EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:338:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 338, 17. joulukuuta 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 338

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
17. joulukuuta 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1257/2008, annettu 4 päivänä joulukuuta 2008, eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Mustallamerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2008 annetun asetuksen (EY) N:o 1579/2007 muuttamisesta

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1258/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1259/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän vähäisten muutosten hyväksymisestä (Bleu d’Auvergne (SAN))

5

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1260/2008, annettu 10 päivänä joulukuuta 2008, tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisen tilinpäätösstandardin IAS 23 osalta (1)

10

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1261/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o (EY) 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisen tilinpäätösstandardin IFRS 2 osalta (1)

17

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1262/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o (EY) 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisen tilinpäätöskysymysten tulkintakomitean (International Financial Reporting Interpretations Committee, IFRIC) tulkinnan IFRIC 13 osalta (1)

21

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1263/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o (EY) 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisen tilinpäätöskysymysten tulkintakomitean (International Financial Reporting Interpretation Committee, IFRIC) tulkinnan IFRIC 14 osalta (1)

25

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1264/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, kiinteän korvauksen vahvistamisesta maatalouden kirjanpidon tietoverkkoon liittyvää maatilailmoitusta kohden tilivuodesta 2009

31

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1265/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, kirjanpitotilojen valinnasta maatilojen tulojen selvittämistä varten annetun asetuksen (ETY) N:o 1859/82 muuttamisesta

32

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1266/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 796/2004 muuttamisesta

34

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1267/2008, annettu 12 päivänä joulukuuta 2008, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton maataloustuotteiden kauppaa koskevassa sopimuksessa määrätyn, yli 160 kilogramman painoisten elävien Sveitsistä peräisin olevien nautaeläinten tuontitariffikiintiön soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2172/2005 muuttamisesta

37

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1268/2008, annettu 12 päivänä joulukuuta 2008, raakatimanttien kansainväliseen kauppaan sovellettavasta Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta

39

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1269/2008, annettu 15 päivänä joulukuuta 2008, Espanjan lipun alla purjehtivien alusten seitin kalastuksen kieltämisestä alueella VI, EY:n vesillä alueella Vb ja EY:n sekä kansainvälisillä vesillä alueilla XII ja XIV

46

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1270/2008, annettu 15 päivänä joulukuuta 2008, Espanjan lipun alla purjehtivien alusten piikkihain kalastuksen kieltämisestä EY:n ja kansainvälisillä vesillä alueilla I, V, VI, VII, VIII, XII ja XIV

48

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1271/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, vilja-alalla 16 päivästä joulukuuta 2008 kannettavien tuontitullien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1255/2008 muuttamisesta

50

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

AKT–EY-ministerineuvoston

 

 

2008/951/EY

 

*

AKT–EY-Ministerineuvoston päätös N:o 2/2008, tehty 18 päivänä marraskuuta 2008, kymmenennen Euroopan kehitysrahaston varojen myöntämisestä Somalialle

53

 

 

Komissio

 

 

2008/952/EY

 

*

Komission päätös, tehty 19 päivänä marraskuuta 2008, yksityiskohtaisista ohjeista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/8/EY liitteen II täytäntöönpanoa ja soveltamista varten (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 7294)  (1)

55

 

 

2008/953/EY

 

*

Komission päätös, tehty 8 päivänä joulukuuta 2008, yksityiskohtaista tutkimusta varten toimitettujen asiakirjojen täydellisyyden periaatteellisesta hyväksymisestä Aureobasidium pullulansin ja dinatriumfosfonaatin mahdolliseksi sisällyttämiseksi neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 7709)  (1)

62

 

 

2008/954/EY

 

*

Komission päätös, tehty 15 päivänä joulukuuta 2008, jäsenvaltioille esitetystä vaatimuksesta toteuttaa väliaikaisia lisätoimenpiteitä Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. -puuntuhoojan (mäntyankeroisen) leviämisen estämiseksi muilla kuin sellaisilla Portugalin alueilla, joista tiedetään, ettei sitä esiinny niillä, tehdyn päätöksen 2006/133/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 8298)

64

 

 

2008/955/EY

 

*

Komission päätös, tehty 16 päivänä joulukuuta 2008, maaseuturahaston käyttöön neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 10 artiklan 2 kohdan sekä 143 d ja 143 e artiklan, neuvoston asetuksen (EY) N:o 378/2007 4 artiklan 1 kohdan ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2008 23 artiklan 2 kohdan nojalla käyttöön asetettavista määristä ja maataloustukirahaston menoihin käytettävissä olevista määristä tehdyn päätöksen 2006/410/EY muuttamisesta

67

 

 

SUOSITUKSET

 

 

Komissio

 

 

2008/956/Euratom

 

*

Komission suositus, annettu 4 päivänä joulukuuta 2008, kolmansiin maihin suuntautuvaan radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen vientiin sovellettavista arviointiperusteista (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 7570)

69

 

 

KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

 

 

2008/957/EY

 

*

EY:n sekä Tanskan ja Färsaarten Sekakomitean Päätös N:o 2/2008, tehty 20 päivänä marraskuuta 2008, Euroopan yhteisön sekä Tanskan hallituksen ja Färsaarten maakuntahallituksen välisen sopimuksen pöytäkirjan N:o 1 liitteessä olevien taulukoiden I ja II muuttamisesta

72

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston yhteinen toiminta 2008/958/YUTP, hyväksytty 16 päivänä joulukuuta 2008, palestiinalaisalueilla toteuttavasta Euroopan unionin poliisioperaatiosta hyväksytyn yhteisen toiminnan 2005/797/YUTP muuttamisesta

75

 

*

Neuvoston yhteinen kanta 2008/959/YUTP, hyväksytty 16 päivänä joulukuuta 2008, erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin torjumiseksi hyväksytyn yhteisen kannan 2001/931/YUTP ajantasaistamisesta hyväksytyn yhteisen kannan 2008/586/YUTP muuttamisesta

77

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission direktiivi 2007/72/EY, annettu 13 päivänä joulukuuta 2007, neuvoston direktiivin 66/401/ETY muuttamisesta Galega orientalis Lam. –lajin sisällyttämistä varten (EUVL L 329, 14.12.2007)

79

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top