EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:345:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 345, 31. joulukuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 345
46. vuosikerta
31. joulukuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 2317/2003/EY, tehty 5 päivänä joulukuuta 2003, ohjelman käynnistämisestä korkea-asteen koulutuksen laadun parantamiseksi ja kulttuurien välisen ymmärtämyksen edistämiseksi kolmansien maiden kanssa tehtävän yhteistyön avulla (Erasmus Mundus) (2004—2008) 1
*Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 2318/2003/EY, tehty 5 päivänä joulukuuta 2003, monivuotisesta ohjelmasta (2004—2006) tieto- ja viestintätekniikan tehokkaaksi integroimiseksi yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen järjestelmiin Euroopassa (eLearning-ohjelma) 9
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2319/2003, annettu 17 päivänä joulukuuta 2003, raakatupakka-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 2075/92 muuttamisesta 17
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2320/2003, annettu 17 päivänä joulukuuta 2003, humala-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 1696/71 muuttamisesta 18
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2321/2003, annettu 17 päivänä joulukuuta 2003, väliaikaisten erityistoimenpiteiden käyttöön ottamisesta humala-alalla annetun asetuksen (EY) N:o 1098/98 muuttamisesta 19
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2322/2003, annettu 17 päivänä joulukuuta 2003, asetuksesta (EY) N:o 1251/1999 poikkeamisesta markkinointivuotta 2004/2005 koskevan kesantovelvoitteen osalta 20
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2323/2003, annettu 17 päivänä joulukuuta 2003, siemenalalla markkinointivuodeksi 2004/2005 myönnettävien tukien määrien vahvistamisesta 21
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2324/2003, annettu 17 päivänä joulukuuta 2003, muilla kuin asetuksessa (EY) N:o 1493/1999 säädetyillä viininvalmistusmenetelmillä mahdollisesti käsiteltyjen tiettyjen tuontiviinien sellaisenaan nautittavaksi tarjoamisen ja toimittamisen sallimisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1037/2001 muuttamisesta 24
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2325/2003, annettu 17 päivänä joulukuuta 2003, vuoteen 1999 asti Marokon kalastussopimuksen alaisina olleiden alusten ja kalastajien toimintasuunnan muuttamisen edistämisestä annetun asetuksen (EY) N:o 2561/2001 muuttamisesta 25
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2326/2003, annettu 19 päivänä joulukuuta 2003, tiettyjen kalastustuotteiden ohjehintojen ja yhteisön tuottajahintojen vahvistamisesta kalastusvuodeksi 2004 asetuksen (EY) N:o 104/2000 mukaisesti 27
*Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2327/2003, annettu 22 päivänä joulukuuta 2003, Itävallan kautta kulkeviin raskaisiin tavarankuljetusajoneuvoihin sovellettavan siirtymäkauden pistejärjestelmän käyttöönotosta vuodeksi 2004 kestävän liikennepolitiikan toteuttamiseksi 30
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2328/2003, annettu 22 päivänä joulukuuta 2003, Azorien, Madeiran, Kanariansaarten sekä Ranskan departementtien Guayanan ja Réunionin tiettyjen kalastustuotteiden kaupan pitämisessä alueiden syrjäisimmästä asemasta aiheutuvien lisäkustannusten tasoitusjärjestelmän käyttöön ottamisesta 34
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2329/2003, annettu 22 päivänä joulukuuta 2003, Euroopan yhteisön ja Mosambikin tasavallan välisen kalastussopimuksen tekemisestä 43
Kalastussopimus Euroopan yhteisön ja Mosambikin tasavallan välillä 45
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/71/EY, annettu 4 päivänä marraskuuta 2003, arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä ja direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta (1) 64
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/98/EY, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä 90
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/105/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2003, vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta annetun neuvoston direktiivin 96/82/EY muuttamisesta 97
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/108/EY, annettu 8 päivänä joulukuuta 2003, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2002/96/EY muuttamisesta 106

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
*AKT—EY-ministerineuvoston päätös N:o 3/2003, tehty 11 päivänä joulukuuta 2003, yhdeksännestä Euroopan kehitysrahastosta myönnettävien pitkän aikavälin kehitysmäärärahojen käytöstä Afrikan rauhanrahaston perustamista varten 108
2003/912/EC
*Neuvoston päätös, tehty 17 päivänä joulukuuta 2003, sellaisten kolmannen maan laitosten väliaikaisten luetteloiden laatimista siirtymäkauden ajaksi koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, joista jäsenvaltioilla on lupa tuoda tiettyjä eläintuotteita, kalastustuotteita ja eläviä simpukoita, tehdyn päätöksen 95/408/EY muuttamisesta 112
2003/913/EC
*Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä joulukuuta 2003, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Egyptin arabitasavallan välisen assosiaation perustavan Euro—Välimeri-assosiaatiosopimuksen kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevien määräysten väliaikaista soveltamista koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona 113
Kirjeenvaihtona tehty sopimus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Egyptin arabitasavallan välisen assosiaation perustavan Euro—Välimeri-assosiaatiosopimuksen kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevien määräysten väliaikaisesta soveltamisesta 115
2003/914/EC
*Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 2003, Euroopan yhteisön ja Marokon kuningaskunnan vastavuoroisia vapauttamistoimenpiteitä sekä EY:n ja Marokon kuningaskunnan assosiaatiosopimuksen pöytäkirjojen nro 1 ja nro 3 korvaamista koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona 117
Euroopan yhteisön ja Marokon kuningaskunnan kirjeenvaihtona tehty sopimus vastavuoroisista vapauttamistoimenpiteistä sekä EY:n ja Marokon kuningaskunnan assosiaatiosopimuksen maatalouspöytäkirjojen korvaamisesta 119
Pöytäkirja nro 1 Marokosta peräisin olevien maataloustuotteiden yhteisöön tuontiin sovellettavasta järjestelmästä 121
Pöytäkirja nro 3 yhteisöstä peräisin olevien maataloustuotteiden Marokkoon tuontiin sovellettavasta järjestelmästä 135
2003/915/EC
*Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 2003, Euroopan yhteisön ja Valko-Venäjän tasavallan tekstiilituotteiden kauppaa koskevan kahdenvälisen sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta 150
Euroopan yhteisön ja Valko-Venäjän tasavallan kirjeenvaihtona tehty sopimus Brysselissä 1 päivänä huhtikuuta 1993 parafoidun Euroopan yhteisön ja Valko-Venäjän tasavallan tekstiilituotteiden kauppaa koskevan sopimuksen, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 11 päivänä marraskuuta 1996 parafoidulla kirjeenvaihtona tehdyllä sopimuksella, muuttamisesta 151
2003/916/EC
*Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 2003, Haitin kanssa AKT—EY-kumppanuussopimuksen 96 artiklan mukaisesti käydyn kuulemismenettelyn päättämisestä tehdyn päätöksen 2001/131/EY muuttamisesta 156
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top