EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:379:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 379, 24. joulukuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 379

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

47. vuosikerta
24. joulukuuta 2004


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 2223/2004, annettu 22 päivänä joulukuuta 2004, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun asetuksen (EY) N:o 1257/1999 muuttamisesta

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2224/2004, annettu 23 päivänä joulukuuta 2004, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

3

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2225/2004, annettu 23 päivänä joulukuuta 2004, melassin 24 päivänä joulukuuta 2004 sovellettavien edustavien hintojen ja lisätuontitullien vahvistamisesta sokerialalla

5

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2226/2004, annettu 23 päivänä joulukuuta 2004, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta

7

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2227/2004, annettu 23 päivänä joulukuuta 2004, siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta

9

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2228/2004, annettu 23 päivänä joulukuuta 2004, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1327/2004 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 15. osittaista tarjouskilpailua varten

12

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2229/2004, annettu 3 päivänä joulukuuta 2004, neuvoston direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman neljännen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista lisäsäännöistä ( 1 )

13

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2230/2004, annettu 23 päivänä joulukuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tehtäviin liittyvillä aloilla toimivien elinten verkoston osalta ( 1 )

64

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2231/2004, annettu 23 päivänä joulukuuta 2004, tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien rengaskirjamekanismien tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 119/97 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista kiertämistä tiettyjen rengaskirjamekanismien tuonnilla Thaimaasta, riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Thaimaa, koskevan tutkimuksen päättämisestä ja kyseisen tuonnin asetuksen (EY) N:o 844/2004 mukaisesti tapahtuvan kirjaamisen lopettamisesta

68

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2232/2004, annettu 23 päivänä joulukuuta 2004, yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteiden I, II ja III muuttamisesta altrenogestin, beklometasoni-dipropionaatin, kloprostenolin, r-kloprostenolin, sorbitaaniseskvioleaatin ja toltratsuriilin osalta ( 1 )

71

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2233/2004, annettu 22 päivänä joulukuuta 2004, tiettyjen rajoittavien toimenpiteiden käyttöönotosta entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen toimeksiannon tehokkaan täytäntöönpanon tukemiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 1763/2004 muuttamisesta toisen kerran

75

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2234/2004, annettu 23 päivänä joulukuuta 2004, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta

77

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2235/2004, annettu 23 päivänä joulukuuta 2004, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tuen määrien vahvistamisesta

78

 

*

Komission direktiivi 2004/116/EY, annettu 23 päivänä joulukuuta 2004, neuvoston direktiivin 82/471/ETY liitteen muuttamisesta Candida guilliermondiin sisällyttämiseksi siihen ( 1 )

81

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

2004/897/EY:
Neuvoston päätös, tehty 29. marraskuuta 2004, säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetussa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavia toimenpiteitä koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan yhteisön ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä ja sen liitteenä olevan yhteisymmärryspöytäkirjan hyväksymisestä ja allekirjoittamisesta

83

Euroopan yhteisön ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välinen sopimus säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetussa direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavista toimenpiteistä

84

Yhteisymmärryspöytäkirja

96

 

 

Komissio

 

*

2004/898/EY:
Komission päätös, tehty 23 päivänä joulukuuta 2004, päätöksen 2003/828/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse eläinten siirroista Espanjassa ja Portugalissa sijaitsevalta rajoitusvyöhykkeeltä ja sen sisällä Espanjassa ilmenneiden bluetongue-taudin purkausten yhteydessä (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 5212)
 ( 1 )

105

 

 

Euroopan keskuspankki

 

*

2004/899/EY:
Euroopan keskuspankin päätös, tehty 14 päivänä joulukuuta 2004, vuonna 2005 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä (EKP/2004/19)

107

 

 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset

 

*

Neuvoston päätös 2004/900/YUTP, tehty 22 päivänä joulukuuta 2004, entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen toimeksiannon tehokasta täytäntöönpanoa tukevista lisätoimenpiteistä hyväksytyn yhteisen kannan 2004/694/YUTP täytäntöönpanosta

108

 

*

Neuvoston päätös 2004/901/YUTP, tehty 22 päivänä joulukuuta 2004, Euroopan unionin osallistumista käsiaseiden ja kevyiden aseiden epävakauttavan keskittymisen ja leviämisen torjumiseen Kambodžassa koskevan yhteisen toiminnan 1999/34/YUTP täytäntöönpanosta tehdyn päätöksen 1999/730/YUTP muuttamisesta

111

 

*

Neuvoston yhteinen kanta 2004/902/YUTP, tehty 22 päivänä joulukuuta 2004, Liberiaan kohdistuvia rajoittavia toimenpiteitä koskevan yhteisen kannan 2004/137/YUTP voimassaolon jatkamisesta

113

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top