EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:061:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 61, 28. helmikuuta 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 61

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
28. helmikuu 2007


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 202/2007, annettu 27 päivänä helmikuuta 2007, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 203/2007, annettu 27 päivänä helmikuuta 2007, asetusten (EY) N:o 958/2006 ja (EY) N:o 38/2007 muuttamisesta tiettyjä määräpaikkoja koskevien tukien poistamiseksi

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 204/2007, annettu 27 päivänä helmikuuta 2007, asetuksen (EY) N:o 1483/2006 muuttamisesta jäsenvaltioiden interventioelinten hallussa olevien viljojen myymiseksi uudelleen yhteisön markkinoilla avatun pysyvän tarjouskilpailun määrien osalta

5

 

*

Komission asetus (EY) N:o 205/2007, annettu 27 päivänä helmikuuta 2007, asetuksen (EY) N:o 990/2006 muuttamisesta Saksan interventioelimen hallussa olevan rukiin viemiseksi avattujen pysyvien tarjouskilpailujen määrien osalta

10

 

*

Komission asetus (EY) N:o 206/2007, annettu 27 päivänä helmikuuta 2007, Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioista (AKT-valtioista) peräisin oleviin maataloustuotteisiin ja niiden jalostamisessa saatuihin tavaroihin sovellettavasta järjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2286/2002 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä naudanliha-alalla annetun asetuksen (EY) N:o 2247/2003 muuttamisesta

15

 

*

Komission asetus (EY) N:o 207/2007, annettu 27 päivänä helmikuuta 2007, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1255/1999 voin ja kerman yksityiselle varastoinnille tarkoitetun tuen vahvistamisesta sekä asetuksesta (EY) N:o 2771/1999 poikkeamisesta

17

 

*

Komission asetus (EY) N:o 208/2007, annettu 27 päivänä helmikuuta 2007, interventiovarastosta tulevien elintarvikkeiden yhteisön kaikkein varattomimpien hyväksi toimittamisen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3149/92 mukauttamisesta Bulgarian ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi

19

 

*

Komission asetus (EY) N:o 209/2007, annettu 27 päivänä helmikuuta 2007, interventiovarastoista tulevien elintarvikkeiden yhteisön kaikkein varattomimpien hyväksi toimittamisen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3149/92 muuttamisesta

21

 

*

Komission asetus (EY) N:o 210/2007, annettu 27 päivänä helmikuuta 2007, asetuksesta (EY) N:o 1282/2006 poikkeamisesta tuen ennakkovahvistuksen sisältävien vientitodistusten voimassaoloajan osalta maito- ja maitotuotealalla

23

 

*

Komission asetus (EY) N:o 211/2007, annettu 27 päivänä helmikuuta 2007, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosta annetun asetuksen (EY) N:o 809/2004 niiden säännösten muuttamiseksi, jotka koskevat esitteiden sisältämiä taloudellisia tietoja, kun liikkeeseenlaskijan taloudellinen historia on epätavallinen tai kun liikkeeseenlaskija on tehnyt merkittävän taloudellisen sitoumuksen (1)

24

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2007/138/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä helmikuuta 2007, maataloustuotteiden kaupassa myönnettäviä lisäetuuksia koskevan Euroopan yhteisön ja Islannin tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 19 artiklan perusteella

28

Maataloustuotteiden kaupassa myönnettäviä lisäetuuksia koskeva Euroopan yhteisön ja Islannin tasavallan välinen, Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 19 artiklan perusteella kirjeenvaihtona tehty sopimus

29

 

 

Komissio

 

 

2007/139/EY

 

*

Komission päätös, tehty 26 päivänä helmikuuta 2007, tilapäisen poikkeuksen myöntämisestä otsonikerrosta heikentävistä aineista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2037/2000 4 artiklan 3 kohdasta ja 5 artiklan 1 kohdasta fluoripolymeerien valmistamiseen tarkoitetun HCFC-225cb:n käytön ja markkinoille saattamisen osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 556)

47

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston yhteinen kanta 2007/140/YUTP, hyväksytty 27 päivänä helmikuuta 2007, Irania koskevista rajoittavista toimenpiteistä

49

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top