EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:141:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 141, 02. kesäkuuta 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 141

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
2. kesäkuu 2007


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 604/2007, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2007, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 605/2007, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2007, yhteisön, sellaisena kuin se oli 31 päivänä joulukuuta 2006, sekä Bulgarian ja Romanian väliseen maataloustuotteiden kauppaan liittyviä eräitä tuonti- ja vientitodistuksia koskevista siirtymävaiheen toimenpiteistä

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 606/2007, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2007, yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 980/2005 liitteen II muuttamisesta

4

 

*

Komission asetus (EY) N:o 607/2007, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2007, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1788/2003 liitteessä I markkinointivuodeksi 2006/2007 vahvistettujen kansallisten viitemäärien jaosta toimituksiin ja suoramyyntiin

28

 

*

Komission asetus (EY) N:o 608/2007, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2007, yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädetyn tilatukijärjestelmän täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 795/2004 muuttamisesta

31

 

*

Komission asetus (EY) N:o 609/2007, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2007, eräiden vuoden 2007 kalakiintiöiden mukauttamisesta TACien ja kiintiöiden vuosittaiseen hallinnoimiseen liittyvien lisäedellytysten käyttöönottamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 847/96 nojalla

33

 

*

Komission asetus (EY) N:o 610/2007, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2007, tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1725/2003 muuttamisesta kansainvälisen tilinpäätöskysymysten tulkintakomitean (International Financial Reporting Interpretations Committee, IFRIC) tulkinnan IFRIC 10 osalta (1)

46

 

*

Komission asetus (EY) N:o 611/2007, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2007, tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o (EY) 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1725/2003 muuttamisesta kansainvälisen tilinpäätöskysymysten tulkintakomitean (International Financial Reporting Interpretations Committee, IFRIC) tulkinnan IFRIC 11 osalta (1)

49

 

 

Komission asetus (EY) N:o 612/2007, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2007, vilja-alalla 1 päivänä kesäkuuta 2007 kannettavien tuontitullien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 596/2007 muuttamisesta

53

 

*

Komission asetus (EY) N:o 613/2007, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2007, raakatimanttien kansainväliseen kauppaan sovellettavasta Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta

56

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2007/32/EY, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2007, Euroopan laajuisen suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annetun neuvoston direktiivin 96/48/EY liitteen VI ja Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/16/EY liitteen VI muuttamisesta (1)

63

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2007/376/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 15 päivänä helmikuuta 2007, Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Meksikon yhdysvaltojen välisen, taloudellista kumppanuutta, poliittista yhteensovittamista sekä yhteistyötä koskevan sopimuksen toisen lisäpöytäkirjan allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

67

Toinen lisäpöytäkirja Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Meksikon yhdysvaltojen väliseen, taloudellista kumppanuutta, poliittista yhteensovittamista sekä yhteistyötä koskevaan sopimukseen Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

69

 

 

2007/377/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 7 päivänä toukokuuta 2007, alueiden komitean espanjalaisen varajäsenen nimeämisestä

74

 

 

2007/378/EY, Euratom

 

*

Neuvoston päätös, tehty 14 päivänä toukokuuta 2007, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ranskalaisen jäsenen nimeämisestä

75

 

 

Komissio

 

 

2007/379/EY

 

*

Komission päätös, tehty 25 päivänä toukokuuta 2007, fenitrotionin sisällyttämättä jättämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja tätä ainetta sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 2164)  (1)

76

 

 

2007/380/EY

 

*

Komission päätös, tehty 30 päivänä toukokuuta 2007, yksityiskohtaista tutkimusta varten toimitettujen asiakirjojen täydellisyyden periaatteellisesta hyväksymisestä Candida oleophilan O-kannan mahdolliseksi sisällyttämiseksi neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 2213)  (1)

78

 

 

2007/381/EY

 

*

Komission päätös, tehty 1 päivänä kesäkuuta 2007, määrärahojen alustavasta jaosta Bulgarialle ja Romanialle tietyille hehtaarimäärille viinivuonna 2006/2007 neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 mukaisen viiniviljelmien rakenneuudistuksen ja uusiin lajikkeisiin siirtymisen toteuttamiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 2272)

80

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission (UN/ECE) sääntö nro 48 – Yhdenmukaiset vaatimukset, jotka koskevat ajoneuvojen hyväksyntää valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennuksen osalta (EUVL L 137, 30.5.2007)

82

 

*

Oikaistaan Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission (UN/ECE) sääntö nro 51 – Yhdenmukaiset vaatimukset vähintään nelirenkaisten moottoriajoneuvojen hyväksynnästä niiden melupäästöjen osalta (EUVL L 137, 30.5.2007)

82

 

*

Oikaistaan neuvoston päätös 2007/252/YOS, tehty 19 päivänä huhtikuuta 2007, perusoikeuksia ja kansalaisuutta koskevan erityisohjelman perustamisesta vuosiksi 2007–2013 osana perusoikeuksien ja oikeusasioiden yleisohjelmaa (EUVL L 110, 27.4.2007)

83

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top