Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:132:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 132, 28. toukokuuta 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 132

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

48. vuosikerta
28. toukokuu 2005


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Tiedonantoja

 

Tuomioistuin

 

TUOMIOISTUIN

2005/C 132/1

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (toinen jaosto) 14 päivänä huhtikuuta 2005, asiassa C-460/01: Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Alankomaiden kuningaskunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Asetukset (ETY) N:o 2913/92 ja N:o 2454/93 — Yhteisön ulkoinen passitus — Tulliviranomaiset — Maahantulotullien kantomenettelyt — Määräajat — Noudattamatta jättäminen — Yhteisön omat varat — Käyttöön asettaminen — Määräaika — Noudattamatta jättäminen — Viivästyskorot — Asianomainen jäsenvaltio — Maksamatta jättäminen)

1

2005/C 132/2

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (toinen jaosto) 14 päivänä huhtikuuta 2005, asiassa C-104/02: Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Saksan liittotasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Asetukset (ETY) N:o 2913/92 ja N:o 2454/93 — Yhteisön ulkoinen passitus — Tulliviranomaiset — Maahantulotullien kantomenettelyt — Määräajat — Noudattamatta jättäminen — Yhteisön omat varat — Käyttöön asettaminen — Määräaika — Noudattamatta jättäminen — Viivästyskorot — Asianomainen jäsenvaltio — Maksamatta jättäminen)

2

2005/C 132/3

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (kolmas jaosto) 17 päivänä maaliskuuta 2005, asiassa C-437/02: Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Suomen tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Kalastus — Asetukset (ETY) N:o 3760/92 ja N:o 2847/93 — Kalavarojen säilyttäminen ja hoito — Kalastustoiminnan valvontatoimenpiteet)

2

2005/C 132/4

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (kolmas jaosto) 14 päivänä huhtikuuta 2005, asiassa C-468/02: Espanjan kuningaskunta vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (EMOTR — Tiettyjen menojen poissulkeminen — Oliiviöljyn julkinen varastointi — Peltokasviala)

3

2005/C 132/5

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (ensimmäinen jaosto) 14 päivänä huhtikuuta 2005, asiassa C-6/03 (Verwaltungsgericht Koblenzin esittämä ennakkoratkaisupyyntö): Deponiezweckverband Eiterköpfe vastaan Land Rheinland-Pfalz (Ympäristö — Kaatopaikat — Direktiivi 1999/31 — Kansallinen lainsäädäntö, jossa säädetään tiukemmista normeista — Yhteensopivuus)

3

2005/C 132/6

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (suuri jaosto) 12 päivänä huhtikuuta 2005, asiassa C-61/03: Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Euratomin perustamissopimus — Soveltamisala — Sotilaalliset laitokset — Terveyden suojelu — Ydinreaktorin käytöstä poistaminen — Radioaktiivisen jätteen hävittäminen)

3

2005/C 132/7

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (toinen jaosto) 17 päivänä maaliskuuta 2005, asiassa C-91/03, Espanjan kuningaskunta vastaan Euroopan unionin neuvosto (Elollisten vesiluonnonvarojen säilyttäminen ja hyödyntäminen — Asetus (EY) N:o 2371/2002)

4

2005/C 132/8

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (kolmas jaosto) 14 päivänä huhtikuuta 2005, asiassa C-110/03: Belgian kuningaskunta vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (Kumoamiskanne — Asetus (EY) N:o 2204/2002 — Horisontaaliset valtiontuet — Työllistämistuet — Oikeusvarmuus — Toissijaisuus — Oikeasuhteisuus — Yhteisön toimien johdonmukaisuus — Syrjintäkielto — Asetus (EY) N:o 994/98 — Lainvastaisuusväite)

4

2005/C 132/9

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (kolmas jaosto) 14 päivänä huhtikuuta 2005, Yhdistetyissä asioissa C-128/03 ja C-129/03 (Consiglio di Staton esittämä ennakkoratkaisupyyntö): AEM SpA (C-128/03) ja AEM Torino SpA (C-129/03) vastaan Autorità per l'energia elettrica e per il gas ym. (Sähkön sisämarkkinat — Kansalliseen sähkönsiirtoverkkoon pääsyä ja sen käyttöä koskeva korotettu maksu — Valtiontuki — Direktiivi 96/92/EY — Verkkoon pääsy — Syrjintäkiellon periaate)

5

2005/C 132/10

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (suuri jaosto) 12 päivänä huhtikuuta 2005, asiassa C-145/03 (Juzgado de lo Social no 20 de Madridin esittämä ennakkoratkaisupyyntö): Annette Kellerin perilliset vastaan Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ym. (Sosiaaliturva — Asetuksen N:o 1408/71 3 ja 22 artikla — Asetuksen N:o 574/72 22 artikla — Sairaalahoito muussa kuin toimivaltaisessa jäsenvaltiossa — Kiireellisen, elintärkeän hoidon tarve — Vakuutetun siirtäminen kolmannessa maassa sijaitsevaan sairaalaan — E 111 ja E 112 lomakkeet)

5

2005/C 132/11

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (toinen jaosto) 14 päivänä huhtikuuta 2005, asiassa C-157/03: Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Espanjan kuningaskunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivit 68/360/ETY, 73/148/ETY, 90/365/ETY ja 64/221/ETY — Oleskeluoikeus — Oleskelulupa — Kolmannen maan kansalainen, joka on yhteisön kansalaisen perheenjäsen — Oleskeluluvan myöntämiselle asetettu määräaika)

6

2005/C 132/12

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (suuri jaosto) 15 päivänä maaliskuuta 2005, asiassa C-160/03: Espanjan kuningaskunta vastaan Eurojust (EY 230 artiklaan perustuva kumoamiskanne — Kanne, jonka jäsenvaltio on nostanut avoimia toimia koskevista ilmoituksista, joilla Eurojust haki väliaikaisia toimihenkilöitä — Yhteisöjen tuomioistuimen toimivallan puuttuminen — Tutkimatta jättäminen)

7

2005/C 132/13

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (ensimmäionen jaosto) 17 päivänä maaliskuuta 2005, asiassa C-170/03 (Hoge Raad der Nederlandenin esittämä ennakkoratkaisupyyntö): Staatssecretaris van Financiën vastaan J. H. M. Feron (Asetus (ETY) N:o 918/83 — Tullittomuus — Henkilökohtaisen omaisuuden ja hallinnan käsitteet — Työntekijän käyttöön annettu moottoriajoneuvo)

7

2005/C 132/14

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (suuri jaosto) 15 päivänä maaliskuuta 2005, asiassa C-209/03 (High Court of Justicen (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) esittämä ennakkoratkaisupyyntö): The Queen, Dany Bidarin hakemuksesta, vastaan London Borough of Ealing ym. (Unionin kansalaisuus — EY 12 ja EY 18 artikla — Opiskelijoille korkotuetun lainan muodossa myönnettävä tuki — Säännös, jolla rajoitetaan kyseisen lainan myöntäminen ainoastaan kansalliselle alueelle asettautuneille opiskelijoille)

8

2005/C 132/15

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (kolmas jaosto) 17 päivänä maaliskuuta 2005, Asiassa C-228/03 (Korkeimman oikeuden esittämä ennakkoratkaisupyyntö) The Gillette Company ja Gillette Group Finland Oy vastaan LA-Laboratories Ltd Oy (Tavaramerkit — Direktiivi 89/104/ETY — 6 artiklan 1 kohdan c alakohta — Tavaramerkin antaman suojan rajoitukset — Se, että kolmas käyttää tavaramerkkiä, milloin sen käyttäminen on tarpeen tavaran tai palvelun käyttötarkoituksen osoittamiseksi)

8

2005/C 132/16

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (suuri jaosto) 12 päivänä huhtikuuta 2005, asiassa C-265/03 (Audiencia Nacionalin esittämä ennakkoratkaisupyyntö): Igor Simutenkov vastaan Ministerio de Educación y Cultura ja Real Federación Española de Fútbol (Yhteisöjen ja Venäjän kumppanuussopimus — 23 artiklan 1 kohta — Välitön oikeusvaikutus — Työehdot — Syrjintäkiellon periaate — Jalkapallo — Niiden kolmansien valtioiden kansalaisuuden omaavien ammattilaispelaajien lukumäärän rajoittaminen, joita joukkue voi peluuttaa kansallisessa jalkapallokilpailussa)

9

2005/C 132/17

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (toinen jaosto) 14 päivänä huhtikuuta 2005, asiassa C-335/03: Portugalin tasavalta vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (EMOTR — Naudanlihapalkkio — Tarkastukset — Otosten edustavuus — Tarkastuksen tuloksen soveltaminen aikaisempiin vuosiin — Perustelut)

10

2005/C 132/18

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (neljäs jaosto) 17 päivänä maaliskuuta 2005 asiassa C-467/03 (Finanzgericht Münchenin esittämä ennakkoratkaisupyyntö): Ikegami Electronics (Europe) GmbH vastaan Oberfinanzdirektion Nürnberg (Yhteinen tullitariffi — Tariffinimikkeet — Digitaalisen tallennuslaitteen tariffiluokittelu — Luokittelu yhdistettyyn nimikkeistöön)

10

2005/C 132/19

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (viides jaosto) 10 päivänä maaliskuuta 2005, asiassa C-469/03 (Tribunale di Bolognan esittämä ennakkoratkaisupyyntö): rikosoikeudenkäynti Filomeno Mario Miragliaa vastaan (Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 54 artikla — Ne bis in idem -periaate — Soveltamisala — Jäsenvaltion lainkäyttöviranomaisten tekemä päätös rikosoikeudenkäynnistä luopumisesta yksinomaan siitä syystä, että vastaavanlainen oikeudenkäynti on aloitettu toisessa jäsenvaltiossa)

10

2005/C 132/20

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (ensimmäinen jaosto) 17 päivänä maaliskuuta 2005, asiassa C-109/04 (Bundesverwaltungsgerichtin esittämä ennakkoratkaisupyyntö): Karl Robert Kranemann vastaan Land Nordrhein-Westfalen (EY:n perustamissopimuksen 48 artikla (josta on muutettuna tullut EY 39 artikla) — Työntekijöiden vapaa liikkuvuus — Harjoittelua suorittava virkamies — Toisessa jäsenvaltiossa suoritettu harjoittelu — Matkakustannusten korvaaminen, joka rajoittuu ainoastaan lähtövaltion alueella tehtyyn matkaosuuteen)

11

2005/C 132/21

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (kolmas jaosto) 17 päivänä maaliskuuta 2005, asiassa C-128/04 (rechtbank van eerste aanleg te Dendermonden esittämä ennakkoratkaisupyyntö): rikosasia, jossa vastaajina ovat Annic Andréa Raemdonck ja Raemdonck-Janssens BVBA (Tieliikenne — Sosiaalilainsäädäntö — Asetus (ETY) N:o 3821/85 — Ajopiirturin asentamista ja käyttämistä koskeva velvollisuus — Asetus (ETY) N:o 3820/85 — Ajoneuvojen, joita käytetään materiaalien ja laitteiden kuljetukseen, hyväksi tehty poikkeus)

11

2005/C 132/22

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (kolmas jaosto) 14 päivänä huhtikuuta 2005, asiassa C-243/04 P, Zoé Gaki-Kakouri vastaan Euroopan yhteisöjen tuomioistuin (Valitus — Yhteisöjen tuomioistuimen jäsenien ja entisen jäsenien palkkajärjestelyt — Kuolleen entisen jäsenen eronneen aviopuolison oikeudet)

12

2005/C 132/23

Asia C-103/05: Oberster Gerichtshofin 2.2.2005 tekemällään päätöksellä esittämä ennakkoratkaisupyyntö asiassa Reisch Montage AG vastaan Kiesel Baumaschinen Handels GmbH

12

2005/C 132/24

Asia C-109/05: Euroopan yhteisöjen komission 3.3.2005 Itävallan tasavaltaa vastaan nostama kanne

12

2005/C 132/25

Asia C-119/05: Consiglio di Staton (kuudes jaosto) 22.10.2004 tekemällään päätöksellä esittämä ennakkoratkaisupyyntö asiassa Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato vastaan Spa Lucchini Siderurgica

13

2005/C 132/26

Asia C-126/05: Euroopan yhteisöjen komission 21.3.2005 Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyttä kuningaskuntaa vastaan nostama kanne

13

2005/C 132/27

Asia C-131/05: Euroopan yhteisöjen komission 21.3.2005 Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyttä kuningaskuntaa vastaan nostama kanne

14

2005/C 132/28

Asia C-132/05: Euroopan yhteisöjen komission 21.3.2005 Saksan liittotasavaltaa vastaan nostama kanne

15

2005/C 132/29

Asia C-135/05: Euroopan yhteisöjen komission 23.3.2005 Italian tasavaltaa vastaan nostama kanne

15

2005/C 132/30

Asia C-137/05: Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan 24.3.2005 Euroopan unionin neuvostoa vastaan nostama kanne

16

2005/C 132/31

Asia C-145/05: Cour de cassationin (Belgia) 17.3.2005 tekemällään päätöksellä esittämä ennakkoratkaisupyyntö asiassa Levi Strauss & Co vastaan Casucci Spa

17

2005/C 132/32

Asia C-149/05: Cour d'appel de Paris'n 23.3.2005 tekemällään päätöksellä esittämä ennakkoratkaisupyyntö asiassa Harold Price vastaan Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

17

2005/C 132/33

Asia C-152/05: Euroopan yhteisöjen komission 5.4.2005 Saksan liittotasavaltaa vastaan nostama kanne

18

2005/C 132/34

Asia C-156/05: Euroopan yhteisöjen komission 5.4.2005 Helleenien tasavaltaa vastaan nostama kanne

18

2005/C 132/35

Asia C-159/05: Euroopan yhteisöjen komission 6.4.2005 Luxemburgin suurherttuakuntaa vastaan nostama kanne

19

2005/C 132/36

Asia C-161/05: Euroopan yhteisöjen komission 7.4.2005 Italian tasavaltaa vastaan nostama kanne

19

2005/C 132/37

Asia C-163/05: Euroopan yhteisöjen komission 8.4.2005 Portugalin tasavaltaa vastaan nostama kanne

20

2005/C 132/38

Asia C-165/05: Euroopan yhteisöjen komission 8.4.2005 Luxemburgin suurherttuakuntaa vastaan nostama kanne

20

2005/C 132/39

Asia C-172/05 P: O. Mancinin 15.4.2005 tekemä valitus Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (neljäs jaosto) asiassa T-137/03, O. Mancini vastaan Euroopan yhteisöjen komissio, 3.2.2005 antamasta tuomiosta

21

 

ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN

2005/C 132/40

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio, 17 päivänä maaliskuuta 2005, Asiassa T-192/98, Comité des industries du coton et des fibres connexes de l'Union européenne (Eurocoton) vastaan Euroopan neuvosto (Polkumyynti — Se, että neuvosto on hylännyt komission ehdotuksen asetukseksi, jolla otetaan käyttöön lopullinen polkumyyntitulli — Asetuksen antamiseksi tarvittavan yksinkertaisen enemmistön puuttuminen — Perusteluvelvollisuus)

22

2005/C 132/41

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio, 17 päivänä maaliskuuta 2005, asiassa T-195/98, Ettlin Gesellschaft für Spinnerei und Weberei AG ym. vastaan Euroopan unionin neuvosto (Polkumyynti — Neuvosto ei ole hyväksynyt komission ehdotusta lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta annetuksi asetukseksi — Asetuksen antamisen edellytyksenä olevan yksinkertaisen enemmistön puuttuminen — Perusteluvelvollisuus)

22

2005/C 132/42

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio, 17 päivänä maaliskuuta 2005, asiassa T-177/00, Koninklijke Philips Electronics NV vastaan Euroopan unionin neuvosto (Polkumyynti — Neuvoston päätös jättää hyväksymättä komission ehdotus lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta annettavaksi asetukseksi — Asetuksen antamisen edellyttämän yksinkertaisen enemmistön puuttuminen — Perusteluvelvollisuus)

23

2005/C 132/43

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio, 15 päivänä maaliskuuta 2005, asiassa T-29/02, Global Electronic Finance Management (GEF) SA vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (Välityslauseke — Sopimuksen täyttämättä jättäminen — Vastakanne)

24

2005/C 132/44

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio, 16 päivänä maaliskuuta 2005, asiassa T-283/02, EnBW Kernkraft GmbH vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (TACIS-ohjelma — Ukrainassa olevaan ydinvoimalaan liittyen suoritetut palvelut — Maksamaton korvaus — Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen toimivalta — Vahingonkorvauskanne — Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu)

24

2005/C 132/45

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio, 16 päivänä maaliskuuta 2005, asiassa T-112/03, L'Oréal SA vastaan sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Sanamerkkiä FLEXI AIR koskeva hakemus — Aiempi sanamerkki FLEX — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Pyyntö tosiasiallista käyttöä koskevien todisteiden toimittamisesta — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta, 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohta ja 43 artiklan 2 kohta)

25

2005/C 132/46

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio, 17 päivänä maaliskuuta 2005, asiassa T-160/03, AFCon Management Consultants ym. vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (Tacis-ohjelma — Tarjouspyyntö — Tarjouskilpailumenettelyssä esiintyneet lainvastaisuudet — Vahingonkorvauskanne)

25

2005/C 132/47

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio, 17 päivänä maaliskuuta 2005, asiassa T-285/03, Agraz, SA ym. vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (Maatalous — Hedelmä- ja vihannesjalostealan yhteinen markkinajärjestely — Tomaattijalosteiden tuotantotuki — Tuen määrän laskentatapa — Markkinointivuosi 2000/2001)

26

2005/C 132/48

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio, 16 päivänä maaliskuuta 2005, asiassa T-329/03, Fabio Andrés Ricci vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (Henkilöstö — Kilpailu — Hyväksymisedellytykset — Ammattikokemus — Valintalautakunnan päätökset — Nimittävän viranomaisen valvonnan luonne — Kokemuksen arviointi — Perusteltu luottamus)

27

2005/C 132/49

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 17 päivänä maaliskuuta 2005 asiassa T-362/03, Antonio Milano vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (Henkilöstö — Palvelukseenotto — Kilpailu — Kilpailuun osallistumista koskevan hakemuksen hylkääminen — Kumoamis- ja korvauskanne)

27

2005/C 132/50

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys, 16 päivänä helmikuuta 2005, asiassa T-142/03, Fost Plus VZW vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (Kumoamiskanne — Oikeushenkilön nostama kanne — Toimi, joka koskee oikeushenkilöä erikseen — Päätös 2003/82/EY — Pakkausmateriaalien ja pakkausjätteiden hyödyntämisen ja kierrätyksen tavoitteet — Direktiivi 94/62/EY — Tutkimatta jättäminen)

28

2005/C 132/51

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys, 19 päivänä tammikuuta 2005, asiassa T-372/03, Yves Mahieu vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (Henkilöstö — Valituksen tekemistä ja kanteen nostamista koskeva määräaika — Valituksen implisiittinen hylkääminen — Tutkimatta jättäminen)

28

2005/C 132/52

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys, 14 päivänä helmikuuta 2005, asiassa T-81/04, Bouygues SA ja Bouygues Telecom vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (Valtiontuki — Matkapuhelimet — Kantelu — Laiminlyöntikanne — Laiminlyönnin korjaavan kannan määrittely — Lausunnon antamisen raukeaminen — Kumoamiskanne — Kirje, jossa pyydetään odottamaan — Tutkimatta jättäminen)

29

2005/C 132/53

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentin määräys, 10 päivänä helmikuuta 2005, asiassa T-291/04 R, Enviro Tech Europe Ltd ja Enviro Tech International, Inc., vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (Väliaikainen oikeussuoja — Direktiivit 67/548/ETY ja 2004/73/EY)

29

2005/C 132/54

Asia T-103/05: P:n 11.2.2005 Euroopan yhteisöjen komissiota vastaan nostama kanne

30

2005/C 132/55

Asia T-124/05: David Tasin 2.3.2005 Euroopan yhteisöjen komissiota vastaan nostama kanne

30

2005/C 132/56

Asia T-126/05: Sandrine Corvoisierin ym. 9.3.2005 Euroopan keskuspankkia vastaan nostama kanne

31

2005/C 132/57

Asia T-130/05: Dominique Albert-Bousquet'n ynnä 142 muun 14.3.2005 Euroopan yhteisöjen komissiota vastaan nostama kanne

31

2005/C 132/58

Asia T-131/05: Carlos Andrésin ynnä muiden 21.3.2005 Euroopan keskuspankkia vastaan nostama kanne

32

2005/C 132/59

Asia T-134/05: Belgian kuningaskunnan 26.3.2005 Euroopan yhteisöjen komissiota vastaan nostama kanne

33

2005/C 132/60

Asia T-135/05: Franco Campolin 29.3.2005 Euroopan yhteisöjen komissiota vastaan nostama kanne

33

2005/C 132/61

Asia T-136/05: EARL Salvat Père et Filsin ym. 30.3.2005 Euroopan yhteisöjen komissiota vastaan nostama kanne

34

2005/C 132/62

Asia T-137/05: LA PERLA S.p.A:n 1.4.2005 sisämarkkinoiden harmonisointivirastoa (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) vastaan nostama kanne

34

2005/C 132/63

Asia T-139/05: Charlotte Beckerin ynnä muiden 31.3.2005 Euroopan parlamenttia vastaan nostama kanne

35

2005/C 132/64

Asia T-140/05: Italian tasavallan 29.3.2005 Euroopan yhteisöjen komissiota vastaan nostama kanne

36

2005/C 132/65

Asia T-144/05: Pablo Muñizin 12.4.2005 Euroopan yhteisöjen komissiota vastaan nostama kanne

36


 

III   Tiedotteita

2005/C 132/66

Tuomioistuimen viimeisin julkaisu Euroopan unionin virallinen lehti EUVL C 115, 14.5.2005

38


FI

 

Top