EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2001:154E:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, CE 154, 29. toukokuuta 2001


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-302X

C 154 E
44. vuosikerta
29. toukokuuta 2001
Suomenkielinen laitosTiedonantoja ja ilmoituksia

IlmoitusnumeroSisältö

Sivu
I Tiedonantoja
......

II Valmistavat säädökset
Komissio
2001/C 154 E/01Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisistä säännöistä siviili-ilmailun alalla ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta
(KOM(2000) 595 lopull. - 2000/0246(COD)) (1)
1
2001/C 154 E/02Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi, yksirunkoisiin öljysäiliöaluksiin sovellettavien kaksoisrunkoa tai vastaavaa rakennetta koskevien rakennevaatimusten nopeutetusta käyttöönotosta
(KOM(2000) 848 lopull. - 2000/0067(COD)) (1)
41
2001/C 154 E/03Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi alusten tarkastamiseen ja katsastamiseen valtuutettuja laitoksia sekä merenkulun viranomaisten asiaan liittyviä toimia koskevista yhteisistä säännöistä ja standardeista annetun neuvoston direktiivin 94/57/EY muuttamisesta
(KOM(2000) 849 lopull. - 2000/0066(COD)) (1)
51
2001/C 154 E/04Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi alusturvallisuutta, saastumisen ehkäisemistä ja alusten asumis- ja työskentelyolosuhteita koskevien kansainvälisten standardien soveltamisesta yhteisön satamia käyttäviin ja jäsenmaiden lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä purjehtiviin aluksiin (satamavaltioiden suorittama valvonta) annetun neuvoston direktiivin 95/21/EY muuttamisesta
(KOM(2000) 850 lopull. - 2000/0065(COD)) (1)
67
2001/C 154 E/05Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön käytön edistämisestä sähkön sisämarkkinoilla
(KOM(2000) 884 lopull. - 2000/0116(COD)) (1)
89
2001/C 154 E/06Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kesäaikasäännöksistä
(KOM(2000) 892 lopull. - 2000/0140(COD)) (1)
104
2001/C 154 E/07Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elintarvikeapupolitiikasta ja elintarvikeavun hallinnosta sekä elintarviketurvaan liittyvistä erityisistä tukitoimista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1292/96 21 artiklan muuttamisesta
(KOM(2001) 1 lopull. - 2001/0005(COD)) (1)
108
2001/C 154 E/08Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden suojaa työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 80/987/ETY muuttamisesta
(KOM(2000) 832 lopull. - 2001/0008(COD)) (1)
109
2001/C 154 E/09Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevan neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta kahdennenkymmenennenneljännen kerran (pentabromidifenyylieetteri)
(KOM(2001) 12 lopull. - 2001/0018(COD)) (1)
112
2001/C 154 E/10Ehdotus neuvoston direktiiviksi sikojen suojelun vähimmäisvaatimuksista annetun direktiivin 91/630/ETY muuttamisesta
(KOM(2001) 20 lopull. - 2001/0021(CNS))
114
2001/C 154 E/11Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi vesipolitiikan alan prioriteettiaineiden luettelon vahvistamisesta
(KOM(2001) 17 lopull. - 2000/0035(COD)) (1)
117
2001/C 154 E/12Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yleisön osallistumisesta tiettyjen ympäristöä koskevien suunnitelmien ja ohjelmien laatimiseen sekä neuvoston direktiivien 85/337/ETY ja 96/61/EY muuttamisesta
(KOM(2000) 839 lopull. - 2000/0331(COD)) (1)
123
2001/C 154 E/13Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yritystoiminnan rakennetilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 58/97 muuttamiseksi
(KOM(2001) 38 lopull. - 2001/0023(COD)) (1)
129
2001/C 154 E/14Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi laatu- ja turvallisuusvaatimusten asettamisesta ihmisveren ja veren komponenttien keräämistä, tutkimista, käsittelyä, säilytystä ja jakelua varten sekä neuvoston direktiivin 89/381/ETY muuttamisesta
(KOM(2000) 816 lopull. - 2000/0323(COD)) (1)
141
2001/C 154 E/15Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi koneista ja direktiivin 95/16/EY muuttamisesta
(KOM(2000) 899 lopull. - 2001/0004(COD)) (1)
164
2001/C 154 E/16Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ympäristöä koskevasta yhteisön toimintaohjelmasta (2001-2010)
(KOM(2001) 31 lopull. - 2001/0029(COD)) (1)
218
2001/C 154 E/17Ehdotus neuvoston päätökseksi tiettyjä maanteiden tavaraliikenteen ehtoja ja yhdistettyjen kuljetusten edistämistä koskevan Euroopan yhteisön ja Romanian välisen sopimuksen allekirjoittamisesta
(KOM(2001) 45 lopull. - 2001/0032(AVC))
226
2001/C 154 E/18Ehdotus neuvoston päätökseksi tiettyjä maanteiden tavaraliikenteen ehtoja ja yhdistettyjen kuljetusten edistämistä koskevan Euroopan yhteisön ja Romanian välisen sopimuksen tekemisestä
(KOM(2001) 45 lopull. - 2001/0032(AVC))
227
2001/C 154 E/19Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välisen, niitä perusteita ja menettelyjä koskevan sopimuksen tekemisestä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Islannissa tai Norjassa jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio
(KOM(2001) 55 lopull. - 2001/0031(CNS)) (1)
244
2001/C 154 E/20Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisöjen virkamiesten palvelussuhteen lopullista päättymistä koskevista erityistoimenpiteistä komission uudistamisen yhteydessä
(KOM(2001) 50 lopull. - 2001/0027(CNS))
251
2001/C 154 E/21Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisöille suoritettavaan veroon sovellettavien edellytysten ja menettelyn vahvistamisesta annetun asetuksen (ETY, Euratom, EHTY) N:o 260/68 muuttamisesta
(KOM(2001) 50 lopull.)
256
2001/C 154 E/22Ehdotus neuvoston asetukseksi niiden Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön ryhmien määräämisestä, joihin sovelletaan Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 12 artiklan, 13 artiklan toisen kohdan ja 14 artiklan määräyksiä, annetun asetuksen (Euratom, EHTY, ETY) N:o 549/69 muuttamisesta
(KOM(2001) 50 lopull. - 2001/0028(CNS))
257
2001/C 154 E/23Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maanteiden tavara- ja henkilöliikenteen kuljettajien ammattikoulutuksesta
(KOM(2001) 56 lopull. - 2001/0033(COD)) (1)
258
2001/C 154 E/24Muutettu ehdotus euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yleisestä tuoteturvallisuudesta
(KOM(2001) 63 lopull. - 2000/0073(COD)) (1)
265
2001/C 154 E/25Ehdotus neuvoston asetukseksi kalatalousalan rakenteellisia toimia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja edellytyksistä annetun asetuksen (EY) N:o 2792/1999 tietyistä säännöksistä poikkeamisesta
(KOM(2001) 62 lopull. - 2001/0035(CNS)) (1)
278
2001/C 154 E/26Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietyistä maanteiden tavaraliikenteen ehdoista ja yhdistettyjen kuljetusten edistämisestä Euroopan yhteisön ja Bulgarian tasavallan sekä Euroopan yhteisön ja Unkarin tasavallan välillä tehtyjen sopimusten nojalla saatujen lupien jakamisesta jäsenvaltioiden kesken
(KOM(2001) 57 lopull. - 1999/0264(COD))
279
2001/C 154 E/27Ehdotus neuvoston asetukseksi yhteisön lainsäädännön soveltamisesta Kanariansaariin annetun asetuksen (ETY) N:o 1911/91 muuttamisesta
(KOM(2001) 76 lopull. - 2001/0038(CNS))
282
2001/C 154 E/28Ehdotus neuvoston asetukseksi Eurooppalaisten poliittisten puolueiden säännöistä ja rahoituksesta
(KOM(2000) 898 lopull. - 2001/0011(CNS))
283
2001/C 154 E/29Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kansainvälisten tilinpäätössuositusten soveltamisesta
(KOM(2001) 80 lopull. - 2001/0044(COD))
285
2001/C 154 E/30Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi satamapalvelujen markkinoille pääsystä
(KOM(2001) 35 lopull. - 2001/0047(COD)) (1)
290
2001/C 154 E/31Ehdotus neuvoston asetukseksi naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1254/1999 muuttamisesta
(KOM(2001) 87 lopull. - 2001/0042(CNS))
297
2001/C 154 E/32Ehdotus neuvoston asetukseksi tukijärjestelmästä tiettyjen peltokasvien viljelijöille annetun asetuksen (EY) N:o 1251/1999 muuttamisesta
(KOM(2001) 87 lopull. - 2001/0043(CNS))
299
2001/C 154 E/33Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi muita kuin rahoitustilejä koskevasta julkisyhteisöjen neljännesvuositilinpidosta
(KOM(2001) 100 lopull. - 2001/0056(COD))
300
FI(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
Top