Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:024:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 24, 30. tammikuuta 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

doi:10.3000/17252490.C_2010.024.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 24

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

53. vuosikerta
30. tammikuu 2010


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN JA LAITOSTEN TIEDOTTEET

 

Unionin tuomioistuin

2010/C 024/01

Tuomioistuimen viimeisin julkaisu Euroopan unionin virallinen lehtiEUVL C 11, 16.1.2010

1


 

V   Lausunnot

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin tuomioistuin

2010/C 024/02

Yhdistetyt asiat C-399/06 P ja C-403/06 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 3.12.2009 — Faraj Hassan v. Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan komissio (C-399/06 P) sekä Chafiq Ayadi v. Euroopan unionin neuvosto (C-403/06 P) (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka (YUTP) — Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvat rajoittavat toimenpiteet — Asetus (EY) N:o 881/2002 — Henkilön varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen sen johdosta, että hänet on sisällytetty Yhdistyneiden Kansakuntien toimielimen laatimaan luetteloon — Pakotekomitea — Sisällyttäminen tämän jälkeen asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä I olevaan luetteloon — Kumoamiskanne — Perusoikeudet — Omaisuudensuoja, oikeus tulla kuulluksi ja oikeus tehokkaaseen tuomioistuinvalvontaan)

2

2010/C 024/03

Asia C-118/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 19.11.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Suomen tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — EY 307 artiklan toinen kohta — Sellaisten toimien antamatta jättäminen, jotka ovat aiheellisia ristiriitojen poistamiseksi EY:n perustamissopimuksen ja niiden kahdenvälisten sopimusten väliltä, jotka jäsenvaltio on tehnyt kolmansien valtioiden kanssa ennen liittymistään Euroopan unioniin — Kahdenväliset investointisopimukset, jotka Suomen tasavalta on tehnyt Venäjän federaation, Valko-Venäjän tasavallan, Kiinan kansantasavallan, Malesian, Sri Lankan demokraattisen sosialistisen tasavallan ja Uzbekistanin tasavallan kanssa)

3

2010/C 024/04

Asia C-301/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 6.10.2009 (Oberster Gerichtshofin (Itävalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — PAGO International GmbH v. Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH (Tavaramerkit — Asetuksen (EY) N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan c alakohta — Yhteisössä laajalti tunnettu tavaramerkki — Laajan tunnettuuden maantieteellinen ulottuvuus)

3

2010/C 024/05

Asia C-390/07: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 10.12.2009 — Euroopan komissio v. Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Ympäristö — Direktiivi 91/271/ETY — Yhdyskuntajätevesien käsittely — 3 artiklan 1 ja 2 kohta, 5 artiklan 1–3 kohta ja 5 kohta sekä liitteet I ja II — Haavoittumiselle alttiiden alueiden määrittämisen laiminlyönti — Rehevöitymisen käsite — Perusteet — Näyttötaakka — Näyttöä koskevien seikkojen tarkastelun kannalta relevantti ajankohta — Keräilyvelvoitteiden täytäntöönpano — Päästöjen tehokkaampi käsittely haavoittumiselle alttiilla alueilla)

4

2010/C 024/06

Yhdistetyt asiat C-402/07 ja C-432/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 19.11.2009 (Bundesgerichtshofin ja Handelsgericht Wienin (Itävalta ja Saksa) esittämät ennakkoratkaisupyynnöt) — Christopher Sturgeon, Gabriel Sturgeon ja Alana Sturgeon (C-402/07) sekä Stefan Böck ja Cornelia Lepuschitz (C-432/07) v. Condor Flugdienst GmbH (C-402/07) ja Air France SA (C-432/07) (Lentoliikenne — Asetus (EY) N:o 261/2004 — 2 artiklan l alakohta sekä 5, 6 ja 7 artikla — Lennon viivästymisen ja peruuttamisen käsitteet — Oikeus korvaukseen viivästymisen johdosta — Poikkeuksellisten olosuhteiden käsite)

4

2010/C 024/07

Asia C-540/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 19.11.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Italian tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Pääomien vapaa liikkuvuus — EY 56 artikla — ETA-sopimuksen 31 ja 40 artikla — Välitön verotus — Ulkomaille maksettavista osingoista pidätettävä lähdevero — Lähdeveron hyvittäminen osingonsaajan kotipaikassa kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskevan sopimuksen mukaisesti)

5

2010/C 024/08

Asia C-89/08 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 2.12.2009 — Euroopan komissio v. Irlanti, Ranskan tasavalta, Italian tasavalta, Eurallumina SpA ja Aughinish Alumina Ltd (Muutoksenhaku — Valtiontuki — Kivennäisöljyjen vapauttaminen valmisteverosta — Asetus (EY) N:o 659/1999 — 1 artiklan b alakohdan v alakohta — Perustelujen puuttuminen — Tuomioistuimen velvollisuudet — Oikeusjärjestyksen perusteisiin kuuluva peruste, jonka yhteisöjen tuomioistuimet ottavat huomioon omasta aloitteestaan — Kontradiktorisen periaatteen loukkaaminen — Perusteluvelvollisuuden laajuus)

6

2010/C 024/09

Asia C-169/08: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 17.11.2009 (Corte costituzionalen (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Presidente del Consiglio dei Ministri v. Regione autonoma della Sardegna (Palvelujen tarjoamisen vapaus — EY 49 artikla — Valtiontuet — EY 87 artikla — Alueellinen lainsäädäntö, jolla otetaan käyttöön matkailutarkoituksessa tapahtuvia yksityiseen matkustajaliikenteeseen tarkoitettujen ilma-alusten laskeutumisia ja huvialusten kiinnittymisiä koskeva vero, joka kannetaan toimintaansa näillä ilma- ja huvialuksilla harjoittavista vain niihin, joiden verotuksellinen kotipaikka on kyseisen alueen ulkopuolella)

6

2010/C 024/10

Asia C-205/08: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 10.12.2009 (Umweltsenatin (Itävalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Umweltanwalt von Kärnten v. Kärntner Landesregierung (Ennakkoratkaisupyyntö — EY 234 artikla — Kansallisen tuomioistuimen käsite — Tutkittavaksi ottaminen — Direktiivi 85/337/ETY — Ympäristövaikutusten arviointi — Maanpäällisten voimajohtojen rakentaminen — Yli 15 km:n mittainen pituus — Rajat ylittävä rakentaminen — Rajat ylittävä johto — Raja-arvon ylittävä kokonaispituus — Johto, joka olennaisilta osin sijaitsee naapurina olevan jäsenvaltion alueella — Johdon kotimaan osa on raja-arvoa lyhyempi)

7

2010/C 024/11

Asia C-260/08: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 10.12.2009 (Bundesfinanzhofin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Bundesfinanzdirektion West v. Heko Industrieerzeugnisse GmbH (Yhteisön tullikoodeksi — 24 artikla — Tavaroiden muu kuin etuuskohteluun oikeuttava alkuperä — Käsite ”merkittävä valmistus tai käsittely” — Tariffinimikkeen muuttumiseen perustuva kriteeri — Teräsvaijerit, jotka on valmistettu Pohjois-Koreassa Kiinasta peräisin olevista teräslangoista)

8

2010/C 024/12

Asia C-288/08: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 19.11.2009 (Svea Hovrättin (Ruotsi) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Kemikalieinspektionen v. Nordiska Dental AB (Ennakkoratkaisupyyntö — Direktiivi 93/42/ETY — Lääkinnälliset laitteet — Elohopeaa sisältävän, hammaslääkintäkäyttöön tarkoitetun amalgaamin, joka on varustettu CE-vaatimustenmukaisuusmerkinnällä, vientikielto — Terveyden ja ympäristön suojelu)

8

2010/C 024/13

Asia C-299/08: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 10.12.2009 — Euroopan komissio v. Ranskan tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 2004/18/EY — Julkisia hankintoja koskevat sopimuksentekomenettelyt — Kansallinen säännöstö, jossa säädetään yhdestä menettelystä tarpeiden määrittämistä koskevan sopimuksen ja sitä seuraavan täytäntöönpanosopimuksen tekemiseksi — Yhteensoveltuvuus direktiivin 2004/18/EY kanssa)

9

2010/C 024/14

Asia C-314/08: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 19.11.2009 (Wojewódzki Sąd Administracyjnyn (Puola) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Krzysztof Filipiak v. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (Tuloverolainsäädäntö — Oikeus vähentää veron laskentaperustasta sosiaalivakuutusmaksut — Oikeus veronalennukseen maksettujen sairausvakuutusmaksujen perusteella — Näiden oikeuksien epääminen, jos vakuutusmaksut on maksettu muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa verotus tapahtuu — Yhteensoveltuvuus EY 43 ja EY 49 artiklan kanssa — Kansallisen perustuslakituomioistuimen tuomio — Kansallisten säännösten perustuslainvastaisuus — Näiden säännösten sitovan vaikutuksen päättymisen ajallinen lykkääminen — Yhteisön oikeuden ensisijaisuus — Merkitys ennakkoratkaisua pyytäneelle tuomioistuimelle)

9

2010/C 024/15

Asia C-323/08: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 10.12.2009 (Tribunal Superior de Justicia de Madridin (Espanja) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Ovidio Rodríguez Mayor, Pilar Pérez Boto, Pedro Gallego Morzillo, Alfonso Francisco Pérez, Juan Marcelino Gabaldón Morales, Marta María Maestro Campo ja Bartolomé Valera Huete v. Succession vacante de Rafael de las Heras Dávila ja Sagrario de las Heras Dávila (Ennakkoratkaisumenettely — Työntekijöiden suojelu — Joukkovähentämiset — Direktiivi 98/59/EY — Työnantajan kuolemasta johtuva työsopimuksen päättyminen)

10

2010/C 024/16

Asia C-345/08: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 10.12.2009 (Verwaltungsgericht Schwerinin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Krzysztof Pesla v. Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern (Työntekijöiden vapaa liikkuvuus — EY 39 artikla — Kieltäytyminen antamasta oikeutta osallistua säänneltyjä lakimiesammatteja varten järjestettävään lakimiesharjoitteluun — Hakija, joka on hankkinut oikeustieteellisen tutkintotodistuksensa toisessa jäsenvaltiossa — Hankittujen tietojen vastaavuuden tutkintaperusteet)

10

2010/C 024/17

Asia C-358/08: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 2.12.2009 (House of Lordsin (Yhdistynyt kuningaskunta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Aventis Pasteur SA v. OB (Direktiivi 85/374/ETY — Tuotevastuu — Direktiivin 3 ja 11 artikla — Valmistajan määrittäminen virheellisesti — Tuomioistuinmenettely — Pyyntö alkuperäisen vastaajan korvaamisesta valmistajalla — Vanhentumisajan päättyminen)

11

2010/C 024/18

Asia C-363/08: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 26.11.2009 (Verwaltungsgerichtshofin (Itävalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Romana Slanina v. Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Wien (Siirtotyöläisten sosiaaliturva — Perheavustukset — Epääminen — Jäsenvaltion kansalainen, joka on asettunut asumaan toiseen jäsenvaltioon lapsensa kanssa, jonka isä työskentelee ensin mainitun jäsenvaltion alueella)

12

2010/C 024/19

Asia C-433/08: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 3.12.2009 (Bundesfinanzhofin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Yaesu Europe BV v. Bundeszentralamt für Steuern (Kahdeksas arvonlisäverodirektiivi — Maan alueelle sijoittautumattomille verovelvollisille suoritettavaa arvonlisäveron palautusta koskevat yksityiskohtaiset säännöt — Liite A — Palautushakemus — Mainitussa hakemuksessa oleva käsite ”allekirjoitus” — Kansallinen lainsäädäntö, jossa vaaditaan verovelvollisen tai hänen laillisen edustajansa omakätinen allekirjoitus ja suljetaan pois valtuutetun edustajan allekirjoitus)

12

2010/C 024/20

Asia C-460/08: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 10.12.2009 — Euroopan komissio v. Helleenien tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — EY 39 artikla — Julkishallinnon toimet — Alusten kapteenit ja yliperämiehet — Julkisten valtaoikeuksien antaminen alukselle — Vaatimus sen jäsenvaltion, jonka lipun alla alus purjehtii, kansalaisuudesta)

13

2010/C 024/21

Asia C-461/08: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 19.11.2009 (Hoge Raad der Nederlandenin (Alankomaat) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Don Bosco Onroerend Goed BV v. Staatssecretaris van Financiën (Kuudes arvonlisäverodirektiivi — 13 artiklan B kohdan g alakohdan ja 4 artiklan 3 kohdan a alakohdan tulkinta — Sellaisen maa-alueen luovutus, jolla sijaitsee osittain purettu rakennus, jonka tilalle on tarkoitus rakentaa uusi rakennus — Vapauttaminen arvonlisäverosta)

13

2010/C 024/22

Asia C-475/08: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 3.12.2009 — Euroopan komissio v. Belgian kuningaskunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 2003/55/EY — Maakaasun sisämarkkinat — Verkonhaltijoiden lopullinen nimeäminen — Päätös myöntää merkittävien uusien kaasuinfrastruktuurien osalta vapautus tämän direktiivin tiettyjen säännösten soveltamisesta — Julkaisemis-, kuulemis- ja tiedoksiantovelvollisuus)

14

2010/C 024/23

Asia C-476/08 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 3.12.2009 — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE v. Euroopan komissio (Valitus — Asetukset (EY, Euratom) N:o 1605/2002 ja N:o 2342/2002 — Yhteisöjen toimielinten omaan lukuunsa tekemät julkisia hankintoja koskevat sopimukset — Arviointikomitean kertomuksessa oleva virhe — Velvollisuus perustella tarjoajan tarjouksen hylkääminen)

14

2010/C 024/24

Asia C-13/09: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 26.11.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Italian tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 2006/86/EY — Jäljitettävyysvaatimukset — Vakavien vaaratilanteiden ja haittavaikutusten ilmoittaminen — ihmiskudosten ja -solujen koodaukseen, käsittelyyn, säilömiseen, säilytykseen ja jakeluun liittyvät tekniset vaatimukset — Direktiivin määräajassa tapahtuvan täytäntöönpanon laiminlyönti)

15

2010/C 024/25

Asia C-187/09: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 10.12.2009 — Euroopan komissio v. Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 2006/40/EY — Moottoriajoneuvojen ilmastointi — Puutteellinen täytäntöönpano)

15

2010/C 024/26

Asia C-202/09: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 26.11.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Irlanti (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 2006/24/EY — Sähköinen viestintä — Yksityisyyden suoja — Sähköisten viestintäpalvelujen yhteydessä tuotettavien tai käsiteltävien tietojen säilyttäminen — Direktiivin määräajassa tapahtuvan täytäntöönpanon laiminlyönti)

16

2010/C 024/27

Asia C-211/09: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 26.11.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Helleenien tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 2006/24/EY — Sähköinen viestintä — Direktiivin määräajassa tapahtuvan täytäntöönpanon laiminlyönti)

16

2010/C 024/28

Asia C-357/09 PPU: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 30.11.2009 (Administrativen sad Sofia-gradin (Bulgaria) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Said Shamilovich Kadzoev (Huchbarov) (Viisumi-, turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikka sekä muu henkilöiden vapaaseen liikkuvuuteen liittyvä politiikka — Direktiivi 2008/115/EY — Laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttaminen — 15 artiklan 4–6 kohta — Säilöönoton kesto — Sen ajan huomioon ottaminen, jona maastapoistamispäätöksen täytäntöönpanoa on lykätty — ”Kohtuullista mahdollisuutta maastapoistamisen toteuttamiseen” koskeva käsite)

17

2010/C 024/29

Asia C-78/09 P: Yhteisöjen tuomioistuimen määräys (kahdeksas jaosto) 24.9.2009 — Compagnie des bateaux mouches SA v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) ja Jean-Noël Castanet (Muutoksenhaku — Yhteisön tavaramerkki — Sanamerkki BATEAUX MOUCHES — Rekisteröinnin esteet — Erottamiskyvyn puuttuminen)

18

2010/C 024/30

Asia C-278/09: Yhteisöjen tuomioistuimen määräys (kahdeksas jaosto) 20.11.2009 (Tribunal de grande instance de Paris’n (Ranska) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Olivier Martinez ja Robert Martinez v. Société MGN LIMITED (Asetus (EY) N:o 44/2001 — Tuomioistuimen toimivalta siviili- ja kauppaoikeuden alalla — Tuomioistuin, jolla ei ole EY 68 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua toimivaltaa pyytää yhteisöjen tuomioistuimelta ennakkoratkaisua — Yhteisöjen tuomioistuimen toimivallan puuttuminen)

18

2010/C 024/31

Asia C-399/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Nejvyšší správní soud (Tšekin tasavalta) on esittänyt 16.10.2009 — Marie Landtová v. Česká správa sociálního zabezpečení

19

2010/C 024/32

Asia C-402/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunalul Sibiu (Romania) on esittänyt 16.10.2009 — Ioan Tatu v. Statul român prin Ministerul Finanțelor și Economiei, Direcția Generală a Finanțelor Publice Sibiu, Administrația Finanțelor Publice Sibiu, Administrația Fondului pentru Mediu ja Ministerul Mediului

19

2010/C 024/33

Asia C-410/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Najwyższy (Puolan tasavalta) on esittänyt 28.10.2009 — Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. v. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

19

2010/C 024/34

Asia C-421/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Itävalta) on esittänyt 28.10.2009 — Humanplasma GmbH v. Itävallan tasavalta

20

2010/C 024/35

Asia C-422/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Symvoulio tis Epikrateias (Kreikka) on esittänyt 28.10.2009 — Vasiliki Stylianou Vandorou v. Ypourgos Ethnikis Paideias kai Thriskevmaton

20

2010/C 024/36

Asia C-423/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hoge Raad der Nederlanden on esittänyt 29.10.2009 — Staatssecretaris van Financiën v. X

21

2010/C 024/37

Asia C-424/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Symvoulio tis Epikrateias (Kreikka) on esittänyt 28.10.2009 — Christina Ioanni Toki v. Ypourgos Ethnikis Paideias kai Thriskevmaton

21

2010/C 024/38

Asia C-425/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Symvoulio tis Epikrateias (Kreikka) on esittänyt 28.10.2009 — Vasileios Alexandrou Giankoulis v. Ypourgos Ethnikis Paideias kai Thriskevmaton

21

2010/C 024/39

Asia C-426/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Symvoulio tis Epikrateias (Kreikka) on esittänyt 28.10.2009 — Ioannis Georgiou Askoksilakis v. Ypourgos Ethnikis Paideias kai Thriskevmaton

22

2010/C 024/40

Asia C-428/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d’État (Ranska) on esittänyt 29.10.2009 — Union Syndicale ”Solidaires Isère” v. Premier ministre, Ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ja Ministre de la santé et des sports

22

2010/C 024/41

Asia C-429/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgericht Halle (Saksa) on esittänyt 30.10.2009 — Günter Fuß v. Stadt Halle (Saale)

23

2010/C 024/42

Asia C-430/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hoge Raad der Nederlanden on esittänyt 2.11.2009 — Euro Tyre Holding BV v. Staatssecretaris van Financiën

23

2010/C 024/43

Asia C-431/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hof van beroep te Brussel (Belgia) on esittänyt 2.11.2009 — Airfield NV ja Canal Digitaal BV v. Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam)

24

2010/C 024/44

Asia C-432/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hof van beroep te Brussel (Belgia) on esittänyt 2.11.2009 — Airfield NV v. Agicoa Belgium BVBA

24

2010/C 024/45

Asia C-433/09: Kanne 4.11.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Itävallan tasavalta

25

2010/C 024/46

Asia C-435/09: Kanne 4.11.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Belgian kuningaskunta

25

2010/C 024/47

Asia C-436/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesverwaltungsgericht (Saksa) on esittänyt 9.11.2009 — Attila Belkiran v. Oberbürgermeister der Stadt Krefeld — Muu osapuoli: Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

26

2010/C 024/48

Asia C-437/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal de grande instance de Périgueux (Ranska) on esittänyt 9.11.2009 — AG2R Prévoyance v. Beaudout Père et Fils SARL

26

2010/C 024/49

Asia C-439/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour d’appel de Paris (Ranska) on esittänyt 10.11.2009 — Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS v. Président de l’Autorité de la Concurrence ja Ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi

27

2010/C 024/50

Asia C-441/09: Kanne 11.11.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Itävallan tasavalta

27

2010/C 024/51

Asia C-442/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Saksa) on esittänyt 13.11.2009 — Karl Heinz Bablok, Stefan Egeter, Josef Stegmeier, Karlhans Müller ja Barbara Klimesch v. Freistaat Bayern — Muut osapuolet: Monsanto Technology Llc., Monsanto Agrar Deutschland GmbH ja Monsanto Europe S.A./N.V.

28

2010/C 024/52

Asia C-444/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado Contencioso Administrativo no 3 de La Coruña (Espanja) on esittänyt 16.11.2009 — Rosa María Gavieiro Gavieiro v. Consejería de Educación de la Junta de Galicia

28

2010/C 024/53

Asia C-445/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka College van Beroep voor het bedrijfsleven on esittänyt 16.11.2009 — 1. IMC Securities BV ja 2. Stichting Autoriteit Financiële Markten

29

2010/C 024/54

Asia C-446/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgia) on esittänyt 17.11.2009 — Koninklijke Philips Electronics NV v. Lucheng Meijing Industrial Company Ltd ym.

29

2010/C 024/55

Asia C-447/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesarbeitsgericht (Saksa) on esittänyt 18.11.2009 — Reinhard Prigge, Michael Fromm ja Volker Lambach v. Deutsche Lufthansa AG

29

2010/C 024/56

Asia C-448/09 P: Valitus, jonka Royal Appliance International GmbH on tehnyt 18.11.2009 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-446/07, Royal Appliance International GmbH v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit); muu osapuoli: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, 15.9.2009 antamasta tuomiosta

30

2010/C 024/57

Asia C-451/09 P: Valitus, jonka Pigasos Alieftiki Naftiki Etaireia on tehnyt 18.11.2009 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-162/07, Pigasos Alieftiki Naftiki Etaireia v. Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan yhteisöjen komissio, 16.9.2009 antamasta tuomiosta

31

2010/C 024/58

Asia C-452/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Corte di Appello di Firenze (Italia) on esittänyt 18.11.2009 — Tonina Enza Iaia, Andrea Moggio ja Ugo Vassalle v. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ministero dell’Economia e delle Finanze ja Università di Pisa

32

2010/C 024/59

Asia C-453/09: Kanne 19.11.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Saksan liittotasavalta

32

2010/C 024/60

Asia C-454/09: Kanne 19.11.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Italian tasavalta

33

2010/C 024/61

Asia C-455/09: Kanne 20.11.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Puolan tasavalta

33

2010/C 024/62

Asia C-456/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado Contencioso Administrativo no 3 de Pontevedra (Espanja) on esittänyt 23.11.2009 — Ana María Iglesias Torres v. Consejería de Educación de la Junta de Galicia

34

2010/C 024/63

Asia C-458/09 P: Valitus, jonka Italian tasavalta on tehnyt 20.11.2009 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (kolmas jaosto) asiassa T-211/05, Italian tasavalta v. Euroopan yhteisöjen komissio, 4.9.2009 antamasta tuomiosta

34

2010/C 024/64

Asia C-459/09 P: Valitus, jonka Dominio de la Vega, S.L. on tehnyt 24.11.2009 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-458/07, Dominio de la Vega, S.L. v. SMHV ja Ambrosio Velasco, S.A., 16.9.2009 antamasta tuomiosta

35

2010/C 024/65

Asia C-460/09 P: Valitus, jonka Inalca SpA — Industria Alimentari Carni ja Cremonini SpA ovat tehneet 20.11.2009 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-174/06, Inalca SpA v. Euroopan yhteisöjen komissio, 4.9.2009 antamasta määräyksestä

36

2010/C 024/66

Asia C-462/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittänyt 25.11.2009 — Stichting de Thuiskopie v. Mijndert van der Lee ym.

38

2010/C 024/67

Asia C-464/09 P: Valitus, jonka Holland Malt B.V. on tehnyt 25.11.2009 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (neljäs jaosto) asiassa T-369/06, Holland Malt B.V. v. Euroopan yhteisöjen komissio, 9.9.2009 antamasta tuomiosta

38

2010/C 024/68

Asia C-478/09: Kanne 25.11.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Helleenien tasavalta

39

2010/C 024/69

Asia C-479/09: Valitus, jonka Evets Corp. on tehnyt 26.11.2009 ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) yhdistetyissä asioissa T-20/08 ja T-21/08, Evets Corp. v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit), 23.9.2009 antamasta tuomiosta

39

2010/C 024/70

Asia C-480/09 P: Valitus, jonka AceaElectrabel Produzione SpA on tehnyt 26.11.2009 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa T-303/05, AceaElectrabel Produzione SpA v. komissio, 8.9.2009 antamasta tuomiosta

40

2010/C 024/71

Asia C-481/09: Kanne 27.11.2009 — Euroopan komissio v. Tšekin tasavalta

41

2010/C 024/72

Asia C-482/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 30.11.2009 — Budějovický Budvar, národní podnik v. Anheuser-Busch, Inc.

42

2010/C 024/73

Asia C-486/09: Kanne 30.11.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Italian tasavalta

42

2010/C 024/74

Asia C-491/09: Kanne 30.11.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Belgian kuningaskunta

43

2010/C 024/75

Asia C-492/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Commissione Tributaria Provinciale di Taranto (Italia) on esittänyt 30.11.2009 — Soc Agricola Esposito srl v. Agenzia Entrate — Ufficio Taranto 2

43

2010/C 024/76

Asia C-494/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria (Italia) on esittänyt 1.12.2009 — Bolton Alimentari SpA v. Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Alessandria

44

2010/C 024/77

Asia C-496/09: Kanne 2.12.2009 (faksi 30.11.2009) — komissio v. Italia

44

2010/C 024/78

Asia C-508/09: Kanne 8.12.2009 — Euroopan komissio v. Italian tasavalta

45

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2010/C 024/79

Yhdistetyt asiat T-427/04 ja T-17/05: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 30.11.2009 — Ranska ja France Télécom v. komissio (Valtiontuki — France Télécomin elinkeinoverotusta vuosina 1994–2002 koskeva järjestelmä — Päätös, jolla tuki todetaan yhteismarkkinoille soveltumattomaksi ja velvoitetaan takaisin maksettavaksi — Etu — Vanhentuminen — Luottamuksensuoja — Oikeusvarmuus — Olennaisten menettelymääräysten rikkominen — Kollegiaalisuus — Kolmansien puolustautumisoikeudet ja menettelylliset oikeudet)

46

2010/C 024/80

Asia T-1/07: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.12.2009 — Apache Footwear ja Apache II Footwear v. neuvosto (Polkumyynti — Kiinasta ja Vietnamista peräisin olevien sellaisten jalkineiden tuonti, joiden päälliset ovat nahkaa — Markkinataloudessa toimivan yrityksen asema — Yhteisön etu)

46

2010/C 024/81

Asia T-353/07: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 30.11.2009 — Esber v. SMHV — Coloris Global Coloring Concept (COLORIS) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin COLORIS rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi kansallinen sanamerkki COLORIS — Suhteellinen hylkäysperuste — Aikaisemman tavaramerkin tosiasiallinen käyttö — Asetuksen (EY) N:o 40/94 15 artiklan 2 kohdan a alakohta ja 43 artiklan 2 ja 3 kohta (joista on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 42 artiklan 2 ja 3 kohta))

47

2010/C 024/82

Asia T-434/07: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 2.12.2009 — Volvo Trademark v. SMHV — Grebenshikova (SOLVO) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin SOLVO rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisemmat yhteisön tavaramerkeiksi ja kansallisiksi tavaramerkeiksi rekisteröidyt sanamerkit ja kuviomerkit VOLVO — Suhteellinen hylkäysperuste — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 5 kohta (joista on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 5 kohta))

47

2010/C 024/83

Asia T-195/08: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 10.12.2009 — Antwerpse Bouwwerken v. komissio (Julkiset hankinnat — Yhteisön tarjouspyyntömenettely — Vertailumateriaalien tuotantohallin rakentaminen — Ehdokkaan tarjouksen hylkääminen — Kumoamiskanne — Oikeussuojan tarve — Tutkittavaksi ottaminen — Tarjouseritelmässä määrätyn edellytyksen tulkinta — Tarjouksen tarjouseritelmässä määrättyjen edellytysten mukaisuus — Tarjouksia koskevien täsmennysten pyytämistä koskevan toimivallan käyttäminen — Vahingonkorvauskanne)

48

2010/C 024/84

Asia T-223/08: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 3.12.2009 — Iranian Tobacco v. SMHV — AD Bulgartabac (Bahman) (Yhteisön tavaramerkki — Menettämismenettely — Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki Bahman — Ei vaadita oikeussuojan tarvetta — Asetuksen (EY) N:o 40/94 55 artiklan 1 kohdan a alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 56 artiklan 1 kohdan a alakohta)

48

2010/C 024/85

Asia T-245/08: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 3.12.2009 — Iranian Tobacco v. SMHV — AD Bulgartabac (TIR 20 FILTER CIGARETTES) (Yhteisön tavaramerkki — Tavaramerkin menettämistä koskeva menettely — Yhteisön kuviomerkki TIR 20 FILTER CIGARETTES — Oikeussuojan tarvetta koskevan vaatimuksen puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 40/94 55 artiklan 1 kohdan a alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 56 artiklan 1 kohdan a alakohta))

49

2010/C 024/86

Asia T-377/08 P: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.12.2009 — komissio v. Birkhoff (Muutoksenhaku — Henkilöstö — Virkamiehet — Sosiaaliturva — Sairausvakuutus — Sairauskulujen korvaaminen — Pyörätuolin hankintakulujen korvaamiseksi annettavan ennakkoluvan epäämistä koskevan päätöksen kumoaminen ensimmäisessä oikeusasteessa — Selvitysaineiston vääristäminen)

49

2010/C 024/87

Asia T-484/08: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.12.2009 — Longevity Health Products v. SMHV — Merck (Kids Vits) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin Kids Vits rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteisön sanamerkki VITS4KIDS — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

50

2010/C 024/88

Asia T-486/08: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.12.2009 — Earle Beauty v. SMHV (SUPERSKIN) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus sanamerkin SUPERSKIN rekisteröimiseksi — Ehdoton hylkäysperuste — Kuvailevuus — Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta))

50

2010/C 024/89

Asia T-27/09: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 10.12.2009 — Stella Kunststofftechnik v. SMHV — Stella Pack (Stella) (Yhteisön tavaramerkki — Menettämismenettely — Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki Stella — Mainitun tavaramerkin perusteella aiemmin aloitettu väitemenettely — Tutkittavaksi ottaminen — Asetuksen (EY) N:o 40/94 50 artiklan 1 kohta ja 55 artiklan 1 kohta (joista on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohta ja 56 artiklan 1 kohta)

51

2010/C 024/90

Asia T-41/07: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 20.11.2009 — IPK International — World Tourism Marketing Consultants v. komissio (Ecodata-hanke — Komission päätös, jolla valmistellaan aikaisempaan päätökseen perustuvan saatavan pakkoperintää — Oikeudenkäyntiasia on menettänyt merkityksensä — Lausunnon antamisen raukeaminen)

51

2010/C 024/91

Asia T-94/07: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 19.11.2009 — EREF v. komissio (Kumoamiskanne — Sellainen asianajaja edustajana, joka ei ole kolmas osapuoli — Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

52

2010/C 024/92

Asia T-40/08: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 19.11.2009 — EREF v. komissio (Kumoamiskanne — Sellainen asianajaja edustajana, joka ei ole kolmas osapuoli — Tutkimatta jättäminen)

52

2010/C 024/93

Asia T-228/08: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 24.11.2009 — Szomborg v. komissio (Laiminlyöntikanne — Komissio ei ole esittänyt tieteellistä arviointia säädetyssä määräajassa — Toimi, joka ei voi olla kanteen kohteena — Toimi ei koske henkilöä erikseen — Tutkimatta jättäminen)

52

2010/C 024/94

Yhdistetyt asiat T-313/08–T-318/08 ja T-320/08–T-328/08: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 30.11.2009 — Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore ym. v. komissio (Kumoamiskanne — Asetus (EY) N:o 530/2008 — Tonnikalan elvytystoimenpiteet — Suurimpien sallittujen saaliiden (TAC) vahvistaminen vuodeksi 2008 — Yleisesti sovellettava säädös — Toimi ei koske kantajaa erikseen — Tutkimatta jättäminen)

53

2010/C 024/95

Asia T-53/09: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 1.12.2009 — Cafea v. SMHV — Christian (BEST FARM) (Yhteisön tavaramerkki — Väite — Väitteen peruuttaminen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

53

2010/C 024/96

Asia T-87/09: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 25.11.2009 — Andersen v. komissio (Valtiontuet — Danske Statsbanerin hyväksi suoritetut toimet — Julkisen palvelun velvoitteet — Päätös aloittaa EY 88 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu menettely — Tutkimatta jättäminen)

54

2010/C 024/97

Asia T-445/09: Kanne 4.11.2009 — Centre national de la recherche scientifique v. komissio

54

2010/C 024/98

Asia T-447/09: Kanne 6.11.2009 — Centre national de la recherche scientifique v. komissio

55

2010/C 024/99

Asia T-448/09: Kanne 4.11.2009 — Centre National de la recherche scientifique v. komissio

55

2010/C 024/00

Asia T-449/09: Kanne 6.11.2009 — Centre national de la recherche scientifique v. komissio

56

2010/C 024/01

Asia T-451/09: Kanne 9.11.2009 — Wind v. SMHV — Sanyang Industry (Wind)

56

2010/C 024/02

Asia T-455/09: Kanne 7.11.2009 — Jiménez Sarmiento v. SMHV — Robin ym. (Q)

57

2010/C 024/03

Asia T-460/09: Kanne 16.11.2009 — CheapFlights International v. SMHV — Cheapflights (Cheapflights)

58

2010/C 024/04

Asia T-461/09: Kanne 16.11.2009 — CheapFlights International v. SMHV — Cheapflights (Cheapflights)

58

2010/C 024/05

Asia T-465/09: Kanne 19.11.2009 — Jurašinović v. neuvosto

59

2010/C 024/06

Asia T-466/09: Kanne 23.11.2009 — Comercial Losan v. SMHV — McDonald’s International Property (Mc. Baby)

60

2010/C 024/07

Asia T-467/09: Kanne 19.11.2009 — Stelzer v. komissio

60

2010/C 024/08

Asia T-468/09: Kanne 24.11.2009 — JSK International Architekten und Ingenieure v. EKP

61

2010/C 024/09

Asia T-469/09: Kanne 23.11.2009 — Helleenien tasavalta v. komissio

62

2010/C 024/10

Asia T-470/09: Kanne 30.11.2009 — medi v. SMHV (medi)

62

2010/C 024/11

Asia T-471/09: Kanne 27.11.2009 — Oetker Nahrungsmittel v. SMHV — Bonfait (Buonfatti)

63

2010/C 024/12

Asia T-472/09: Kanne 30.11.2009 — SP v. komissio

63

2010/C 024/13

Asia T-473/09: Kanne 26.11.2009 — Matkompaniet v. SMHV — DF World of Spices (KATOZ)

64

2010/C 024/14

Asia T-475/09: Kanne 30.11.2009 — ATB Norte v. SMHV — Bricocenter Italia (BRICO CENTER)

65

2010/C 024/15

Asia T-476/09: Kanne 30.11.2009 — ATB Norte v. SMHV

65

2010/C 024/16

Asia T-477/09: Kanne 30.11.2009 — ATB Norte v. SMHV — Bricocenter Italia (BRICO CENTER)

66

2010/C 024/17

Asia T-478/09: Kanne 30.11.2009 — ATB Norte v. SMHV — Bricocenter Italia (BRICO CENTER)

66

2010/C 024/18

Asia T-479/09: Kanne 30.11.2009 — ATB Norte v. SMHV — Bricocenter Italia (BRICO CENTER Garden)

67

2010/C 024/19

Asia T-480/09: Kanne 30.11.2009 — ATB Norte v. SMHV — Bricocenter Italia (BRICOCENTER)

67

2010/C 024/20

Asia T-481/09: Kanne 30.11.2009 — ATB Norte v. SMHV — Bricocenter Italia (maxi BRICOCENTER)

68

2010/C 024/21

Asia T-482/09: Kanne 30.11.2009 — ATB Norte v. SMHV — Bricocenter Italia (BRICO CENTER Città)

68

2010/C 024/22

Asia T-483/09: Kanne 30.11.2009 — ATB Norte v. SMHV — Bricocenter Italia (Affiliato BRICO CENTER)

69

2010/C 024/23

Asia T-121/06: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 27.11.2009 — Sellafield v. komissio

69

2010/C 024/24

Asia T-337/09: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 23.11.2009 — Brilliant Hotelsoftware v. SMHV (BRILLIANT)

69

2010/C 024/25

Yhdistetyt asiat T-415/07 ja T-416/07: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 30.11.2009 — RedEnvelope v. SMHV — Red Letter Days (redENVELOPE)

69

 

Virkamiestuomioistuin

2010/C 024/26

Asia F-47/07: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 10.9.2009 — Behmer v. parlamentti (Ylennys — Vuoden 2005 ylennyskierros — Ylennyspolitiikasta ja urasuunnittelusta tehty päätös — Euroopan parlamentin ylennyspisteiden myöntämismenettely — Tähän menettelyyn sovellettavien ohjeiden lainvastaisuus — Henkilöstösääntökomitean kuuleminen — Ansioiden vertailu — Henkilöstön edustajien syrjintä)

70

2010/C 024/27

Yhdistetyt asiat F-69/07 ja F-60/08: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 29.9.2009 — O v. komissio (Henkilöstö — Sopimussuhteiset toimihenkilöt — Muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 88 artikla — Työpaikan pysyvyys — Muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 100 artikla — Lääketieteellinen varauma — EY 39 artikla — Työntekijöiden vapaa liikkuvuus)

70

2010/C 024/28

Asia F-83/07: Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 30.11.2009 — Zangerl-Posselt v. komissio (Henkilöstö — Avoin kilpailu — Käytännöllisiin ja suullisiin kokeisiin hyväksymättä jättäminen — Vaaditut tutkinnot — Korkea-asteen koulutuksen käsite — Ikäsyrjintä)

71

2010/C 024/29

Asia F-94/07: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 24.9.2009 — Rebizant, Vlandas ja Vocino v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Ylennys — Vuoden 2006 ylennyskierros — Korjauskerroin — Henkilöstösääntöjen 6 artiklan 2 kohta — Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII oleva 9 artikla — Ylennyskynnys)

71

2010/C 024/30

Asia F-102/07: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 29.9.2009 — Kerstens v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Ylennys — Vuosien 2004, 2005 ja 2006 ylennyskierrokset — Etusijapisteiden myöntäminen — Pääjohtajien myöntämät etusijapisteet — Tunnustuksena toimielimen edun mukaisesti suoritetusta työstä myönnetyt etusijapisteet — Syrjintäkiellon periaate — Perusteluvelvollisuus)

72

2010/C 024/31

Asia F-114/07: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 29.9.2009 — Wenning v. Europol (Henkilöstö — Europolin henkilöstö — Europolin toimihenkilösopimuksen uusiminen — Europolin henkilöstösääntöjen 6 artikla — Arviointikertomus)

72

2010/C 024/32

Asia F-124/07: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 10.9.2009 — Behmer v. parlamentti (Ylennys — Vuoden 2006 ylennyskierros — Ansioiden vertailu)

72

2010/C 024/33

Asia F-125/07: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 29.9.2009 — Hau v. parlamentti (Henkilöstö — Virkamiehet — Ylennys — Vuoden 2006 ylennyskierros — Merkitsemättä jättäminen ylennettyjen virkamiesten luetteloon — Ansioiden vertailu — Viitekynnys — Sen huomiotta jättäminen, että henkilö on ylittänyt ylentämiskynnyksen)

73

2010/C 024/34

Asia F-130/07: Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 16.9.2009 — Vinci v. Euroopan keskuspankki (Henkilöstö — EKP:n henkilökunta — Lääketieteellisten tietojen väitetty lainvastainen käsittely — Pakollinen lääkärintarkastus)

73

2010/C 024/35

Yhdistetyt asiat F-20/08, F-34/08 ja F-75/08: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 29.9.2009 — Aparicio, Simon ym. v. komissio (Henkilöstö — Sopimussuhteiset toimihenkilöt — Palvelukseen ottaminen — Valintamenettely CAST 27/Relex — Jättäminen merkitsemättä tietokantaan — Kysymysten neutralisointi — Kielellistä ja luvullista päättelyä koskeva testi — Yhdenvertainen kohtelu)

73

2010/C 024/36

Asia F-55/08: Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 30.11.2009 — De Nicola v. Euroopan investointipankki (Virkamiehet — Euroopan investointipankin henkilöstö — Arviointi — Ylennys — Sairausvakuutus — Sairauskulujen korvaaminen — Henkinen ahdistelu — Huolenpitovelvollisuus — Vahingonkorvauskanne — Tuomioistuimen toimivalta — Tutkittavaksi ottaminen)

74

2010/C 024/37

Asia F-71/08: Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 19.11.2009 — N v. parlamentti (Henkilöstö — Virkamiehet — Arviointi — Arviointikertomus — Tavoitteiden vahvistaminen — Ilmeinen arviointivirhe — Tutkittavaksi ottaminen — Toimi, joka ei ole virkamiehelle vastainen)

74

2010/C 024/38

Asia F-80/08: Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 30.11.2009 — Wenig v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Kurinpitomenettely — Virkamiehen pidättäminen tehtävistä — Palkanpidätys — Vakavaa tehtävien laiminlyöntiä koskeva väite — Puolustautumisoikeudet — Toimivalta — Toimivallan siirtoa ei ole julkistettu — Riidanalaisen toimen tekijän toimivallan puuttuminen)

75

2010/C 024/39

Asia F-86/08: Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 30.11.2009 — Voslamber v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Sosiaaliturva — Yhteinen sairausvakuutusjärjestelmä — Entisen virkamiehen puoliso — Sidottu toimivalta — Sairausvakuutusjärjestelmästä annettujen määräysten 13 artikla)

75

2010/C 024/40

Asia F-93/08: Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 10.11.2009 — N v. Euroopan parlamentti (Henkilöstö — Virkamiehet — Arviointi — Arviointikertomus — Kumoamiskanne — Tutkittavaksi ottaminen — Perustelut — Ilmeinen arviointivirhe — Tavoitteiden määrittäminen)

76

2010/C 024/41

Asia F-99/08: Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 17.11.2009 — Di Prospero v. komissio (Henkilöstö — Avoin kilpailu — Petosten ennaltaehkäisyn ala — Kilpailuilmoitus EPSO/AD/116/08 ja EPSO/AD/117/08 — Hakijoiden ei ole mahdollista ilmoittautua useaan kilpailuun samanaikaisesti — Kantajan hakemuksen hylkääminen kilpailussa EPSO/AD/117/08)

76

2010/C 024/42

Asia F-1/09: Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 25.11.2009 — Putterie-De-Beukelaer v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Ylennys — Todistusmenettely — Kyvykkyyden arviointi)

76

2010/C 024/43

Asia F-3/09: Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 30.11.2009 — Ridolfi v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Kolmansissa maissa työskentelevät virkamiehet — Korotettu koulutuslisä — Asemapaikan siirto toimielimen toimipaikkaan — Uudelleen käyttäminen — Asemapaikan siirron tavanomainen kesto — Henkilöstösääntöjen liitteessä X oleva 3 ja 15 artikla)

77

2010/C 024/44

Asia F-16/09: Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 30.11.2009 — de Britto Patrício-Dias v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Arviointi — Urakehitystä koskeva arviointikertomus — Arviointikausi 2007 — Henkilöstösääntöjen 43 artiklan rikkominen — Perustelut — Ilmeinen arviointivirhe — Tehokkuuden arviointi osalla viiteajanjaksoa)

77

2010/C 024/45

Asia F-11/05 RENV: Virkamiestuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 18.11.2009 — Chassagne v. komissio (Henkilöstö — Asian palauttaminen virkamiestuomioistuimeen kumoamistuomion jälkeen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

77

2010/C 024/46

Asia F-70/07: Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 10.11.2009 — Marcuccio v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Vahingonkorvauskanne — Rinnakkaiseen oikeussuojakeinoon perustuva väite — Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

78

2010/C 024/47

Asia F-94/08: Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 29.10.2009 — Marcuccio v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Tuomion täytäntöönpano — Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen — Hallinnon aikomus tehdä pidätys virkamiehen työkyvyttömyyskorvauksesta — Henkilölle vastaisen toimen puuttuminen — Vahingonkorvauskanne — Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

78

2010/C 024/48

Asia F-5/09: Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 25.11.2009 — Soerensen Ferraresi v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Vahingonkorvauskanne — Tutkittavaksi ottaminen — Valitus — Henkilölle vastainen toimi)

78

2010/C 024/49

Asia F-17/09: Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 30.11.2009 — Meister v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (Henkilöstö — Virkamiehet — Kumoamiskanne — Huomautus aiemmin hankituista ylennyspisteistä — Kantajalle vastaisen toimen puuttuminen — Vahingonkorvauskanne — Vahinko, jonka määrää ei ole esitetty — Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

79

2010/C 024/50

Asia F-54/09: Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 30.11.2009 — Lebedef v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Vuosiloma — Tilapäinen ja puoliaikainen siirtäminen luottamusmiehen tehtäviin — Luvaton poissaolo — Vuosilomaoikeuden vähentäminen — Henkilöstösääntöjen 60 artikla — Selvästi perusteeton kanne)

79

2010/C 024/51

Asia F-64/09: Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 29.9.2009 — Labate v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Sosiaaliturva — Tapaturma- ja ammattitautivakuutus — Ammattitauti — Laiminlyöntikanne — Virkamiestuomioistuimen toimivallan puuttuminen — Asian siirtäminen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen)

79

2010/C 024/52

Asia F-83/09: Kanne 15.10.2009 — Kalmár v. Europol

80

2010/C 024/53

Asia F-87/09: Kanne 21.10.2009 — Dekker v. Europol

80

2010/C 024/54

Asia F-88/09: Kanne 23.10.2009 — Z v. yhteisöjen tuomioistuin

80

2010/C 024/55

Asia F-95/09: Kanne 13.11.2009 — Skareby v. komissio

81

2010/C 024/56

Asia F-97/09: Kanne 16.11.2009 — Taillard v. parlamentti

81

2010/C 024/57

Asia F-98/08: Kanne 20.11.2009 — Whitehead v. Euroopan keskuspankki

82

2010/C 024/58

Asia F-28/05: Virkamiestuomioistuimen määräys 17.9.2009 — Callewaert v. komissio

82

2010/C 024/59

Asia F-10/09: Virkamiestuomioistuimen määräys 30.11.2009 — Moschonaki v. Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (EUROFOUND)

82


FI

 

Top