EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:087:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 87, 25. maaliskuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 87
47. vuosikerta
25. maaliskuuta 2004
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 540/2004, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2004, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
*Komission asetus (EY) N:o 541/2004, annettu 23 päivänä maaliskuuta 2004, tiettyjen herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvon määrittämiseksi tarkoitettujen yksikköarvojen vahvistamisesta 3
Komission asetus (EY) N:o 542/2004, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2004, asetuksista (EY) N:o 1371/95 ja (EY) N:o 1372/95 poikkeamisesta vuonna 2004 vientitodistusten myöntämisajankohtien osalta muna- ja siipikarjanliha-alalla 7
*Komission asetus (EY) N:o 543/2004, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2004, tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden vientituen myöntämisjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja tuen määrän vahvistamisperusteista annetun asetuksen (EY) N:o 1520/2000 muuttamisesta 8
*Komission asetus (EY) N:o 544/2004, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2004, Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisen vuoksi käyttöön otettavista siirtymätoimenpiteistä asetuksen (EY) N:o 1520/2000 14 artiklan mukaisesti tehdyn varauksen osalta 10
*Komission asetus (EY) N:o 545/2004, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2004, neuvoston asetuksen (EY) N:o 32/2000 muuttamisesta tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 muutosten johdosta 12
*Komission asetus (EY) N:o 546/2004, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2004, yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteiden I, II ja III muuttamisesta (1) 13
Komission asetus (EY) N:o 547/2004, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2004, oliiviöljyn vientitukien vahvistamisesta 16
Komission asetus (EY) N:o 548/2004, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2004, tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta 18

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2004/277/EC, EURATOM
*Komission päätös, tehty 29 päivänä joulukuuta 2003, yhteisön mekanismin perustamisesta tiiviimmän yhteistyön edistämiseksi pelastuspalvelualan avustustoimissa annetun neuvoston päätöksen 2001/792/EY, Euratom täytäntöönpanosäännöistä (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 5185) (1) 20
2004/278/EC
*Komission päätös, tehty 10 päivänä helmikuuta 2004, yhteisön kannasta Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisessä maataloustuotteiden kauppaa koskevassa sopimuksessa olevan liitteen 4 lisäysten muuttamiseksi 31
2004/279/EC
*Komission päätös, tehty 19 päivänä maaliskuuta 2004, ohjeista ilman otsonista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/3/EY täytäntöönpanemiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 764) (1) 50
2004/280/EC
*Komission päätös, tehty 19 päivänä maaliskuuta 2004, tiettyjen Tšekistä, Virosta, Kyproksesta, Latviasta, Liettuasta, Unkarista, Maltasta, Puolasta, Sloveniasta ja Slovakiasta saatujen eläinperäisten tuotteiden markkinoille saattamista koskevien siirtymäkauden toimenpiteiden säätämiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 845) (1) 60
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top