EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:285:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 285, 08. marraskuuta 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 285

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

51. vuosikerta
8. marraskuuta 2008


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

 

Tuomioistuin

2008/C 285/01

Tuomioistuimen viimeisin julkaisu Euroopan unionin virallinen lehtiEUVL C 272, 25.10.2008

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Tuomioistuin

2008/C 285/02

Yhdistetyt asiat C-75/05 P ja C-80/05 P: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 11.9.2008 — Saksan liittotasavalta (C-75/05 P), Glunz AG ja OSB Deutschland GmbH (C-80/05 P) v. Kronofrance SA ja Euroopan yhteisöjen komissio (Muutoksenhaku — Valtiontuet — Vastustamatta jättämistä koskeva komission päätös — Kumoamiskanne — Tutkittavaksi ottaminen — Ne, joita asia koskee — Alueelliset tuet suurille hankkeille — Vuoden 1998 monialaiset puitteet)

2

2008/C 285/03

Yhdistetyt asiat C-402/05 P ja C-415/05 P: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 3.9.2008 — Yassin Abdullah Kadi ja Al Barakaat International Foundation v. Euroopan unionin neuvosto, Euroopan yhteisöjen komissio, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistynyt Kuningaskunta (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka (YUTP) — Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvat rajoittavat toimenpiteet — Yhdistyneet Kansakunnat — Turvallisuusneuvosto — Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan VII luvun nojalla hyväksytyt päätöslauselmat — Täytäntöönpano yhteisössä — Yhteinen kanta 2002/402/YUTP — Asetus N:o 881/2002 — Toimenpiteet, jotka koskevat henkilöitä ja yhteisöjä, jotka on sisällytetty Yhdistyneiden Kansakuntien toimielimen laatimaan luetteloon — Varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen — Turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1267 (1999) 6 kappaleessa tehdyllä päätöksellä perustettu turvallisuusneuvoston komitea (pakotekomitea) — Näiden henkilöiden ja yhteisöjen sisällyttäminen asetuksen N:o 881/2002 liitteeseen I — Kumoamiskanne — Yhteisön toimivalta — EY 60, EY 301 ja EY 308 artiklan yhdessä muodostama oikeusperusta — Perusoikeudet — Omistusoikeus, oikeus tulla kuulluksi ja oikeus tehokkaaseen tuomioistuinvalvontaan)

2

2008/C 285/04

Yhdistetyt asiat C-120/06 P ja C-121/06 P: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 9.9.2008 — Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio SpA (FIAMM), Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio Technologies Inc (FIAMM Technologies) ja Giorgio Fedon & Figli SpA, Fedon America, Inc., v. Euroopan unionin neuvosto, Euroopan yhteisöjen komissio ja Espanjan kuningaskunta (Muutoksenhaku — Maailman kauppajärjestön (WTO) riitojenratkaisuelimen suositukset ja päätökset — Riitojenratkaisuelimen toteamus siitä, että yhteisössä sovellettava banaanien tuontijärjestelmä on WTO:n sääntöjen vastainen — Amerikan yhdysvaltain toteuttamat vastatoimet sellaisen lisätullin muodossa, joka kannetaan eri jäsenvaltioista peräisin olevasta tiettyjen tuotteiden tuonnista — WTO:n sallimat vastatoimet — Yhteisö ei ole sopimussuhteen ulkopuolisessa vastuussa — Oikeudenkäynnin kesto ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa — Oikeudenkäynnin kohtuullinen kesto — Vaatimus kohtuullisesta hyvityksestä)

3

2008/C 285/05

Asia C-279/06: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 11.9.2008 (Audiencia Provincial de Madridin (Espanja) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — CEPSA, Estaciones de Servicio SA v. LV Tobar e Hijos SL (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteisjärjestelyt — Yritysten väliset sopimukset — EY 81 artikla — Asetus (ETY) N:o 1984/83 — 10-13 artikla — Asetus N:o 2790/1999 — 4 artiklan a kohta — Huoltamoyrittäjän ja öljy-yhtiön välinen öljytuotteiden yksinostosopimus — Poikkeus)

4

2008/C 285/06

Asia C-305/06: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 11.9.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Helleenien tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Jäsenvaltioiden väliset yhdistetyt kuljetukset — Direktiivi 92/106/ETY — Maantiekuljetuksen loppuosuus, joka muodostaa erottamattoman osan yhdistettyä kuljetusta — Lähin sopiva asema)

5

2008/C 285/07

Asia C-316/06: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 11.9.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Irlanti (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Ympäristö — Direktiivi 91/271/ETY — Saasteet ja haitat — Yhdyskuntajätevesien käsittely)

5

2008/C 285/08

Yhdistetyt asiat C-428/06–C-434/06: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 11.9.2008 (Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vascon (Espanja) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Unión General de Trabajadores de La Rioja (UGT-Rioja) (C-428/06) ja Comunidad Autónoma de La Rioja (C-429/06) v. Juntas Generales del Territorio Histórico de Vizcaya, Diputación Foral de Vizcaya, Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao ja Confederación Empresarial Vasca (Confebask); Comunidad Autónoma de La Rioja (C-430/06) ja Comunidad Autónoma de Castilla y León (C-433/06) v. Diputación Foral de Álava, Juntas Generales de Álava ja Confederación Empresarial Vasca (Confebask);Comunidad Autónoma de La Rioja (C-431/06) ja Comunidad Autónoma de Castilla y León (C-432/06) v. Diputación Foral de Guipúzcoa, Juntas Generales de Guipúzcoa ja Confederación Empresarial Vasca (Confebask) sekä Comunidad Autónoma de Castilla y León (C-434/06) v. Diputación Foral de Vizcaya, Juntas Generales del Territorio Histórico de Vizcaya, Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao ja Confederación Empresarial Vasca (Confebask) (Valtiontuet — Alueellisen tai paikallisen julkisyhteisön toteuttamat verotukselliset toimenpiteet — Valikoivuus)

6

2008/C 285/09

Asia C-11/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 11.9.2008 (Hof van Beroep te Gentin (Belgia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Hans Eckelkamp, Natalie Eckelkamp, Monica Eckelkamp, Saskia Eckelkamp, Thomas Eckelkamp, Jessica Eckelkamp ja Joris Eckelkamp v. Belgian valtio (Pääomien vapaa liikkuvuus — EY 56 ja EY 58 artikla — Perintövero — Kansallinen lainsäädäntö, jonka mukaan laskettaessa kiinteistöjen varainsiirtoveroa kiinteistön arvosta ei saada vähentää tähän kiinteistöön liittyviä hypoteekkivelkoja siitä syystä, että perinnönjättäjä asui kuolinhetkellään toisessa jäsenvaltiossa — Rajoitus — Oikeuttaminen — Rajoitusta ei voida oikeuttaa)

6

2008/C 285/10

Asia C-43/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 11.9.2008 (Hoge Raad der Nederlandenin (Alankomaat) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — D.M.M.A. Arens-Sikken v. Staatssecretaris van Financiën (Pääomien vapaa liikkuvuus — EY:n perustamissopimuksen 73 b ja 73 d artikla (joista on tullut EY 56 ja EY 58 artikla) — Kansallinen perintö- ja varainsiirtoverolainsäädäntö, jossa ei mainittujen verojen laskemisen yhteydessä säädetä sellaisten perintöosuutta suurempaan perintöön liittyvien velkojen vähentämisestä, jotka johtuvat jäljelle jääneen puolison hyväksi suoritetusta testamentilla määrätystä perinnönjaosta, kun perinnönjättäjän asuinpaikka ei hänen kuolinhetkellään ollut siinä jäsenvaltiossa, jossa perinnön kohteena oleva kiinteä omaisuus sijaitsee — Rajoitus — Oikeuttaminen — Rajoitusta ei voida oikeuttaa — Kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehtyä kahdenvälistä sopimusta ei ole — Kyseessä olevan henkilön asuinjäsenvaltiossa kaksinkertaisen verotuksen ehkäisemiseksi myönnetyn pienemmän hyvityksen seuraukset pääomien vapaan liikkuvuuden rajoitukselle)

7

2008/C 285/11

Asia C-141/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 11.9.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Saksan liittotasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Määrällisiä rajoituksia vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet — Kansanterveyden suojelu — Oikeuttaminen — Apteekit — Farmaseuttisten tuotteiden toimittaminen suoraan sairaaloihin — Asianomaisen sairaalan läheisyys)

8

2008/C 285/12

Asia C-228/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 11.9.2008 (Verwaltungsgerichtshofin (Itävalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Jörn Petersen v. Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Niederösterreich (Sosiaaliturva — Asetus (ETY) N:o 1408/71 — 4 artiklan 1 kohdan b ja g alakohta, 10 artiklan 1 kohta ja 69 artikla — Henkilöiden vapaa liikkuvuus — EY 39 ja EY 42 artikla — Lakisääteinen eläke- tai tapaturmavakuutusjärjestelmä — Työkyvyn alenemiseen tai työkyvyttömyyteen perustuva vakuutusetuus — Hakijana oleville työttömille maksettu ennakko — Etuuden määritteleminen ”työttömyysetuudeksi” tai ”työkyvyttömyysetuudeksi” — Asumisedellytys)

8

2008/C 285/13

Asia C-251/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 11.9.2008 (Högsta domstolenin (Ruotsi) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Gävle Kraftvärme AB v. Länsstyrelsen i Gävleborgs län (Ympäristö — Direktiivi 2000/76/EY — Jätteenpoltto — Lämpöä ja sähköä tuottavan laitoksen luokittelu — Polttolaitoksen ja rinnakkaispolttolaitoksen käsitteet)

9

2008/C 285/14

Asia C-265/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 11.9.2008 (Tribunale ordinario di Roman (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Caffaro Srl v. Azienda Unità Sanitaria Locale RM/C (Kaupalliset toimet — Direktiivi 2000/35/EY — Maksuviivästysten torjuminen — Riidattomien saatavien perintämenettelyt)

9

2008/C 285/15

Asia C-274/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 11.9.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Liettuan tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 2002/22/EY — Yleispalvelu ja käyttäjien oikeudet sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla — Direktiivin 26 artiklan 3 kohta — Eurooppalainen hätänumero — Soittajan sijaintitietojen antaminen)

10

2008/C 285/16

Asia C-447/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 11.9.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Italian tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — EY 39 artikla — Emplois dans l'administration publique — Capitaines et officiers (commandants en second) de navires — Attribution de prérogatives de puissance publique à bord — Exigence de la nationalité de l'État membre du pavillon)

10

2008/C 285/17

Asia C-156/07: Yhteisöjen tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 10.7.2008 (Consiglio di Staton (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Salvatore Aiello ym. v. Comune di Milano, Sindaco di Milano, Comitato tecnico — Scientifico per l'emergenza del traffico e della mobilità nella città di Milano, Provincia di Milano, Regione Lombardia, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Euromilano SpA ja Metropolitana milanese SpA (Ennakkoratkaisupyyntö — Direktiivi 85/337 — Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi — Erään tien rakentaminen Milanoon)

11

2008/C 285/18

Asia C-225/07: Yhteisöjen tuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 3.7.2008 (Amtsgericht Landau/Isarin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Rikosoikeudenkäynti Rainer Günther Mögingeriä vastaan (Työjärjestyksen 104 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta — Direktiivi 91/439/ETY — Ajokorttien vastavuoroinen tunnustaminen — Ajokortin peruuttaminen — Väliaikainen kielto myöntää uutta ajokorttia — Kiellon aikana toisessa jäsenvaltiossa saadun ajokortin pätevyys)

11

2008/C 285/19

Asia C-448/07 P: Yhteisöjen tuomioistuimen määräys 20.6.2008 — Ayuntamiento de Madrid ja Madrid Calle 30, SA v. Euroopan yhteisöjen komissio (Muutoksenhaku — Liiallista alijäämää koskevaan menettelyyn liittyvien tietojen toimittaminen — Asetus (EY) N:o 3605/93 — Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmä 1995 (EKT 95) — Asetus (EY) N:o 2223/96 — Madrid Calle 30 -nimisen elimen luokitteleminen ”julkishallinnon yksiköksi” — Eurostatin lehdistötiedote — Kannekelpoinen toimi)

12

2008/C 285/20

Asia C-497/07 P: Yhteisöjen tuomioistuimen määräys (viides jaosto) 27.6.2008 — Philip Morris Products SA v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (Muutoksenhaku — Yhteisön tavaramerkki — Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohta — Savukerasiaa esittävä kolmiulotteinen tavaramerkki — Rekisteröinnin hylkääminen)

12

2008/C 285/21

Asia C-6/08 P: Yhteisöjen tuomioistuimen määräys 19.6.2008 — US Steel Košice s.r.o. v. Euroopan yhteisöjen komissio (Muutoksenhaku — Direktiivi 2003/87/EY — Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmä — Ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistäminen — Slovakian tasavalta — Liittymisasiakirja — Päästöoikeuksien jakaminen — Ajanjakso 2008-2012 — Edellytykset — Yksityistä suoraan koskeva päätös — Tutkimatta jättäminen)

13

2008/C 285/22

Asia C-104/08: Yhteisöjen tuomioistuimen määräys (seitsemäs jaosto) 19.6.2008 (Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich (Itävalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Marc André Kurt v. Bürgermeister der Stadt Wels (Työjärjestyksen 92 artiklan 1 kohta ja 104 artiklan 3 kohta — Perusvapaudet — Euroopan unionin perusoikeuskirja — Kansallisessa lainsäädännössä asetettu tutkintopakko autokoulutoiminnan harjoittamista koskevan luvan myöntämiseksi — Kotimaan kansalaisten syrjintä muiden jäsenvaltioiden kansalaisiin nähden)

13

2008/C 285/23

Asia C-152/08: Yhteisöjen tuomioistuimen määräys (viides jaosto) 25.7.2008 (Tribunal Superior de Justicia de Madridin (Espanja) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Real Sociedad de Fútbol SAD ja Nihat Kahveci v. Consejo Superior de Deportes ja Real Federación Española de Fútbol (Työjärjestyksen 104 artiklan 3 kohta — ETY:n ja Turkin välinen assosiaatiosopimus — Lisäpöytäkirjan 37 artikla — Välitön oikeusvaikutus — Työsuhteen ehdot — Syrjintäkiellon periaate — Jalkapallo — Rajoitus, jonka mukaan joukkue voi peluuttaa kansallisessa jalkapallokilpailussa vain tiettyä määrää sellaisia ammattipelaajia, jotka ovat kolmannen valtion kansalaisia)

14

2008/C 285/24

Asia C-207/08: Yhteisöjen tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 11.7.2008 (Panevėžio apygardos teismasin (Liettuan tasavalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Rikosoikeudenkäynti Edgar Babanovia vastaan (Työjärjestyksen 104 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta — Maatalous — Tavaroiden vapaa liikkuvuus — Kansallinen lainsäädäntö, jolla kielletään kaikentyyppisen hampun viljely)

15

2008/C 285/25

Asia C-84/08 P: Valitus, jonka Athanasios Pitsiorlas on tehnyt 21.2.2008 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen yhdistetyissä asioissa T-3/00 ja T-337/04, Athanasios Pitsiorlas v. Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan keskuspankki, 27.11.2007 antamasta tuomiosta

15

2008/C 285/26

Asia C-327/08: Kanne 17.7.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Ranskan tasavalta

15

2008/C 285/27

Asia C-333/08: Kanne 18.7.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Ranskan tasavalta

16

2008/C 285/28

Asia C-335/08 P: Valitus, jonka Transports Schiocchet — Excursions SARL on tehnyt 21.7.2008 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (neljäs jaosto) asiassa T-220/07, Transports Schiocchet — Excursions v. komissio, 19.5.2008 antamasta määräyksestä

17

2008/C 285/29

Asia C-342/08: Kanne 24.7.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Belgian kuningaskunta

17

2008/C 285/30

Asia C-352/08: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat)on esittänyt 31.7.2008 — Modehuis A. Zwijnenburg BV, muu osapuoli: Staatssecretaris van Financiën

18

2008/C 285/31

Asia C-354/08: Kanne 30.7.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Ranskan tasavalta

18

2008/C 285/32

Asia C-359/08: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Raad van State (Alankomaat) on esittänyt 4.8.2008 — Stichting Greenpeace Nederland v. Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, muu osapuoli: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division

19

2008/C 285/33

Asia C-360/08: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Raad van State (Alankomaat)on esittänyt 4.8.2008 — Stichting Greenpeace Nederland ja Stichting ter Voorkoming Misbruik Genetische Manipulatie ”VoMiGen” v. Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, muu osapuoli Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division

20

2008/C 285/34

Asia C-361/08: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Raad van State (Alankomaat) on esittänyt 4.8.2008 — Stichting Greenpeace Nederland v. Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, muu osapuoli: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division

21

2008/C 285/35

Asia C-363/08: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgerichtshof (Itävalta) on esittänyt 7.8.2008 — Romana Slanina v. Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Wien

22

2008/C 285/36

Asia C-365/08: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgerichtshof (Itävalta) on esittänyt 11.8.2008 — Agrana Zucker GmbH v. Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

22

2008/C 285/37

Asia C-369/08: Kanne 12.8.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Saksan liittotasavalta

23

2008/C 285/38

Asia C-370/08: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesfinanzhof (Saksa) on esittänyt 13.8.2008 — Data I/O GmbH v. Bundesfinanzdirektion Südost

24

2008/C 285/39

Asia C-371/08: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Saksa) on esittänyt 14.8.2008 — Nural Örnek v. Land Baden-Württemberg

24

2008/C 285/40

Asia C-372/08 P: Valitus, jonka Atlantic Dawn Ltd, Antarctic Fishing Co. Ltd, Atlantean Ltd, Killybegs Fishing Enterprises Ltd, Doyle Fishing Co. Ltd, Western Seaboard Fishing Co. Ltd, O'Shea Fishing Co. Ltd, Aine Fishing Co. Ltd, Brendelen Ltd, Cavankee Fishing Co. Ltd, Ocean Trawlers Ltd, Eileen Oglesby, Noel McGing, Mullglen Ltd, Bradan Fishing Co. Ltd, Larry Murphy, Pauric Conneely, Thomas Flaherty, Carmarose Trawling Co. Ltd ja Colmcille Fishing Ltd ovat tehneet 14.8.2008 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-172/07, Atlantic Dawn Ltd, Antarctic Fishing Co. Ltd, Atlantean Ltd, Killybegs Fishing Enterprises Ltd, Doyle Fishing Co. Ltd, Western Seaboard Fishing Co. Ltd, O'Shea Fishing Co. Ltd, Aine Fishing Co. Ltd, Brendelen Ltd, Cavankee Fishing Co. Ltd, Ocean Trawlers Ltd, Eileen Oglesby, Noel McGing, Mullglen Ltd, Bradan Fishing Co. Ltd, Larry Murphy, Pauric Conneely, Thomas Flaherty, Carmarose Trawling Co. Ltd ja Colmcille Fishing Ltd v. Euroopan yhteisöjen komissio, 2.6.2008 antamasta määräyksestä

25

2008/C 285/41

Asia C-377/08: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Corte suprema di cassazione (Italia) on esittänyt 18.8.2008 — EGN BV — Filiale Italiana v. Agenzia delle Entrate

25

2008/C 285/42

Asia C-382/08: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich (Itävalta) on esittänyt 25.8.2008 — Michael Neukirchinger v. Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen

26

2008/C 285/43

Asia C-386/08: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Finanzgericht Hamburg (Saksa) on esittänyt 1.9.2008 — Brita GmbH v. Hauptzollamt Hamburg-Hafen

26

2008/C 285/44

Asia C-389/08: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Grondwettelijk Hof (Belgia) on esittänyt 8.9.2008 — Base NV, Euphony Benelux NV, Mobistar NV, Uninet International NV, T2 Belgium NV ja KPN Belgium NV v. Ministerraad, muu osapuoli Belgacom NV

27

2008/C 285/45

Asia C-390/08: Kanne 5.9.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Luxemburgin suurherttuakunta

27

2008/C 285/46

Asia C-393/08: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) on esittänyt 10.9.2008 — Emanuela Sbarigia v. Azienda USL RM/A ja Comune di Roma, Assiprofar — Associazione Sindacale Proprietari Farmacian ja Ordine dei Farmacisti della Provincia di Roman osallistuessa asian käsittelyyn

28

2008/C 285/47

Asia C-394/08: Valitus, jonka Zipcar, Inc. on tehnyt 12.9.2008 asiassa T-36/07, Zipcar, Inc. v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), 25.6.2008 annetusta tuomiosta

28

2008/C 285/48

Asia C-400/08: Kanne 16.9.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Espanjan kuningaskunta

29

2008/C 285/49

Asia C-402/08: Kanne 18.9.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Slovenian tasavalta

30

2008/C 285/50

Asia C-419/08 P: Valitus, jonka Trubowest Handel GmbH ja Viktor Makarov ovat tehneet 23.9.2008 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (kolmas jaosto) asiassa T-429/04, Trubowest Handel GmbH ja Viktor Makarov v. neuvosto ja komissio, 9.7.2008 antamasta tuomiosta

30

2008/C 285/51

Asia C-426/08: Kanne 25.9.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Kyproksen tasavalta

31

2008/C 285/52

Asia C-427/08: Kanne 25.9.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Helleenien tasavalta

31

2008/C 285/53

Asia C-215/07: Yhteisöjen tuomioistuimen neljännen jaoston puheenjohtajan määräys 25.6.2008 (Bundesgerichtshofin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Verlag Schawe GmbH v. Sächsisches Druck- und Verlagshaus AG

32

2008/C 285/54

Asia C-401/07: Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin määräys 5.6.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Alankomaiden kuningaskunta

32

2008/C 285/55

Asia C-419/07: Yhteisöjen tuomioistuimen kahdeksannen jaoston puheenjohtajan määräys 8.7.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Ruotsin kuningaskunta

32

2008/C 285/56

Asia C-30/08: Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin määräys 9.6.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Italian tasavalta

32

2008/C 285/57

Asia C-121/08: Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin määräys 8.7.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Helleenien tasavalta

32

 

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

2008/C 285/58

Asia T-20/03: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 24.9.2008 — Kahla/Thüringen Porzellan v. komissio (Valtiontuet — Voimassa oleva tuki vai uusi tuki — Vaikeuksissa oleva yritys — Oikeusvarmuuden periaate — Luottamuksensuojan periaate — Yksityinen sijoittaja -arviointiperuste — Soveltuvuus yhteismarkkinoille — Edellytykset)

33

2008/C 285/59

Asia T-496/04: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 16.9.2008 — Nortrail Transport v. komissio (Tulliliitto — Yhteisön ulkoinen passitus — Norjasta peräisin olevat kalastustuotteet — Tuntitullien peruuttamista ja palauttamista koskeva hakemus — Kohtuullistamissäännös — Asetukset (ETY) N:o 2913/92 ja N:o 2454/93 — Erityiset olosuhteet — Tariffikiintiöiden avaaminen taannehtivasti)

33

2008/C 285/60

Asia T-47/05: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 18.9.2008 — Angé Serrano ym. v. parlamentti (Henkilöstö — Virkamiehet — Ura-alueella etenemiseksi järjestettyjen sisäisten kilpailujen läpäiseminen vanhojen henkilöstösääntöjen aikana — Uusien henkilöstösääntöjen voimaantulo — Palkkaluokkaan luokittelemista koskevat siirtymäsäännöt — Vanhojen henkilöstösääntöjen aikana toteutettu hierarkiasuhteen muutos — Tutkittavaksi ottaminen — Lainvastaisuusväite — Saavutetut oikeudet — Perusteltu luottamus — Suhteellisuus — Yhdenvertainen kohtelu — Hyvän hallinnon periaate ja huolenpitovelvollisuus)

34

2008/C 285/61

Asia T-248/05: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 24.9.2008 — HUP Uslugi Polska v. SMHV — Manpower (I.T.@MANPOWER) (Yhteisön tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — Yhteisön sanamerkki I.T.@MANPOWER — Ehdottomat hylkäysperusteet — Erottamiskyky — Kuvailevuuden puuttuminen — Merkkejä tai merkintöjä, jotka ovat tulleet tavallisiksi, ei ole — Tavaramerkkiä, joka on omiaan johtamaan yleisöä harhaan, ei ole — Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b-d ja g alakohta ja 51 artiklan 1 kohdan a alakohta)

34

2008/C 285/62

Asia T-412/05: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 24.9.2008 — M v. oikeusasiamies (Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu — Komissio lopettaa jäsenvaltion menettelyä koskevan kantelun käsittelyn — Euroopan oikeusasiamiehen päätös kantelun käsittelystä — Komission hallinnollisen epäkohdan toteamisessa tekemät virheet — Kantajan mainitseminen nimeltä — Yksityiselämän suojan, suhteellisuusperiaatteen ja kontradiktorisen periaatteen loukkaaminen — Henkinen kärsimys — Syy-yhteys)

35

2008/C 285/63

Asia T-45/06: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 24.9.2008 — Reliance Industries v. neuvosto ja komissio (Yhteinen kauppapolitiikka — Polkumyyntitullit — Tasoitustullit — Tullien voimassaolon päättyminen — Tarkastelun vireille panemista koskeva ilmoitus — Määräaika — WTO-säännöt)

35

2008/C 285/64

Asia T-116/06: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 24.9.2008 — Oakley v. SMHV — Venticinque (O STORE) (Yhteisön tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — Yhteisön sanamerkki O STORE — Aikaisempi kansallinen sanamerkki THE O STORE — Vähittäiskaupan palvelujen vertaaminen vastaaviin tavaroihin — Suhteellinen hylkäysperuste — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Väliintulijan esittämä vaatimus valituslautakunnan päätöksen muuttamisesta — Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 134 artiklan 3 kohta)

36

2008/C 285/65

Asia T-218/06: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 17.9.2008 — Neurim Pharmaceuticals (1991) v. SMHV — Eurim-Pharm Arzneimittel (Neurim PHARMACEUTICALS) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin Neurim PHARMACEUTICALS rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteisön sanamerkki ja aikaisempi kansallinen sanamerkki EURIM-PHARM — Muutoksenhakumenettelyn kieli — Määräajat — Valituksen tutkittavaksi ottaminen valituslautakunnassa — Suhteellisuusperiaate — Menettelyn jatkaminen — Menetetyn määräajan palauttaminen — Asetuksen (EY) N:o 40/94 59, 78 ja 78 a artikla — Asetuksen (EY) N:o 2868/95 48 säännön 1 kohdan c alakohta ja 2 kohta, 49 säännön 1 kohta ja 96 säännön 1 kohta)

36

2008/C 285/66

Asia T-253/06 P: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 19.9.2008 — Chassagne v. komissio (Muutoksenhaku — Henkilöstö — Virkamiehet — Vuosittainen korvaus matkakuluista — Virkamies, joka on lähtöisin Ranskan merentakaisista departementeista (DOM) — Henkilöstösääntöjen liitteessä VII oleva 8 artikla — Vahvistava toimi — Palkkalaskelma — Tosiseikkojen ottaminen huomioon vääristyneellä tavalla — Oikeudellinen virhe)

37

2008/C 285/67

Asia T-264/06: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 24.9.2008 — DC-Hadler Networks v. komissio (Julkiset tavaranhankinnat — TACIS-ohjelma — Tarjouspyyntömenettelyn peruuttamispäätös — Kumoamiskanne — Perusteluvelvollisuus)

37

2008/C 285/68

Asia T-10/07: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 17.9.2008 — FVB v. SMHV — FVD (FVB) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin FVB rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi kansallinen sanamerkki FVD — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

38

2008/C 285/69

Asia T-47/07: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 16.9.2008 — Ratiopharm v. SMHV (BioGeneriX) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus sanamerkin BioGeneriX rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Kuvailevuus — Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohta)

38

2008/C 285/70

Asia T-48/07: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 16.9.2008 — Ratiopharm v. SMHV (BioGeneriX) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus sanamerkin BioGeneriX rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdottomat hylkäysperusteet — Osittainen kuvailevuus — Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta)

38

2008/C 285/71

Asia T-179/07: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 24.9.2008 — Anvil Knitwear v. SMHV — Aprile e Aprile (Aprile) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin Aprile rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi kansallinen sanamerkki ANVIL — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaaran puuttuminen — Perusteluvelvollisuus — Puolustautumisoikeudet — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta, 73 ja 74 artikla)

39

2008/C 285/72

Asia T-226/07: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 17.9.2008 — Prana Haus v. SMHV (PRANAHAUS) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus sanamerkin PRANAHAUS rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Kuvailevuus — Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohta)

39

2008/C 285/73

Asia T-324/06: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 10.9.2008 — Município de Gondomar v. komissio (Kumoamiskanne — Koheesiorahasto — Asetus (EY) N:o 1164/94 — Rahoitustuen peruuttaminen — Toimi ei koske kantajaa suoraan — Tutkimatta jättäminen)

40

2008/C 285/74

Asia T-373/06: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 8.9.2008 — Rath v. SMHV — Grandel (Epican Forte) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin Epican Forte rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteisön sanamerkki EPIGRAN — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Selvästi täysin perusteeton kanne)

40

2008/C 285/75

Asia T-374/06: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 8.9.2008 — Rath v. SMHV — Grandel (Epican) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin Epican rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteisön sanamerkki EPIGRAN — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Selvästi täysin perusteeton kanne)

41

2008/C 285/76

Asia T-26/07: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 10.9.2008 — Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto (Lipor) v. komissio (Kumoamiskanne — Koheesiorahastot — Asetus (EY) N:o 1164/94 — Rahoitustuen määrän pienentäminen — Toimi ei koske kantajaa suoraan — Tutkimatta jättäminen)

41

2008/C 285/77

Asia T-143/08: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 9.9.2008 — Marcuccio v. komissio (Henkilöstö — Sosiaaliturva — Kantajan tiettyjen sairauskulujen korvaamista 100-prosenttisesti koskevan hakemuksen hylkääminen)

42

2008/C 285/78

Asia T-144/08: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 9.9.2008 — Marcuccio v. komissio (Henkilöstö — Sosiaaliturva — Tiettyjen sairauskulujen korvaamista 100 prosentin suuruisena koskevan hakemuksen hylkääminen)

42

2008/C 285/79

Asia T-333/08: Kanne 11.8.2008 — Bull ym. v. komissio

42

2008/C 285/80

Asia T-340/08 P: Valitus, jonka Marianne Timmer on tehnyt 14.8.2008 virkamiestuomioistuimen asiassa F-123/06, Timmer v. tilintarkastustuomioistuin, 5.6.2008 antamasta määräyksestä

43

2008/C 285/81

Asia T-343/08: Kanne 19.8.2008 — Arkema France v. komissio

44

2008/C 285/82

Asia T-348/08: Kanne 26.8.2008 — Aragonesas Industrias y Energía v. komissio

44

2008/C 285/83

Asia T-349/08: Kanne 26.8.2008 — Uralita v. komissio

45

2008/C 285/84

Asia T-351/08: Kanne 25.8.2008 — Matratzen Concord v. SMHV — Barranco Schnitzler ja Barranco Rodriguez (MATRATZEN CONCORD)

45

2008/C 285/85

Asia T-352/08: Kanne 25.8.2008 — Pannon Hőerőmű Zrt. v. komissio

46

2008/C 285/86

Asia T-354/08: Kanne 21.8.2008 — Spira v. komissio

47

2008/C 285/87

Asia T-355/08 P: Valitus, jonka Chantal de Fays on tehnyt 26.8.2008 virkamiestuomioistuimen asiassa F-97/07, Chantal de Fays v. komissio, 17.6.2008 antamasta tuomiosta

48

2008/C 285/88

Asia T-356/08: Kanne 1.9.2008 — Helleenien tasavalta v. komissio

48

2008/C 285/89

Asia T-367/08: Kanne 5.9.2008 — Abouchar v. komissio

49

2008/C 285/90

Asia T-373/08: Kanne 3.9.2008 — Nuova Agricast v. komissio

50

2008/C 285/91

Asia T-378/08: Kanne 10.9.2008 — Portugali v. komissio

51

2008/C 285/92

Asia T-380/08: Kanne 9.9.2008 — Alankomaat v. komissio

51

2008/C 285/93

Asia T-394/08: Kanne 16.9.2008 — Regiona autonoma della Sardegna v. komissio

52

2008/C 285/94

Asia T-398/08: Kanne 22.9.2008 — Tekijänoikeusjärjestö ZAIKS v. komissio

53

2008/C 285/95

Asia T-202/08: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 2.9.2008 — CLL Centres de langues v. komissio

53

 

Euroopan unionin virkamiestuomioistuin

2008/C 285/96

Asia F-44/05: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 25.9.2008 — Guido Strack v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Palvelukseen ottaminen — Ilmoitus avoimesta virasta — Hakemuksen hylkääminen — Kumoamiskanne ja vahingonkorvauskanne — Tutkittavaksi ottaminen — Oikeussuojan tarve — Eläkkeellä oleminen — Ennakkovalintaelin — Kokoonpano — Uusien säännösten ajallinen soveltamisala — Riippumattomuus — Puolueettomuus — Päätöksen tiedoksiantaminen)

54

2008/C 285/97

Asia F-127/07: Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 11.9.2008 — Coto Moreno v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Avoin kilpailu — Hakijan jättäminen merkitsemättä varallaololuetteloon — Kirjallisen ja suullisen kokeen arviointi)

54

2008/C 285/98

Asia F-65/08: Kanne 30.11.2008 — Michael Kipp v. Europol

55

2008/C 285/99

Asia F-67/08: Kanne 6.8.2008 — Visser-Fornt Raya v. Europol

55

2008/C 285/00

Asia F-68/08: Kanne 6.8.2008 — Sluiter v. Europol

55

2008/C 285/01

Asia F-69/08: Kanne 6.8.2008 — Knöll v. Europol

56

2008/C 285/02

Asia F-75/08: Kanne 1.9.2008 — Aparicio ym. v. komissio

56

2008/C 285/03

Asia F-76/08: Kanne 18.9.2008 — Behmer v. parlamentti

56

2008/C 285/04

Asia F-77/08: Kanne 15.9.2008 — Vicente Carbajosa ym. v. komissio

57


FI

 

Top