EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:063:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 63, 28. helmikuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 63
47. vuosikerta
28. helmikuuta 2004
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 352/2004, annettu 27 päivänä helmikuuta 2004, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 353/2004, annettu 27 päivänä helmikuuta 2004, voin vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 136. erityisessä tarjouskilpailussa 3
Komission asetus (EY) N:o 354/2004, annettu 27 päivänä helmikuuta 2004, kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärien vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 136. erityisessä tarjouskilpailussa 5
Komission asetus (EY) N:o 355/2004, annettu 27 päivänä helmikuuta 2004, asetuksessa (EY) N:o 2771/1999 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 89. tarjouskilpailussa sovellettavan voin enimmäisostohinnan vahvistamisesta 7
Komission asetus (EY) N:o 356/2004, annettu 27 päivänä helmikuuta 2004, asetuksessa (ETY) N:o 429/90 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 308. erityisessä tarjouskilpailussa sovellettavan voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta 8
Komission asetus (EY) N:o 357/2004, annettu 27 päivänä helmikuuta 2004, voin ostojen keskeyttämisestä tietyissä jäsenvaltioissa 9
Komission asetus (EY) N:o 358/2004, annettu 27 päivänä helmikuuta 2004, kemianteollisuudessa käytettävän valkoisen sokerin tuotantotuen vahvistamisesta 10
*Komission asetus (EY) N:o 359/2004, annettu 27 päivänä helmikuuta 2004, asetusta (EY) N:o 2125/95 koskevista siirtymätoimenpiteistä Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian unioniin liittymisen vuoksi 11
*Komission asetus (EY) N:o 360/2004, annettu 27 päivänä helmikuuta 2004, naudanliha-alan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1445/95 muuttamisesta 13
*Komission asetus (EY) N:o 361/2004, annettu 27 päivänä helmikuuta 2004, Euroopan yhteisön ja Israelin valtion assosiointisopimuksessa ja väliaikaisessa sopimuksessa määrätyn järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä siipikarjanliha-alalla annetun asetuksen (EY) N:o 2497/96 muuttamisesta 15
Komission asetus (EY) N:o 362/2004, annettu 27 päivänä helmikuuta 2004, AKT-maista peräisin olevan raa'an ruokosokerin tuonnissa sovellettavan etuuskohteluun oikeuttavan tariffikiintiön avaamisesta puhdistamoiden hankintatarpeisiin 1 päivän maaliskuuta 2004 ja 30 päivän kesäkuuta 2004 välisenä aikana 18
*Komission asetus (EY) N:o 363/2004, annettu 25 päivänä helmikuuta 2004, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta koulutustukeen annetun komission asetuksen (EY) N:o 68/2001 muuttamisesta 20
*Komission asetus (EY) N:o 364/2004, annettu 25 päivänä helmikuuta 2004, komission asetuksen (EY) N:o 70/2001 muuttamisesta sen soveltamisalan laajentamiseksi koskemaan tukea tutkimus- ja kehitystyöhön 22
*Komission asetus (EY) N:o 365/2004, annettu 27 päivänä helmikuuta 2004, yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta lampaille ja vuohille sekä lampaan- ja vuohenlihalle vuodeksi 2004 annetun asetuksen (EY) N:o 2233/2003 muuttamisesta 30
Komission asetus (EY) N:o 366/2004, annettu 27 päivänä helmikuuta 2004, asetuksen (EY) N:o 2259/2003 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse käytettävissä olevasta määrästä, josta tiettyjä sianliha-alan tuotteita koskevia tuontitodistushakemuksia voidaan jättää 1 päivän huhtikuuta ja 30 päivän huhtikuuta 2004 välisen ajan osalta 31
Komission asetus (EY) N:o 367/2004, annettu 27 päivänä helmikuuta 2004, asetuksen (EY) N:o 2261/2003 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse käytettävissä olevasta määrästä, josta tiettyjä sianliha-alan tuotteita koskevia tuontitodistushakemuksia voidaan jättää 1 päivän huhtikuuta ja 30 päivän huhtikuuta 2004 välisen ajan osalta 33
Komission asetus (EY) N:o 368/2004, annettu 27 päivänä helmikuuta 2004, asetuksen (EY) N:o 2262/2003 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse käytettävissä olevasta määrästä, josta tiettyjä sianliha-alan tuotteita koskevia tuontitodistushakemuksia voidaan jättää 1 päivän huhtikuuta ja 30 päivän huhtikuuta 2004 välisen ajan osalta 35
Komission asetus (EY) N:o 369/2004, annettu 27 päivänä helmikuuta 2004, yhteisön elintarvikeapuna ja kansallisena elintarvikeapuna toimitettuihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 37
Komission asetus (EY) N:o 370/2004, annettu 27 päivänä helmikuuta 2004, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun, kiehautetun (parboiled), pitkäjyväisen B-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1877/2003 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 39
Komission asetus (EY) N:o 371/2004, annettu 27 päivänä helmikuuta 2004, Réunioniin toimitettavan pitkäjyväisen esikuoritun B-riisin tuen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1878/2003 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 40
Komission asetus (EY) N:o 372/2004, annettu 27 päivänä helmikuuta 2004, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1875/2003 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 41
Komission asetus (EY) N:o 373/2004, annettu 27 päivänä helmikuuta 2004, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1876/2003 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 42
Komission asetus (EY) N:o 374/2004, annettu 27 päivänä helmikuuta 2004, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta 43
Komission asetus (EY) N:o 375/2004, annettu 27 päivänä helmikuuta 2004, tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla 44
Komission asetus (EY) N:o 376/2004, annettu 27 päivänä helmikuuta 2004, tiettyjen säilykkeiden valmistukseen käytettävien oliiviöljyjen tuotantotuen vahvistamisesta 47

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2004/194/EC
*Neuvoston päätös, tehty 10 päivänä helmikuuta 2004, neuvoston turvallisuussääntöjen vahvistamisesta tehdyn päätöksen 2001/264/EY muuttamisesta 48
Komissio
2004/195/EC
*Komission päätös, tehty 29 päivänä syyskuuta 2000, yrityskeskittymän julistamista yhteismarkkinoille ja ETA-sopimuksen toimintaan soveltuvaksi (Asia N:o COMP/M.1879 — BOEING/HUGHES) (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 2740) (1) 53
2004/196/EC
*Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton vaatimustenmukaisuuden arvioinnin vastavuoroista tunnustamista koskevalla sopimuksella perustetun komitean päätös N:o 3/2004, tehty 10 päivänä helmikuuta 2004, vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen lisäämisestä räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettuja laitteita ja suojajärjestelmiä koskevaan alakohtaiseen lukuun 67
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset
2004/197/CFSP
*Neuvoston päätös 2004/197/YUTP, tehty 23 päivänä helmikuuta 2004, Euroopan unionin sellaisten operaatioiden yhteisten kustannusten rahoituksen hallinnointijärjestelmän perustamisesta, joilla on sotilaallista merkitystä tai merkitystä puolustuksen alalla 68

Oikaisuja
*Oikaistaan komission suositus 2004/2/Euratom, annettu 18 päivänä joulukuuta 2003, ydinvoimalaitoksista ja jälleenkäsittelylaitoksista tavanomaisen toiminnan yhteydessä ympäristöön pääseviä ilmassa kulkeutuvia ja nestemäisiä radioaktiivisia päästöjä koskevista vakiomuotoisista tiedoista (EUVL L 2, 6.1.2004) 83
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top