Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1998:407:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, C 407, 28. joulukuuta 1998


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024–302X

C 407
41. vuosikerta
28. joulukuuta 1998
Suomenkielinen laitosTiedonantoja ja ilmoituksia

IlmoitusnumeroSisältöSivu
I Tiedonantoja
. . . . . .
II Valmistavat säädökset
Talous- ja sosiaalikomitea
Syyskuun 1998 istunto
98/C 407/01Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön annetun direktiivin 90/220/ETY muuttamisesta” 1
98/C 407/02Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Antibioottiresistenssi – uhka kansanterveydelle” 7
98/C 407/03Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ulkona käytettävien laitteiden melupäästöjä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä” 18
98/C 407/04Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle kansanterveyspolitiikan kehittämisestä Euroopan yhteisössä” 21
98/C 407/05Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ajoneuvojen dieselmoottoreiden kaasumaisten ja hiukkasmaisten epäpuhtauspäästöjen vähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 88/77/ETY muuttamisesta” 27
98/C 407/06Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa” 30
98/C 407/07Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Euron käyttöönoton vaikutukset yhtenäismarkkinoihin – Yhtenäismarkkinoiden seuranta” 34
98/C 407/08Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Alustava komission tulkitseva tiedonanto – Palvelujen tarjoamisen vapaus ja yleinen etu vakuutusalalla” 38
98/C 407/09Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kaupallisten toimien maksuviivästysten torjumisesta” 50
98/C 407/10Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi moottoriajoneuvojen sisustusta (muut matkustajatilan sisäiset osat kuin taustapeilit, hallintalaitteiden sijoittelu, katto tai kattoluukku, selkänojat ja istuimien takaosat) koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 74/60/ETY muuttamisesta” 56
98/C 407/11Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen polttonestesäiliöitä ja alleajosuojia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 70/221/ETY muuttamisesta” 58
98/C 407/12Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Yhtenäismarkkinoiden toimintasuunnitelma” 60
98/C 407/13Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Alueelliset työllisyyssopimukset” 66
98/C 407/14Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheista:
– ”Ehdotus neuvoston asetukseksi (EY) rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä”,
– ”Ehdotukset neuvoston asetuksiksi (EY) Euroopan aluekehitysrahastosta, Euroopan sosiaalirahastosta ja kalastusalan rakenteellisista toimenpiteistä”, ja
– ”Ehdotukset neuvoston asetuksiksi (EY) koheesiorahastosta annetun asetuksen (EY) N:o 1164/94 ja sen liitteen II muuttamisesta”
74
98/C 407/15Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Euroopan aluekehityssuunnitelma (ESDP) – Ensimmäinen virallinen luonnos” 85
98/C 407/16Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Satamia ja meriliikenteen infrastruktuuria koskeva vihreä kirja” 92
98/C 407/17Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Helsingin julkilausuman toimeenpano: talous- ja yhteiskuntaelämän etupiirien kuulemisen konkreettiset mekanismit yleiseurooppalaisen liikennepolitiikan määrittelyssä” 100
98/C 407/18Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus neuvoston direktiiviksi säännöllisen ro-ro-alusliikenteen ja suurnopeuksisen matkustaja-alusliikenteen harjoittamisedellytyksistä yhteisössä” 106
98/C 407/19Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus neuvoston direktiiviksi tietyillä teillä kansainvälisessä liikenteessä raskaisiin tavarankuljetusajoneuvoihin sovellettavia ajorajoituksia koskevasta yhdenmukaistettujen sääntöjen avoimesta järjestelmästä” 109
98/C 407/20Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus neuvoston direktiiviksi yhteisön teillä liikennöivien hyötyajoneuvojen tarkastuksista tien varrella” 112
98/C 407/21Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Luonnos komission direktiiviksi direktiivin 90/388/ETY muuttamisesta sen varmistamiseksi, että operaattorin omistamat televerkot ja kaapelitelevisioverkot ovat eri oikeudellisia yksiköitä” 115
98/C 407/22Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus neuvoston direktiiviksi vaarallisten aineiden maantie-, rautatie- tai sisävesikuljetusten turvallisuusneuvonantajien tutkintovaatimuksista” 118
98/C 407/23Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus neuvoston asetukseksi (EY) Euroopan laajuisten verkkojen alaan liittyvän yhteisön rahoitustuen myöntämistä koskevista yleisistä säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2236/95 muuttamisesta” 120
98/C 407/24Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta:
– ”Tutkimusta, teknologista kehittämistä ja esittelyä koskeva Euroopan yhteisön viides puiteohjelma (1998–2002) – Komission valmisteluasiakirja erityisohjelmista: keskustelun lähtökohdat”,
– ”Kahdeksan ehdotusta neuvoston päätöksiksi erityisohjelmista, joilla pannaan täytäntöön tutkimusta, teknologista kehittämistä ja esittelyä koskeva Euroopan yhteisön viides puiteohjelma (1998–2002)”, ja
– ”Kaksi ehdotusta neuvoston päätöksiksi erityisohjelmista, joilla pannaan täytäntöön yhteisön tutkimus- ja koulutustoimintaa koskeva Euroopan atomienergiayhteisön puiteohjelma (1998–2002)”
123
98/C 407/25Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Taloudellista energiankäyttöä (RUE) edistävä politiikka Euroopan unionissa ja sen jäsenyyttä hakevissa maissa” 160
98/C 407/26Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus neuvoston direktiiviksi ETY:n jäsenvaltioiden velvollisuudesta ylläpitää raakaöljy- ja/tai öljytuotevarastojen vähimmäistasoa annetun direktiivin 68/414/ETY muuttamisesta” 172
98/C 407/27Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto ‘Energiatehokkuus Euroopan yhteisössä – strategia energian taloudellista käyttöä varten‘” 176
98/C 407/28Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Luonnos neuvoston päätökseksi raakaöljyn hankintakustannuksia ja öljytuotteiden kuluttajahintoja koskevasta yhteisön tiedotus- ja neuvottelumenettelystä” 182
98/C 407/29Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto – Rasismin vastainen toimintasuunnitelma” 183
98/C 407/30Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto – Sosiaalialan toimintaohjelma vuosiksi 1998–2000” 187
98/C 407/31Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus neuvoston päätökseksi yhteisön laajuisista lapsiin, nuoriin ja naisiin kohdistuvaan väkivaltaan liittyvän jäsenvaltioiden toiminnan tukemista koskevasta yhteisön keskipitkän aikavälin toimintaohjelmasta (DAPHNE-ohjelma) (2000–2004)” 193
98/C 407/32Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus neuvoston asetukseksi (EY) naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä” 196
98/C 407/33Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheista:
– ”Ehdotus neuvoston asetukseksi (EY) maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä”, ja
– ”Neuvoston asetus (EY) maito- ja maitotuotealan lisämaksusta annetun asetuksen (ETY) N:o 3950/92 muuttamisesta”
203
98/C 407/34Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus neuvoston asetus (EY) annettu yhteisen maatalouspolitiikan mukaisia suoran tuen järjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä” 208
98/C 407/35Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus neuvoston asetukseksi (EY) annettu Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen” 210
98/C 407/36Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus neuvoston direktiivi eri tuotantojärjestelmissä pidettävien munivien kanojen suojelun vähimmäisvaatimuksista” 214
98/C 407/37Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus neuvoston asetukseksi (EY) yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta” 222
98/C 407/38Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus neuvoston asetukseksi (EY) yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä annetun asetuksen (ETY) N:o 2847/93 muuttamisesta” 225
98/C 407/39Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus neuvoston asetukseksi (EY) hunajan tuotannon ja kaupan pitämisen kehittämiseksi yhteisössä tarkoitettujen toimien soveltamista koskevista yleisistä säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1221/97 muuttamisesta” 227
98/C 407/40Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheista:
– ”Ehdotus neuvoston asetukseksi (EY) maatalouden euromääräisestä valuuttajärjestelmästä”, ja
– ”Ehdotus neuvoston asetukseksi (EY) siirtymätoimenpiteistä euron käyttöönottamiseksi yhteisessä maatalouspolitiikassa”
228
98/C 407/41Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi eläinten terveyteen liittyvistä ongelmista yhteisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa annetun direktiivin 64/432/ETY muuttamisesta ja saattamisesta ajan tasalle 17 päivänä maaliskuuta 1997 annetun neuvoston direktiivin 97/12/EY muuttamisesta” 230
98/C 407/42Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Slovakia liittymistä edeltävän strategian vahvistamisen yhteydessä” 231
98/C 407/43Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Tsekin tasavalta – unionin laajentuminen ja liittymistä valmistelevan strategian vahvistaminen” 238
98/C 407/44Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Chilen talous- ja yhteiskuntaelämän tila sekä suhteet Mercosuriin ja EU:hun” 247
98/C 407/45Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Atlantin ylittävä taloudellinen kumppanuus” 263
98/C 407/46Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus neuvoston asetukseksi (EY) liittymistä valmistelevasta rakennepolitiikan välineestä” 272
98/C 407/47Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus neuvoston päätökseksi maailman kauppajärjestön alaisuudessa käytyjen rahoituspalvelualan neuvottelujen tulosten hyväksymisestä Euroopan yhteisön puolesta sen toimivaltaan kuuluvien asioiden osalta” 279
98/C 407/48Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Työllisyys ja euro” 282
98/C 407/49Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille ja talous- ja sosiaalikomitealle ‘Elektroninen kaupankäynti ja välillinen verotus‘” 288
98/C 407/50Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Lausunnon ‘Sosiaalipolitiikka ja talouden kantokyky‘ jatkotoimet” 292
FI
Top