Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:045:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 45, 19. helmikuuta 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 45

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

48. vuosikerta
19. helmikuu 2005


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Tiedonantoja

 

Tuomioistuin

 

TUOMIOISTUIN

2005/C 045/1

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (suuri jaosto) 14 päivänä joulukuuta 2004, asiassa C-463/01: Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Saksan liittotasavalta (Ympäristö — Tavaroiden vapaa liikkuvuus — Pakkaukset ja pakkausjätteet — Direktiivi 94/62/EY — Luontaisten kivennäisvesien hyödyntäminen ja markkinoille saattaminen — Direktiivi 80/777/ETY — Kertakäyttöpakkauksia koskeva pantti- ja takaisinottovelvollisuus uudelleenkäytettävien pakkausten kokonaisosuuden mukaan)

1

2005/C 045/2

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (ensimmäinen jaosto) 9 päivänä joulukuuta 2004, asiassa C-19/02 (Oberster Gerichtshofin esittämä ennakkoratkaisupyyntö): Viktor Hlozek vastaan Roche Austria Gesellschaft mbH (Sosiaalipolitiikka — Mies- ja naispuoliset työntekijät — Samapalkkaisuus — Palkka — Käsite — Yrityskohtaisen työehtosopimuksen mukainen siirtymäeläke (Überbrückungsgeld) — Yrityksen rakennemuutoksen yhteydessä laadittu sosiaalisuunnitelma — Irtisanomishetkellä tietyn ikäisille työntekijöille myönnettävä etuus — Etuuden myöntäminen irtisanottujen työntekijöiden sukupuolen mukaan eri iästä alkaen — Kansallisen oikeuden mukaisen lakisääteisen eläkeiän, joka on sukupuolesta riippuen eri, huomioon ottaminen)

1

2005/C 045/3

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (kolmas jaosto) 16 päivänä joulukuuta 2004, asiassa C-271/02: Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Ruotsin kuningaskunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Kalastus — Kalavarojen säilyttäminen ja hoito — Kalastustoiminnan valvontatoimenpiteet)

2

2005/C 045/4

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (ensimmäinen jaosto) 16 päivänä joulukuuta 2004, asiassa C-277/02 (Oberverwaltungsgerichtin esittämä ennakkoratkaisupyyntö): EU-Wood-Trading GmbH vastaan Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH (Ympäristö — Jätteet — Jätteiden siirroista annettu asetus (ETY) N:o 259/93 — Hyödynnettäväksi tarkoitetut jätteet — Vastalauseet — Lähettävän viranomaisen toimivalta — Hyödyntäminen, jossa ei noudateta direktiivin 75/442/ETY 4 artiklan tai kansallisten säännösten vaatimuksia — Lähettävän viranomaisen toimivalta esittää tällaisia vastalauseita)

2

2005/C 045/5

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (suuri jaosto) 14 päivänä joulukuuta 2004, asiassa C-309/02 (Verwaltungsgericht Stuttgartin esittämä ennakkoratkaisupyyntö): Radlberger Getränkegesellschaft mbH & Co. ja S. Spitz KG vastaan Land Baden-Württemberg (Ympäristö — Tavaroiden vapaa liikkuvuus — Pakkaukset ja pakkausjätteet — Direktiivi 94/62/EY — Kertakäyttöpakkauksia koskeva pantti- ja takaisinottovelvollisuus uudelleenkäytettävien pakkausten kokonaisosuuden mukaan)

3

2005/C 045/6

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (suuri jaosto) 14 päivänä joulukuuta 2004, asiassa C-434/02 (Verwaltungsgericht Mindenin esittämä ennakkoratkaisupyyntö): Arnold André GmbH & Co. KG vastaan Landrat des Kreises Herford (Direktiivi 2001/37/EY — Tupakkatuotteiden valmistaminen, esittämistapa ja myynti — 8 artikla — Kielto saattaa markkinoille suussa käytettäväksi tarkoitettuja tupakkatuotteita — Pätevyys)

4

2005/C 045/7

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (ensimmäinen jaosto) 9 päivänä joulukuuta 2004, asiassa C-460/02, Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Italian tasavalta (Lentoliikenne — Maahuolinta — Direktiivi 96/67/EY)

4

2005/C 045/8

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (neljäs jaosto) 16 päivänä joulukuuta 2004, asiassa C-24/03: Italian tasavalta vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (EMOTR — Komission päätöksen 2002/881/EY osittainen kumoaminen — Rahoitusta koskevat korjaukset — Hedelmiä, vihanneksia ja viljan julkista varastointia koskeva ala)

5

2005/C 045/9

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (toinen jaosto) 9 päivänä joulukuuta 2004, asiassa C-36/03 (High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Divisionin (Administrative Court) esittämä ennakkoratkaisupyyntö): The Queen, Approved Prescription Services Ltd:n hakemuksesta vastaan Licensing Authority (Lääkkeet — Markkinoille saattamista koskeva lupa — Olennaisilta osiltaan samanlaisiin tuotteisiin liittyvät menettelyt)

5

2005/C 045/10

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (kolmas jaosto) 16 päivänä joulukuuta 2004, asiassa C-62/03, Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta (Jätteet — Direktiivit 75/442/ETY ja 91/156/ETY — Täytäntöönpano)

5

2005/C 045/11

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (toinen jaosto) 9 päivänä joulukuuta 2004, asiassa C-79/03, Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Espanjan kuningaskunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 79/409/ETY — Luonnonvaraisten lintujen suojelu — Metsästäminen liimalla)

6

2005/C 045/12

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (toinen jaosto) 9 päivänä joulukuuta 2004, asiassa C-123/03 P, Euroopan yhteisöjen komissio Greencore Group plc (Komission kirjeen kumoamista koskeva vaatimus — Kieltäytyminen maksamasta korkoa palautetulle summalle — Aikaisemman päätöksen vahvistavan päätöksen käsite — Pääoman maksaminen ilman korkoa — Se, että aikaisempi kieltäytyminen ei ollut päätösluonteinen)

6

2005/C 045/13

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (ensimmäinen jaosto) 9 päivänä joulukuuta 2004, asiassa C-177/03, Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Ranskan tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 89/618/Euratom — Tietojen antaminen väestölle säteilyvaaratilanteessa — Täytäntöönpanon laiminlyöminen)

7

2005/C 045/14

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (suuri jaosto) 14 päivänä joulukuuta 2004, asiassa C-210/03 (High Court of Justicen (England & Wales), Queen's Bench Divisionin (Administrative Court) esittämä ennakkoratkaisupyyntö): The Queen, Swedish Match AB:n ja Swedish Match UK Ltd:n hakemuksesta, vastaan Secretary of State for Health (Direktiivi 2001/37/EY — Tupakkatuotteiden valmistaminen, esittämistapa ja myynti — 8 artikla — Kielto saattaa markkinoille suussa käytettäväksi tarkoitettuja tupakkatuotteita — Pätevyys — EY 28–EY 30 artiklan tulkinta — Samanlaisen kiellon sisältävän kansallisen lainsäädännön yhteensopivuus kyseisten artikloiden kanssa)

7

2005/C 045/15

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (viides jaosto) 15 päivänä joulukuuta 2004, asiassa C-272/03 (Bundesfinanzhofin esittämä ennakkoratkaisupyyntö): Hauptzollamt Neubrandenburg vastaan Jens Christian Siig (Yhteisön tullikoodeksi — Tullivelan syntyminen — Väliaikaisen maahantuonnin menettely — Puoliperävaunun vetoauton vaihtaminen)

8

2005/C 045/16

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (toinen jaosto) 16 päivänä joulukuuta 2004, asiassa C-293/03 (Tribunal du travail de Bruxellesin esittämä ennakkoratkaisupyyntö): Gregorio My vastaan Office national des pensions (ONP) (Henkilöstö — Eläkeoikeuksien siirto — Virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen liitteessä VIII oleva 11 artikla — Varhennettu vanhuuseläke — Euroopan yhteisön palveluksessa kertyneiden työskentelykausien huomioon ottaminen — EY 10 artikla)

8

2005/C 045/17

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (viides jaosto) 16 päivänä joulukuuta 2004, asiassa C-516/03: Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Italian tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Ympäristö — Jätehuolto — Campolungon (Ascoli Piceno) kaatopaikka — Direktiivi 75/442/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 91/156/ETY — 4 ja 8 artikla)

9

2005/C 045/18

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (ensimmäinen jaosto) 16 päivänä joulukuuta 2004, asiassa C-520/03 (Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencianan (Espanja) esittämä ennakkoratkaisupyyntö), José Vicente Olaso Valero vastaan Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) (Sosiaalipolitiikka — Työntekijöiden suoja työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa — Direktiivi 80/987/ETY — Soveltamisala — Saatavien käsite — Palkan käsite — Perusteettomasta irtisanomisesta maksettava korvaus)

9

2005/C 045/19

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (neljäs jaosto) 9 päivänä joulukuuta 2004, asiassa C-523/03: Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Biotrast SA (Oikeuspaikkalauseke — Ennakkona saatujen summien takaisinmaksaminen — Korot — Menettely vastaajan poissa ollessa)

10

2005/C 045/20

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (viides jaosto) 16 päivänä joulukuuta 2004, asiassa C-528/03: Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Alankomaiden kuningaskunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 2002/35/EY — Merikuljetukset — Kalastusalusten turvallisuus)

10

2005/C 045/21

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (kuudes jaosto) 9 päivänä joulukuuta 2004, asiassa C-88/04: Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 2001/29/EY — Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistaminen tietoyhteiskunnassa — Direktiivin määräajassa tapahtuvan täytäntöönpanon laiminlyönti)

11

2005/C 045/22

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (viides jaosto) 16 päivänä joulukuuta 2004, asiassa C-172/04: Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Ranskan tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Täytäntöönpanon laiminlyönti — Direktiivi 1999/31/EY — Jätehuolto — Kaatopaikat — Rakennusten ja julkisten rakennusurakoiden pysyvät jätteet)

11

2005/C 045/23

Yhteisöjen tuomioistuimen määräys, (kuudes jaosto) 14 päivänä lokakuuta 2004, asiassa C-238/03 P, Maja Srl vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (Muutoksenhaku — Yhteisön taloudellinen tuki — Maataloustuotantoyksikön uudistamiselle myönnetyn tuen peruuttaminen)

12

2005/C 045/24

Asia C-459/04: Euroopan yhteisöjen komission 29.10.2004 Ruotsin kuningaskuntaa vastaan nostama kanne

12

2005/C 045/25

Asia C-489/04: Verwaltungsgericht Sigmaringenin 28.9.2004 tekemällään päätöksellä esittämä ennakkoratkaisupyyntö asiassa Alexander Jehle, Weinhaus Kiderlen, vastaan Baden-Württembergin osavaltio

12

2005/C 045/26

Asia C-490/04: Euroopan yhteisöjen komission 29.11.2004 Saksan liittotasavaltaa vastaan nostama kanne

13

2005/C 045/27

Asia C-491/04: VAT and Duties Tribunalsin, Manchester Tribunal Centre, 24.11.2004 tekemällään päätöksellä esittämä ennakkoratkaisupyyntö asiassa Dollond and Aitchison Ltd vastaan Commissioners of Customs and Excise

14

2005/C 045/28

Asia C-494/04: Hoge Raad der Nederlandenin 26.11.2004 tekemällään päätöksellä esittämä ennakkoratkaisupyyntö asiassa Heintz van Landewijck S.A.R.L. vastaan Staatssecretaris van Financiën

15

2005/C 045/29

Asia C-503/04: Euroopan yhteisöjen komission 7.12.2004 Saksan liittotasavaltaa vastaan nostama kanne

15

2005/C 045/30

Asia C-507/04: Euroopan yhteisöjen komission 8.12.2004 Itävallan tasavaltaa vastaan nostama kanne

16

2005/C 045/31

Asia C-508/04: Euroopan yhteisöjen komission 8.12.2004 Itävallan tasavaltaa vastaan nostama kanne

17

2005/C 045/32

Asia C-511/04: Euroopan yhteisöjen komission 14.12.2004 Portugalin tasavaltaa vastaan nostama kanne

17

2005/C 045/33

Asia C-512/04 P: Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG:n 15.12.2004 (faksi 14.12.2004) tekemä valitus Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-356/02, Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG vastaan sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit), jota tukee Krafft SA, 6.10.2004 antamasta tuomiosta

18

2005/C 045/34

Asian C-410/02 poistaminen rekisteristä

18

2005/C 045/35

Asian C-50/03 poistaminen rekisteristä

19

2005/C 045/36

Asian C-95/03 poistaminen rekisteristä

19

2005/C 045/37

Asian C-146/03 P poistaminen rekisteristä

19

2005/C 045/38

Asian C-194/03 poistaminen rekisteristä

19

2005/C 045/39

Asian C-345/03 poistaminen rekisteristä

19

2005/C 045/40

Asian C-35/04 poistaminen rekisteristä

19

2005/C 045/41

Asian C-50/04 poistaminen rekisteristä

20

2005/C 045/42

Asian C-106/04 poistaminen rekisteristä

20

2005/C 045/43

Asian C-163/04 poistaminen rekisteristä

20

2005/C 045/44

Asian C-238/04 poistaminen rekisteristä

20

2005/C 045/45

Asian C-263/04 poistaminen rekisteristä

20

2005/C 045/46

Asian C-382/04 poistaminen rekisteristä

20

 

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN

2005/C 045/47

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio, 7 päivänä joulukuuta 2004, asiassa T-240/02: Koninklijke Coöperatie Cosun UA vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (Maatalous — Yhteinen markkinajärjestely — Sokeri — Sisämarkkinoilla myydyn C-sokerin johdosta maksettava määrä — Tulli — Peruutushakemus — Asetuksen (ETY) N:o 1430/79 13 artiklassa oleva kohtuullisuuslauseke — Tuonti- tai vientitullien käsite — Yhdenvertaisen kohtelun ja oikeusvarmuuden periaatteet — Kohtuullisuus)

21

2005/C 045/48

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio, 13 päivänä joulukuuta 2004, asiassa T-251/02, E vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (Henkilöstö — Palkkaus — Ulkomaankorvaus — Päiväraha — Asettautumiskorvaus — Korvaus palvelukseentulosta aiheutuneista matkakuluista ja muuttokulukorvaus — Palvelukseenottopaikka — Henkilöstösääntöjen liitteessä VII oleva 4, 5, 7, 9 ja 10 artikla — Kumoamiskanne — Vahingonkorvauskanne)

21

2005/C 045/49

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio, 14 päivänä joulukuuta 2004, asiassa T-317/02, Fédération des industries condimentaires de France (FICF), Confédération générale des producteurs de lait de brebis et des industriels de Roquefort, Comité économique agricole régional ”fruits et légumes de la région Bretagne” (Cerafel) ja Comité national interprofessionnel des palmipèdes à foie gras (CIFOG) vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (Yhteinen kauppapolitiikka — Maailman kauppajärjestö (OMC) — Asetus (ETY) N:o 3286/94 — Yhteisön etu)

22

2005/C 045/50

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio, 14 päivänä joulukuuta 2004, asiassa T-332/02, Nordspedizionieri di Danielis Livio & C. Snc, Livio Danielis ja Domenico D'Alessandro vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (Tulliliitto — Yhteisön passitus — Petos — Savukkeiden salakuljetus — Tuontitullien palauttaminen — Asetus (ETY) N:o 1430/79 — 13 artikla: kohtuullisuuslauseke — Erityistilanteen käsite)

22

2005/C 045/51

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio, 23 päivänä marraskuuta 2004, asiassa T-376/02, O vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (Henkilöstö — Henkilöstösääntöjen 78 artikla — Työkyvyttömyyseläke — Työkyvyttömyyslautakunta — Kokoonpano — Ammattitauti)

23

2005/C 045/52

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio, 13 päivänä joulukuuta 2004, asiassa T-8/03, El Corte Inglés, SA, vastaan sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (Yhteisön tavaramerkki — Kuviomerkki EMILIO PUCCI — Kansallisten kuviomerkkien EMIDIO TUCCI haltijan tekemä väite — Rekisteröinnin osittainen epääminen)

23

2005/C 045/53

Asia T-422/04: Luciano Lavagnolin 12.10.2004 Euroopan yhteisöjen komissiota vastaan nostama kanne

23

2005/C 045/54

Asia T-439/04: Eurohypo AG:n 5.11.2004 sisämarkkinoiden harmonisointivirastoa (tavaramerkit ja mallit) vastaan nostama kanne

24

2005/C 045/55

Asia T-452/04: Éditions Odile Jacob SAS:n 8.11.2004 Euroopan yhteisöjen komissiota vastaan nostama kanne

24

2005/C 045/56

Asia T-458/04: Au Lysin 22.11.2004 Euroopan yhteisöjen komissiota vastaan nostama kanne

25

2005/C 045/57

Asia T-459/04: Jorge Manuel Pinheiro de Jesus Ferreiran 22.11.2004 Euroopan yhteisöjen komissiota vastaan nostama kanne

25

2005/C 045/58

Asia T-473/04: Cristina Asturias Cuernon 6.12.2004 Euroopan yhteisöjen komissiota vastaan nostama kanne

26

2005/C 045/59

Asia T-474/04: Pergan GmbH:n 10.12.2004 Euroopan yhteisöjen komissiota vastaan nostama kanne

27

2005/C 045/60

Asia T-501/04: Bodegas Franco-Españolas, S.A:n 23.12.2004 sisämarkkinoiden harmonisointivirastoa (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) vastaan nostama kanne

27


 

III   Tiedotteita

2005/C 045/61

Tuomioistuimen viimeisin julkaisu Euroopan unionin virallinen lehti EUVL C 31, 5.2.2005

28


FI

 

Top