Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:064:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 64, 08. maaliskuuta 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 64

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

51. vuosikerta
8. maaliskuu 2008


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

 

Tuomioistuin

2008/C 064/01

Muistio kansallisten tuomioistuinten ennakkoratkaisupyyntöjen tekemisestä — Täydennys vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvaa aluetta koskevissa ennakkoratkaisupyynnöissä sovellettavan kiireellisen ennakkoratkaisumenettelyn voimaantulon johdosta

1

2008/C 064/02

Tuomioistuimen viimeisin julkaisu Euroopan unionin virallinen lehtiEUVL C 51, 23.2.2008

3


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Tuomioistuin

2008/C 064/03

Asia C-152/05: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 17.1.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Saksan liittotasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — EY 18, EY 39 ja EY 43 artikla — Kansallinen lainsäädäntö — Henkilökohtaiseen asuinkäyttöön tarkoitetun asunnon rakentamista tai hankkimista varten myönnettävän avustuksen myöntämisedellytykset — Asunto, jonka on sijaittava asianomaisen jäsenvaltion alueella)

4

2008/C 064/04

Asia C-299/05: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 18.10.2007 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto (Kumoamiskanne — Sosiaaliturva — Asetus (ETY) N:o 1408/71 — 4 artiklan 2 a kohta ja 10 a artikla — Liite II a — Asetus (EY) N:o 647/2005 — Maksuihin perustumattomat erityisetuudet)

4

2008/C 064/05

Asia C-6/06 P: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 22.11.2007 — Cofradía de pescadores ”San Pedro” de Bermeo ym. v. Euroopan unionin neuvosto, Euroopan yhteisöjen komissio ja Ranskan tasavalta (Muutoksenhaku — Sopimussuhteen ulkopuolinen yhteisön vastuu — Suhteellisen vakauden, oikeusvarmuuden ja perustellun luottamuksen periaatteet — Tutkittavaksi ottaminen — Valitus, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja joka on osittain perusteeton — Vastavalitus — Vaatimus, joka koskee ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion kumoamista osittain, siltä osin kuin siinä todetaan, ettei ole aiheellista lausua oikeudenkäyntiväitteestä, joka on esitetty kanteesta, joka hylätään, koska sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset puuttuvat — Oikeussuojan tarpeen puuttuminen — Lainvoima)

5

2008/C 064/06

Yhdistetyt asiat C-37/06 ja C-58/06: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 17.1.2008 (Finanzgericht Hamburgin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Viamex Agrar Handels GmbH (C-37/06) ja Zuchtvieh-Kontor GmbH (ZVK) (C-58/06) v. Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Asetus (EY) N:o 615/98 — Direktiivi 91/628/ETY — Vientituet — Nautaeläinten suojelu kuljetuksen aikana — Nautaeläinten vientitukien maksamisen edellytyksenä oleva direktiivin 91/628/EY säännösten noudattaminen — Suhteellisuusperiaate — Vientitukea koskevan oikeuden menettäminen)

6

2008/C 064/07

Asia C-70/06: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 10.1.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Portugalin tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, jossa jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen todetaan — Täytäntöönpanon laiminlyönti — Rahamääräinen seuraamus)

6

2008/C 064/08

Asia C-211/06 P: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 24.1.2008 — Herta Adam v. Euroopan yhteisöjen komissio (Muutoksenhaku — Henkilöstö — Palkkaus — Ulkomaankorvaus — Henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetty edellytys — ”Toiselle valtiolle suoritettujen palvelusten” käsite)

7

2008/C 064/09

Asia C-246/06: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 17.1.2008 (Juzgado de lo Social Único de Algecirasin (Espanja) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Josefa Velasco Navarro v. Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) (Sosiaalipolitiikka — Työntekijöiden suoja työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa — Direktiivi 80/987/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2002/74/EY — Välitön oikeusvaikutus — Perusteettoman irtisanomisen johdosta maksettava korvaus, josta on sovittu tuomioistuimen vahvistamalla sovinnolla ja jonka maksamisen palkkaturvajärjestelmä takaa — Tuomioistuimen tekemän päätöksen asettaminen maksamisen edellytykseksi)

7

2008/C 064/10

Asia C-256/06: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 17.1.2008 (Bundesfinanzhofin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Theodor Jäger v. Finanzamt Kusel-Landstuhl (Pääomien vapaa liikkuvuus — EY:n perustamissopimuksen 73 b ja 73 d artikla (joista on tullut EY 56 ja EY 58 artikla) — Perintövero — Jäämistöön sisältyvän omaisuuden arvostus — Toisessa jäsenvaltiossa sijaitseva maa- ja metsätalousomaisuus — Epäsuotuisampi omaisuuden arvostusmenetelmä ja maksettavan veron laskentamenetelmä)

8

2008/C 064/11

Asia C-257/06: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 24.1.2008 (Corte suprema di cassazionen (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Roby Profumi Srl v. Comune di Parma (EY 28 artikla — Direktiivi 76/768/ETY — Terveyden suojelu — Kosmeettiset valmisteet — Tuonti — Tuontivaltion viranomaisille annettava kosmeettisten valmisteiden tietoja koskeva ilmoitus)

9

2008/C 064/12

Asia C-275/06: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 29.1.2008 (Juzgado de lo Mercantil no 5 de Madridin (Espanja) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Productores de Música de España (Promusicae) v. Telefónica de España SAU (Tietoyhteiskunta — Palvelujen tarjoajien velvollisuudet — Tiettyjen liikennetietojen säilyttäminen ja paljastaminen — Paljastamisvelvollisuus — Rajat — Sähköisen viestinnän luottamuksellisuuden suoja — Yhteensoveltuvuus tekijänoikeuden ja lähioikeuksien suojan kanssa — Oikeus immateriaalioikeuksien tehokkaaseen suojaan)

9

2008/C 064/13

Asia C-294/06: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 24.1.2008 (Court of Appealin (Yhdistynyt kuningaskunta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — The Queen, Ezgi Payir, Burhan Akyuz ja Birol Ozturk v. Secretary of State for the Home Department (ETY:n ja Turkin välinen assosiaatiosopimus — Työntekijöiden vapaa liikkuvuus — Assosiaationeuvoston päätös N:o 1/80 — 6 artiklan 1 kohdan ensimmäinen luetelmakohta — Laillisille työmarkkinoille kuuluva työntekijä — Maahantulolupa opiskelijana tai au pairina — Vaikutus oleskeluoikeuteen)

10

2008/C 064/14

Asia C-387/06: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 10.1.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Suomen tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Televiestintäala — Direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 8 artiklan 1 kohta, 2 kohdan b alakohta ja 3 kohdan c alakohta — Direktiivin 2002/19/EY (käyttöoikeusdirektiivi) 8 artiklan 1 ja 4 kohta — Sähköiset viestintäverkot ja -palvelut — Kiinteät puhelinverkot ja matkaviestinverkot — Puhelujen terminointi — Laskeva liikenne — Viestintäalan kansallisen sääntelyviranomaisen valtuuksien rajoittaminen)

10

2008/C 064/15

Asia C-532/06: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 24.1.2008 (Symvoulio tis Epikrateiasin (Kreikka) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Emm. G. Lianakis AE, Sima Anonymi Techniki Etaireia Meleton kai Epivlepseon ja Nikolaos Vlachopoulos v. Dimos Alexandroupolis, Planitiki AE, Aikaterini Georgoula, Dimitrios Vasios, N. Loukatos kai Synergates AE Meleton, Eratosthenis Meletitiki AE, A. Pantazis- Pan. Kyriopoulou kai syn/tes os ”Filon” OE ja Nikolaos Sideris (Direktiivi 92/50/ETY — Julkiset palveluhankinnat — Kiinteistörekisteriin kirjaamista, kaupunkisuunnittelua ja soveltamistoimia tietyllä asuinalueella koskevan suunnitelman toteuttaminen — Arviointiperusteet, joita voidaan soveltaa ”laadullisina valintaperusteina” tai ”sopimuksen tekemisen perusteina” — Taloudellisesti edullisin tarjous — Tarjouspyyntöasiakirjoissa tai hankintailmoituksessa vahvistettujen sopimuksen tekemisen perusteiden noudattaminen — Se, että myöhemmin määrätään painoarvoja ja osatekijöitä tarjouspyyntöasiakirjoissa tai hankintailmoituksessa mainituille sopimuksen tekemisen perusteille — Taloudellisten toimijoiden yhdenvertaisen kohtelun periaate ja avoimuusvelvoite)

11

2008/C 064/16

Asia C-19/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 17.1.2008 (Cour de cassationin (Ranska) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Paul Chevassus-Marche v. Groupe Danone, Société Kro beer brands SA (BKSA) ja Société Evian eaux minérales d'Evian SA (SAEME) (Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen — Direktiivi 86/653/ETY — Itsenäiset kauppaedustajat — Kauppaedustajan, jolle on osoitettu tietty maantieteellinen alue, oikeus provisioon — Ilman päämiehen myötävaikutusta päätetyt liiketoimet)

11

2008/C 064/17

Asia C-105/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 17.1.2008 (Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpenin (Belgia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — N. V. Lammers & Van Cleeff v. Belgian valtio (Sijoittautumisvapaus — Pääomien vapaa liikkuvuus — Verolainsäädäntö — Yhteisövero — Korot, joita tytäryhtiö maksaa korvauksena varoista, jotka toiseen jäsenvaltioon sijoittautunut emoyhtiö on sille lainannut — Korkojen luokitteleminen verollisiksi osingoiksi — Luokittelematta jättäminen tilanteessa, jossa korot maksetaan maassa asuvalle yhtiölle)

12

2008/C 064/18

Asia C-342/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 17.1.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Helleenien tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 2002/91/EY — Energiapolitiikka — Energiansäästö — Direktiivin määräajassa tapahtuvan täytäntöönpanon laiminlyönti)

12

2008/C 064/19

Asia C-421/06: Yhteisöjen tuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 8.11.2007 (Consiglio di Staton (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Fratelli Martini & C. SpA ja Cargill Srl v. Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Ministero della Salute ja Ministero delle Attività Produttive (Työjärjestyksen 104 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta — Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, jossa todetaan yhteisön säännöksen pätemättömyys — Toimielinten velvollisuudet — Eläinten terveys — Eläimille tarkoitetut rehuseokset — Rehuseoksessa olevien rehuaineiden painoprosenttiosuuksien ilmoittaminen merkinnöissä +/- 15 prosentin poikkeamalla — Kielto johtaa kuluttajaa harhaan)

13

2008/C 064/20

Asia C-505/06: Yhteisöjen tuomioistuimen määräys (seitsemäs jaosto) 7.12.2007 (Commissione tributaria regionale di Genovan (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Agenzia Dogane Circoscrizione Doganale di Genova v. Euricom SpA (Työjärjestyksen 104 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta — Yhteisön tullikoodeksi — Sisäinen jalostus — Assosiaatiosopimus — Riisin ennakkovienti sellaiseen kolmanteen maahan, jota sitoo tullietuuskohtelusta tehty sopimus — Tullikoodeksin 216 artikla)

14

2008/C 064/21

Asia C-122/07 P: Yhteisöjen tuomioistuimen määräys 29.11.2007 — Eurostrategies SPRL v. Euroopan yhteisöjen komissio (Muutoksenhaku — Määräys asian poistamisesta rekisteristä — Kanteen peruuttaminen — Oikeudenkäyntikulut)

14

2008/C 064/22

Asia C-134/07: Yhteisöjen tuomioistuimen määräys (viides jaosto) 10.12.2007 (Sąd Rejonowy w Jaworznien (Puolan tasavalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Piotr Kawala v. Gmina Miasta Jaworzna (Työjärjestyksen 104 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta — Sisäinen maksu, joka peritään määrältään suurempana toisesta jäsenvaltiosta tuodusta tuotteesta kuin samanlaisesta tuotteesta, joka on ostettu kyseisestä maasta — EY 90 artiklan ensimmäinen kohta — Ensirekisteröintimaksu, joka peritään käytettyinä maahan tuoduista autoista)

15

2008/C 064/23

Asia C-191/07 P: Valitus, jonka Jean Yves Sellier on tehnyt 3.4.2007 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (neljäs jaosto) asiassa T-276/06, Sellier v. komissio, 15.1.2007 antamasta määräyksestä

15

2008/C 064/24

Asia C-503/07 P: Valitus, jonka Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH on tehnyt 19.11.2007 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-28/07, Fels-Werke GmbH, Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH, Spenner-Zement GmbH & Co. KG v. Euroopan yhteisöjen komissio, 11.9.2007 antamasta tuomiosta

15

2008/C 064/25

Asia C-537/07: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado de lo Social de Madrid (Espanja) on esittänyt 3.12.2007 — Evangelina Gómez-Limón Sánchez-Camacho v. Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) ja Alcampo SA

16

2008/C 064/26

Asia C-546/07: Kanne 5.12.2007 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Saksan liittotasavalta

17

2008/C 064/27

Asia C-549/07: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Handelsgericht Wien (Itävalta) on esittänyt 11.12.2007 — Friederike Wallentin-Hermann v. Alitalia — Linee Aeree Italiane SpA

18

2008/C 064/28

Asia C-551/07: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgerichtshof (Itävalta) on esittänyt 11.12.2007 — Deniz Sahin v. Bundesminister für Inneres

19

2008/C 064/29

Asia C-553/07: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Raad van State (Alankomaat) on esittänyt 12.12.2007 — College van burgemeester en wethouders van Rotterdam v. M.E.E. Rijkeboer

20

2008/C 064/30

Asia C-557/07: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberster Gerichtshof (Itävalta) on esittänyt 14.12.2007 — LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH v. Tele2 Telecommunication GmbH

20

2008/C 064/31

Asia C-560/07: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tallinna Halduskohus (Viron tasavalta) on esittänyt 18.12.2007 — Balbiino AS v. EV Põllumajandusministeerium ja Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskus

20

2008/C 064/32

Asia C-561/07: Kanne 18.12.2007 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Italian tasavalta

21

2008/C 064/33

Asia C-562/07: Kanne 19.12.2007 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Espanjan kuningaskunta

22

2008/C 064/34

Asia C-565/07 P: Valitus, jonka AMS Advanced Medical Services GmbH on tehnyt 31.12.2007 asiassa T-425/03, AMS Advanced Medical Services GmbH v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit), 18.10.2007 annetusta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (viides jaosto) tuomiosta

23

2008/C 064/35

Asia C-566/07: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hoge Raad der Nederlanden on esittänyt 21.12.2007 — Staatssecretaris van Financiën, valituksen vastapuoli Stadeco BV

23

2008/C 064/36

Asia C-567/07: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Raad van State (Alankomaat) on esittänyt 27.12.2007 — Minister voor Wonen, Wijken en Integratie, muu osapuoli: Woningstichting Sint Servatius

24

2008/C 064/37

Asia C-568/07: Kanne 21.12.2007 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Helleenien tasavalta

25

2008/C 064/38

Asia C-569/07: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Special Commissioners, Lontoo (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 24.12.2007 — HSBC Holdings plc ja Vidacos Nominees Ltd v. The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

27

2008/C 064/39

Asia C-573/07: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) on esittänyt 28.12.2007 — Sea s.r.l. v. Comune di Ponte Nossa

27

2008/C 064/40

Asia C-1/08: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Corte suprema di cassazione (Italia) on esittänyt 2.1.2008 — Athesia Druck Srl v. Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate

28

2008/C 064/41

Asia C-5/08: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Højesteret (Tanska) on esittänyt 4.1.2008 — Infopaq International A/S v. Danske Dagblades Forening

28

2008/C 064/42

Asia C-6/08 P: Valitus, jonka U.S. Steel Košice, s.r.o. on tehnyt 2.1.2008 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (kolmas jaosto) asiassa T-27/07, U.S. Steel Košice, s.r.o. v. Euroopan yhteisöjen komissio, 1.10.2007 antamasta määräyksestä

29

2008/C 064/43

Asia C-19/08: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Kammarrätten i Stockholm (Ruotsi) on esittänyt 21.1.2008 — Migrationsverket v. Edgar Petrosian, Nelli Petrosian, Svetlana Petrosian, David Petrosian ja Maxime Petrosian

30

2008/C 064/44

Asia C-21/08 P: Valitus, jonka Sunplus Technology Co. Ltd on tehnyt 22.1.2008 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-38/04, Sunplus Technology Co. Ltd v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), 15.11.2007 annetusta tuomiosta

31

2008/C 064/45

Asia C-245/05: Yhteisöjen tuomioistuimen neljännen jaoston puheenjohtajan määräys 20.11.2007 (Finanzgericht Düsseldorfin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Metro International GmbH v. Hauptzollamt Düsseldorf

31

2008/C 064/46

Asia C-296/05: Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin määräys 21.11.2007 (Raad van Staten (Alankomaat) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie v. I. Günes

31

2008/C 064/47

Asia C-493/06 P: Yhteisöjen tuomioistuimen ensimmäisen jaoston puheenjohtajan määräys 11.12.2007 — Tesco Stores Ltd v. MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG ja sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

32

2008/C 064/48

Asia C-210/07: Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin määräys 8.11.2007 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Espanjan kuningaskunta

32

2008/C 064/49

Asia C-345/07: Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin määräys 12.12.2007 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Helleenien tasavalta

32

2008/C 064/50

Asia C-346/07: Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin määräys 13.12.2007 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Helleenien tasavalta

32

 

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

2008/C 064/51

Asia T-85/04: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 30.1.2008 — Strack v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Arviointi — Urakehitystä koskeva arviointikertomus — Vuoden 2001/2002 arviointikierros — Arviointimenettelyn sääntöjenmukaisuus)

33

2008/C 064/52

Asia T-380/04: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 30.1.2008 — Terezakis v. komissio (Oikeus tutustua asiakirjoihin — Asetus (EY) N:o 1049/2001 — Asiakirjat, jotka liittyvät Ateenan (Spata) uuden kansainvälisen lentokentän rakentamiseen — Tutustumisoikeuden epääminen — Kaupallisiin etuihin liittyvä poikkeus — Tilintarkastustoiminnan tavoitteisiin liittyvä poikkeus — Osittainen tutustumisoikeus)

33

2008/C 064/53

Asia T-394/04: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 30.1.2008 — Strack v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Ylennys — Vuoden 2003 ylennyskierros — Etusijapisteiden myöntäminen — Ylentämättä jättäminen)

34

2008/C 064/54

Asia T-46/05: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 30.1.2008 — Komissio v. Environmental Management Consultants (Välityslauseke — Maksettujen summien palauttaminen — Viivästyskorot — Menettely vastaajan poissa ollessa)

34

2008/C 064/55

Asia T-88/06: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 24.1.2008 — Dorel Juvenile Group v. SMHV (SAFETY 1ST) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus sanamerkin SAFETY 1ST rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)

35

2008/C 064/56

Asia T-95/06: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 31.1.2008 — Federación de Cooperativas Agrarias de la Comunidad Valenciana v. CPVO — Nador Cott Protection (Nadorcott) (Kasvilajikkeet — Valitus yhteisön kasvilajikeviraston valituslautakunnassa — Tutkimatta jättäminen — Päätös ei koske valittajaa erikseen — Tehokas oikeussuoja — Perusteluvelvollisuus)

35

2008/C 064/57

Asia T-106/06: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 23.1.2007 — Demp v. SMHV — BAU HOW (BAU HOW) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin BAU HOW rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisemmat kansalliset kuviomerkit BAUHAUS — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaaran puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta sekä 73 artikla)

36

2008/C 064/58

Asia T-128/06: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 30.1.2008 — Japan Tobacco v. SMHV — Torrefacção Camelo (CAMELO) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin CAMELO rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi kansallinen kuviomerkki CAMEL — Suhteellinen hylkäysperuste — Vaaraa aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaisesta hyväksikäytöstä tai sille aiheutuneesta haitasta ei ole — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 5 kohta — Valitusmenettelyä koskevia sääntöjä ei ole rikottu — Asetuksen N:o 40/94 74 artikla)

36

2008/C 064/59

Asia T-206/07: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 29.1.2008 — Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware v. neuvosto (Polkumyynti — Kiinan kansantasavallasta ja Ukrainasta peräisin olevien silityslautojen tuonti — Markkinatalouskohtelu — Puolustautumisoikeudet — Asetuksen (EY) N:o 384/96 2 artiklan 7 kohdan c alakohta ja 20 artiklan 5 kohta)

37

2008/C 064/60

Asia T-403/03: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 7.1.2008 — Marmara Import-Export v. SMHV — Marmara Zeytin Tarim Satis (marmara) (Yhteisön tavaramerkki — Väite — Väitteen peruuttaminen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

37

2008/C 064/61

Asia T-430/03: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 20.12.2007 — Dascalu v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Välituomio — Lausunnon antamisen raukeaminen)

38

2008/C 064/62

Asia T-113/04: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 12.12.2007 — Atlantic Container Line ym. vastaan komissio (Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion täytäntöönpano — Sen pankkitakauksen, joka hankittiin komission asettaman sakon johdosta, joka myöhemmin kumottiin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, kulujen korvaaminen — Kumoamis- ja vahingonkorvauskanne — Sopimussuhteen ulkopuolinen yhteisön vastuu — Välittömän syy-yhteyden puuttuminen toimielimen lainvastaisen menettelyn ja väitetyn vahingon välillä)

38

2008/C 064/63

Asia T-245/04: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 8.1.2008 — Komissio v. Lior ym. (Välityslauseke — Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen toimivalta — Kanne eurooppalaista taloudellista etuyhtymää ja sen jäseniä ja aikaisempia jäseniä vastaan — Osittainen toimivallan puuttuminen)

39

2008/C 064/64

Asia T-375/07 R: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentin määräys 7.1.2008 — Pellegrini v. komissio (Väliaikainen oikeussuoja — Sopimussuhteen ulkopuolisen vastuun syntyminen yhteisölle — Komission passiivisuus — Pääasiassa vaaditun korvauksen maksaminen ennakkona — Fumus boni juriksen puuttuminen)

39

2008/C 064/65

Asia T-422/07: Kanne 16.11.2007 — DJEBEL v. komissio

40

2008/C 064/66

Asia T-465/07: Kanne 20.12.2007 — Salej ja Technologie Buczek v. komissio

41

2008/C 064/67

Asia T-470/07: Kanne 19.10.2007 — Dow Agrosciences BV ym. v. komissio

41

2008/C 064/68

Asia T-473/07 P: Valitus, jonka Euroopan yhteisöjen komissio on tehnyt 21.12.2007 virkamiestuomioistuimen asiassa F-107/06, Berrisford v. komissio, 10.10.2007 antamasta tuomiosta

42

2008/C 064/69

Asia T-477/07: Kanne 17.12.2007 — Cofra v. komissio

43

2008/C 064/70

Asia T-479/07: Kanne 17.12.2007 — Nuova Agricast v. komissio

43

2008/C 064/71

Asia T-480/07: Kanne 17.12.2007 — SIMSA v. komissio

43

2008/C 064/72

Asia T-481/07: Kanne 21.12.2007 — Deltalinqs en SVZ v. komissio

43

2008/C 064/73

Asia T-488/07: Kanne 20.12.2007 — Cabel Hall Citrus v. SMHV — Casur (EGLÉFRUIT)

44

2008/C 064/74

Asia T-489/07: Kanne 21.12.2007 — Insight Direct USA v. SMHV — Net Insight (Insight)

44

2008/C 064/75

Asia T-490/07: Kanne 21.12.2007 — Notartel v. SMHV — SAT.1 Satelliten Fernsehen (R.U.N.)

45

2008/C 064/76

Asia T-491/07: Kanne 27.12.2007 — CB v. komissio

46

2008/C 064/77

Asia T-492/07 P: Valitus, jonka Carlos Sanchez Ferriz ym. ovat tehneet 28.12.2007 virkamiestuomioistuimen asiassa F-11/06, Sanchez Ferriz ym. v. komissio, 17.10.2007 antamasta määräyksestä

47

2008/C 064/78

Asia T-494/07: Kanne 28.12.2007 — Italia v. komissio

47

2008/C 064/79

Asia T-495/07: Kanne 20.12.2007 — Productos Asfálticos v. komissio

48

2008/C 064/80

Asia T-496/07: Kanne 18.12.2007 — Repsol YPF Lubricantes y especialidades ym. v. komissio

49

2008/C 064/81

Asia T-497/07: Kanne 20.12.2007 — Compañía Española de Petróleos v. komissio

50

2008/C 064/82

Asia T-499/07: Kanne 27.12.2007 — Bulgarian tasavalta v. Euroopan yhteisöjen komissio

50

2008/C 064/83

Asia T-500/07: Kanne 27.12.2007 — Bulgarian tasavalta v. Euroopan yhteisöjen komissio

51

2008/C 064/84

Asia T-501/07: Kanne 24.12.2007 — RS Arbeitsschutz v. SMHV — RS Components (RS)

53

2008/C 064/85

Asia T-1/08: Kanne 8.1.2008 — Buczek Automotive v. komissio

53

2008/C 064/86

Asia T-2/08: Kanne 2.1.2008 — Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen v. komissio

54

2008/C 064/87

Asia T-3/08: Kanne 2.1.2008 — Coedo Suárez v. neuvosto

54

2008/C 064/88

Asia T-5/08: Kanne 4.1.2008 — Nestlé v. SMHV — Master Beverage Industries (Golden Eagle)

55

2008/C 064/89

Asia T-6/08: Kanne 4.1.2008 — Nestlé v. SMHV — Master Beverage Industries (Golden Eagle Deluxe)

55

2008/C 064/90

Asia T-7/08: Kanne 4.1.2008 — Nestlé v. SMHV — Master Beverage Industries (Golden Eagle Deluxe)

56

2008/C 064/91

Asia T-8/08: Kanne 2.1.2008 — Piccoli v. SMHV (Simpukan esitys)

57

2008/C 064/92

Asia T-9/08: Kanne 7.1.2008 — Volkswagen v. SMHV (CAR SILHOUETTE III)

57

2008/C 064/93

Asia T-10/08: Kanne 7.1.2008 — Kwang Yang Motor v. SMHV — Honda Giken Kogyo (polttomoottorin kuvaus)

58

2008/C 064/94

Asia T-11/08: Kanne 7.1.2008 — Kwang Yang Motor v. SMHV — Honda Giken Kogyo (polttomoottorin kuvaus)

58

2008/C 064/95

Asia T-12/08 P: Valitus, jonka M on tehnyt 4.1.2008 virkamiestuomioistuimen asiassa F-23/07, M v. EMEA, 19.10.2007 antamasta tuomiosta

59

2008/C 064/96

Asia T-16/08: Kanne 11.1.2008 — Perfetti Van Melle v. SMHV — Cloetta Fazer (CENTER SHOCK)

59

2008/C 064/97

Asia T-17/08 P: Valitus, jonka Marta Andreasen on tehnyt 14.1.2008 virkamiestuomioistuimen asiassa F-40/05, Andreasen v. komissio, 8.11.2007 antamasta tuomiosta

60

2008/C 064/98

Asia T-20/08: Kanne 8.1.2008 — Evets v. SMHV (DANELECTRO)

61

2008/C 064/99

Asia T-21/08: Kanne 8.1.2008 — Evets v. SMHV (QWIK TUNE)

61

2008/C 064/00

Asia T-24/08: Kanne 16.1.2008 — Weldebräu v. SMHV — Kofola Holding

62

2008/C 064/01

Asia T-25/08: Kanne 11.1.2008 — Katjes Fassin v. SMHV (Yoghurt-Gums)

62

2008/C 064/02

Asia T-417/03: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 14.1.2008 — Fédération Internationale des Maisons de l'Europe v. komissio

63

2008/C 064/03

Asia T-313/05: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 27.11.2007 — Microsoft v. komissio

63

 

Euroopan unionin virkamiestuomioistuin

2008/C 064/04

Asia F-109/07: Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 12.12.2007 — Kerelov v. komissio (Henkilöstö — Kanteen tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen — Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 44 artiklan 1 kohdan c alakohta)

64

2008/C 064/05

Asia F-110/07: Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 12.12.2007 — Kerelov v. komissio (Henkilöstö — Kanteen tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen — Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 44 artiklan 1 kohdan c alakohta)

64

2008/C 064/06

Asia F-111/07: Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 12.12.2007 — Kerelov v. komissio (Henkilöstö — Kanteen tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen — Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 44 artiklan 1 kohdan c alakohta)

64

2008/C 064/07

Asia F-116/07: Kanne 8.10.2007 — Tomas v. parlamentti

65

2008/C 064/08

Asia F-122/07: Kanne 25.10.2007 — Marcuccio v. komissio

65

2008/C 064/09

Asia F-134/07: Kanne 3.12.2007 — Adjemian ym. v. komissio

66

2008/C 064/10

Asia F-146/07: Kanne 29.12.2007 — Marcuccio v. komissio

67

2008/C 064/11

Asia F-1/08: Kanne 2.1.2008 — Nijs v. tilintarkastustuomioistuin

68

2008/C 064/12

Asia F-3/08: Kanne 3.1.2008 — Marcuccio v. komissio

68

2008/C 064/13

Asia F-5/08: Kanne 10.1.2008 — Brune v. komissio

69

2008/C 064/14

Asia F-7/08: Kanne 14.1.2008 — Schönberger v. parlamentti

69

2008/C 064/15

Asia F-9/08: Kanne 18.1.2008 — Rosenbaum v. komissio

70

2008/C 064/16

Asia F-10/08: Kanne 21.1.2008 — Aayhan ym. v. Euroopan parlamentti

70

2008/C 064/17

Asia F-106/06: Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 22.1.2008 — Erbežnik v. parlamentti

71

2008/C 064/18

Asia F-62/07: Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 23.1.2008 — De Fays v. komissio

71

2008/C 064/19

Asia F-123/07: Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 23.1.2008 — De Fays v. komissio

71


FI

 

Top