EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:165:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 165, 21. kesäkuuta 2001


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 165
44. vuosikerta
21. kesäkuuta 2001
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1207/2001, annettu 11 päivänä kesäkuuta 2001, Euroopan yhteisön ja tiettyjen maiden välistä etuuskohteluun oikeutettua kauppaa koskevissa säännöksissä vahvistetusta menettelystä EUR.1-tavaratodistusten antamisen, kauppalaskuilmoitusten ja EUR.2-lomakkeiden laatimisen ja tiettyjen valtuutetun viejän lupien antamisen helpottamiseksi sekä asetuksen (ETY) N:o 3351/83 kumoamisesta 1
Komission asetus (EY) N:o 1208/2001, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2001, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 13
*Komission asetus (EY) N:o 1209/2001, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2001, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä naudanliha-alalla julkisten interventioiden ostojärjestelmien osalta annetusta asetuksesta (EY) N:o 562/2000 poikkeamisesta 15
Komission asetus (EY) N:o 1210/2001, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2001, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1531/2000 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 44. osittaista tarjouskilpailua varten 18
Komission asetus (EY) N:o 1211/2001, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2001, melassin edustavien hintojen ja sen tuonnissa sovellettavien lisätullien vahvistamisesta sokerialalla 19
Komission asetus (EY) N:o 1212/2001, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2001, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta 21
Komission asetus (EY) N:o 1213/2001, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2001, määrättyyn järjestelmään liittyvien kesäkuussa 2001 jätettyjen tiettyjä muna-alan ja siipikarjanliha-alan tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä asetuksen (EY) N:o 1474/95 ja asetuksen (EY) N:o 1251/96 mukaisesti 23
Komission asetus (EY) N:o 1214/2001, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2001, yhteisön sekä Puolan, Unkarin, Tˇsekin tasavallan, Slovakian, Romanian ja Bulgarian välisissä väliaikaisissa sopimuksissa määrättyyn järjestelmään liittyvien kesäkuussa 2001 jätettyjen tiettyjä siipikarjanliha- ja muna-alan tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä 25
Komission asetus (EY) N:o 1215/2001, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2001, kesäkuussa 2001 jätettyjen tiettyjä siipikarjanlihasta peräisin olevia tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä tiettyjen siipikarjanlihaa ja tiettyjä muita maataloustuotteita koskevien yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnasta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 774/94 säädetyn järjestelmän mukaisesti 27
*Komission asetus (EY) N:o 1216/2001, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2001, Virosta, Latviasta ja Liettuasta peräisin olevan naudanlihan tariffikiintiöiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 1 päivän heinäkuuta 2001 ja 30 päivän kesäkuuta 2002 välisenä ajanjaksona 29
Komission asetus (EY) N:o 1217/2001, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2001, tuontitullien vahvistamisesta riisialalla 34
Komission asetus (EY) N:o 1218/2001, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2001, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrien muuttamisesta 37
Komission asetus (EY) N:o 1219/2001, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2001, siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien muuttamisesta 38
Komission asetus (EY) N:o 1220/2001, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2001, tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta 40
*Komission asetus (EY) N:o 1221/2001, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2001, tiettyjen herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvon määrittämiseksi tarkoitettujen yksikköarvojen vahvistamisesta 42

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2001/471/EC
*Komission päätös, tehty 8 päivänä kesäkuuta 2001, terveyttä koskevista vaatimuksista tuoreen lihan tuotannossa ja markkinoille saattamisessa annetun direktiivin 64/433/ETY ja terveyttä koskevista ongelmista tuoreen siipikarjanlihan kaupassa annetun direktiivin 71/118/ETY mukaisissa laitoksissa suoritettavia yleisen hygienian säännöllisiä tarkastuksia koskevista säännöistä (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 1561) (1) 48
2001/472/EC
*Yhteistä passitusta käsittelevän EY—EFTA-sekakomitean päätös N:o 1/2001, tehty 7 päivänä kesäkuuta 2001, yhteisestä passitusmenettelystä 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta 54
EUROOPAN TALOUSALUE
ETA:n sekakomitea
54/2001
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 54/2001, tehty 18 päivänä toukokuuta 2001, ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) muuttamisesta 58
55/2001
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 55/2001, tehty 18 päivänä toukokuuta 2001, ETA-sopimuksen liitteen VII (Tutkintotodistusten vastavuoroisuuden tunnustaminen) muuttamisesta 60
56/2001
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 56/2001, tehty 18 päivänä toukokuuta 2001, ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta 62
57/2001
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 57/2001, tehty 18 päivänä toukokuuta 2001, ETA-sopimuksen liitteen XXI (Tilastot) muuttamisesta 63
58/2001
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 58/2001, tehty 18 päivänä toukokuuta 2001, yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta 64
59/2001
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 59/2001, tehty 18 päivänä toukokuuta 2001, yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta 65

Oikaisuja
Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1080/2001, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2001, CN-koodiin 0202 kuuluvaa jäädytettyä naudanlihaa ja CN-koodiin 02062991 kuuluvia tuotteita koskevan tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista (1 päivän heinäkuuta 2001 ja 30 päivän kesäkuuta 2002 väliseksi ajaksi) (EYVL L 149, 2.6.2001) 66
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top