Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2003:101:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 101, 26. huhtikuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-2490

C 101
46. vuosikerta
26. huhtikuuta 2003
Suomenkielinen laitosTiedonantoja ja ilmoituksia

IlmoitusnumeroSisältö

Sivu
I Tiedonantoja
Tuomioistuin
TUOMIOISTUIN
2003/C 101/01Lausunto 1/03: Euroopan unionin neuvoston EY 300 artiklan 6 kohdan nojalla esittämä lausuntopyyntö 1
2003/C 101/02Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 6 päivänä maaliskuuta 2003 asiassa C-41/00 P, Interporc Im- und Export GmbH vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (Muutoksenhaku - Päätös 94/90/EHTY, EY, Euratom - Oikeus tutustua asiakirjoihin - Komission hallussa olevat asiakirjat, jotka ovat peräisin jäsenvaltioista tai kolmansista valtioista - Laatijasääntö) 1
2003/C 101/03Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 6 päivänä maaliskuuta 2003 asiassa C-240/00, Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Suomen tasavalta (Direktiivi 79/409/ETY - Luonnonvaraisten lintujen ja niiden elinympäristöjen suojelu - Erityissuojelualueet) 1
2003/C 101/04Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 25 päivänä helmikuuta 2003 asiassa C-326/00 (Dioikitiko Protodikeio Thessalonikisin esittämä ennakkoratkaisupyyntö), Idryma Koinonikon Asfaliseon (IKA) vastaan Vasileios Ioannidis (Sosiaaliturva - Eläkkeensaajan sairaalahoito tämän oleskellessa muussa jäsenvaltiossa kuin asuinvaltiossaan - Edellytykset, joiden täyttyessä kuluista vastataan - Asetuksen N:o 1408/71 31 ja 36 artikla - Asetuksen N:o 574/72 31 ja 93 artikla) 2
2003/C 101/05Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 27 päivänä helmikuuta 2003 asiassa C-327/00 (Tribunale amministrativo regionale per la Lombardian esittämä ennakkoratkaisupyyntö), Santex SpA vastaan Unità Socio Sanitaria Locale n. 42 di Pavia (Direktiivi 93/36/ETY - Julkiset tavarahankinnat - Direktiivi 89/665/ETY - Julkisiin hankintoihin liittyvät muutoksenhakumenettelyt - Preklusiivinen määräaika - Tehokkuusperiaate) 3
2003/C 101/06Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 27 päivänä helmikuuta 2003 asiassa C-373/00 (Vergabekontrollsenat des Landes Wienin esittämä ennakkoratkaisupyyntö), Adolf Truley GmbH vastaan Bestattung Wien GmbH (Direktiivi 93/36/ETY - Julkiset tavaranhankinnat - Hankintaviranomaisen käsite - Julkisoikeudellinen laitos - Hautausurakointia harjoittava yritys) 3
2003/C 101/07Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 27 päivänä helmikuuta 2003 asiassa C-389/00, Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Saksan liittotasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - EY 23 ja EY 25 artikla - Tulleja vaikutukseltaan vastaava maksu - Jätteiden maastavienti - Baselin yleissopimus - Asetus N:o 259/93 - Yhteisvastuurahastoon - suoritettava maksu) 4
2003/C 101/08Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 13 päivänä helmikuuta 2003 asiassa C-409/00, Espanjan kuningaskunta vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (Valtiontuet - Vaikutus kilpailuun ja jäsenvaltioiden väliseen kauppaan - alakohtaiset sääntelyt ja ympäristönsuojeluun myönnettävää valtiontukea koskevat suuntaviivat) 5
2003/C 101/09Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 6 päivänä maaliskuuta 2003 asiassa C-466/00 (Immigration Adjudicatorin esittämä ennakkoratkaisupyyntö), Arben Kaba vastaan Secretary of State for the Home Department (Työntekijöiden vapaa liikkuvuus - Asetus N:o 1612/68 - Sosiaalinen etu - Siirtotyöläisen puolison oikeus saada lupa oleskella pysyvästi jäsenvaltion alueella) 5
2003/C 101/10Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 6 päivänä maaliskuuta 2003 asiassa C-14/01 (Verwaltungsgericht Hannoverin esittämä ennakkoratkaisupyyntö), Molkerei Wagenfeld Karl Niemann GmbH & Co. KG vastaan Bezirksregierung Hannover (Yhteinen markkinajärjestely - Maito ja maitotuotteet - Rasvattoman maidon tukijärjestelmä - Asetuksen N:o 2799/1999 pätevyys - Komission toimivalta [asetuksen N:o 1255/1999 11 artiklan 1 kohta] - Syrjimättömyysperiaate [EY 34 artiklan 2 kohta] - Oikeusvarmuuden ja luottamuksensuojan periaatteet) 6
2003/C 101/11Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 25 päivänä helmikuuta 2003 asiassa C-59/01, Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Italian tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Direktiivi 92/49/ETY - Hinnoitteluvapaus sekä maksuperusteiden ja sopimusten ennalta hyväksymistä tai järjestelmällistä tiedoksi antamista koskevan vaatimuksen poistaminen - Tietojen keruu) 6
2003/C 101/12Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 6 päivänä maaliskuuta 2003 asiassa C-213/01 P, T. Port GmbH & Co. KG vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (Muutoksenhaku - Banaanit - Tuonti AKT-maista ja kolmansista maista - Toimijoille myönnettävän vuosittaisen viitemäärän laskeminen - Kansallisen tuomioistuimen väliaikaista oikeussuojaa koskevassa menettelyssä määräämien väliaikaisten toimien perusteella suoritettu tuonti - Vahingonkorvauskanne) 7
2003/C 101/13Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 27 päivänä helmikuuta 2003 asiassa C-320/01 (Arbeitsgericht Lübeckin esittämä ennakkoratkaisupyyntö), Wiebke Busch vastaan Klinikum Neustadt GmbH & Co. Betriebs-KG (Miesten ja naisten tasa-arvoinen kohtelu - Direktiivin 76/207/ETY 2 artiklan 1 kohta - Raskaana olevan naisen suojelu) 7
2003/C 101/14Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 27 päivänä helmikuuta 2003 asiassa C-415/01, Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Belgian kuningaskunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Luonnonvaraisten lintujen suojelu - Erityissuojelualueet) 8
2003/C 101/15Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 6 päivänä maaliskuuta 2003 asiassa C-478/01, Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Luxemburgin suurherttuakunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - EY 49 artikla - Palvelujen tarjoamisen vapaus - Patenttiasiamiehet - Velvollisuus, jonka mukaan patenttiasiamiehillä on oltava tiedoksianto-osoite hyväksytyn edustajan luona - EY 10 artikla - Jäsenvaltioiden yhteistyövelvollisuus) 9
2003/C 101/16Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 6 päivänä maaliskuuta 2003 asiassa C-485/01 (Tribunal civile e penale di Trenton esittämä ennakkoratkaisupyyntö), Francesca Caprini vastaan Conservatore Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) (Direktiivi 86/653/ETY - Itsenäiset kauppaedustajat - Kansallinen lainsäädäntö, jonka mukaan kauppaedustajan merkitseminen kaupparekisteriin edellyttää kauppaedustajan merkitsemistä kauppaedustajien rekisteriin) 9
2003/C 101/17Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 6 päivänä maaliskuuta 2003 asiassa C-6/02, Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Ranskan tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Tavaroiden vapaa liikkuvuus - Vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet - Alkuperän merkitseminen - Alueelliset merkinnät) 10
2003/C 101/18Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 6 päivänä maaliskuuta 2003 asiassa C-211/02, Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Luxemburgin suurherttuakunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Direktiivin 97/66/EY säädetyissä määräajoissa tapahtuvan täytäntöönpanon laiminlyönti) 10
2003/C 101/19Yhteisöjen tuomioistuimen määräys (viides jaosto) 27 päivänä helmikuuta 2003 yhdistetyissä asioissa C-307/00-C-311/00 (Raad van State esittämä ennakkoratkaisupyyntö), Oliehandel Koeweit BV (C-307/00), Slibverwerking Noord-Brabant NV, Glückauf Sondershausen Entwicklungs- und Sicherungsgesellschaft mbH (C-308/00), PPG Industries Fiber Glass BV (C-309/00), Stork Veco BV (C-310/00), Sturing Afvalverwijdering Noord-Brabant NV, Afvalverbranding Zuid Nederland NV, Mineralplus Gesellschaft für Mineralstoffaufbereitung und Verwertung mbH, aiemmin UTR Umwelt GmbH (C-311/00) vastaan Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Työjärjestyksen 104 artiklan 3 kohta - Ympäristö - Jätteistä annettu direktiivi 75/442/ETY - Jätteiden siirtoja koskeva asetus (ETY) N:o 259/93 - Jäteöljyhuollosta annettu direktiivi 75/439/ETY - Luokittelu - Jätteiden huolto- tai hyödyntämistoimet - Vastalauseet siirtoja vastaan - Perustelu - Laittomat siirrot) 11
2003/C 101/20Yhteisöjen tuomioistuimen määräys (neljäs jaosto) 25 päivänä helmikuuta 2003 asiassa C-445/01 (Tribunale di Biella esittämä ennakkoratkaisupyyntö), Roberto Simoncello Piero Boerio vastaan Direzione Provinciale del Lavoro (Sijoittautumisvapaus - Työntekijöiden vapaa liikkuvuus - Julkinen yritys - Velvollisuus tehdä työhönottoa koskeva ilmoitus - Tutkimatta jättäminen) 12
2003/C 101/21Yhteisöjen tuomioistuimen määräys (neljäs jaosto) 5 päivänä joulukuuta 2002 asiassa C-461/01 P, Polyxeni Tessa ja Andreas Tessas vastaan Euroopan unionin neuvosto (Muutoksenhaku - Valtiontuet - EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan (josta on tullut EY 88 artiklan 2 kohdan kolmas alakohta) nojalla tehty päätös - Kumoamisvaatimus - Valitus, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja osittain ovat selvästi perusteettomia) 12
2003/C 101/22Yhteisöjen tuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 12 päivänä helmikuuta 2003 asiassa C-23/02 (Cour de cassationin esittämä ennakkoratkaisupyyntö), Office national de l'emploi vastaan Mohamed Alami (Työjärjestyksen 104 artiklan 3 kohta - ETY:n ja Marokon välinen yhteistyösopimus - 41 artikla - Syrjintäkiellon periaate sosiaaliturvan alalla - Ulottuvuus - Työttömyysetuus) 13
2003/C 101/23Yhteisöjen tuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 27 päivänä helmikuuta 2003 asiassa C-82/02 (Hof van Cassatien esittämä ennakkoratkaisupyyntö), Agence maritime Lalemant NV vastaan Malzfabrik Tivoli GmbH, Malteurop GIE, Belgisch Interventie- en Restitutiebureau ja Malzfabrik Tivoli GmbH vastaan Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (Työjärjestyksen 104 artiklan 3 kohta - Maatalous - Vientituki - Maksuehdot - Yhteisön maantieteelliseltä alueelta poistumisen käsite) 13
2003/C 101/24Yhteisöjen tuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 30 päivänä tammikuuta 2003 asiassa C-176/02 P, Laboratoire Monique Rémy SAS vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (Valitus - Kumoamiskanne - Kanteen jättäminen tutkimatta myöhässä esitettynä - Valitus, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat) 14
2003/C 101/25Asia C-6/03: Verwaltungsgericht Koblenzin 4.12.2002 tekemällään päätöksellä esittämä ennakkoratkaisupyyntö hallinto-oikeudellisessa riita-asiassa Deponiezweckverbandens Eiterköpfe vastaan Land Rheinland-Pfalz 14
2003/C 101/26Asia C-7/03: High Court of Justicen, Chancery Divisionin 18.12.2002 tekemällään päätöksellä esittämä ennakkoratkaisupyyntö asiassa Société de produits Nestlé S.A. vastaan Unilever plc 15
2003/C 101/27Asia C-26/03: Oberlandesgericht Naumburgin 8.1.2003 tekemällään päätöksellä esittämä ennakkoratkaisupyyntö asiassa 1. Hallen kaupunki, 2. RPL Recyclingpark Lochau GmbH ja 3. Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA Leuna 15
2003/C 101/28Asia C-31/03: Bundesgerichtshofin 17.12.2002 tekemällään päätöksellä esittämä ennakkoratkaisupyyntö valitusasiassa Pharmacia Upjohn S.p.A 17
2003/C 101/29Asia C-42/03: Euroopan yhteisöjen komission 4.2.2003 Espanjan kuningaskuntaa vastaan nostama kanne 17
2003/C 101/30Asia C-53/03: Kilpailuneuvoston 22.1.2003 tekemällään päätöksellä esittämä ennakkoratkaisupyyntö asiassa apteekkiyhdistys Aitolias & Akarnanias -SYFAIT ym. vastaan Glaxowellcome Aebe (aikaisemmalta nimeltään Glaxosmithkline Aebe) 18
2003/C 101/31Asia C-61/03: Euroopan yhteisöjen komission 14.2.2003 Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyttä kuningaskuntaa vastaan nostama kanne 19
2003/C 101/32Asia C-62/03: Euroopan yhteisöjen komission 14.2.2003 Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyttä kuningaskuntaa vastaan nostama kanne 19
2003/C 101/33Asia C-64/03: Euroopan yhteisöjen komission 14.2.2003 Saksan liittotasavaltaa vastaan nostama kanne 20
2003/C 101/34Asia C-73/03: Espanjan kuningaskunnan 19.2.2003 Euroopan yhteisöjen komissiota vastaan nostama kanne 20
2003/C 101/35Asia C-74/03: Østre Landsretin 14.2.2003 tekemällään päätöksellä esittämä ennakkoratkaisupyyntö asiassa SmithKline Beecham p.l.c vastaan Lægemiddelstyrelsen, sivuväliintulija 1) Synthon BV ja 2) Genthon BV 21
2003/C 101/36Asia C-75/03: Euroopan yhteisöjen komission 19.2.2003 Irlantia vastaan nostama kanne 22
2003/C 101/37Asia C-77/03: Euroopan yhteisöjen komission 20.2.2003 Saksan liittotasavaltaa vastaan nostama kanne 22
2003/C 101/38Asia C-78/03 P: Euroopan yhteisöjen komission 20.2.2003 (telekopio 19.2.2003) tekemä valitus Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen laajennetun neljännen jaoston asiassa T-114/00, Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum eV vastaan Euroopan yhteisöjen komissio, 5.12.2002 antamasta tuomiosta 23
2003/C 101/39Asia C-79/03: Euroopan yhteisöjen komission 21.2.2003 Espanjan kuningaskuntaa vastaan nostama kanne 24
2003/C 101/40Asia C-81/03: Euroopan yhteisöjen komission 24.2.2003 (telekopio 21.2.03) Itävallan tasakuntaa vastaan nostama kanne 24
2003/C 101/41Asia C-82/03: Euroopan yhteisöjen komission 25.2.2003 Italian tasavaltaa vastaan nostama kanne 25
2003/C 101/42Asia C-84/03: Euroopan yhteisöjen komission 26.2.2003 Espanjan kuningaskuntaa vastaan nostama kanne 25
2003/C 101/43Asia C-89/03: Euroopan yhteisöjen komission 27.2.2003 Luxemburgin suurherttuakuntaa vastaan nostama kanne 26
2003/C 101/44Asia C-93/03: Euroopan yhteisöjen komission 28.2.2003 Portugalin tasavaltaa vastaan nostama kanne 26
2003/C 101/45Asia C-94/03: Euroopan yhteisöjen komission 28.2.2003 Euroopan unionin neuvostoa vastaan nostama kanne 27
2003/C 101/46Asia C-95/03: Tribunal du travail de Bruxellesin (15. jaosto) 13.2.2003 tekemällään päätöksellä esittämä ennakkoratkaisupyyntö asiassa Vincenzo Piliego vastaan Centre public d'aide sociale de Bruxelles (C.P.A.S.) 27
2003/C 101/47Asia C-99/03: Euroopan yhteisöjen komission 4.3.2003 Irlantia vastaan nostama kanne 28
2003/C 101/48Asia C-101/03: Tribunale di Milanon 26.11.2002 tekemällään päätöksellä esittämä ennakkoratkaisupyyntö rikosasiassa, jossa vastaajina ovat Alfonso Galeazzo ja Marco Benatti 28
2003/C 101/49Asia C-102/03: Tribunale di Brindisi - Ufficio per le indagini preliminari - 14.1.2003 tekemällään päätöksellä esittämä ennakkoratkaisupyyntö rikosasiassa, jossa vastaajina ovat Gianfranco Casale ja Giuseppe Eugenio Caroli 29
2003/C 101/50Asia C-104/03: Gerechtshof te Amsterdamin 12.12.2002 tekemällään päätöksellä esittämä ennakkoratkaisupyyntö asiassa St. Paul Dairy Industries N.V. vastaan Unibel Exser B.V.B.A, Belgian oikeuden mukaan perustettu yhtiö 30
2003/C 101/51Asian C-435/01 poistaminen rekisteristä 30
2003/C 101/52Asian C-324/02 poistaminen rekisteristä 30
2003/C 101/53Asian C-331/02 poistaminen rekisteristä 31
2003/C 101/54Asian C-339/02 poistaminen rekisteristä 31
2003/C 101/55Asian C-344/02 poistaminen rekisteristä 31
ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
2003/C 101/56Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 6 päivänä helmikuuta 2003 asiassa T-7/01, Norman Pyres vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (Tilapäinen virkamies - Sopimuksen pidentäminen - Kesto) 32
2003/C 101/57Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 15 päivänä tammikuuta 2003 asiassa T-99/01, Mystery drinks GmbH vastaan sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Aikaisempi kansallinen tavaramerkki Mixery - Kuviomerkin MYSTERY rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi koskeva hakemus - Suhteellinen hylkäysperuste - Sekaannusvaara - Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) 32
2003/C 101/58Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 13 päivänä helmikuuta 2003 asiassa T-333/01. Karl L. Meyer vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (Merentakaiset maat ja alueet - Vahingonkorvauskanne - Julkisuus- ja valvontavelvollisuus - Syy-yhteys) 32
2003/C 101/59Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 11 päivänä helmikuuta 2003 asiassa T-30/02, Wolfgang Leonhardt vastaan Euroopan parlamentti (Henkilöstö - Arviointi - Ylennys - Lainsäädännön muuttaminen - Siirtymätoimenpiteet) 33
2003/C 101/60Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 27 päivänä syyskuuta 2002 asiassa T-211/02, Tideland Signal Ltd vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (Julkiset hankinnat - Tarjouksen hylkääminen - Toimivaltaa pyytää tarjousta koskevia selvennyksiä ei ole käytetty - Kumoamiskanne - Nopeutettu menettely) 33
2003/C 101/61Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 13 päivänä joulukuuta 2002 asiassa T-81/01, Marc Oscar Henri Verdoodt ja Ingrid Edmondus Malvina Rademakers-Verdoodt vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (Kumoamiskanne - Kohdetta vaille jäänyt kanne - Lausunnon antamisen raukeaminen - Määrääminen oikeudenkäyntikuluista) 33
2003/C 101/62Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 11 päivänä helmikuuta 2003 asiassa T-83/02, Jan Pflugradt vastaan Euroopan keskuspankki (Euroopan keskupankin henkilöstö - Koeajalle asettaminen - Asianomaiselle vastainen toimi - Oikeudenkäyntiä edeltävä menettely - Tutkimatta jättäminen) 34
2003/C 101/63Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentin määräys 31 päivänä tammikuuta 2003 asiassa T-224/02 R, Miguel Forcat Icardo vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (Välitoimimenettely - Henkilöstö - Tutkimatta jättäminen - Kiireellisyysedellytys ei täyty) 34
2003/C 101/64Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 3 päivänä helmikuuta 2003 asiassa T-253/02, Chafiq Ayadi vastaan Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan yhteisöjen komissio (Kumoamiskanne - Neuvoston asetus - Kanne neuvostoa ja komissiota vastaan - Osittainen tutkimatta jättäminen) 34
2003/C 101/65Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentin määräys 19 päivänä joulukuuta 2002 asiassa T-320/02 R, Monika Esch-Leonhardt ym. vastaan Euroopan keskuspankki (Välitoimimenettely - Kiireellisyys - Puuttuminen) 35
2003/C 101/66Asia T-380/02: SUCCESS-MARKETING Unternehmensberatungsgesellschaft m.b.H:n 18.12.2002 sisämarkkinoiden harmonisointivirastoa (tavaramerkit ja mallit) vastaan nostama kanne 35
2003/C 101/67Asia T-32/03: Leder & Schuh AG:n 3.2.2003 sisämarkkinoiden harmonisointivirastoa (tavaramerkit ja mallit) vastaan nostama kanne 36
2003/C 101/68Asia T-34/03: André Hecqin ja Syndicat des fonctionnaires internationaux et Européensin (SFIE) 4.2.2003 Euroopan yhteisöjen komissiota vastaan nostama kanne 37
2003/C 101/69Asia T-36/03: José Pedro Pessoa e Costan 31.1.2003 Euroopan yhteisöjen komissiota vastaan nostama kanne 38
2003/C 101/70Asia T-39/03: DaimlerChrysler AG:n 7.2.2003 sisämarkkinoiden harmonisointivirastoa (tavaramerkit ja mallit) vastaan nostama kanne 38
2003/C 101/71Asia T-40/03: Julián Murúa Entrenan 10.2.2003 sisämarkkinoiden harmonisointivirastoa (SMHV) vastaan nostama kanne 39
2003/C 101/72Asia T-43/02: La Maison de l'Europe Avignon-Méditerranéen 10.2.2003 Euroopan yhteisöjen komissiota vastaan nostama kanne 39
2003/C 101/73Asia T-44/03: Giorgio Lebedefin ym. 7.2.2003 Euroopan yhteisöjen komissiota vastaan nostama kanne 40
2003/C 101/74Asia T-45/03: Riva Acciaio S.p.A:n 6.2.2003 Euroopan yhteisöjen komissiota vastaan nostama kanne 40
2003/C 101/75Asia T-47/03: Jose Maria Sisonin 6.2.2003 Euroopan unionin neuvostoa ja Euroopan yhteisöjen komissiota vastaan nostama kanne 41
2003/C 101/76Asia T-48/03: Schneider Electric S.A.:n 10.2.2003 Euroopan yhteisöjen komissiota vastaan nostama kanne 42
2003/C 101/77Asia T-49/03: Gunda Schumannin 6.2.2003 Euroopan yhteisöjen komissiota vastaan nostama kanne 43
2003/C 101/78Asia T-50/03: Gyproc Benelux NV:n 10.2.2003 Euroopan yhteisöjen komissiota vastaan nostama kanne 44
2003/C 101/79Asia T-51/03: Pi-Design AG:n 11.2.2003 sisämarkkinoiden harmonisointivirastoa (tavaramerkit ja mallit) vastaan nostama kanne 45
2003/C 101/80Asia T-53/03: BPB plc:n 14.2.2003 Euroopan yhteisöjen komissiota vastaan nostama kanne 45
2003/C 101/81Asia T-54/03: Lafarge S.A:n 14.2.2003 Euroopan yhteisöjen komissiota vastaan nostama kanne 46
2003/C 101/82Asia T-55/03: Philippe Brendelin 12.2.2003 Euroopan yhteisöjen komissiota vastaan nostama kanne 47
2003/C 101/83Asia T-56/03: Bioelettrica S.p.a:n 10.02.2003 Euroopan yhteisöjen komissiota vastaan nostama kanne 47
2003/C 101/84Asia T-58/03: Konkurssissa olevan Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A:n 20.2.2003 Euroopan yhteisöjen komissiota vastaan nostama kanne 48
2003/C 101/85Asia T-59/03: TQ3 Travel Solutions GmbH:n ja TQ3 Travel Solutions EMEA GmbH:n 19.2.2003 Euroopan yhteisöjen komissiota vastaan nostama kanne 49
2003/C 101/86Asia T-60/03: Regione Sicilianan 20.2.2003 Euroopan yhteisöjen komissiota vastaan nostama kanne 50
2003/C 101/87Asia T-61/03: Irwin Industrial Tool Companyn 18.2.2003 sisämarkkinoiden harmonisointivirastoa vastaan nostama kanne 50
2003/C 101/88Asia T-62/03: Georges Vassilakisin 24.2.2003 Euroopan yhteisöjen komissiota vastaan nostama kanne 51
2003/C 101/89Asia T-65/03: Fondation Alsacen 25.2.2003 Euroopan yhteisöjen komissiota vastaan nostama kanne 51
2003/C 101/90Asia T-69/02: Miguel Ángel Poveda Morillasin 28.2.2003 Euroopan parlamenttia vastaan nostama kanne 52
2003/C 101/91Asia T-76/03: Herbert Meisterin 28.2.2003 sisämarkkinoiden harmonisointivirastoa (SMHV) vastaan nostama kanne 52
2003/C 101/92Asia T-83/03: Tomás Salazar Brierin 3.3.2003 Euroopan yhteisöjen komissiota vastaan nostama kanne 53
2003/C 101/93Asian T-305/01 poistaminen rekisteristä 53
2003/C 101/94Asian T-84/02 poistaminen rekisteristä 53
2003/C 101/95Asian T-244/02 poistaminen rekisteristä 54
2003/C 101/96Asian T-345/02 poistaminen rekisteristä 54
II Valmistavat säädökset
......

III Tiedotteita
2003/C 101/97Tuomioistuimen viimeisin julkaisu Euroopan unionin virallinen lehti
EUVL C 83, 5.4.2003
55
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä C 083
FI
Top