EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2002:203E:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, CE 203, 27. elokuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-302X

C 203 E
45. vuosikerta
27. elokuuta 2002
Suomenkielinen laitosTiedonantoja ja ilmoituksia

IlmoitusnumeroSisältö

Sivu
I Tiedonantoja
......

II Valmistavat säädökset
Komissio
2002/C 203 E/01Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vuokratyöntekijöiden työehdoista
(KOM(2002) 149 lopull. - 2002/0072(COD)) (1)
1
2002/C 203 E/02Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Internetin käyttöturvallisuuden parantamista koskevan yhteisön monivuotisen toimintasuunnitelman hyväksymisestä maailmanlaajuisten verkkojen laitonta ja haitallista sisältöä torjumalla tehdyn päätöksen N:o 276/1999/EY muuttamisesta
(KOM(2002) 152 lopull. - 2002/0071(COD))
6
2002/C 203 E/03Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista
(KOM(2002) 153 lopull. - 2002/0073(COD))
10
2002/C 203 E/04Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EHTY-tilastojärjestelmän jatkamisesta EHTY-sopimuksen voimassaolon päättymisen jälkeen
(KOM(2002) 160 lopull. - 2002/0078(COD))
22
2002/C 203 E/05Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Kroatian tasavallan väliaikaisella sopimuksella perustetun väliaikaisen komitean työjärjestystä koskevasta yhteisön kannasta
(KOM(2002) 161 lopull.)
24
2002/C 203 E/06Ehdotus neuvoston asetukseksi eräistä yhteisön tariffikiintiöinä annettavista tiettyjä maataloustuotteita koskevista myönnytyksistä ja Viron Eurooppa-sopimuksessa vahvistettujen tiettyjen maatalousmyönnytysten mukauttamisesta autonomisina siirtymätoimenpiteinä
(KOM(2002) 164 lopull. - 80/2002(ACC))
29
2002/C 203 E/07Ehdotus neuvoston asetukseksi asetuksella (EY) N:o 2398/97, sellaisena kuin se on muutettuna ja sen soveltaminen keskeytettynä neuvoston asetuksella (EY) N:o 1644/2001, käyttöön otetun lopullisen polkumyyntitullin vahvistamisesta Intiasta peräisin olevien puuvillan tyyppisten vuodeliinavaatteiden tuonnissa
(KOM(2002) 172 lopull.)
38
2002/C 203 E/08Ehdotus neuvoston päätökseksi AKT-EY-ministerineuvostossa vahvistettavasta yhteisön kannasta 2 päivän elokuuta 2000 ja AKT-EY-kumppanuussopimuksen voimaantulon välisenä aikana voimassa olevista siirtymäkauden toimenpiteistä 27 päivänä heinäkuuta 2000 tehdyn AKT-EY-ministerineuvoston päätöksen N:o 1/2000 soveltamisen jatkamiseksi
(KOM(2002) 174 lopull.)
45
2002/C 203 E/09Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi energia-alan toimien monivuotisesta ohjelmasta "Euroopan älykäs energiahuolto" (2003-2006)
(KOM(2002) 162 lopull. - 2002/0082(COD))
47
2002/C 203 E/10Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Ukrainan tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta
(KOM(2002) 178 lopull.)
53
2002/C 203 E/11Ehdotus neuvoston asetukseksi lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan kumariinin tuonnissa
(KOM(2002) 182 lopull.)
60
2002/C 203 E/12Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rakennusten energiatehokkuudesta
(KOM(2002) 192 lopull. - 2001/0098(COD)) (1)
69
2002/C 203 E/13Ehdotus neuvoston asetukseksi komission päätösten N:o 2277/96/EHTY ja N:o 1889/98/EHTY nojalla käyttöön otettuja polkumyynnin ja tukien vastaisia toimenpiteitä sekä kyseisten päätösten mukaisia, vireillä olevia polkumyynnin ja tukien vastaisia tutkimuksia, valituksia ja hakemuksia koskevista siirtymäkauden säännöksistä
(KOM(2002) 194 lopull.)
82
2002/C 203 E/14Ehdotus neuvoston asetukseksi riitauttamattomia vaateita koskevan eurooppalaisen täytäntöönpanomääräyksen käyttöönotosta
(KOM(2002) 159 lopull. - 2002/0090(CNS))
86
2002/C 203 E/15Ehdotus neuvoston asetukseksi kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1334/2000 muuttamisesta
(KOM(2002) 184 lopull. - 2002/0085(ACC))
108
2002/C 203 E/16Ehdotus neuvoston puitepäätökseksi tietojärjestelmiin kohdistuvista hyökkäyksistä
(KOM(2002) 173 lopull. - 2002/0086(CNS))
109
2002/C 203 E/17Ehdotus neuvoston asetukseksi lisätullien käyttöön ottamisesta tiettyjen Amerikan yhdysvalloista peräisin olevien tuotteiden tuonnissa
(KOM(2002) 202 lopull. - 2002/0095(ACC))
114
2002/C 203 E/18Ehdotus neuvoston asetukseksi tiettyihin teollisuus-, maatalous- ja kalastustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien väliaikaisesta suspendoimisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1255/96 muuttamisesta
(KOM(2002) 198 lopull.)
125
2002/C 203 E/19Ehdotus neuvoston asetukseksi korkealaatuisen naudanlihan autonomisen tuontikiintiön avaamisesta
(KOM(2002) 199 lopull. - 2002/0094(ACC))
130
2002/C 203 E/20Ehdotus neuvoston päätökseksi, tehty Euroopan yhteisöjen ja Slovakian välisellä Eurooppa-sopimuksella perustetussa assosiaationeuvostossa päätettävää neuvoa-antavan sekakomitean perustamista koskevasta yhteisön kannasta
(KOM(2002) 200 lopull. - 2002/0093(ACC))
131
2002/C 203 E/21Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön koulutusalan Sokrates-toimintaohjelman toisesta vaiheesta tehdyn päätöksen N:o 253/2000/EY muuttamisesta
(KOM(2002) 193 lopull. - 2002/0101(COD))
133
2002/C 203 E/22Ehdotus neuvoston päätökseksi päätöksen 97/788/EY muuttamisesta voimassaoloajan osalta
(KOM(2002) 216 lopull.)
135
2002/C 203 E/23Muutettu ehdotus neuvoston direktiiviksi oikeudesta perheenyhdistämiseen
(KOM(2002) 225 lopull. - 1999/0258(CNS))
136
2002/C 203 E/24Ehdotus neuvoston päätökseksi vuosia 2002-2005 koskevan yleissopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Yhdistyneiden Kansakuntien palestiinalaispakolaisten avustus- ja työelimen (UNRWA) välillä pakolaisille Lähi-idän maissa annettavasta avusta
(KOM(2002) 238 lopull. - 2002/0104(CNS))
142
2002/C 203 E/25Ehdotus neuvoston päätökseksi yhteisön puolesta elintarvikeapukomiteassa omaksuttavasta kannasta
(KOM(2002) 219 lopull.)
145
2002/C 203 E/26Ehdotus neuvoston asetukseksi yhteisön tariffikiintiöinä annettavista tiettyjä maataloustuotteita koskevista myönnytyksistä ja Liettuan Eurooppa-sopimuksessa vahvistettujen tiettyjen maatalousmyönnytysten mukauttamisesta autonomisena siirtymätoimenpiteenä
(KOM(2002) 221 lopull. - 2002/0102(ACC))
146
2002/C 203 E/27Ehdotus neuvoston asetukseksi tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja lapsen huoltoa koskevissa asioissa sekä asetuksen (EY) N:o 1347/2000 kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 44/2001 muuttamisesta elatusapua koskevien asioiden osalta
(KOM(2002) 222 lopull. - 2002/0110(CNS))
155
2002/C 203 E/28Ehdotus neuvoston asetukseksi tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 2505/96 muuttamisesta
(KOM(2002) 224 lopull.)
179
2002/C 203 E/29Ehdotus neuvoston asetukseksi Indonesiasta, Malesiasta ja Thaimaasta peräisin olevien polkupyörien tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn päättämisestä
(KOM(2002) 226 lopull.)
181
2002/C 203 E/30Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alan hankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta
(KOM(2002) 235 lopull. - 2000/0117(COD)) (1)
183
2002/C 203 E/31Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisia tavara- ja palveluhankintoja sekä julkisia rakennusurakoita koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta
(KOM(2002) 236 lopull. - 2000/0115(COD)) (1)
210
2002/C 203 E/32Ehdotus neuvoston asetukseksi yhteisön tariffikiintiöinä annettavista tiettyjä maataloustuotteita koskevista myönnytyksistä ja Latvian Eurooppa-sopimuksessa vahvistettujen tiettyjen maatalousmyönnytysten mukauttamisesta autonomisena siirtymätoimenpiteenä
(KOM(2002) 227 lopull. - 2002/0103(ACC))
241
2002/C 203 E/33Ehdotus neuvoston päätökseksi erityiskomiteoiden työjärjestystä koskevasta yhteisön kannasta EY-Meksiko-yhteisneuvostossa
(KOM(2002) 228 lopull.)
250
2002/C 203 E/34Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja Bulgarian tasavallan Eurooppa-sopimuksella perustetussa assosiaationeuvostossa päätettävää neuvoa-antavan sekakomitean perustamista koskevasta yhteisön kannasta
(KOM(2002) 231 lopull. - 2002/0107(ACC))
253
2002/C 203 E/35Ehdotus neuvoston direktiiviksi öljy- ja kuitukasvien siementen pitämisestä kaupan annetun direktiivin 69/208/ETY muuttamisesta
(KOM(2002) 232 lopull. - 2002/0105(CNS))
256
2002/C 203 E/36Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 muuttamisesta kansantalouden tilinpidon pääaggregaattien lähettämisen määräaikojen, kansantalouden tilinpidon pääaggregaattien lähettämistä koskevien poikkeusten ja työtunteina ilmaistujen työllisyystietojen lähettämisen osalta
(KOM(2002) 234 lopull. - 2002/0109(COD))
258
2002/C 203 E/37Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden suojelemisesta vaaroilta, jotka liittyvät asbestialtistukseen työssä, annetun neuvoston direktiivin 83/477/ETY muuttamisesta
(KOM(2002) 254 lopull. - 2001/0165(COD))
273
2002/C 203 E/38Ehdotus neuvoston asetukseksi elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa
(KOM(2002) 185 lopull. - 2002/0114(CNS)) (1)
284
2002/C 203 E/39Ehdotus neuvoston asetukseksi kalatalousalan rakenteellisia toimia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja edellytyksistä annetun asetuksen (EY) N:o 2792/1999 muuttamisesta
(KOM(2002) 187 lopull. - 2002/0116(CNS)) (1)
304
FI(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
Top