Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2002:051E:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, CE 51, 26. helmikuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-302X

C 51 E
45. vuosikerta
26. helmikuuta 2002
Suomenkielinen laitosTiedonantoja ja ilmoituksia

IlmoitusnumeroSisältö

Sivu
I Tiedonantoja
......

II Valmistavat säädökset
Komissio
2002/C 51 E/01Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lannoitteista
(KOM(2001) 508 lopull. - 2001/0212(COD)) (1)
1
2002/C 51 E/02Ehdotus neuvoston päätökseksi linja-autoilla harjoitettavaa satunnaista kansainvälistä matkustajaliikennettä koskevan sopimuksen (Interbus-sopimus) tekemisestä
(KOM(2001) 540 lopull. - 2001/0242(AVC)) (1)
193
2002/C 51 E/03Ehdotus neuvoston asetukseksi yhtenäisestä viisumin kaavasta annetun asetuksen (EY) N:o 1683/95 muuttamisesta
(KOM(2001) 577 lopull. - 2001/0232(CNS))
219
2002/C 51 E/04Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisistä säännöistä siviili-ilmailun turvaamisen alalla
(KOM(2001) 575 lopull. - 2001/0234(COD)) (1)
221
2002/C 51 E/05Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta
(KOM(2001) 573 lopull. - 2001/0241(COD)) (1)
234
2002/C 51 E/06Ehdotus neuvoston päätökseksi käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon turvallisuutta koskevan yhteisen kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymisestä Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) puolesta
(KOM(2001) 520 lopull. - 2001/0225(CNS))
258
2002/C 51 E/07Ehdotus neuvoston päätökseksi käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon turvallisuutta koskevan yhteisen kansainvälisen yleissopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön (EY) puolesta
(KOM(2001) 520 lopull. - 2001/0225(CNS))
260
2002/C 51 E/08Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön ja Mauritanian islamilaisen tasavallan merikalastuksen yhteistyösopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista 1 päivän elokuuta 2001 ja 31 päivän heinäkuuta 2006 väliseksi ajaksi koskevan pöytäkirjan tekemisestä
(KOM(2001) 590 lopull. - 2001/0246(CNS))
274
2002/C 51 E/09Muutettu ehdotus neuvoston päätökseksi Eurooppalaisen tutkimusalueen integrointiin ja lujittamiseen tähtäävästä tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn erityisohjelmasta 2002-2006
(KOM(2001) 594 lopull. - 2001/0122(CNS)) (1)
308
2002/C 51 E/10Ehdotus neuvoston päätökseksi Maailman kauppajärjestön perustamissopimuksella perustetussa ministerikokouksessa vahvistettavaksi yhteisön kannaksi Kiinan kansantasavallan liittymisestä Maailman kauppajärjestöön
(KOM(2001) 517 lopull. - 2001/0218(CNS))
314
2002/C 51 E/11Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hajautetusta yhteistyöstä annetun asetuksen (EY) N:o 1659/98 muuttamisesta ja voimassaolon jatkamisesta
(KOM(2001) 576 lopull. - 2001/0243(COD))
316
2002/C 51 E/12Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivien 70/156/ETY ja 80/1268/ETY muuttamisesta N1-luokan ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineen kulutuksen mittaamisen osalta
(KOM(2001) 543 lopull. - 2001/0255(COD)) (1)
317
2002/C 51 E/13Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöskseksi HI-viruksen ja aidsin, tuberkuloosin jamalarian torjuntaan liittyvään maailmalaajuiseen rahastoon maksettavasta Euroopan yhteisön rahoitusosuudesta
(KOM(2001) 612 lopull. - 2001/0251(COD))
320
2002/C 51 E/14Ehdotus neuvoston päätökseksi Bosnia ja Hertsegovinalle myönnettävästä makrotaloudellisesta avusta tehdyn 1999/325/EY muuttamisesta
(KOM(2001) 610 lopull. - 2001/0250(CNS))
321
2002/C 51 E/15Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi liikkuviin työkoneisiin asennettavien polttomoottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen torjuntatoimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 97/68/EY muuttamisesta
(KOM(2001) 626 lopull. - 2000/0336(COD)) (1)
322
2002/C 51 E/16Ehdotus neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen avun myöntämisestä Jugoslavian liittotasavallalle 16 päivänä heinäkuuta 2001 annetun päätöksen 2001/549/EY muuttamisesta
(KOM(2001) 618 lopull. - 2001/0258(CNS))
324
2002/C 51 E/17Ehdotus neuvoston direktiiviksi vähimmäisvaatimuksista siitä, milloin kolmansien maiden kansalaisia ja kansalaisuudettomia henkilöitä on pidettävä pakolaisina tai muuta kansainvälistä suojelua tarvitsevina henkilöinä, ja näiden henkilöiden asemasta
(KOM(2001) 510 lopull. - 2001/0207(CNS))
325
2002/C 51 E/18Ehdotus neuvoston asetukseksi maatalouden geenivarojen säilyttämisestä, kuvauksesta, keräämisestä ja käytöstä sekä asetuksen (EY) N:o 1258/1999 muuttamisesta
(KOM(2001) 617 lopull. - 2001/0256(CNS))
335
2002/C 51 E/19Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi huviveneitä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/25/EY muuttamisesta
(KOM(2001) 636 lopull. - 2000/0262(COD))
339
2002/C 51 E/20Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön metsien suojelusta ilmansaasteilta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3528/86 muuttamisesta
(KOM(2001) 634 lopull. - 2001/0267(COD)) (1)
342
2002/C 51 E/21Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi metsäpalojen torjunnasta yhteisössä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2158/92 muuttamisesta
(KOM(2001) 634 lopull. - 2001/0268(COD)) (1)
343
2002/C 51 E/22Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tilastotietojen keruusta tiettyjen hedelmälajien viljelmien tuotantomahdollisuuksien määrittämiseksi
(KOM(2001) 649 lopull. - 2000/0291(COD))
344
2002/C 51 E/23Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastoon perustuva puiteohjelma - Rikosoikeuden alalla tehtävä oikeudellinen ja poliisiyhteistyö
(KOM(2001) 646 lopull. - 2001/0262(CNS))
345
2002/C 51 E/24Muutettu ehdotus neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista vuodeksi 2002
(KOM(2001) 669 lopull. - 2001/0208(CNS)) (1)
349
2002/C 51 E/25Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosaston rahoitusjärjestelmään kuuluviin toimenpiteisiin kohdistuvista jäsenvaltioiden suorittamista tarkastuksista annetun asetuksen (ETY) N:o 4045/89 muuttamisesta
(KOM(2001) 663 lopull. - 2001/0264(CNS))
366
2002/C 51 E/26Ehdotus neuvoston asetukseksi perunatärkkelystuotannon kiintiöjärjestelmästä annetun asetuksen (EY) N:o 1868/94 muuttamisesta
(KOM(2001) 677 lopull. - 2001/0273(CNS))
368
2002/C 51 E/27Ehdotus neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden valtuuttamisesta ratifioimaan Euroopan yhteisön puolesta vuonna 1996 tehty kansainvälinen yleissopimus vahingonkorvausvastuusta vaarallisten ja haitallisten aineiden merikuljetusten yhteydessä (HNS-yleissopimus)
(KOM(2001) 674 lopull. - 2001/0272(CNS)) (1)
370
2002/C 51 E/28Ehdotus neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden valtuuttamisesta ratifioimaan Euroopan yhteisön puolesta yleissopimus siviilioikeudellisesta korvausvastuusta bunkkeriöljyvahingoissa 2001 (bunkkeriöljy-yleissopimus)
(KOM(2001) 675 lopull. - 2001/0271(CNS)) (1)
371
2002/C 51 E/29Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi valmisteveron alaisten tuotteiden liikkumisen ja valvonnan tietokoneistamisesta
(KOM(2001) 466 lopull. - 2001/0185(COD))
372
2002/C 51 E/30Ehdotus neuvoston asetukseksi asetuksen (ETY) N:o 1035/72 II a osaston mukaisesti hyväksyttyjen joitakin pähkinöitä ja johanneksenleipää koskevien laadun ja kaupan pitämisen parantamissuunnitelmien rahoittamisen jatkamisesta ja hasselpähkinöiden erityistuesta
(KOM(2001) 667 lopull. - 2001/0275(CNS))
380
2002/C 51 E/31Ehdotus neuvoston asetukseksi tupakanlehtien jäsenvaltiokohtaisten palkkioiden ja takuukynnysten vahvistamisesta lajikeryhmittäin satovuosiksi 2002, 2003 ja 2004 sekä asetuksen (ETY) N:o 2075/92 muuttamisesta
(KOM(2001) 684 lopull. - 2001/0276(CNS))
382
2002/C 51 E/32Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kosmeettisia valmisteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta seitsemännen kerran
(KOM(2001) 697 lopull. - 2000/0077(COD))
385
2002/C 51 E/33Muutettu ehdotus neuvoston asetukseksi yksityisoikeutta koskevan Euroopan oikeudellisen alueen toteuttamista helpottavien yhteisön toimien yleisistä puitteista
(KOM(2001) 705 lopull. - 2001/0109(CNS))
390
FI(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
Top