Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2002:126E:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, CE 126, 28. toukokuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-302X

C 126 E
45. vuosikerta
28. toukokuuta 2002
Suomenkielinen laitosTiedonantoja ja ilmoituksia

IlmoitusnumeroSisältö

Sivu
I Tiedonantoja
......

II Valmistavat säädökset
Komissio
2002/C 126 E/01Ehdotus neuvoston asetukseksi tieliikenteen valvontalaitteista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85 mukauttamisesta tekniikan kehitykseen seitsemännen kerran
(KOM(2001) 698 lopull.) (1)
1
2002/C 126 E/02Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi peilien ja epäsuoran näkemän tarjoavien lisäjärjestelmien sekä tällaisilla laitteilla varustettujen ajoneuvojen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä ja direktiivin 70/156/ETY mukauttamisesta
(KOM(2001) 811 lopull. - 2001/0317(COD)) (1)
225
2002/C 126 E/03Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2001/83/EY muuttamisesta pitkään käytössä olleiden vakiintuneiden kasviperäisten lääkevalmisteiden osalta
(KOM(2002) 1 lopull. - 2002/0008(COD)) (1)
263
2002/C 126 E/04Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön tullitoimintaa koskevan toimintaohjelman hyväksymisestä (Tulli 2007)
(KOM(2002) 26 lopull. - 2002/0029(COD))
268
2002/C 126 E/05Ehdotus neuvoston päätökseksi kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehdyn Rotterdamin yleissopimuksen hyväksymisestä Euroopan yhteisön puolesta
(KOM(2001) 802 lopull. - 2002/0030(ACC)) (1)
274
2002/C 126 E/06Ehdotus neuvoston asetukseksi vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista
(KOM(2001) 803 lopull. - 2002/0026(ACC)) (1)
291
2002/C 126 E/07Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annetun neuvoston direktiivin 96/48/EY ja direktiivin 2001/16/EY muuttamisesta
(KOM(2002) 22 lopull. - 2002/0023(COD)) (1)
312
2002/C 126 E/08Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan rautatieviraston perustamisesta
(KOM(2002) 23 lopull. - 2002/0024(COD)) (1)
323
2002/C 126 E/09Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhteisön rautateiden turvallisuudesta sekä rautatieyritysten toimiluvista annetun direktiivin 95/18/EY ja rautateiden infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden myöntämisestä ja rautateiden infrastruktuurin käyttömaksujen perimisestä sekä turvallisuustodistusten antamisesta annetun direktiivin 2001/14/EY muuttamisesta
(KOM(2002) 21 lopull. - 2002/0022(COD)) (1)
332
2002/C 126 E/10Ehdotus neuvoston asetukseksi Amerikan yhdysvalloista peräisin olevien polysulfidipolymeerien tuontia koskevan polkumyyntimenettelyn päättämisestä
(KOM(2002) 32 lopull.)
350
2002/C 126 E/11Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan talousyhteisön ja Guinean vallankumouksellisen kansantasavallan hallituksen välisessä Guinean rannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehdyssä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan 2000-2001 jatkamista koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona 1 päivän tammikuuta 2002 ja 31 päivän joulukuuta 2002 väliseksi ajaksi
(KOM(2002) 41 lopull. - 2002/0034(CNS))
351
2002/C 126 E/12Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön rahoitustuen myöntämisestä tavarankuljetusjärjestelmän ympäristönsuojelun tason parantamiseksi
(KOM(2002) 54 lopull. - 2002/0038(COD))
354
2002/C 126 E/13Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan talousyhteisön ja Seychellien tasavallan välisessä Seychellien rannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehdyssä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista 18 päivän tammikuuta 2002 ja 17 päivän tammikuuta 2005 väliseksi ajaksi koskevan pöytäkirjan tekemisestä
(KOM(2002) 55 lopull. - 2002/0036(CNS))
359
2002/C 126 E/14Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi mittauslaitteista
(KOM(2002) 37 lopull. - 2000/0233(COD)) (1)
368
2002/C 126 E/15Ehdotus neuvoston asetukseksi asetuksen (ETY) N:o 1408/71 muuttamisesta soveltamisalan laajentamiseksi koskemaan kolmansien maiden kansalaisia, joita kyseiset säännökset eivät jo koske yksinomaan heidän kansalaisuutensa vuoksi
(KOM(2002) 59 lopull. - 2002/0039(CNS))
388
2002/C 126 E/16Ehdotus neuvoston direktiiviksi direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta matkatoimistoja koskevan erityisjärjestelmän osalta
(KOM(2002) 64 lopull. - 2002/0041(CNS))
390
2002/C 126 E/17Ehdotus neuvoston direktiiviksi sellaisille laittomassa maahanmuutossa avustamisen tai ihmiskaupan uhreille, jotka tekevät yhteistyötä viranomaisten kanssa, myönnettävästä lyhytaikaisesta oleskeluluvasta
(KOM(2002) 71 lopull. - 2002/0043(CNS))
393
2002/C 126 E/18Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta kahdennenkymmenennenviidennen kerran (syöpää tai perimän muutoksia aiheuttaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi luokiteltavat aineet - c/m/r)
(KOM(2002) 70 lopull. - 2002/0040(COD)) (1)
398
2002/C 126 E/19Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön maataloustilastojen parantamisesta tehdyn päätöksen 96/411/EY muuttamisesta
(KOM(2002) 80 lopull. - 2002/0044(COD))
403
FI(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
Top