EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:052:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 52, 21. helmikuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 52
47. vuosikerta
21. helmikuuta 2004
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 304/2004, annettu 20 päivänä helmikuuta 2004, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 305/2004, annettu 20 päivänä helmikuuta 2004, tarjouskilpailun avaamisesta A3-menettelyn mukaisten vientitodistusten myöntämiseksi hedelmä- ja vihannesalalla (tomaatit, appelsiinit, sitruunat, omenat) 3
*Komission asetus (EY) N:o 306/2004, annettu 19 päivänä helmikuuta 2004, väliaikaisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Australiasta, Kiinan kansantasavallasta ja Pakistanista peräisin olevan poly(eteenitereftalaatin) tuonnissa 5
*Komission asetus (EY) N:o 307/2004, annettu 20 päivänä helmikuuta 2004, tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden vientituen myöntämisjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja tuen määrän vahvistamisperusteista annetun asetuksen (EY) N:o 1520/2000 muuttamisesta, tällaisten tukien määrän vahvistamisperusteista ja tiettyjä tukitodistuksia koskevista erityistoimenpiteistä 35
*Komission asetus (EY) N:o 308/2004, annettu 20 päivänä helmikuuta 2004, tiettyihin Kiinan kansantasavallasta peräisin oleviin tuotteisiin vuonna 2003 sovellettujen määrällisten kiintiöiden käyttämättä jääneiden määrien uudelleen jakamisesta 37
Komission asetus (EY) N:o 309/2004, annettu 20 päivänä helmikuuta 2004, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun, kiehautetun (parboiled), pitkäjyväisen B-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1877/2003 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 45
Komission asetus (EY) N:o 310/2004, annettu 20 päivänä helmikuuta 2004, asetuksessa (EY) N:o 1878/2003 tarkoitetun Réunioniin toimitettavaa pitkäjyväistä esikuorittua B-riisiä koskevan tarjouskilpailun osana jätettyjen tarjousten osalta 46
Komission asetus (EY) N:o 311/2004, annettu 20 päivänä helmikuuta 2004, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1875/2003 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 47
Komission asetus (EY) N:o 312/2004, annettu 20 päivänä helmikuuta 2004, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1876/2003 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 48
Komission asetus (EY) N:o 313/2004, annettu 20 päivänä helmikuuta 2004, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta 49
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/8/EY, annettu 11 päivänä helmikuuta 2004, hyötylämmön tarpeeseen perustuvan sähkön ja lämmön yhteistuotannon edistämisestä sisämarkkinoilla ja direktiivin 92/42/ETY muuttamisesta 50
*Neuvoston direktiivi 2004/15/EY, annettu 10 päivänä helmikuuta 2004, direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta tarkoituksin jatkaa mahdollisuutta sallia jäsenvaltioiden soveltaa alennettuja arvonlisäverokantoja tiettyihin erityisen työvaltaisiin palveluihin 61

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2004/161/EC
*Neuvoston päätös, tehty 10 päivänä helmikuuta 2004, luvan antamisesta jäsenvaltioille soveltaa alennettua arvonlisäverokantaa tiettyihin erityisen työvaltaisiin palveluihin direktiivin 77/388/ETY 28 artiklan 6 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti tehdyn päätöksen 2000/185/EY soveltamisajan jatkamisesta 62
2004/162/EC
*Neuvoston päätös, tehty 10 päivänä helmikuuta 2004, Ranskan merentakaisten departementtien meriverojärjestelmästä ja päätöksen 89/688/ETY voimassaoloajan jatkamisesta 64
Komissio
2004/163/EC
*Komission suositus, annettu 17 päivänä helmikuuta 2004, neuvoston direktiivin 95/53/EY mukaisesta rehujen yhteensovitetusta tarkastusohjelmasta vuodeksi 2004 (1) 70
2004/164/EC
*Komission päätös, tehty 19 päivänä helmikuuta 2004, Vicia faba L. -lajin sellaisten tiettyjen siementen tilapäisestä kaupan pitämisestä, jotka eivät täytä neuvoston direktiivin 66/401/ETY vaatimuksia, tehdyn päätöksen 2004/130/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 492) (1) 77
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top