EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:057:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 57, 01. maaliskuuta 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 57

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

51. vuosikerta
1. maaliskuu 2008


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDONANNOT

 

Komissio

2008/C 057/01

EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen — Tapaukset, joita komissio ei vastusta (1)

1

2008/C 057/02

EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen — Tapaukset, joita komissio ei vastusta (1)

3

2008/C 057/03

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.4987 — IBM/Cognos) (1)

4


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

 

Komissio

2008/C 057/04

Euron kurssi

5

2008/C 057/05

Kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksessaan 26. lokakuuta 2007 antama lausunto päätösluonnoksesta asiassa COMP/38.432 — Ammattikäyttöön tarkoitetut kuvanauhat

6

2008/C 057/06

Kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan loppukertomus asiassa COMP/38.432 — Ammattikäyttöön tarkoitettu kuvanauha (laadittu tietyissä kilpailuasioita koskevissa menettelyissä kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan toimivaltuuksista 23 päivänä toukokuuta 2001 tehdyn komission päätöksen 2001/462/EY, EHTY 15 ja 16 artiklan mukaisesti — EYVL L 162, 19.6.2001, s. 21)

7

2008/C 057/07

Kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksessaan 16. marraskuuta 2007 antama lausunto päätösluonnoksesta asiassa COMP/38.432 — Ammattikäyttöön tarkoitetut kuvanauhat

9

2008/C 057/08

Tiivistelmä komission päätöksestä, tehty 20 päivänä marraskuuta 2007, EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä (Asia COMP/38.432 — Ammattikäyttöön tarkoitettu kuvanauha) (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 5469 lopullinen)  (1)

10

2008/C 057/09

Komission tiedonanto arvioidusta rahoitusvarojen käytettävyydestä yhteisön sokerialan väliaikaisesta rakenneuudistusjärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 320/2008 täytäntöönpanoon liittyvän rakenneuudistustuen myöntämiseksi markkinointivuonna 2008/2009

13

 

JÄSENVALTIOIDEN ANTAMAT TIEDOTTEET

2008/C 057/10

Ilmoitus jäsenvaltioiden päätöksistä myöntää tai peruuttaa toimilupia lentoliikenteen harjoittajien toimiluvista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2407/92 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti (1)

14

2008/C 057/11

Yhteenveto säännellyistä markkinoista ja sijoituspalveludirektiivin (neuvoston direktiivi 93/22/ETY) täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa

21


 

V   Ilmoitukset

 

HALLINNOLLISET MENETTELYT

 

Cedefop

2008/C 057/12

Avoin ehdotuspyyntö — GP/RPA/ReferNet-FPA/002/08 — ReferNet — Euroopan ammatillisen koulutuksen (VET) viite- ja asiantuntijaverkosto

28

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOIMEENPANOON LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Komissio

2008/C 057/13

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.4874 — Itema/BarcoVision) (1)

30

 

MUUT ILMOITUKSET

 

Komissio

2008/C 057/14

Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/2006 2 artiklan 15 kohdassa tarkoitettujen oleskelulupien luettelo — EUVL:ssä C 247, 13.10.2006, s. 1, EUVL:ssä C 153, 6.7.2007, s. 5, EUVL:ssä C 192, 18.8.2007, s. 11, ja EUVL:ssä C 271, 14.11.2007, s. 14, julkaistun luettelon päivitys

31

2008/C 057/15

Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/2006 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut ohjeelliset rahamäärät ulkorajojen ylityksiä varten — EUVL:ssä C 247, 13.10.2006, s. 19, EUVL:ssä C 153, 6.7.2007, s. 22, ja EUVL:ssä C 182, 4.8.2007, s. 18, julkaistujen määrien päivitys

38

2008/C 057/16

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu hakemuksen julkaiseminen

39


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 

Top