EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:102:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 102, 07. huhtikuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 102
47. vuosikerta
7. huhtikuuta 2004
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 638/2004, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, jäsenvaltioiden välistä tavarakauppaa koskevista yhteisön tilastoista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3330/91 kumoamisesta 1
*Neuvoston asetus (EY) N:o 639/2004, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2004, yhteisön syrjäisimmille alueille rekisteröityjen kalastuslaivastojen hallinnoinnista 9
Komission asetus (EY) N:o 640/2004, annettu 6 päivänä huhtikuuta 2004, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 12
*Komission asetus (EY) N:o 641/2004, annettu 6 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1829/2003 koskevista täytäntöönpanosäännöistä, joita sovelletaan uusia muuntogeenisiä elintarvikkeita ja rehuja koskeviin lupahakemuksiin, olemassa olevia tuotteita koskeviin ilmoituksiin sekä sellaisiin muuntogeenisiin aineksiin, joiden esiintyminen on satunnaista tai teknisesti mahdotonta välttää ja joiden riskinarvioinnin tulokset ovat myönteiset (1) 14
*Komission asetus (EY) N:o 642/2004, annettu 6 päivänä huhtikuuta 2004, alueellisten tilastojen osana olevista maanteiden tavarakuljetusten tilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1172/98 nojalla kerättyihin tietoihin sovellettavista tarkkuusvaatimuksista (1) 26
Komission asetus (EY) N:o 643/2004, annettu 6 päivänä huhtikuuta 2004, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin muniin ja munankeltuaisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta 32
Komission asetus (EY) N:o 644/2004, annettu 6 päivänä huhtikuuta 2004, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tuen määrien vahvistamisesta 35
Komission asetus (EY) N:o 645/2004, annettu 6 päivänä huhtikuuta 2004, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialojen tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta 38
Komission asetus (EY) N:o 646/2004, annettu 6 päivänä huhtikuuta 2004, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta 42
Komission asetus (EY) N:o 647/2004, annettu 6 päivänä huhtikuuta 2004, tuontitodistusten myöntämisestä ruokosokerille tietyissä tariffikiintiöissä ja tiettyjen etuuskohtelusopimusten mukaisesti 45
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/23/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, ihmiskudosten ja -solujen luovuttamista, hankintaa, testausta, käsittelyä, säilömistä, säilytystä ja jakelua koskevien laatu- ja turvallisuusvaatimusten vahvistamisesta 48

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2004/317/EC
*Komission päätös, tehty 11 päivänä marraskuuta 2003, valtiontuesta, jonka Yhdistynyt kuningaskunta aikoo myöntää WRAP-ympäristönsuojelurahastosta ja WRAP-vuokratakuurahastosta (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 4087) (1) 59
2004/318/EC
*Komission päätös, tehty 30 päivänä maaliskuuta 2004, päätöksen 2001/672/EY mukauttamisesta kesälaiduntamisen osalta tietyillä Slovenian alueilla Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisen vuoksi (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 1022) (1) 71
2004/319/EC
*Komission päätös, tehty 30 päivänä maaliskuuta 2004, nilviäisten sekä niiden mätimunien ja sukusolujen edelleen kasvattamista, lihottamista, uudelleensijoittamista tai ihmisravinnoksi käyttämistä varten tapahtuvaan tuontiin liittyvistä eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä ja todistuksiin liittyvistä vaatimuksista tehdyn päätöksen 2003/804/EY liitteen I muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 1076) (1) 73
2004/320/EC
*Komission päätös, tehty 31 päivänä maaliskuuta 2004, päätösten 93/52/ETY, 2001/618/EY ja 2003/467/EY muuttamisesta siltä osin kuin ne koskevat liittymässä olevien maiden asemaa luomistaudin (Br. melitensis), Aujeszkyn taudin, naudan tarttuvan leukoosin, nautojen luomistaudin ja nautatuberkuloosin suhteen sekä Ranskan asemaa Aujeszkyn taudin suhteen (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 1094) (1) 75
2004/321/EC
*Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön hallintoneuvoston päätös, tehty 26 päivänä maaliskuuta 2004, asetuksen (EY) N:o 1049/2001, joka koskee yleisön oikeutta tutustua asiakirjoihin, soveltamissääntöjen hyväksymisestä 81
Alueiden komitea
*Alueiden komitean päätös N:o 26/2004, tehty 10 päivänä helmikuuta 2004, petosten, lahjonnan ja yhteisön etua vahingoittavan muun laittoman toiminnan torjumista koskevien sisäisten tutkimusten edellytyksistä ja yksityiskohtaisista säännöistä 84
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top