Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2001:270E:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, CE 270, 25. syyskuuta 2001


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-302X

C 270 E
44. vuosikerta
25. syyskuuta 2001
Suomenkielinen laitosTiedonantoja ja ilmoituksia

IlmoitusnumeroSisältö

Sivu
I Tiedonantoja
......

II Valmistavat säädökset
Komissio
2001/C 270 E/01Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön liittymisestä Codex Alimentarius -komissioon
(KOM(2001) 287 lopull. - 2001/0120(CNS))
1
2001/C 270 E/02Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen toteuttamisesta mahdollisuuksissa työhön, ammatilliseen koulutukseen ja uralla etenemiseen sekä työoloissa annetun neuvoston direktiivin 76/207/ETY muuttamisesta
(KOM(2001) 321 lopull. - 2000/0142(COD)) (1)
9
2001/C 270 E/03Ehdotus neuvoston asetukseksi jäsenvaltioiden toimintaohjelmien toteuttamisesta EMOTR:n tukiosaston menojen valvonnan osalta annetun asetuksen (EY) N:o 723/97 muuttamisesta
(KOM(2001) 308 lopull. - 2001/0130(CNS))
22
2001/C 270 E/04Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön työvoimaa koskevan otantatutkimuksen järjestämisestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 577/98 muuttamisesta
(KOM(2001) 319 lopull. - 2001/0127(COD)) (1)
23
2001/C 270 E/05Ehdotus neuvoston asetukseksi (EY) N:o yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päivästä tammikuuta 2002 alkaen 31 päivään joulukuuta 2004
(KOM(2001) 293 lopull. - 2001/0131(ACC))
24
2001/C 270 E/06Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen moottoriajoneuvoluokkien nopeudenrajoittimien asentamisesta ja käytöstä yhteisössä annetun neuvoston direktiivin 92/6/ETY muuttamisesta
(KOM(2001) 318 lopull. - 2001/0135(COD)) (1)
77
2001/C 270 E/07Ehdotus neuvoston päätökseksi yhteisön kalastusalan uudelleenjärjestelyn tavoitteista ja yksityiskohtaisista säännöistä 1 päivästä tammikuuta 1997 31 päivään joulukuuta 2001 kestävän tasapainon löytämiseksi kalavarojen ja niiden hyödyntämisen välillä tehdyn neuvoston päätöksen 97/413/EY muuttamisesta
(KOM(2001) 322 lopull. - 2001/0128(CNS)) (1)
79
2001/C 270 E/08Ehdotus neuvoston asetukseksi kalatalousalan rakenteellisia toimia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja edellytyksistä annetun asetuksen (EY) N:o 2792/1999 muuttamisesta
(KOM(2001) 322 lopull. - 2001/0129(CNS)) (1)
80
2001/C 270 E/09Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 muuttamisesta swap- ja korkotermiinijärjestelyjen alaisten maksujen uudelleenluokittelemiseksi
(KOM(2001) 328 lopull. - 2000/0019(COD)) (1)
82
2001/C 270 E/10Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hallinnollisesta yhteistyöstä arvonlisäverotuksen alalla
(KOM(2001) 294 lopull. - 2001/0133(COD))
87
2001/C 270 E/11Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten keskinäisestä avusta välittömien ja välillisten verojen alalla annetun neuvoston direktiivin 77/799/ETY muuttamisesta
(KOM(2001) 294 lopul. - 2001/0134(COD))
96
2001/C 270 E/12Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tupakkatuotteiden mainontaa ja sponsorointia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä
(KOM(2001) 283 lopull. - 2001/0119(COD)) (1)
97
2001/C 270 E/13Ehdotus neuvoston asetukseksi viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta
(KOM(2001) 332 lopull. - 2001/0132(CNS))
101
2001/C 270 E/14Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 4 päivänä huhtikuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 685/2001 muuttamisesta tietyistä maanteiden tavaraliikenteen ehdoista ja yhdistettyjen kuljetusten edistämisestä Euroopan yhteisön ja Romanian välillä tehdyn sopimuksen nojalla saatujen lupien jakamiseksi jäsenvaltioiden kesken
(KOM(2001) 334 lopull. - 2001/0138(COD)) (1)
102
2001/C 270 E/15Muutettu ehdotus neuvoston asetukseksi Eurooppalaisten poliittisten puolueiden säännöistä ja rahoituksesta
(KOM(2001) 343 lopull. - 2001/0011(CNS))
103
2001/C 270 E/16Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lemmikkieläinten muuhun kuin kaupalliseen kuljettamiseen sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista
(KOM(2001) 349 lopull. - 2000/0221(COD)) (1)
109
2001/C 270 E/17Ehdotus neuvoston asetukseksi Galileo-yhteisyrityksen perustamisesta
(KOM(2001) 336 lopull. - 2001/0136(CNS))
119
2001/C 270 E/18Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön toimintaohjelmasta ensisijaisesti ympäristönsuojelun alalla toimivien valtioista riippumattomien järjestöjen tukemiseksi
(KOM(2001) 337 lopull. - 2001/0139(COD)) (1)
125
2001/C 270 E/19Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista yhteisistä säännöistä 18 päivänä tammikuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 95/93 muuttamisesta
(KOM(2001) 335 lopull. - 2001/0140(COD)) (1)
131
2001/C 270 E/20Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin ja heidän perheenjäseniinsä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 ja asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta Euroopan parlamentin jäsenten henkilökohtaisten avustajien osalta
(KOM(2001) 344 lopull. - 2001/0137(COD)) (1)
141
2001/C 270 E/21Ehdotus neuvoston puitepäätökseksi laittoman huumausainekaupan rikostunnusmerkistöjen ja seuraamusten vähimmäissäännöksistä
(KOM(2001) 259 lopull. - 2001/0114 (CNS))
144
2001/C 270 E/22Ehdotus neuvoston päätökseksi luvan antamisesta Ranskalle jatkaa alennetun valmisteverokannan soveltamista sen merentakaisissa departementeissa valmistettuun perinteiseen rommiin
(KOM(2001) 347 lopull. - 2001/0142(CNS))
148
2001/C 270 E/23Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella
(KOM(2001) 257 lopull. - 2001/0111(COD)) (1)
150
2001/C 270 E/24Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähköisen viestinnän verkkojen ja niihin liittyvien toimintojen käyttöoikeuksista ja yhteenliittämisestä
(KOM(2001) 369 lopull. - 2000/0186(COD)) (1)
161
2001/C 270 E/25Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähköisen viestinnän verkkoja ja palveluja koskevista valtuutuksista
(KOM(2001) 372 lopull. - 2000/0188(COD)) (1)
182
2001/C 270 E/26Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähköisen viestinnän verkkojen ja palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä
(KOM(2001) 380 lopull. - 2000/0184(COD)) (1)
199
2001/C 270 E/27Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisössä jäsenvaltion alueelle tai sen alueelta taikka yhden tai useamman jäsenvaltion alueen kautta tapahtuvan maanteiden tavaraliikenteen markkinoille pääsystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 881/92 muuttamisesta yhdenmukaisen kuljettajatodistuksen osalta
(KOM(2001) 373 lopull. - 2000/0297(COD)) (1)
231
2001/C 270 E/28Ehdotus neuvoston asetukseksi toimenpiteistä, joita yhteisö voi toteuttaa polkumyyntitoimenpiteitä ja tukien vastaisia toimenpiteitä koskevan WTO:n riitojenratkaisuelimen hyväksymän raportin johdosta
(KOM(2001) 379 lopull. - 2001/0146(ACC))
242
2001/C 270 E/29Ehdotus neuvoston direktiiviksi edellytyksistä, joiden täyttyessä kolmansien maiden kansalaiset voivat matkustaa vapaasti jäsenvaltioiden alueella enintään kolmen kuukauden ajan, erityisen matkustusluvan käyttöön ottamisesta ja maahantulon edellytysten vahvistamisesta enintään kuuden kuukauden matkaa varten
(KOM(2001) 388 lopull. - 2001/0155(CNS)) (1)
244
2001/C 270 E/30Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan talousyhteisön ja Madagaskarin demokraattisen tasavallan hallituksen välisen Madagaskarin rannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehdyssä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista 21 päivän toukokuuta 2001 ja 20 päivän toukokuuta 2004 väliseksi ajaksi koskevan pöytäkirjan tekemisestä
(KOM(2001) 409 lopull. - 2001/0161(CNS)) (1)
251
2001/C 270 E/31Ehdotus neuvoston direktiiviksi säästöjen korkojen muodossa tuottamien tulojen tosiasiallisen vähimmäisverotuksen varmistamisesta yhteisössä
(KOM(2001) 400 lopull. - 2001/0164(CNS))
259
2001/C 270 E/32Ehdotus neuvoston asetukseksi vuoteen 1999 asti Marokon kalastussopimuksen alaisina olleiden alusten ja kalastajien toimintasuunnan muuttamisen edistämisestä
(KOM(2001) 384 lopull. - 2001/0163(CNS)) (1)
266
2001/C 270 E/33Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajatylittävistä euromääräisistä maksuista
(KOM(2001) 439 lopull. - 2001/0174(COD))
270
FI(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
Top