EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:212E:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, CE 212, 05. elokuuta 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

doi:10.3000/17252490.CE2010.212.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 212E

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

53. vuosikerta
5. elokuu 2010


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

PÄÄTÖSLAUSELMAT

 

Euroopan parlamentti
ISTUNTOKAUSI 2009–2010
Istunnot 5.–7. toukokuuta 2009
Tämän istunnon pöytäkirja on julkaistu Virallisessa lehdessä C 263 E, 5.11.2009.
HYVÄKSYTYT TEKSTIT

 

Tiistai 5. toukokuuta 2009

2010/C 212E/01

Kantelua 185/2005/ELB koskeva suositusluonnos komissiolleEuroopan parlamentin päätöslauselma 5. toukokuuta 2009 Euroopan oikeusasiamiehen erityiskertomuksesta Euroopan parlamentille kantelua 185/2005/ELB koskevan Euroopan komissiolle annetun suositusluonnoksen johdosta (2009/2016(INI))

1

 

Keskiviikko 6. toukokuuta 2009

2010/C 212E/02

17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen muuttaminenEuroopan parlamentin päätöslauselma 6. toukokuuta 2009 muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen muuttamisesta monivuotisen rahoituskehyksen osalta (KOM(2009)0171 – C6-0508/2008 – 2008/2332(ACI))

3

LIITE

4

2010/C 212E/03

Televisioiden energiamerkinnätEuroopan parlamentin päätöslauselma 6. toukokuuta 2009 luonnoksesta komission direktiiviksi neuvoston direktiivin 92/75/ETY täytäntöönpanosta ja muuttamisesta televisioiden energiamerkintöjen osalta

6

2010/C 212E/04

Teemaohjelmaan ”Valtiosta riippumattomien toimijoiden ja paikallisviranomaisten rooli kehityksessä” liittyvä vuotuinen toimintaohjelma vuodelle 2009 (Osa II: kohdennetut hankkeet)Euroopan parlamentin päätöslauselma 6. toukokuuta 2009 luonnoksesta komission päätökseksi, jolla perustetaan vuotuinen toimintaohjelma 2009 valtiosta riippumattomien toimijoiden ja paikallisviranomaisten roolista kehityksessä (Osa II: kohdennetut hankkeet)

8

2010/C 212E/05

Uudistettu sosiaalinen toimintaohjelmaEuroopan parlamentin päätöslauselma 6. toukokuuta 2009 uudistetusta sosiaalisesta toimintaohjelmasta (2008/2330(INI))

11

2010/C 212E/06

Työmarkkinoilta syrjäytyneiden aktiivisen osallisuuden edistäminenEuroopan parlamentin päätöslauselma 6. toukokuuta 2009 työmarkkinoilta syrjäytyneiden aktiivisen osallisuuden edistämisestä (2008/2335(INI))

23

 

Torstai 7. toukokuuta 2009

2010/C 212E/07

Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen EU:n ulkosuhteissa sekä rauhanrakentamisessa ja valtiorakenteiden kehittämisessäEuroopan parlamentin päätöslauselma 7. toukokuuta 2009 sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta EU:n ulkosuhteissa sekä rauhanrakentamisessa ja valtiorakenteiden kehittämisessä (2008/2198(INI))

32

2010/C 212E/08

Parlamentin uusi rooli ja vastuu Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanossaEuroopan parlamentin päätöslauselma 7. toukokuuta 2009 parlamentin uudesta roolista ja vastuusta Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanossa (2008/2063(INI))

37

2010/C 212E/09

Lissabonin sopimuksen rahoituskysymyksetEuroopan parlamentin päätöslauselma 7. toukokuuta 2009 Lissabonin sopimuksen rahoituskysymyksistä (2008/2054(INI))

46

2010/C 212E/10

Moldovan tasavallan tilanneEuroopan parlamentin päätöslauselma 7. toukokuuta 2009 Moldovan tasavallan tilanteesta

54

2010/C 212E/11

Vuosittainen ihmisoikeusraportti 2008 sekä Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikkaEuroopan parlamentin päätöslauselma 7. toukokuuta 2009 vuosittaisesta ihmisoikeusraportista 2008 sekä Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikasta (2008/2336(INI))

60

2010/C 212E/12

Euroopan unionin institutionaalinen tasapainoEuroopan parlamentin päätöslauselma 7. toukokuuta 2009 Lissabonin sopimuksen vaikutuksesta Euroopan unionin institutionaalisen tasapainon kehittymiseen (2008/2073(INI))

82

2010/C 212E/13

Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välisten suhteiden kehitys Lissabonin sopimuksen tultua voimaanEuroopan parlamentin päätöslauselma 7. toukokuuta 2009 Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välisten suhteiden kehityksestä Lissabonin sopimuksen tultua voimaan (2008/2120(INI))

94

2010/C 212E/14

Kansalaisaloitetta koskevien määräysten täytäntöönpanoEuroopan parlamentin päätöslauselma 7. toukokuuta 2009, jossa komissiota kehotetaan tekemään ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kansalaisaloitetta koskevien määräysten täytäntöönpanosta (2008/2169(INI))

99

LIITE

103

2010/C 212E/15

Luonnos komission asetukseksi kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoituksia (REACH) koskevan asetuksen liitteen XVII muuttamisestaEuroopan parlamentin päätöslauselma 7. toukokuuta 2009 luonnoksesta komission asetukseksi kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII muuttamisesta

106

2010/C 212E/16

Iran: Roxana Saberin tapausEuroopan parlamentin päätöslauselma 7. toukokuuta 2009 Iranista: Roxana Saberin tapaus

109

2010/C 212E/17

MadagaskarEuroopan parlamentin päätöslauselma 7. toukokuuta 2009 Madagaskarin tilanteesta

111

2010/C 212E/18

Venezuela: Manuel Rosalesin tapausEuroopan parlamentin päätöslauselma 7. toukokuuta 2009 Manuel Rosalesin tapauksesta Venezuelassa

113

 

SUOSITUKSET

 

Euroopan parlamentti

2010/C 212E/19

EU:n rikosoikeudellisen alueen kehittäminenEuroopan parlamentin suositus 7. toukokuuta 2009 neuvostolle EU:n rikosoikeudellisen alueen kehittämisestä (2009/2012(INI))

116

 

LAUSUNNOT

 

Euroopan parlamentti

 

Tiistai 5. toukokuuta 2009

2010/C 212E/20

Special Olympics -kilpailut Euroopan unionissaEuroopan parlamentin kannanotto Special Olympics -kilpailujen tukemisesta Euroopan unionissa

123


 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan parlamentti

 

Tiistai 5. toukokuuta 2009

2010/C 212E/21

Aldo Patriciellon parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskeva pyyntöEuroopan parlamentin päätös 5. toukokuuta 2009 Aldo Patriciellon parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä (2009/2021(IMM))

124

2010/C 212E/22

Umberto Bossin parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskeva pyyntöEuroopan parlamentin päätös 5. toukokuuta 2009 Umberto Bossin parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä (2009/2020(IMM))

125

 

Keskiviikko 6. toukokuuta 2009

2010/C 212E/23

Pysyvien valiokuntien toimivaltaEuroopan parlamentin päätös 6. toukokuuta 2009 pysyvien valiokuntien toimivallasta

126

2010/C 212E/24

Parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien sekä parlamentaarisissa sekavaliokunnissa, yhteistyövaliokunnissa ja monenvälisissä parlamentaarisissa edustajakokouksissa olevien valtuuskuntien lukumääräEuroopan parlamentin päätös 6. toukokuuta 2009 parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien sekä parlamentaarisissa sekavaliokunnissa, parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa ja monenvälisissä parlamentaarisissa edustajakokouksissa olevien valtuuskuntien lukumäärästä

136

2010/C 212E/25

Vetoomuksia koskeva menettely (työjärjestyksen osan VIII muuttaminen)Euroopan parlamentin päätös 6. toukokuuta 2009 työjärjestyksen tarkistamisesta vetoomuksia koskevan menettelyn osalta (2006/2209(REG))

140

2010/C 212E/26

Euroopan parlamentin työjärjestyksen yleinen muuttaminenEuroopan parlamentin päätös 6. toukokuuta 2009 Euroopan parlamentin työjärjestyksen yleisestä muuttamisesta (2007/2124(REG))

145


 

III   Valmistavat säädökset

 

Euroopan parlamentti

 

Tiistai 5. toukokuuta 2009

2010/C 212E/27

Maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttaminen siipikarjanlihan kaupan pitämistä koskevien vaatimusten osalta *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. toukokuuta 2009 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta siipikarjanlihan kaupan pitämistä koskevien vaatimusten osalta (KOM(2008)0336 – C6-0247/2008 – 2008/0108(CNS))

162

2010/C 212E/28

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönottoEuroopan parlamentin päätöslauselma 5. toukokuuta 2009 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (KOM(2009)0150 – C6-0115/2009 – 2009/2033(ACI))

165

LIITE

166

2010/C 212E/29

Bensiinihöyryjen talteenotto moottoriajoneuvojen tankkauksen yhteydessä ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. toukokuuta 2009 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi bensiinihöyryn talteenotto-ohjelman toisesta vaiheesta, joka koskee henkilöautojen polttoainetäydennystä huoltoasemilla (KOM(2008)0812 – C6-0470/2008 – 2008/0229(COD))

168

P6_TC1-COD(2008)0229
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. toukokuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/…/EY antamiseksi bensiinihöyryn talteenotto-ohjelman toisesta vaiheesta, joka koskee moottoriajoneuvojen polttoainetäydennyksen yhteydessä huoltoasemilla tapahtuvaa talteenottoa

168

2010/C 212E/30

Hyljetuotteiden kauppa ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. toukokuuta 2009 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hyljetuotteiden kaupasta (KOM(2008)0469 – C6-0295/2008 – 2008/0160(COD))

169

P6_TC1-COD(2008)0160
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. toukokuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o …/2009 antamiseksi hyljetuotteiden kaupasta

169

2010/C 212E/31

Tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelu ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. toukokuuta 2009 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta (KOM(2008)0543 – C6-0391/2008 – 2008/0211(COD))

170

P6_TC1-COD(2008)0211
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. toukokuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/…/EY antamiseksi tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta

170

LIITE I

201

LIITE II

202

LIITE III

202

LIITE IV

203

LIITE V

219

LIITE VI

219

LIITE VII

226

LIITE VIII

226

LIITE IX

227

2010/C 212E/32

Alusten aiheuttama ympäristön pilaantuminen ja säännösten rikkomisista määrättävät seuraamukset ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. toukokuuta 2009 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi alusten aiheuttamasta ympäristön pilaantumisesta ja säännösten rikkomisista määrättävistä seuraamuksista annetun direktiivin 2005/35/EY muuttamisesta (KOM(2008)0134 – C6-0142/2008 – 2008/0055(COD))

228

P6_TC1-COD(2008)0055
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. toukokuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/…/EY antamiseksi alusten aiheuttamasta ympäristön pilaantumisesta ja säännösten rikkomisista määrättävistä seuraamuksista annetun direktiivin 2005/35/EY muuttamisesta

229

2010/C 212E/33

Energiaan liittyvien tuotteiden energian osoittaminen merkinnöin ja yhdenmukaisin tuotetiedoin (uudelleenlaatiminen) ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. toukokuuta 2009 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi energiaan liittyvien tuotteiden energian ja muiden voimavarojen kulutuksen osoittamisesta merkinnöin ja yhdenmukaisin tuotetiedoin (uudelleenlaadittu) (KOM(2008)0778 – C6-0412/2008 – 2008/0222(COD))

229

P6_TC1-COD(2008)0222
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. toukokuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/…/EY antamiseksi energiaan liittyvien tuotteiden energian ja muiden voimavarojen kulutuksen osoittamisesta merkinnöin ja yhdenmukaisin tuotetiedoin (uudelleenlaadittu toisinto)

230

LIITE I

242

LIITE II

243

2010/C 212E/34

Ennakkoarvio Euroopan parlamentin tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2010Euroopan parlamentin päätöslauselma 5. toukokuuta 2009 ennakkoarviosta Euroopan parlamentin tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2010 (2009/2006(BUD))

244

 

Keskiviikko 6. toukokuuta 2009

2010/C 212E/35

Direktiivin ja yhteisen kalastuspolitiikan alalla tehtyjen 11 vanhentuneen päätöksen kumoaminen *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 6. toukokuuta 2009 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi direktiivin 83/515/ETY ja yhteisen kalastuspolitiikan alalla tehtyjen 11 vanhentuneen päätöksen kumoamisesta (KOM(2009)0088 – C6-0094/2009 – 2009/0022(CNS))

249

2010/C 212E/36

Yhteisen kalastuspolitiikan alalla annettujen 14 vanhentuneen asetuksen kumoaminen *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 6. toukokuuta 2009 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisen kalastuspolitiikan alalla annettujen 14 vanhentuneen asetuksen kumoamisesta (KOM(2009)0089 – C6-0095/2009 – 2009/0024(CNS))

249

2010/C 212E/37

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuki maaseudun kehittämiseen *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 6. toukokuuta 2009 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun asetuksen (EY) N:o 1698/2005 muuttamisesta (KOM(2009)0038 – C6-0051/2009 – 2009/0011(CNS))

250

2010/C 212E/38

Lisätalousarvio nro 4/2009Euroopan parlamentin päätöslauselma 6. toukokuuta 2009 esityksestä Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 4/2009 varainhoitovuodeksi 2009, Pääluokka III – Komissio (9126/2009 – C6-0156/2009 – 2009/2039(BUD))

258

2010/C 212E/39

Lisätalousarvio nro 5/2009Euroopan parlamentin päätöslauselma 6. toukokuuta 2009 esityksestä Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 5/2009 varainhoitovuodeksi 2009, Pääluokka III - Komissio (9127/2009 – C6-0157/2009 – 2009/2040(BUD))

259

2010/C 212E/40

Sähköiset viestintäverkot ja -palvelut, yksityisyyden suoja ja kuluttajansuoja ***IIEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 6. toukokuuta 2009 neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen alalla annetun direktiivin 2002/22/EY, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla annetun direktiivin 2002/58/EY ja kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä annetun asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta (16497/1/2008 – C6-0068/2009 – 2007/0248(COD))

260

P6_TC2-COD(2007)0248
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 6. toukokuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/…/EY antamiseksi yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla annetun direktiivin 2002/22/EY, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla annetun direktiivin 2002/58/EY ja kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä annetun asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta

261

LIITE

261

2010/C 212E/41

Sähköiset viestintäverkot ja -palvelut ***IIEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 6. toukokuuta 2009 neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä annetun direktiivin 2002/21/EY, sähköisten viestintäverkkojen ja niiden liitännäistoimintojen käyttöoikeuksista ja yhteenliittämisestä annetun direktiivin 2002/19/EY sekä sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja koskevista valtuutuksista annetun direktiivin 2002/20/EY muuttamisesta (16496/1/2008 – C6-0066/2009 – 2007/0247(COD))

262

P6_TC2-COD(2007)0247
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 6. toukokuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/…/EY antamiseksi sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä annetun direktiivin 2002/21/EY, sähköisten viestintäverkkojen ja niiden liitännäistoimintojen käyttöoikeuksista ja yhteenliittämisestä annetun direktiivin 2002/19/EY sekä sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja koskevista valtuutuksista annetun direktiivin 2002/20/EY muuttamisesta

263

LIITE

307

2010/C 212E/42

Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin ja virasto ***IIEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 6. toukokuuta 2009 neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Euroopan telealan sääntelyviranomaisten ryhmän perustamisesta (GERT) (16498/1/2008 – C6-0067/2009 – 2007/0249(COD))

309

P6_TC2-COD(2007)0249
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 6. toukokuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o …/2009 antamiseksi Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) ja viraston perustamisesta

309

2010/C 212E/43

Maanpäälliseen matkaviestinliikenteeseen varattavat taajuusalueet ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 6. toukokuuta 2009 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi taajuusalueista, jotka varataan yleiseurooppalaisen yleisen solukkojärjestelmäisen digitaalisen maanpäällisen matkaviestinliikenteen yhteen sovitettuun käyttöönottoon yhteisössä, annetun neuvoston direktiivin 87/372/ETY muuttamisesta (KOM(2008)0762 – C6-0452/2008 – 2008/0214(COD))

310

P6_TC1-COD(2008)0214
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 6. toukokuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/…/EY antamiseksi taajuusalueista, jotka varataan yleiseurooppalaisen yleisen solukkojärjestelmäisen digitaalisen maanpäällisen matkaviestinliikenteen yhteen sovitettuun käyttöönottoon yhteisössä, annetun neuvoston direktiivin 87/372/ETY muuttamisesta

310

2010/C 212E/44

Miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 6. toukokuuta 2009 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen soveltamisesta itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja direktiivin 86/613/ETY kumoamisesta (KOM(2008)0636 – C6-0341/2008 – 2008/0192(COD))

311

P6_TC1-COD(2008)0192
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 6. toukokuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/…/EY antamiseksi miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen soveltamisesta itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja neuvoston direktiivin 86/613/ETY kumoamisesta

312

2010/C 212E/45

Euroopan globalisaatiorahasto ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 6. toukokuuta 2009 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1927/2006 muuttamisesta (KOM(2008)0867 – C6-0518/2008 – 2008/0267(COD))

320

P6_TC1-COD(2008)0267
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 6. toukokuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o …/2009 antamiseksi Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1927/2006 muuttamisesta

320

2010/C 212E/46

Yhteisön rahoitustukea energia-alan hankkeille koskeva talouden elvytysohjelma ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 6. toukokuuta 2009 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön rahoitustukea energia-alan hankkeille koskevasta talouden elvytysohjelmasta (KOM(2009)0035 – C6-0049/2009 – 2009/0010(COD))

321

P6_TC1-COD(2009)0010
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 6. toukokuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o …/2009 antamiseksi yhteisön rahoitustukea energia-alan hankkeille koskevasta talouden elvytysohjelmasta

322

LIITE

322

2010/C 212E/47

Pääomavaatimuksia koskevat direktiivit ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 6. toukokuuta 2009 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY muuttamisesta keskuslaitoksiin kuuluvien pankkien, tiettyjen omien varojen erien, suurten riskikeskittymien, valvontajärjestelyjen ja kriisinhallinnan osalta (KOM(2008)0602 – C6-0339/2008 – 2008/0191(COD))

323

P6_TC1-COD(2008)0191
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 6. toukokuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/…/EY antamiseksi direktiivien 2006/48/EY, 2006/49/EY ja 2007/64/EY muuttamisesta keskuslaitoksiin kuuluvien pankkien, tiettyjen omien varojen erien, suurten riskikeskittymien, valvontajärjestelyjen ja kriisinhallinnan osalta

323

2010/C 212E/48

Yhteisön ohjelma rahoituspalveluihin, tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvien yksittäistoimien tukemiseksi ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 6. toukokuuta 2009 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi rahoituspalveluihin, tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvien yksittäistoimien tukemiseksi toteutettavasta yhteisön ohjelmasta (KOM(2009)0014 – C6-0031/2009 – 2009/0001(COD))

324

P6_TC1-COD(2009)0001
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 6. toukokuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o …/2009/EY tekemiseksi rahoituspalveluihin, tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvien yksittäistoimien tukemiseksi toteutettavasta yhteisön ohjelmasta

325

LIITE

325

2010/C 212E/49

Eläinten suojelu lopettamisen yhteydessä *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 6. toukokuuta 2009 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi eläinten suojelusta lopettamisen yhteydessä (KOM(2008)0553 – C6-0451/2008 – 2008/0180(CNS))

326

 

Torstai 7. toukokuuta 2009

2010/C 212E/50

Euroopan pakolaisrahaston perustaminen vuosiksi 2008–2013 ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 7. toukokuuta 2009 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan pakolaisrahaston perustamisesta vuosiksi 2008–2013 tehdyn päätöksen N:o 573/2007/EY muuttamisesta tiettyjen yhteisön toimien rahoituksen lopettamiseksi ja rahoitusosuuden ylärajan muuttamiseksi (KOM(2009)0067 – C6-0070/2009 – 2009/0026(COD))

347

2010/C 212E/51

Turvapaikanhakijoiden vastaanottoa koskevat vähimmäisvaatimukset (uudelleenlaatiminen) ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 7. toukokuuta 2009 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi turvapaikanhakijoiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista vähimmäisvaatimuksista (uudelleenlaadittu toisinto) (KOM(2008)0815 – C6-0477/2008 – 2008/0244(COD))

348

P6_TC1-COD(2008)0244
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 7. toukokuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/…/EY antamiseksi turvapaikanhakijoiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista vähimmäisvaatimuksista (uudelleenlaadittu toisinto)

349

LIITE 1

365

LIITE II

366

LIITE III

367

2010/C 212E/52

Kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämä kansainvälistä suojelua koskeva hakemus (uudelleenlaatiminen) ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 7. toukokuuta 2009 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta (uudelleenlaadittu toisinto) (KOM(2008)0820 – C6-0474/2008 – 2008/0243(COD))

370

P6_TC1-COD(2008)0243
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 7. toukokuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o …/2009 antamiseksi kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta (uudelleenlaadittu toisinto)

371

LIITE I

401

LIITE II

401

2010/C 212E/53

Eurodac-järjestelmän perustaminen sormenjälkien vertailua varten (uudelleenlaatiminen) ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 7. toukokuuta 2009 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua varten [kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta] annetun asetuksen (EY) N:o […/…] tehokkaaksi soveltamiseksi (uudelleenlaadittu toisinto) (KOM(2008)0825 – C6-0475/2008 – 2008/0242(COD))

404

P6_TC1-COD(2008)0242
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 7. toukokuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o …/2009 antamiseksi Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua varten [kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta annetun] asetuksen (EY) N:o […/…] tehokkaaksi soveltamiseksi (uudelleenlaadittu toisinto)

405

LIITE I

426

LIITE II

426

LIITE III

426

2010/C 212E/54

Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston perustaminen ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 7. toukokuuta 2009 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston perustamisesta (KOM(2009)0066 – C6-0071/2009 – 2009/0027(COD))

428

P6_TC1-COD(2009)0027
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 7. toukokuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o …/2009 antamiseksi Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston perustamisesta

429

2010/C 212E/55

Jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välillä tehtävät kahdenväliset sopimukset, jotka koskevat sopimusvelvoitteisiin ja sopimukseen perustumattomiin velvoitteisiin sovellettavaa lakia ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 7. toukokuuta 2009 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi menettelyn vahvistamisesta alakohtaisten kahdenvälisten sopimusten neuvottelemiseksi ja tekemiseksi jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välillä, kun sopimukset koskevat sopimusvelvoitteisiin ja sopimukseen perustumattomiin velvoitteisiin sovellettavaa lakia (KOM(2008)0893 – C6-0001/2009 – 2008/0259(COD))

453

P6_TC1-COD(2008)0259
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 7. toukokuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o …/2009 antamiseksi sellaisista erityiskysymyksistä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välillä tehtävien sopimusten neuvottelemiseen ja tekemiseen sovellettavasta menettelystä, jotka koskevat sopimukseen perustuviin ja sopimukseen perustumattomiin velvoitteisiin sovellettavaa lakia

453

2010/C 212E/56

Kolmansien maiden ammattilaisten kanssa toteutettava audiovisuaalialan MEDIA Mundus -yhteistyöohjelma ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 7. toukokuuta 2009 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi kolmansien maiden ammattilaisten kanssa toteutettavan audiovisuaalialan MEDIA Mundus -yhteistyöohjelman perustamisesta (KOM(2008)0892 – C6-0011/2009 – 2008/0258(COD))

454

P6_TC1-COD(2008)0258
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 7. toukokuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o …/2009/EY tekemiseksi kolmansien maiden ammattilaisten kanssa toteutettavan audiovisuaalialan MEDIA Mundus -yhteistyöohjelman perustamisesta

454

2010/C 212E/57

Lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevat yhteiset säännöt ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 7. toukokuuta 2009 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista yhteisistä säännöistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 95/93 muuttamisesta (KOM(2009)0121 – C6-0097/2009 – 2009/0042(COD))

455

P6_TC1-COD(2009)0042
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 7. toukokuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o …/2009 antamiseksi lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista yhteisistä säännöistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 95/93 muuttamisesta

455

2010/C 212E/58

Jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välillä tehtävät kahdenväliset sopimukset, jotka koskevat tuomioita ja oikeuden päätöksiä avioliittoa, vanhempainvastuuta ja elatusvelvollisuutta koskevissa asioissa *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 7. toukokuuta 2009 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi menettelyn vahvistamisesta kahdenvälisten alakohtaisten sopimusten neuvottelemiseksi ja tekemiseksi jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välillä, kun sopimukset koskevat tuomioistuimen toimivaltaa ja tuomioiden ja oikeuden päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa avioliittoa, vanhempainvastuuta ja elatusvelvollisuutta koskevissa asioissa sekä elatusvelvollisuutta koskevissa asioissa sovellettavaa lakia (KOM(2008)0894 – C6-0035/2009 – 2008/0266(CNS))

456


Käytettyjen merkkien selitykset

*

Kuulemismenettely

** I

Yhteistoimintamenettely: ensimmäinen käsittely

** II

Yhteistoimintamenettely: toinen käsittely

***

Hyväksyntämenettely

*** I

Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely

*** II

Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely

*** III

Yhteispäätösmenettely: kolmas käsittely

(Menettely määräytyy komission ehdottaman oikeusperustan mukaan.)

Poliittiset tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▐ .

Yksiköiden tekemät korjaukset ja tekniset mukautukset: uusi tai muutettu teksti merkitään kursiivilla, poistot symbolilla ║.

FI

 

Top