Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:285E:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, CE 285, 22. marraskuuta 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 285E

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

49. vuosikerta
22. marraskuuta 2006


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   (Tiedonantoja)

 

EUROOPAN PARLAMENTTI

 

ISTUNTOKAUSI 2005-2006

 

Keskiviikko 30. marraskuuta 2005

2006/C 285E/1

PÖYTÄKIRJA

1

ISTUNNON KULKU

Istuntokauden uudelleen avaaminen

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Puhemiehen julkilausumat

Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Määrärahojen siirrot

Vastaanotetut asiakirjat

Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Esityslista

WTO:n ministerikokouksen valmistelu (keskustelu)

Ihmisoikeudet Kambodžassa, Laosissa ja Vietnamissa (keskustelu)

Olympiarauha — Kehitysyhteistyö ja urheilu (keskustelu)

Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Yhteisön toimet lintuinfluenssan torjumiseksi * — Eläinlääkintäalan menot * (keskustelu)

Yhteisön toimet lintuinfluenssan torjumiseksi * — Eläinlääkintäalan menot * (jatkoa keskustelulle)

Kansanterveysongelmista kärsiviin maihin vietävien lääkkeiden patentit *** I (keskustelu)

Euroopan komission hyväksyminen (keskustelu)

Yhteisön oikeuden rikkomisesta aiheutuvat rikosoikeudelliset seuraamukset (keskustelu)

EU:n kilpailusääntöjen soveltaminen meriliikenteeseen (keskustelu)

Euroopan sähköisen viestinnän sääntely ja markkinat vuonna 2004 (keskustelu)

Seuraavan istunnon esityslista

Istunnon päättäminen

LÄSNÄOLOLISTA

12

 

Torstai 1. joulukuuta 2005

2006/C 285E/2

PÖYTÄKIRJA

14

ISTUNNON KULKU

Istunnon avaaminen

Vastaanotetut asiakirjat

Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä * — Arvonlisäveron palautukset * — Työvoimavaltaisiin palveluihin sovellettava alv (keskustelu)

Poliisivoimien tilannetta koskeva kehitys Slovakiassa (keskustelu)

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Äänestykset

Kehitysyhteistyön ja taloudellisen yhteistyön rahoitusväline *** I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

EY:n ja Etelä-Afrikan sopimus *** (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Euroregions-alueiden merkitys aluepolitiikan kehittämisessä (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Andrzej Pęczakin parlamentaarinen koskemattomuus (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Giovanni Claudio Favan parlamentaarinen koskemattomuus (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Esitys Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6/2005 (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Esitys Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6/2005 (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Talousarviota koskeva kurinalaisuus (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Kansanterveysongelmista kärsiviin maihin vietävien lääkkeiden patentit *** I (äänestys)

Yhteisön toimet lintuinfluenssan torjumiseksi * (äänestys)

Eläinlääkintäalan menot * (äänestys)

Euroalueen laajentaminen * (äänestys)

Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä * (äänestys)

Arvonlisäveron palautukset * (äänestys)

Euroopan unionin sääntelyvirastot (äänestys)

WTO:n ministerikokouksen valmistelu (äänestys)

Ihmisoikeudet Kambodžassa, Laosissa ja Vietnamissa (äänestys)

Olympiarauha (äänestys)

Kehitysyhteistyö ja urheilu (äänestys)

Euroopan komission hyväksyminen (äänestys)

EU:n kilpailusääntöjen soveltaminen meriliikenteeseen (äänestys)

Euroopan sähköisen viestinnän sääntely ja markkinat vuonna 2004 (äänestys)

Työvaltaisiin palveluihin sovellettava alv (äänestys)

Äänestysselitykset

Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

Valiokuntien kokoonpano

Valtakirjojen tarkastus

Parlamentin kokoonpano

Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Seuraavien istuntojen aikataulu

Istuntokauden keskeyttäminen

LÄSNÄOLOLISTA

25

LIITE I

27

LIITE II

37

HYVÄKSYTYT TEKSTIT

71

P6_TA(2005)0447
EY:n ja Etelä-Afrikan sopimus ***
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Etelä-Afrikan tasavallan väliseen kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevaan sopimukseen Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen johdosta (KOM(2005)0372 — C6-0350/2005 — 2005/0152(AVC))

71

P6_TA(2005)0448
Euroregions
Euroopan parlamentin päätöslauselma Euroregions-alueiden merkityksestä aluepolitiikan kehittämisessä (2004/2257(INI))

71

P6_TA(2005)0449
Andrzej Pęczakin parlamentaarinen koskemattomuus
Euroopan parlamentin päätös entisen Euroopan parlamentin jäsenen Andrzej Pęczakin parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä (2005/2128(IMM))

74

P6_TA(2005)0450
Giovanni Claudio Favan parlamentaarinen koskemattomuus
Euroopan parlamentin päätös Giovanni Claudio Favan parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä (2005/2174(IMM))

75

P6_TA(2005)0451
Esitys lisätalousarvioksi nro 6/2005 (Tarkistus)
Esitys Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6/2005 varainhoitovuodeksi 2005, Pääluokka IV — Yhteisöjen tuomioistuin — Virkamiestuomioistuimen perustaminen, sellaisena kuin se on neuvoston muuttamana (C6-0404/2005 — 2005/2159(BUDG))

75

P6_TA(2005)0452
Lisätalousarvio nro 6/2005
Euroopan parlamentin päätöslauselma esityksestä Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6/2005 varainhoitovuodeksi 2005, Pääluokka IV — Yhteisöjen tuomioistuin — Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen perustaminen, sellaisena kuin se on neuvoston muuttamana (C6-0404/2005 — 2005/2159(BUD))

76

P6_TA(2005)0453
Talousarviota koskeva kurinalaisuus
Euroopan parlamentin päätöslauselma talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta tehdystä toimielinten välisestä sopimuksesta (2005/2237(INI))

77

P6_TA(2005)0454
Kansanterveysongelmista kärsiviin maihin vietävien lääkkeiden patentit *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kansanterveysongelmista kärsiviin maihin vietävien lääkkeiden valmistusta koskeviin patentteihin liittyvästä pakkolisensoinnista (KOM(2004)0737 — C6-0168/2004 — 2004/0258(COD))

79

P6_TC1-COD(2004)0258
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 1. joulukuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2006 antamiseksi kansanterveysongelmista kärsiviin maihin vietävien lääkkeiden valmistusta koskevien patenttien pakkolisensoinnista

79

P6_TA(2005)0455
Yhteisön toimet lintuinfluenssan torjumiseksi *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisön toimenpiteistä lintuinfluenssan torjumiseksi (KOM(2005)0171 — C6-0195/2005 — 2005/0062(CNS))

89

P6_TA(2005)0456
Eläinlääkintäalan menot *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista tehdyn neuvoston päätöksen 90/424/ETY muuttamisesta (KOM(2005)0171 — C6-0196/2005 — 2005/0063(CNS))

115

P6_TA(2005)0457
Euroalueen laajentaminen *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi euron käyttöönotosta annetun asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta (KOM(2005)0357 — C6-0374/2005 — 2005/0145(CNS))

118

P6_TA(2005)0458
Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteistä arvonlisäverojärjestelmää koskevan direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta yleisen verokannan vähimmäistason soveltamisajan osalta (KOM(2005)0136 — C6-0113/2005 — 2005/0051(CNS))

121

P6_TA(2005)0459
Arvonlisäveron palautukset *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yksityiskohtaisista säännöistä direktiivissä 77/388/ETY säädetyn arvonlisäveron palautuksen suorittamiseksi maan alueelle sijoittautumattomille mutta toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneille verovelvollisille (KOM(2004)0728 — C6-0251/2005 — 2005/0807(CNS))

122

P6_TA(2005)0460
Euroopan unionin sääntelyvirastot
Euroopan parlamentin päätöslauselma komission esittämästä luonnoksesta toimielinten väliseksi sopimukseksi Euroopan unionin sääntelyvirastojen toimintakehyksestä

123

P6_TA(2005)0461
WTO:n ministerikokouksen valmistelu
Euroopan parlamentin päätöslauselma Hongkongissa järjestettävän Maailman kauppajärjestön kuudennen ministerikokouksen valmisteluista

126

P6_TA(2005)0462
Ihmisoikeudet
Euroopan parlamentin päätöslauselma Kambodžan, Laosin ja Vietnamin ihmisoikeustilanteesta

129

P6_TA(2005)0463
Olympiarauha
Euroopan parlamentin päätöslauselma olympiarauhasta Torinon talviolympialaisten 2006 aikana

133

P6_TA(2005)0464
Kehitysyhteistyö ja urheilu
Euroopan parlamentin päätöslauselma kehityksestä ja urheilusta

135

P6_TA(2005)0465
Euroopan komission hyväksyminen
Euroopan parlamentin päätöslauselma Euroopan komission hyväksymistä koskevista suuntaviivoista (2005/2024(INI))

137

P6_TA(2005)0466
EU:n kilpailusääntöjen soveltaminen meriliikenteeseen
Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n kilpailusääntöjen soveltamisesta meriliikenteeseen (2005/2033(INI))

139

P6_TA(2005)0467
Sähköinen viestintä
Euroopan parlamentin päätöslauselma Euroopan sähköisen viestinnän sääntelystä ja markkinoista vuonna 2004 (2005/2052(INI))

143

P6_TA(2005)0468
Työvaltaisiin palveluihin sovellettava alv
Euroopan parlamentin päätöslauselma direktiivin 1999/85/EY alennetuista arvonlisäverokannoista erityisen työvaltaisissa palveluissa voimassaolon päättymisestä

149


FI

 

Top