Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:061E:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, CE 61, 10. maaliskuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-2490

C 61 E
47. vuosikerta
10. maaliskuuta 2004
Suomenkielinen laitosTiedonantoja ja ilmoituksia

IlmoitusnumeroSisältöSivu
I (Tiedonantoja)
EUROOPAN PARLAMENTTI
ISTUNTOKAUSI 2003-2004
Istunnot 11.-13. maaliskuuta 2003
Maanantai 10. maaliskuuta 2003
(2004/C 61 E/001)PÖYTÄKIRJA
ISTUNNON KULKU 1
1. Istuntokauden uudelleen avaaminen 1
2. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen 1
3. Rahoitusapua Lähi-idälle käsittelevän tutkintavaliokunnan asettamista koskeva pyyntö (puheenjohtajakokouksen lausunto) 2
4. Valiokuntien ja parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien kokoonpano 2
5. Vastaanotetut asiakirjat 2
6. Kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 51 artikla) 10
7. Vetoomukset 11
8. Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet 12
9. Käsittelyjärjestys 12
10. Poliittisesti tärkeitä asioita koskevat puheenvuorot 13
11. Palvelukaupan yleissopimus (GATS) WTO:ssa, kulttuurin monimuotoisuus mukaan lukien (julkilausuma ja keskustelu) 14
12. Satamapalvelujen markkinoille pääsy ***II (keskustelu) 14
13. Liikenteen biopolttoaineiden käytön edistäminen ***II (keskustelu) 15
14. Sosiaalis-taloudellinen kriisi valkolihaisten kalojen pyyntialalla (keskustelu) 15
15. Seuraavan istunnon esityslista 16
16. Istuntokauden päättäminen 16
17. Istunnon päättäminen 16
LÄSNÄOLOLISTA 17
ISTUNTOKAUSI 2003-2004
Istunnot 11.-13. maaliskuuta 2003
Tiistai 11. maaliskuuta 2003
(2004/C 61 E/002)PÖYTÄKIRJA
ISTUNNON KULKU 18
1. Vuosittaisen istuntokauden avaaminen 18
2. Istunnon avaaminen 18
3. Parlamentin kokoonpano 19
4. Puhemiehen julkilausuma Kansainvälisestä rikostuomioistuimesta 19
5. Keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset) 19
6. Euroopan komission vuotuinen poliittinen strategia 2004 - Vuoden 2004 talousarvion suuntaviivat: pääluokka III - Vuoden 2004 talousarvion suuntaviivat: pääluokat II, IV, V, VI, VII, VIII A ja VIII B sekä parlamentin alustava ennakkoarvio (keskustelu) 20
7. Talousarviomenettelyn uudistus (keskustelu) 21
8. Esityslista 22
ÄÄNESTYKSET
9. Naisten osuus työmarkkinaosapuolia edustavissa elimissä (kuulemispyyntö) (työjärjestyksen 52 artikla) (äänestys) 22
10. Talous- ja sosiaalikomitean kokemukset unionissa toteutettujen rakenneuudistusten taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten sekä niiden työllisyysvaikutusten arvioinnista (kuulemispyyntö) (työjärjestyksen 52 artikla) (äänestys) 22
11. Vähemmän kuin 3,5 tonnia painavien ajoneuvojen turvavöiden pakollinen käyttö ***II (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys) 22
12. Huumausaineprekursorit ***I (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys) 23
13. Internetin käyttöturvallisuus ***I (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys) 23
14. Komissiota avustavia komiteoita koskevat säännökset (perustamissopimuksen 251 artikla) ***I (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys) 23
15. Rakennerahastoja koskevat yleiset säännökset *** (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys) 24
16. Komissiota avustavia komiteoita koskevat säännökset (määräenemmistö) * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys) 24
17. Komissiota avustavia komiteoita koskevat säännökset (yksimielisyys) * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys) 24
18. Maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskevat liittymistä valmistelevat toimenpiteet jäsenyyttä hakeneissa KIE-maissa * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys) 25
19. ETY:n ja Euratomin historiallisten arkistojen avaaminen yleisölle * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys) 25
20. EU:n ulkosuhteet liikenteen alalla (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys) 25
21. Satamapalvelujen markkinoille pääsy ***II (äänestys) 26
22. Vuoden 2004 talousarvion suuntaviivat: pääluokka III (äänestys) 26
23. Vuoden 2004 talousarvion suuntaviivat: pääluokat II, IV, V, VI, VII, VIII A ja VIII B sekä parlamentin alustava ennakkoarvio (äänestys) 26
24. Talousarviomenettelyn uudistus (äänestys) 27
ÄÄNESTYKSET PÄÄTTYIVÄT
25. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen 28
26. Työllisyys- ja sosiaalipolitiikan strategia (keskustelu) 28
27. Euroopan keskuspankkijärjestelmä ja Euroopan keskuspankki * (keskustelu) 29
28. Laajentuneen Euroopan naapurit: uusi kehys suhteille itäisiin ja eteläisiin naapureihin (tiedonanto) 29
29. Kyselytunti (kysymykset komissiolle) 29
30. Taloudellinen tilanne Euroopan unionissa - Vakaus- ja lähentymisohjelmien täytäntöönpanon arviointi - Lähentymiskehityksen arviointi 2002 - Ruotsi - Julkinen talous EMUssa - 2002 (keskustelu) 31
31. Ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminta ja valvonta ***II (keskustelu) 31
32. Seuraavan istunnon esityslista 32
33. Istunnon päättäminen 32
LÄSNÄOLOLISTA 33
LIITE I
ÄÄNESTYSTEN TULOKSET 34
1. Naisten osuus työmarkkinaosapuolia edustavissa elimissä 34
2. Talous- ja sosiaalikomitean kokemukset unionissa toteutettujen rakenneuudistusten taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten sekä niiden työllisyysvaikutusten arvioinnista 35
3. Vähemmän kuin 3,5 tonnia painavien ajoneuvojen turvavöiden pakollinen käyttö ***II 35
4. Huumausaineprekursorit ***I 35
5. Internetin käyttöturvallisuus ***I 35
6. Komissiota avustavia komiteoita koskevat säännökset (perustamissopimuksen 251 artikla) ***I 36
7. Rakennerahastoja koskevat yleiset säännökset *** 36
8. Komissiota avustavia komiteoita koskevat säännökset (määräenemmistö) * 36
9. Komissiota avustavia komiteoita koskevat säännökset (yksimielisyys) * 36
10. Maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskevat liittymistä valmistelevat toimenpiteet jäsenyyttä hakeneissa KIE-maissa * 37
11. ETY:n ja Euratomin historiallisten arkistojen avaaminen yleisölle * 37
12. EU:n ulkosuhteet liikenteen alalla 37
13. Satamapalvelujen markkinoille pääsy ***II 37
14. Vuoden 2004 talousarvion suuntaviivat: pääluokka III 41
15. Vuoden 2004 talousarvion suuntaviivat: pääluokat II, IV, V, VI, VII, VIII A ja VIII B sekä parlamentin alustava ennakkoarvio 43
16. Talousarviomenettelyn uudistus 44
LIITE II
NIMENHUUTOÄÄNESTYSTEN TULOKSET 45
Mietintö: Pirker A5-0038/2003 - Päätöslauselma 45
Mietintö: Frassoni A5-0030/2003 - Päätöslauselma 46
Suositus Jarzembowski A5-0050/2003 - Tarkistukset 36+66 48
Suositus Jarzembowski A5-0050/2003 - Tarkistukset 37+65 49
Suositus Jarzembowski A5-0050/2003 - Tarkistus 13, 1. osa 51
Suositus Jarzembowski A5-0050/2003 - Tarkistus 13, 2. osa 52
Suositus Jarzembowski A5-0050/2003 - Tarkistus 38 54
Suositus Jarzembowski A5-0050/2003 - Tarkistukset 53+62 56
Suositus Jarzembowski A5-0050/2003 - Tarkistus 40 57
Suositus Jarzembowski A5-0050/2003 - Tarkistus 56 59
Suositus Jarzembowski A5-0050/2003 - Tarkistus 57 61
Suositus Jarzembowski A5-0050/2003 - Tarkistus 30 62
Mietintö: Mulder A5-0039/2003 - Tarkistus 6 64
Mietintö: Gill A5-0041/2003 - Tarkistus 8 66
Mietintö: Wynn A5-0046/2003 - 10 kohta 67
Mietintö: Wynn A5-0046/2003 - 12 kohta 69
Mietintö: Wynn A5-0046/2003 - 13 kohta 70
Mietintö: Wynn A5-0046/2003 - 21 kohta 72
HYVÄKSYTYT TEKSTIT
P5_TA(2003)0068
Vähemmän kuin 3,5 tonnia painavien ajoneuvojen turvavöiden pakollinen käyttö ***II
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi vähemmän kuin 3,5 tonnia painavien ajoneuvojen turvavöiden pakollista käyttöä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 91/671/ETY muuttamisesta (10927/1/2002 - C5-0532/2002 - 2000/0315(COD)) 74
P5_TA(2003)0069
Huumausaineprekursorit ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi huumausaineprekursoreista (KOM(2002) 494 - C5-0415/2002 - 2002/0217(COD)) 75
P5_TC1-COD(2002)0217
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 11. maaliskuuta 2003, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2003 antamiseksi huumausaineprekursoreista 75
LIITE I 83
LIITE II 85
LIITE III 85
P5_TA(2003)0070
Internetin käyttöturvallisuus ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Internetin käyttöturvallisuuden parantamista koskevan yhteisön monivuotisen toimintasuunnitelman hyväksymisestä maailmanlaajuisten verkkojen laitonta ja haitallista sisältöä torjumalla tehdyn päätöksen N:o 276/1999/EY muuttamisesta (KOM(2002) 152 - C5-0141/2002 - 2002/0071(COD)) 87
P5_TC1-COD(2002)0071
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 11. maaliskuuta 2003, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o .../2003/EY tekemiseksi Internetin käyttöturvallisuuden parantamista koskevan yhteisön monivuotisen toimintasuunnitelman hyväksymisestä maailmanlaajuisten verkkojen laitonta ja haitallista sisältöä torjumalla tehdyn päätöksen N:o 276/1999/EY muuttamisesta 87
LIITE I 90
LIITE II 93
P5_TA(2003)0071
Komissiota avustavia komiteoita koskevat säännökset (perustamissopimuksen 251 artikla) ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi perustamissopimuksen 251 artiklan mukaista menettelyä noudattaen annetuissa Euroopan parlamentin ja neuvoston säädöksissä säädetyn täytäntöönpanovallan käytössä komissiota avustavia komiteoita koskevien säännösten mukauttamisesta (KOM(2001) 789 - C5-0004/2002 - 2001/0314(COD)) 93
P5_TA(2003)0072
Rakennerahastoja koskevat yleiset säännökset ***
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä annetun asetuksen (EY) N:o 1260/1999 muuttamisesta (11104/2002 - C5-0440/2002 - 2001/0313(AVC)) 94
P5_TA(2003)0073
Komissiota avustavia komiteoita koskevat säännökset (määräenemmistö) *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi kuulemismenettelyä (määräenemmistö) noudattaen annetuissa neuvoston säädöksissä säädetyn täytäntöönpanovallan käytössä komissiota avustavia komiteoita koskevien säännösten mukauttamisesta (KOM(2001) 789 - C5-0091/2002 - 2001/0315(CNS)) 95
P5_TA(2003)0074
Komissiota avustavia komiteoita koskevat säännökset (yksimielisyys) *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi kuulemismenettelyä (yksimielisyys) noudattaen annetuissa neuvoston säädöksissä säädetyn täytäntöönpanovallan käytössä komissiota avustavia komiteoita koskevien säännösten mukauttamisesta (KOM(2001) 789 - C5-0092/2002 - 2001/0316(CNS)) 96
P5_TA(2003)0075
Maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskevat liittymistä valmistelevat toimenpiteet jäsenyyttä hakeneissa KIE-maissa *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisön tuesta maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskeville liittymistä valmisteleville toimenpiteille jäsenyyttä hakeneissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa liittymistä edeltävänä aikana annetun asetuksen (EY) N:o 1268/1999 muuttamisesta (KOM(2002) 519 - C5-0497/2002 - 2002/0227(CNS)) 96
P5_TA(2003)0076
ETY:n ja Euratomin historiallisten arkistojen avaaminen yleisölle *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan talousyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön historiallisten arkistojen avaamisesta yleisölle annetun asetuksen (ETY, Euratom) N:o 354/83 muuttamisesta (KOM(2002) 462 - C5-0417/2002 - 2002/0203(CNS)) 98
P5_TA(2003)0077
EU:n ulkosuhteet liikenteen alalla
Euroopan parlamentin päätöslauselma Euroopan unionin ulkosuhteista liikenteen alalla (2002/2085(INI)) 106
P5_TA(2003)0078
Satamapalvelujen markkinoille pääsy ***II
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pääsystä satamapalvelujen markkinoille (11146/1/2002 - C5-0533/2002 - 2001/0047(COD)) 111
P5_TC2-COD(2001)0047
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 11. maaliskuuta 2003, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/.../EY antamiseksi pääsystä satamapalvelujen markkinoille 111
LIITE
LUETTELO SATAMAPALVELUTOIMINNOISTA, JOITA TÄMÄ DIREKTIIVI KOSKEE 128
P5_TA(2003)0079
Vuoden 2004 talousarvion suuntaviivat: pääluokka III
Euroopan parlamentin päätöslauselma vuoden 2004 talousarviomenettelyn suuntaviivoista: Pääluokka III - Komissio (2003/2001(BUD)) 128
P5_TA(2003)0080
Vuoden 2004 talousarvion suuntaviivat: pääluokat II, IV, V, VI, VII, VIII A ja VIII B sekä parlamentin alustava ennakkoarvio
Euroopan parlamentin päätöslauselma vuoden 2004 talousarviomenettelyn suuntaviivoista pääluokkia II, IV, V, VI, VII, VIII A ja VIII B varten sekä alustavasta ennakkoarviosta Euroopan parlamentin tuloista ja menoista (Pääluokka I) (2003/2002(BUD)) 136
P5_TA(2003)0081
Talousarviomenettelyn uudistus
Euroopan parlamentin päätöslauselma talousarviomenettelyn uudistuksesta: perussopimusten tarkistamiseen liittyvät mahdollisuudet (2002/2271(INI)) 143
Keskiviikko 12. maaliskuuta 2003
(2004/C 61 E/003)PÖYTÄKIRJA
ISTUNNON KULKU 148
1. Istunnon avaaminen 148
2. Irak (julkilausumat ja keskustelu) 148
3. Poliittisten ryhmien kokoonpano 149
ÄÄNESTYKSET
4. Yhtiömuodoltaan tietynlaisia yhtiöitä koskevat julkistamisvaatimukset ***I (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys) 149
5. Markkinahintaisen bruttokansantulon yhdenmukaistaminen * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys) 150
6. Vaihtoehtoiset riidanratkaisumenettelyt siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys) 150
7. Liikenteen biopolttoaineiden käytön edistäminen ***II (äänestys) 150
8. Ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminta ja valvonta ***II (äänestys) 151
9. Palvelukaupan yleissopimus (GATS) WTO:ssa, kulttuurin monimuotoisuus mukaan lukien (äänestys) 151
10. Sosiaalis-taloudellinen kriisi valkolihaisten kalojen pyyntialalla (äänestys) 151
11. Työllisyys- ja sosiaalipolitiikan strategia (äänestys) 152
12. Taloudellinen tilanne Euroopan unionissa (äänestys) 152
13. Vakaus- ja lähentymisohjelmien täytäntöönpanon arviointi (äänestys) 152
14. Lähentymiskehityksen arviointi 2002 - Ruotsi (äänestys) 152
15. Julkinen talous EMUssa - 2002 (äänestys) 153
ÄÄNESTYKSET PÄÄTTYIVÄT
16. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen 155
17. Unionin sotilasoperaatio entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa (julkilausumat ja keskustelu) 156
18. Lentoyhtiöiden Yhdysvaltojen maahanmuuttoviranomaisille toimittamat henkilötiedot (julkilausuma ja keskustelu) 156
19. Kyselytunti (kysymykset neuvostolle) 157
20. Sukupuolten tasa-arvo Euroopan parlamentissa (keskustelu) 158
21. Naisten ja miesten yhtäläiset mahdollisuudet rakennerahastojen käytössä (keskustelu) 158
22. Varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämistä koskevat poikkeukset (terrorismi) * (keskustelu) 159
23. Taloudellisten etujen suojaaminen ja petostentorjunta (2001) (keskustelu) 159
24. Seuraavan istunnon esityslista 159
25. Istunnon päättäminen 159
LÄSNÄOLOLISTA 160
LIITE I
ÄÄNESTYSTEN TULOKSET 161
1. Yhtiömuodoltaan tietynlaisia yhtiöitä koskevat julkistamisvaatimukset ***I 161
2. Markkinahintaisen bruttokansantulon yhdenmukaistaminen * 162
3. Vaihtoehtoiset riidanratkaisumenettelyt siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa 162
4. Liikenteen biopolttoaineiden käytön edistäminen ***II 162
5. Ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminta ja valvonta ***II 163
6. Palvelukaupan yleissopimus (GATS) WTO:ssa, kulttuurin monimuotoisuus mukaan lukien 163
7. Sosiaalis-taloudellinen kriisi valkolihaisten kalojen pyyntialalla 165
8. Työllisyys- ja sosiaalipolitiikan strategia 166
9. Taloudellinen tilanne Euroopan unionissa 169
10. Vakaus- ja lähentymisohjelmien täytäntöönpanon arviointi 171
11. Lähentymiskehityksen arviointi 2002 - Ruotsi 173
12. Julkinen talous EMUssa - 2002 174
LIITE II
NIMENHUUTOÄÄNESTYSTEN TULOKSET 175
Mietintö: Lulling A5-0040/2003 - Päätöslauselma 175
Suositus Ayuso Gonzalez A5-0057/2003 - Tarkistus 7 176
Suositus Karas A5-0042/2003 - Tarkistus 38 178
Suositus Karas A5-0042/2003 - Tarkistus 24 180
B5-0159/2003 - Yhteinen päätöslauselmaesitys - (GATS) WTO - Tarkistus 1 181
B5-0159/2003 - Yhteinen päätöslauselmaesitys - (GATS) WTO - Tarkistus 4 183
B5-0159/2003 - Yhteinen päätöslauselmaesitys - (GATS) WTO - Tarkistus 14 185
B5-0159/2003 - Yhteinen päätöslauselmaesitys - (GATS) WTO - Tarkistus 15 186
B5-0159/2003 - Yhteinen päätöslauselmaesitys - (GATS) WTO - Tarkistus 2 188
B5-0159/2003 - Yhteinen päätöslauselmaesitys - (GATS) WTO - 7 kohta 190
B5-0159/2003 - Yhteinen päätöslauselmaesitys - (GATS) WTO - Tarkistus 19 191
B5-0159/2003 - Yhteinen päätöslauselmaesitys - (GATS) WTO - Tarkistus 20 193
B5-0159/2003 - Yhteinen päätöslauselmaesitys - (GATS) WTO - 15 kohta 195
B5-0159/2003 - Yhteinen päätöslauselmaesitys - (GATS) WTO - Tarkistus 3 196
B5-0156/2003 - Kriisi valkolihaisten kalojen pyyntialalla - Tarkistus 1 198
B5-0156/2003 - Kriisi valkolihaisten kalojen pyyntialalla - 1 kohta 200
B5-0156/2003 - Kriisi valkolihaisten kalojen pyyntialalla - Tarkistus 4 202
B5-0156/2003 - Kriisi valkolihaisten kalojen pyyntialalla - Päätöslauselma 203
Mietintö: Mann A5-0062/2003 - 3 kohta, 2. osa 205
Mietintö: Mann A5-0062/2003 - 8 kohta 207
Mietintö: Mann A5-0062/2003 - Tarkistus 14 208
Mietintö: Mann A5-0062/2003 - Tarkistus 16 210
Mietintö: Mann A5-0062/2003 - Tarkistus 12 212
Mietintö: Mann A5-0062/2003 - Tarkistus 7 213
Mietintö: Mann A5-0062/2003 - 18 kohta, 1. osa 215
Mietintö: Mann A5-0062/2003 - 20 kohta, 1. osa 216
Mietintö: Mann A5-0062/2003 - 21 kohta 218
Mietintö: Mann A5-0062/2003 - Tarkistus 10 220
Mietintö: Mann A5-0062/2003 - Tarkistus 21 221
Mietintö: Garcia-Margallo y Marfil A5-0051/2003 - Tarkistus 4 223
Mietintö: Garcia-Margallo y Marfil A5-0051/2003 - Tarkistus 8 225
Mietintö: Garcia-Margallo y Marfil A5-0051/2003 - Tarkistus 11 226
Mietintö: Garcia-Margallo y Marfil A5-0051/2003 - Päätöslauselma 228
Mietintö: Trentin A5-0047/2003 - Tarkistus 7 230
Mietintö: Trentin A5-0047/2003 - Tarkistus 8 231
Mietintö: Trentin A5-0047/2003 - 13 kohta, 2. osa 233
Mietintö: Trentin A5-0047/2003 - Tarkistus 20 235
Mietintö: Trentin A5-0047/2003 - Tarkistus 10 236
Mietintö: Trentin A5-0047/2003 - Tarkistus 11 238
Mietintö: Schmidt A5-0037/2003 - 5 kohta 239
Mietintö: Schmidt A5-0037/2003 - 10 kohta, 2. osa 241
Mietintö: Schmidt A5-0037/2003 - Päätöslauselma 242
Mietintö: Dos Santos A5-0018/2003 - 1 kohta, 2. osa 243
Mietintö: Dos Santos A5-0018/2003 - Tarkistus 3 245
Mietintö: Dos Santos A5-0018/2003 - Tarkistus 8 247
HYVÄKSYTYT TEKSTIT
P5_TA(2003)0082
Yhtiömuodoltaan tietynlaisia yhtiöitä koskevat julkistamisvaatimukset ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 68/151/ETY muuttamisesta yhtiömuodoltaan tietynlaisia yhtiöitä koskevien julkistamisvaatimusten osalta (KOM(2002) 279 - C5-0252/2002 - 2002/0122(COD)) 249
P5_TC1-COD(2002)0122
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 12. maaliskuuta 2003, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/.../EY antamiseksi neuvoston direktiivin 68/151/ETY muuttamisesta yhtiömuodoltaan tietynlaisia yhtiöitä koskevien julkistamisvaatimusten osalta 249
P5_TA(2003)0083
Markkinahintaisen bruttokansantulon yhdenmukaistaminen *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi markkinahintaisen bruttokansantulon yhdenmukaistamisesta (BKTL-asetus) (KOM(2002) 558 - C5-0515/2002 - 2002/0245(CNS)) 255
P5_TA(2003)0084
Vaihtoehtoiset riidanratkaisumenettelyt siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa
Euroopan parlamentin päätöslauselma komission vihreästä kirjasta vaihtoehtoisista riidanratkaisumenettelyistä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa (KOM(2002) 196 - C5-0284/2002 - 2002/2144(COS)) 256
P5_TA(2003)0085
Liikenteen biopolttoaineiden käytön edistäminen ***II
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi liikenteen biopolttoaineiden ja muiden uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä (12695/1/2002 - C5-0585/2002 - 2001/0265(COD)) 260
P5_TC2-COD(2001)0265
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 12. maaliskuuta 2003, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/.../EY antamiseksi liikenteen biopolttoaineiden ja muiden uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä 261
P5_TA(2003)0086
Ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminta ja valvonta ***II
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta (11212/4/2002 - C5-0534/2002 - 2000/0260(COD)) 268
P5_TC2-COD(2000)0260
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 12. maaliskuuta 2003, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/.../EY antamiseksi ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta 269
P5_TA(2003)0087
Palvelukaupan yleissopimus (GATS) WTO:ssa, kulttuurin monimuotoisuus mukaan lukien
Euroopan parlamentin päätöslauselma palvelukaupan yleissopimuksesta (GATS) WTO:ssa, kulttuurin monimuotoisuus mukaan lukien 289
P5_TA(2003)0088
Sosiaalis-taloudellinen kriisi valkolihaisten kalojen pyyntialalla
Euroopan parlamentin päätöslauselma valkolihaisten kalojen pyyntialan sosiaalisesta ja taloudellisesta kriisistä 292
P5_TA(2003)0089
Taloudellinen tilanne Euroopan unionissa
Euroopan parlamentin päätöslauselma taloudellisesta tilanteesta Euroopan unionissa - alustava kertomus komission suosituksesta talouspolitiikan laajoiksi suuntaviivoiksi (2002/2287(INI)) 294
P5_TA(2003)0090
Vakaus- ja lähentymisohjelmien täytäntöönpanon arviointi
Euroopan parlamentin päätöslauselma vakaus- ja lähentymisohjelmien täytäntöönpanon vuosittaisesta arvioinnista (2002/2288(INI)) 299
P5_TA(2003)0091
Lähentymiskehityksen arviointi 2002 - Ruotsi
Euroopan parlamentin päätöslauselma komission kertomuksesta Lähentymiskehityksen arviointi 2002 - Ruotsi (KOM(2002) 243 - C5-0326/2002 - 2002/2170(COS)) 303
P5_TA(2003)0092
Julkinen talous EMUssa - 2002
Euroopan parlamentin päätöslauselma komission tiedonannosta neuvostolle ja Euroopan parlamentille Julkinen talous EMUssa - 2002 (KOM(2002) 209 - C5-0324/2002 - 2002/2168(COS)) 305
Torstai 13. maaliskuuta 2003
(2004/C 61 E/004)PÖYTÄKIRJA
ISTUNNON KULKU 310
1. Istunnon avaaminen 310
2. Parlamentin kokoonpano 310
3. Vastaanotetut asiakirjat 311
4. Kuluttajapoliittinen strategia vuosiksi 2002-2006 - Eurooppalainen kuluttajapolitiikka - Kuluttajien oikeudellinen suoja (keskustelu) 313
5. Puhemiehen julkilausuma 314
6. Parlamentin kokoonpano 315
7. Esityslista (26. maaliskuuta 2003 pidettävä istunto) 315
8. Lupa laatia suositus (työjärjestyksen 96 artiklan 4 kohta) 315
9. Ilmoitus neuvoston toimittamista yhteisistä kannoista 315
ÄÄNESTYKSET
10. Naisten ja miesten yhtäläiset mahdollisuudet rakennerahastojen käytössä (työjärjestyksen 110 a artikla ) (äänestys) 317
11. Euroopan keskuspankkijärjestelmä ja Euroopan keskuspankki * (äänestys) 317
12. Varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämistä koskevat poikkeukset (terrorismi) * (äänestys) 318
13. Unionin sotilasoperaatio entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa (äänestys) 318
14. Lentoyhtiöiden Yhdysvaltojen maahanmuuttoviranomaisille toimittamat henkilötiedot (äänestys) 318
15. Sukupuolten tasa-arvo Euroopan parlamentissa (äänestys) 319
16. Taloudellisten etujen suojaaminen ja petostentorjunta (2001) (äänestys) 319
17. Kuluttajapoliittinen strategia vuosiksi 2002-2006 (äänestys) 319
18. Eurooppalainen kuluttajapolitiikka (äänestys) 319
19. Kuluttajien oikeudellinen suoja (äänestys) 320
ÄÄNESTYKSET PÄÄTTYIVÄT
20. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen 321
21. Yritysten toiminnan lopettaminen Euroopan unionin myöntämän taloudellisen tuen jälkeen (julkilausuma ja keskustelu) 321
KESKUSTELUT IHMISOIKEUKSIEN SEKÄ DEMOKRATIAN JA OIKEUSVALTION PERIAATTEIDEN LOUKKAUKSIA KOSKEVISTA TAPAUKSISTA
22. Kambodža (keskustelu) 322
23. Myanmar (Burma) (keskustelu) 323
24. Nigeria: Amina Lawalin tapaus (keskustelu) 323
KESKUSTELUT IHMISOIKEUKSIEN SEKÄ DEMOKRATIAN JA OIKEUSVALTION PERIAATTEIDEN LOUKKAUKSIA KOSKEVISTA TAPAUKSISTA PÄÄTTYIVÄT
ÄÄNESTYKSET
25. Kambodža (äänestys) 323
26. Myanmar (Burma) (äänestys) 324
27. Nigeria: Amina Lawalin tapaus (äänestys) 324
28. Yritysten toiminnan lopettaminen Euroopan unionin myöntämän taloudellisen tuen jälkeen (äänestys) 325
ÄÄNESTYKSET PÄÄTTYIVÄT
29. Määräajat 326
30. Valiokuntaan lähettäminen - Lupa laatia mietintöjä - Valiokuntien yhteistyö 326
31. Kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 51 artikla) 328
32. Istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen 329
33. Seuraavien istuntojen aikataulu 329
34. Istuntokauden keskeyttäminen 329
LÄSNÄOLOLISTA 330
LIITE I
ÄÄNESTYSTEN TULOKSET 331
1. Naisten ja miesten yhtäläiset mahdollisuudet rakennerahastojen käytössä 331
2. Euroopan keskuspankkijärjestelmä ja Euroopan keskuspankki * 332
3. Varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämistä koskevat poikkeukset (terrorismi) * 333
4. Unionin sotilasoperaatio entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa 334
5. Lentoyhtiöiden Yhdysvaltojen maahanmuuttoviranomaisille toimittamat henkilötiedot 334
6. Sukupuolten tasa-arvo Euroopan parlamentissa 335
7. Taloudellisten etujen suojaaminen ja petostentorjunta (2001) 335
8. Kuluttajapoliittinen strategia vuosiksi 2002-2006 337
9. Eurooppalainen kuluttajapolitiikka 339
10. Kuluttajien oikeudellinen suoja 340
11. Kambodža 341
12. Myanmar (Burma) 341
13. Nigeria: Amina Lawalin tapaus 341
14. Yritysten toiminnan lopettaminen Euroopan unionin myöntämän taloudellisen tuen jälkeen 342
LIITE II
NIMENHUUTOÄÄNESTYSTEN TULOKSET 344
Mietintö: Avilés Perea A5-0059/2003 - Päätöslauselma 344
Mietintö: Hernandez Mollar A5-0036/2003 - Tarkistus 7, 1. osa 345
Mietintö: Hernandez Mollar A5-0036/2003 - Tarkistus 7, 2. osa 346
Mietintö: Hernandez Mollar A5-0036/2003 - Tarkistus 8 348
Mietintö: Hernandez Mollar A5-0036/2003 - Tarkistus 9, 1. osa 349
Mietintö: Hernandez Mollar A5-0036/2003 - Tarkistus 9, 2. osa 351
Mietintö: Hernandez Mollar A5-0036/2003 - Tarkistus 6 352
Mietintö: Hernandez Mollar A5-0036/2003 - Muutettu ehdotus 354
B5-0187/2003 - Lentoyhtiöiden toimittamat henkilötiedot - Päätöslauselma 355
Mietintö: Bösch A5-0055/2003 - 8 kohta, 2. osa 356
Mietintö: Bösch A5-0055/2003 - 8 kohta, 3. osa 358
Mietintö: Bösch A5-0055/2003 - 59 kohta 359
Mietintö: Bösch A5-0055/2003 - 60 kohta 361
Mietintö: Bösch A5-0055/2003 - 61 kohta 362
Mietintö: Bösch A5-0055/2003 - Tarkistus 22, 1. osa 364
Mietintö: Whitehead A5-0023/2003 - 23 kohta, 2. osa 365
Mietintö: Patrie A5-0423/2002 - Tarkistus 1 367
B5-0170/2003 - Yhteinen päätöslauselmaesitys - Kambodža - Päätöslauselma 368
HYVÄKSYTYT TEKSTIT
P5_TA(2003)0093
Naisten ja miesten yhtäläiset mahdollisuudet rakennerahastojen käytössä
Euroopan parlamentin päätöslauselma naisten ja miesten yhtäläisten mahdollisuuksien tavoitteista rakennerahastojen käytössä (2002/2210(INI)) 370
P5_TA(2003)0094
Euroopan keskuspankkijärjestelmä ja Euroopan keskuspankki *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma Euroopan keskuspankin suosituksesta neuvoston päätökseksi Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 10.2 artiklan muuttamisesta (6163/2003 - C5-0038/2003 - 2003/0803(CNS)) 374
P5_TA(2003)0095
Varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämistä koskevat poikkeukset (terrorismi) *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämistä koskevista poikkeuksista (kymmenes muutos) (KOM(2003) 41 - C5-0048/2003 - 2003/0015(CNS)) 375
P5_TA(2003)0096
Unionin sotilasoperaatio entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa
Euroopan parlamentin päätöslauselma entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa osana Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa toteutetusta operaatiosta 379
P5_TA(2003)0097
Lentoyhtiöiden Yhdysvaltojen maahanmuuttoviranomaisille toimittamat henkilötiedot
Euroopan parlamentin päätöslauselma henkilötietojen välittämisestä lentoyhtiöiden toimesta Atlantin ylittävillä lennoilla 381
P5_TA(2003)0098
Sukupuolten tasa-arvo Euroopan parlamentissa
Euroopan parlamentin päätöslauselma sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta Euroopan parlamentin toiminnassa (2002/2025(INI)) 384
P5_TA(2003)0099
Taloudellisten etujen suojaaminen ja petostentorjunta (2001)
Euroopan parlamentin päätöslauselma yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta ja petostentorjunnasta - vuosikertomus 2001 (2002/2211(INI)) 392
P5_TA(2003)0100
Kuluttajapoliittinen strategia vuosiksi 2002-2006
Euroopan parlamentin päätöslauselma komission tiedonannosta Euroopan parlamentille, neuvostolle, talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle kuluttajapoliittisesta strategiasta vuosiksi 2002-2006 (KOM(2002) 208 - C5-0329/2002 - 2002/2173(COS)) 401
P5_TA(2003)0101
Eurooppalainen kuluttajapolitiikka
Euroopan parlamentin päätöslauselma kuluttajansuojasta Euroopan unionissa annetun vihreän kirjan vaikutuksista eurooppalaiseen kuluttajapolitiikkaan (KOM(2001) 531 - C5-0295/2002 - 2002/2151(COS)) 409
P5_TA(2003)0102
Kuluttajien oikeudellinen suoja
Euroopan parlamentin päätöslauselma kuluttajien oikeudellisen suojan tulevaisuudesta kuluttajansuojasta Euroopan unionissa annetun vihreän kirjan valossa (KOM(2001) 531 - C5-0294/2002 - 2002/2150(COS)) 413
P5_TA(2003)0103
Kambodža
Euroopan parlamentin päätöslauselma Kambodžan tilanteesta 27. heinäkuuta 2003 järjestettävien parlamenttivaalien edellä 417
P5_TA(2003)0104
Myanmar (Burma)
Euroopan parlamentin päätöslauselma Myanmarista 420
P5_TA(2003)0105
Nigeria: Amina Lawalin tapaus
Euroopan parlamentin päätöslauselma Nigeriassa kivittämällä kuolemaan tuomitun nigerialaisen naisen Amina Lawalin tapauksesta 423
P5_TA(2003)0106
Yritysten toiminnan lopettaminen Euroopan unionin myöntämän taloudellisen tuen jälkeen
Euroopan parlamentin päätöslauselma yritysten lakkauttamisesta EU:n rahoitustuen vastaanottamisen jälkeen 425
Käytettyjen merkkien selitykset
*Kuulemismenettely
** IYhteistoimintamenettely: ensimmäinen käsittely
** IIYhteistoimintamenettely: toinen käsittely
***Hyväksyntämenettely
*** IYhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely
*** IIYhteispäätösmenettely: toinen käsittely
*** IIIYhteispäätösmenettely: kolmas käsittely
(Menettely määräytyy komission ehdottaman oikeusperustan mukaan.)
Tietoa äänestyksistä
Jollei toisin ole määrätty, esittelijät ovat kirjallisesti ilmoittaneet puhemiehelle kantansa tarkistuksiin.
Valiokunnista käytetyt lyhenteet
AFETUlkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunta
BUDGBudjettivaliokunta
CONTTalousarvion valvontavaliokunta
LIBEKansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
ECONTalous- ja raha-asioiden valiokunta
JURIOikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta
ITRETeollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta
EMPLTyöllisyys- ja sosiaalivaliokunta
ENVIYmpäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta
AGRIMaatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
PECHKalatalousvaliokunta
RETTAluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta
CULTKulttuuri-, nuoriso-, koulutus-, tiedonvälitys- ja urheiluvaliokunta
DEVEKehitysyhteistyövaliokunta
AFCOPerussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
FEMMNaisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta
PETIVetoomusvaliokunta
Poliittisista ryhmistä käytetyt lyhenteet
PPE-DEEuroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Eurooppan demokraattien ryhmä
PSEEuroopan sosiaalidemokraattisen puolueen ryhmä
ELDREuroopan liberaali- ja demokraattipuolueen ryhmä
Verts/ALEVihreät/Euroopan vapaa allianssi -ryhmä
GUE/NGLEuroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä - Pohjoismaiden vihreä vasemmisto
UENUnioni kansakuntien Euroopan puolesta -ryhmä
EDDDemokratian ja monimuotoisuuden Eurooppa -ryhmä
NISitoutumattomat
FI
Top