2010/C 234/34

Asia C-250/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Finanzgericht Düsseldorf (Saksa) on esittänyt 20.5.2010 — Haltergemeinschaft LBL GbR v. Hauptzollamt Düsseldorf

21

2010/C 234/35

Asia C-263/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Gorj (Romania) on esittänyt 27.5.2010 — Iulian Andrei Nisipeanu v. Direcția Generală a Finanțelor Publice Gorj, Administrația Finanțelor Publice Târgu — Cărbunești ja Administrația Fondului pentru Mediu

22

2010/C 234/36

Asia C-271/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Raad van State (Belgia) on esittänyt 31.5.2010 — Vereniging van Educatieve en Wetenschappelijke Auteurs (VEWA) v. Belgian valtio

22

2010/C 234/37

Asia C-280/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Naczelny Sąd Administracyjny (Puola) on esittänyt 4.6.2010 — Kopalnia Odkrywkowa Polski Trawertyn P. Granatowicz, M. Wąsiewicz, Spółka jawna v. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

23

2010/C 234/38

Asia C-281/10 P: Valitus, jonka PepsiCo, Inc. on tehnyt 4.6.2010 asiassa T-9/07, Grupo Promer Mon Graphic SA v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) ja PepsiCo, Inc., 18.3.2010 annetusta tuomiosta

23

2010/C 234/39

Asia C-282/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour de cassation (Ranska) on esittänyt 7.6.2010 — Maribel Dominguez v. Centre informatique du Centre Ouest Atlantique ja Préfet de la région Centre

24

2010/C 234/40

Asia C-283/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Înalta Curte de Casație și Justiție (Romania) on esittänyt 7.6.2010 — Circul Globus București (Circ & Variete Globus București) v. Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România — Asociația pentru Drepturi de Autor — U.C.M.R. — A.D.A

25

2010/C 234/41

Asia C-299/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Judicial de Amares (Portugali) on esittänyt 17.6.2010 — Cristiano Marques Vieira v. Companhia de Seguros Tranquilidade SA

25

2010/C 234/42

Asia C-300/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal da Relação de Guimarães (Portugali) on esittänyt 17.6.2010 — Vítor Hugo Marques Almeida v. Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial SA, Jorge Manuel da Cunha Carvalheira, Paulo Manuel Carvalheira ja Fundo de Garantia Automóvel

26

2010/C 234/43

Asia C-305/10: Kanne 25.6.2010 — Euroopan komissio v. Luxemburgin suurherttuakunta

26

2010/C 234/44

Asia C-310/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Curtea de Apel Bacău (Romania) on esittänyt 29.6.2010 — Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești v. Ștefan Agafiței ym.

27

2010/C 234/45

Asia C-316/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Vestre Landsret (Tanska) on esittänyt 1.7.2010 — Danske Svineproducenter v. Justitsministeriet

28

2010/C 234/46

Asia C-342/10: Kanne 7.7.2010 — Euroopan komissio v. Suomen tasavalta

28

2010/C 234/47

Asia C-343/10: Kanne 7.7.2010 — Euroopan komissio v. Espanjan kuningaskunta

29

2010/C 234/48

Asia C-349/10 P: Valitus, jonka Claro, S.A. on tehnyt 9.7.2010 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-225/09, Claro, S.A. v. SMHV ja Telefónica, S.A., 28.4.2010 antamasta tuomiosta

29

2010/C 234/49

Asia C-566/08: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 25.2.2010 — Euroopan parlamentti v. Euroopan unionin neuvosto

30

2010/C 234/50

Asia C-572/08: Unionin tuomioistuimen ensimmäisen jaoston puheenjohtajan määräys 6.5.2010 — Euroopan komissio v. Italian tasavalta

30

2010/C 234/51

Asia C-147/09: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 29.4.2010 (Oberlandesgericht Wienin (Itävalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Ronald Seunig v. Maria Hölzel

30

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2010/C 234/52

Asia T-331/06: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 8.7.2010 — Evropaïki Dynamiki v. EEA (Julkiset palveluhankinnat — EEA:n tarjouspyyntömenettely — IT-konsultointipalveluiden toimittaminen — Tarjouksen hylkääminen — Kumoamiskanne — Unionin yleisen tuomioistuimen toimivalta — Tarjouspyyntöasiakirjassa ilmoitetut arviointiperusteet — Toissijaiset arviointiperusteet — Ilmeinen arviointivirhe — Perusteluvelvollisuus)

31

2010/C 234/53

Asia T-12/08 P-RENV-RX: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 8.7.2010 — M v. EMA (Muutoksenhaku — Henkilöstö — Unionin yleisen tuomioistuimen tuomion uudelleenkäsittely — Ratkaisukelpoinen asia)

31

2010/C 234/54

Asia T-85/08: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.7.2010 — Exalation v. SMHV (Vektor-Lycopin) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus sanamerkin Vektor-Lycopin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdottomat hylkäysperusteet — Erottamiskyvyn puuttuminen — Kuvailevuus — Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta (joista on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta)

32

2010/C 234/55

Asia T-160/08 P: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 8.7.2010 — komissio v. Putterie-De-Beukelaer (Muutoksenhaku — Henkilöstö — Virkamiehet — Urakehitystä koskevan kertomuksen kumoaminen ensimmäisessä oikeusasteessa — Vuoden 2005 arviointikierros — Sovellettava säännöstö — Osasto ”Potentiaali” — Arviointimenettely — Todistusmenettely)

32

2010/C 234/56

Asia T-385/08: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 8.7.2010 — Trautwein v. SMHV (koiraa esittävä merkki) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus koiraa esittävän kuviomerkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Kuvailevuus — Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta))

32

2010/C 234/57

Asia T-386/08: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 8.7.2010 — Trautwein v. SMHV (hevosta esittävä merkki) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus hevosta esittävän kuviomerkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Kuvailevuus — Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta))

33

2010/C 234/58

Asia T-396/08: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 8.7.2010 — Freistaat Sachsen ja Land Sachsen-Anhalt v. komissio (Valtiontuet — Koulutustuki — Päätös, jossa tuen todetaan osittain yhteismarkkinoille soveltuvaksi ja osittain yhteismarkkinoille soveltumattomaksi — Tuen välttämättömyys — Myönteiset ulkoisvaikutukset — Perusteluvelvollisuus)

33

2010/C 234/59

Asia T-430/08: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.7.2010 — Grain Millers v. SMHV — Grain Millers (GRAIN MILLERS) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin GRAIN MILLERS rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi kansallinen liikenimi Grain Millers ja vastaava kuviomerkki — Rekisteröinnin osittainen epääminen — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 4 kohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohta))

34

2010/C 234/60

Asia T-510/08: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.7.2010 — Toqueville v. SMHV — Schiesaro (TOCQUEVILLE 13) (Yhteisön tavaramerkki — Menettämismenettely — Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki TOCQUEVILLE 13 — Menettämispäätöstä koskevan valituksen tekemisen määräajan noudattamatta jättäminen — ”Restitutio in integrum” -vaatimus — Asetuksen (EY) N:o 40/94 78 artikla (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 81 artikla))

34

2010/C 234/61

Asia T-30/09: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 8.7.2010 — Engelhorn v. SMHV — The Outdoor Group (peerstorm) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin peerstorm rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteisön tavaramerkiksi ja kansalliseksi tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki PETER STORM — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) — Aikaisempien tavaramerkkien tosiasiallinen käyttäminen — Asetuksen N:o 40/94 15 artikla ja 43 artiklan 2 kohta (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 15 artikla ja 42 artiklan 2 kohta)

35

2010/C 234/62

Asia T-368/09 P: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 8.7.2010 — Sevenier v. komissio (Muutoksenhaku — Henkilöstö — Virkamiehet — Irtisanoutuminen — Komission kieltäytyminen hyväksymästä irtisanoutumisen peruuttamista ja saattamasta asiaa työkyvyttömyyslautakunnan käsiteltäväksi — Valitusaika — Myöhästyminen — Anteeksiannettavan erehdyksen puuttuminen)

35

2010/C 234/63

Asia T-570/08: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 14.7.2010 — Deutsche Post v. komissio (Kumoamiskanne — Valtiontuet — Velvoittaminen antamaan tietoja — Toimi, joka ei voi olla kanteen kohteena — Tutkimatta jättäminen)

35

2010/C 234/64

Asia T-571/08: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 14.7.2010 — Saksa v. komissio (Kumoamiskanne — Valtiontuet — Velvoittaminen antamaan tietoja — Toimi, joka ei voi olla kanteen kohteena — Tutkimatta jättäminen)

36

2010/C 234/65

Asia T-166/09 P: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 8.7.2010 — Marcuccio v. komissio (Muutoksenhaku — Henkilöstö — Virkamiehet — Ennakkoratkaisupyyntö — Päätös, johon ei voi hakea muutosta — Vahingonkorvauskanne — Oikeudenkäyntiä edeltävä menettely — Menettelyvirheet — Valitus, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja joka on osittain selvästi perusteeton)

36

2010/C 234/66

Asia T-349/09: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 6.7.2010 — PAGO International v. SMHV — Tirol Milch (Pago) (Yhteisön tavaramerkki — Menettämismenettely — Valituslautakunnan päätöksen peruuttaminen — Oikeudenkäyntiasia on menettänyt merkityksensä — Lausunnon antamisen raukeaminen)

37

2010/C 234/67

Asia T-401/09: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 6.7.2010 — Marcuccio v. unionin tuomioistuin (Kumoamiskanne — Unionin tuomioistuin hylkää korvausvaatimuksen — Vahingonkorvauskanne — Valitus, joka annettiin tiedoksi kantajan entiselle edustajalle — Vahingon puuttuminen — Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja joka on osittain selvästi täysin perusteeton)

37

2010/C 234/68

Asiat T-84/10 R ja T-223/10 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 25.6.2010 — Regione Puglia v. komissio (Väliaikainen oikeussuoja — Yhteisön taloudellisen tuen vähentämistä koskeva päätös — Veloitusilmoitus — Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus — Kiireellisyysedellytys ei täyty)

38

2010/C 234/69

Asia T-177/10 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 9.7.2010 — Alcoa Trasformazioni v. komissio (Väliaikainen oikeussuoja — Valtiontuet — Sähköntoimituksiin sovellettavat alennetut tariffit — Päätös, jossa tuki todetaan yhteismarkkinoille soveltumattomaksi ja jossa vaaditaan sen takaisinperimistä — Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus — Kiireellisyysedellytys ei täyty)

38

2010/C 234/70

Asia T-211/10: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 8.7.2010 — Strålfors v. SMHV (ID SOLUTIONS) (Kumoamiskanne — Kannekirjelmä — Muotovaatimukset — Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

38

2010/C 234/71

Asia T-212/10: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 8.7.2010 — Strålfors v. SMHV (IDENTIFICATION SOLUTIONS) (Kumoamiskanne — Kannekirjelmä — Muotovaatimukset — Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

39

2010/C 234/72

Asia T-210/10: Kanne 5.5.2010 — Condé v. neuvosto

39

2010/C 234/73

Asia T-243/10: Kanne 26.5.2010 — Rungis express v. SMHV — Žito (MARESTO)

40

2010/C 234/74

Asia T-258/10: Kanne 10.6.2010 — France Télécom v. komissio

40

2010/C 234/75

Asia T-259/10: Kanne 8.6.2010 — Ax v. neuvosto

41

2010/C 234/76

Asia T-267/10: Kanne 16.6.2010 — Land Wien v. komissio

42

2010/C 234/77

Asia T-269/10: Kanne 14.6.2010 — LIS v. komissio

42

2010/C 234/78

Asia T-274/10: Kanne 22.6.2010 — Suez Environnement ja Lyonnaise des eaux France v. komissio

43

2010/C 234/79

Asia T-275/10: Kanne 22.6.2010 — mPAY24 GmbH v. SMHV — ULTRA d.o.o. Proizvodnja elektronskih naprav (MPAY 24)

44

2010/C 234/80

Asia T-276/10: Kanne 22.6.2010 — El Coto De Rioja v. SMHV — Álvarez Serrano (COTO DE GOMARIZ)

45

2010/C 234/81

Asia T-279/10: Kanne 21.6.2010 — K-Mail Order v. SMHV — IVKO (MEN’Z)

45

2010/C 234/82

Asia T-280/10: Kanne 25.6.2010 — Milux v. SMHV (ANEURYSMCONTROL)

46

2010/C 234/83

Asia T-281/10: Kanne 25.6.2010 — Milux v. SMHV (APPETITECONTROL)

47

2010/C 234/84

Asia T-282/10: Kanne 25.6.2010 — Milux v. SMHV (STOMACONTROL)

47

2010/C 234/85

Asia T-283/10: Kanne 25.6.2010 — Milux v. SMHV (BMICONTROL)

48

2010/C 234/86

Asia T-284/10: Kanne 25.6.2010 — Milux v. SMHV (IMPLANTCONTROL)

48

2010/C 234/87

Asia T-285/10: Kanne 25.6.2010 — Milux v. SMHV (CHEMOCONTROL)

49

2010/C 234/88

Asia T-287/10: Kanne 25.6.2010 — Unilever España ja Unilever v. SMHV — Med Trans G. Poulias-S. Brakatselos (MED FRIGO S.A.)

49

2010/C 234/89

Asia T-290/10: Kanne 30.6.2010 — Sports Warehouse v. SMHV (TENNIS WAREHOUSE)

50

2010/C 234/90

Asia T-291/10: Kanne 26.6.2010 — Martin v. komissio

51

2010/C 234/91

Asia T-295/10: Kanne 7.7.2010 — Camara v. neuvosto

51

2010/C 234/92

Asia T-299/10: Kanne 15.7.2010 — Babcock Noell v. ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava eurooppalainen yhteisyritys

52

2010/C 234/93

Asia T-178/06: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 29.6.2010 — Bavaria v. neuvosto

53

2010/C 234/94

Asia T-286/07: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 30.6.2010 — Torres v. SMHV — Torres de Anguix (A TORRES de ANGUIX)

53

2010/C 234/95

Asia T-115/08: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 29.6.2010 — Gourmet Burger Kitchen v. SMHV (GOURMET BURGER KITCHEN)

54

2010/C 234/96

Asia T-121/09: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 13.7.2010 — Al Shanfari v. neuvosto ja komissio

54

2010/C 234/97

Asia T-361/09: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 30.6.2010 — Centraal bureau voor de statistiek v. komissio

54

2010/C 234/98

Asia T-112/10: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 5.7.2010 — Prionics v. komissio ja EFSA

54

 

Virkamiestuomioistuin

2010/C 234/99

Asia F-64/06: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 8.7.2010 — Bergström v. komissio (Henkilöstö — Nimitys — Virkamiehiksi nimitetyt väliaikaiset toimihenkilöt — Ennen uusien henkilöstösääntöjen voimaantuloa varallaololistalle kirjatut hakijat — Palkkaluokkaan sijoittamista palvelukseenotossa koskevat siirtymäsäännökset — Palkkaluokkaan sijoittaminen soveltamalla uusia, epäedullisempia sääntöjä — Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII oleva 5 artiklan 4 kohta ja 12 artiklan 3 kohta)

55

2010/C 234/00

Asia F-67/06: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 8.7.2010 — Lesniak v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Nimitys — Virkamiehiksi nimitetyt väliaikaiset toimihenkilöt — Ennen uusien henkilöstösääntöjen voimaantuloa varallaololistalle kirjatut hakijat — Palkkaluokkaan sijoittamista palvelukseenotossa koskevat siirtymäsäännökset — Palkkaluokkaan sijoittaminen soveltamalla uusia, epäedullisempia sääntöjä — Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII oleva 5 artiklan 4 kohta ja 12 artiklan 3 kohta)

55

2010/C 234/01

Asia F-139/06: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 8.7.2010 — Kurrer v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Nimitys — Virkamiehiksi nimitetyt väliaikaiset toimihenkilöt — Ennen uusien henkilöstösääntöjen voimaantuloa varallaololistalle kirjatut hakijat — Palkkaluokkaan sijoittamista palvelukseenotossa koskevat siirtymäsäännökset — Palkkaluokkaan sijoittaminen soveltamalla uusia, epäedullisempia sääntöjä — Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII oleva 5 artiklan 4 kohta ja 12 artiklan 3 kohta)

56

2010/C 234/02

Asia F-53/08: Virkamiestuomioistuimen tuomio (täysistunto) 5.5.2010 — Bouillez ym. v. neuvosto (Henkilöstö — Virkamiehet — Ylennys — Vuoden 2007 ylennyskierros — Oikeussuojan tarve — Ylentämispäätös — Ylennettyjen virkamiesten luettelo — Ansioiden vertailu — Vastuullisten tehtävien tasoa koskeva peruste — Vaatimus ylentämispäätösten kumoamiseksi — Intressivertailu)

56

2010/C 234/03

Asia F-89/08: Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 24.2.2010 — P v. parlamentti (Henkilöstö — Väliaikaiset toimihenkilöt — Euroopan parlamentti — Irtisanominen — Luottamuksen menettäminen)

57

2010/C 234/04

Asia F-2/09: Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 24.2.2010 — Menghi v. ENISA (Henkilöstö — Väliaikaiset toimihenkilöt — Irtisanominen koeajan päättymisen jälkeen — Henkinen ahdistelu)

57

2010/C 234/05

Asia F-55/09: Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 11.5.2010 — Maxwell v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Tilapäinen siirto muihin tehtäviin yksikön edun mukaisesti — Henkilökohtaisista syistä myönnetty virkavapaus — Asumiskulut ja koulumaksut — Vahingonkorvauskanne — Tuottamukseen perustuva vahingonkorvausvastuu — Perusteeton etu)

57

2010/C 234/06

Asia F-78/09: Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 22.6.2010 — Marcuccio v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Vahingonkorvauskanne — Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen — Rinnakkaiseen oikeussuojakeinoon perustuva väite — Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

58

2010/C 234/07

Asia F-34/10: Kanne 26.5.2010 — Arango Jaramillo ym. v. EIP

58


FI

 

Top