EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:137:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 137, 19. toukokuuta 2001


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 137
44. vuosikerta
19. toukokuuta 2001
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 973/2001, annettu 14 päivänä toukokuuta 2001, eräiden laajasti vaeltavien kalakantojen teknisistä säilyttämistoimenpiteistä 1
*Neuvoston asetus (EY) N:o 974/2001, annettu 14 päivänä toukokuuta 2001, kulttuuriesineiden viennistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3911/92 muuttamisesta 10
Komission asetus (EY) N:o 975/2001, annettu 18 päivänä toukokuuta 2001, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 12
Komission asetus (EY) N:o 976/2001, annettu 18 päivänä toukokuuta 2001, asetuksen (EY) N:o 1490/2000 muuttamisesta ja Saksan interventioelimen hallussaan pitämän rukiin vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun kohteena olevan määrän nostamisesta 1200267 tonniin 14
Komission asetus (EY) N:o 977/2001, annettu 18 päivänä toukokuuta 2001, asetuksen (EY) N:o 702/2001 muuttamisesta ja pysyvän tarjouskilpailun nostamisesta 144636 tonniin Ruotsin interventioelimen hallussaan pitämän vehnämäärän uudelleen myymiseksi sisämarkkinoilla 16
Komission asetus (EY) N:o 978/2001, annettu 18 päivänä toukokuuta 2001, asetuksessa (EY) N:o 2281/2000 tarkoitetun tiettyihin kolmansiin maihin vietävää lyhytjyväistä kokonaan hiottua riisiä koskevan tarjouskilpailun osana jätetyistä tarjouksista 17
Komission asetus (EY) N:o 979/2001, annettu 18 päivänä toukokuuta 2001, asetuksessa (EY) N:o 2282/2000 tarkoitetun tiettyihin Euroopan kolmansiin maihin vietävää keskipitkäjyväistä kokonaan hiottua riisiä ja pitkäjyväistä kokonaan hiottua A-riisiä koskevan tarjouskilpailun osana jätetyistä tarjouksista 18
Komission asetus (EY) N:o 980/2001, annettu 18 päivänä toukokuuta 2001, asetuksessa (EY) N:o 2283/2000 tarkoitetun tiettyihin kolmansiin maihin vietävää keskipitkäjyväistä kokonaan hiottua riisiä ja pitkäjyväistä kokonaan hiottua A-riisiä koskevan tarjouskilpailun osana jätetyistä tarjouksista 19
Komission asetus (EY) N:o 981/2001, annettu 18 päivänä toukokuuta 2001, kokonaan hiotun pitkäjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2284/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 20
Komission asetus (EY) N:o 982/2001, annettu 19 päivänä toukokuuta 2001, vähennyskertoimen soveltamisesta perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomien tavaroiden tukitodistuksiin asetuksen (EY) N:o 1520/2000 8 artiklan 5 kohdassa säädetyllä tavalla 21
Komission asetus (EY) N:o 983/2001, annettu 18 päivänä toukokuuta 2001, naudanlihan enimmäisostohinnan vahvistamisesta asetuksen (EY) N:o 690/2001 mukaista kolmatta osittaista tarjouskilpailua varten 22
Komission asetus (EY) N:o 984/2001, annettu 18 päivänä toukokuuta 2001, asetuksessa (ETY) N:o 1627/89 säädettyjen yleisten interventiotoimenpiteiden mukaisesti toteutetussa 267. osittaisessa tarjouskilpailussa interventioon ostetun naudanlihan enimmäisostohinnan ja määrien vahvistamisesta 23
*Euroopan keskuspankin asetus (EY) N:o 985/2001, annettu 10 päivänä toukokuuta 2001, Euroopan keskuspankin valtuuksista määrätä seuraamuksia annetun asetuksen EKP/1999/4 muuttamisesta (EKP/2001/4) 24

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2001/382/EC
*Neuvoston päätös, tehty 14 päivänä toukokuuta 2001, yhteisön osallistumisesta eräiden laajasti vaeltavia kalakantoja koskevien hallinnointitoimenpiteiden käyttöönottoon liittyvien eräiden menojen rahoitukseen 25
*Ilmoitus Euroopan yhteisön ja Unkarin tasavallan välisen maanteiden tavaraliikennettä koskevan sopimuksen voimaantulosta 27
Komissio
2001/383/EC
*Komission päätös, tehty 3 päivänä toukokuuta 2001, eläinten terveysvaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksesta muiden kuin siipikarjaan kuuluvien lintujen tuonnissa sekä karanteenivaatimuksista tehdyn päätöksen 2000/666/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 1168) (1) 28
2001/384/EC
*Komission päätös, tehty 3 päivänä toukokuuta 2001, päätöksen 2000/418/EY muuttamisesta Brasiliasta ja Singaporesta tapahtuvan tuonnin osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 1170) (1) 29
2001/385/EC
*Komission päätös, tehty 4 päivänä toukokuuta 2001, yksityiskohtaista tutkimusta varten toimitetun asiakirja-aineiston täydellisyyden periaatteellisesta hyväksymisestä RH 2485 -tehoaineen (metoksifenosidi) mahdolliseksi sisällyttämiseksi kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 1179) (1) 30
2001/386/EC
*Komission päätös, tehty 15 päivänä toukokuuta 2001, oliiviöljyn yksityiseen varastointiin myönnettävän enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 327/2001 säädetyn neljännen osittaisen tarjouskilpailun osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 1235) 31
2001/387/EC
*Komission päätös, tehty 15 päivänä toukokuuta 2001, kahden vuoden siirtymäajan myöntämisestä Espanjalle sen tilinpitojärjestelmien mukauttamiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 2516/2000 (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 1415) 32
2001/388/EC
*Komission päätös, tehty 18 päivänä toukokuuta 2001, eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä ja eläinlääkärintodistuksista tuoreen lihan tuonnissa tietyistä Etelä-Amerikan maista tehdyn päätöksen 93/402/ETY muuttamisesta Uruguayn eläinten terveystilanteen huomioon ottamiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 1463) (1) 33
2001/389/EC
*Komission päätös, tehty 18 päivänä toukokuuta 2001, tietyistä suu- ja sorkkataudin vastaisista suojatoimenpiteistä Alankomaissa tehdyn päätöksen 2001/223/EY muuttamisesta kuudennen kerran (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 1478) (1) 36

Oikaisuja
Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 983/2000, annettu 11 päivänä toukokuuta 2000, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä esihyväksytyille tuottajaryhmittymille myönnettävien tukien osalta annetun asetuksen (EY) N:o 20/98 muuttamisesta (EYVL L 113, 12.5.2000) 38
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top