EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:269:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 269, 21. lokakuuta 2000


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 269
43. vuosikerta
21. lokakuuta 2000
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 2329/2000, annettu 20 päivänä lokakuuta 2000, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 2330/2000, annettu 20 päivänä lokakuuta 2000, maito- ja maitotuotealan vientitukien muuttamisesta 3
Komission asetus (EY) N:o 2331/2000, annettu 20 päivänä lokakuuta 2000, lokakuussa 2000 jätettyjen tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä koskien tuontitariffikiintiöiden avaamista ja hallintaa sianliha-alalla tiettyjen tuotteiden osalta 1 päivän lokakuuta ja 31 päivän joulukuuta 2000 välisellä kaudella 9
Komission asetus (EY) N:o 2332/2000, annettu 20 päivänä lokakuuta 2000, yhteisön Puolan tasavallan, Unkarin tasavallan, Tˇsekin tasavallan, Slovakian, Bulgarian sekä Romanian kanssa tekemissä sopimuksissa määrätyn järjestelmän mukaisesti lokakuussa 2000 jätettyjen tiettyjä sianlihavalmisteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä 11
Komission asetus (EY) N:o 2333/2000, annettu 20 päivänä lokakuuta 2000, yhteisön Latvian, Liettuan ja Viron kanssa tekemissä vapaakauppaa koskevissa sopimuksissa määrätyn järjestelmän mukaisesti vuoden 2001 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana käytettävissä olevan sianlihatuotteiden määrän määrittämisestä 13
Komission asetus (EY) N:o 2334/2000, annettu 20 päivänä lokakuuta 2000, yhteisön Slovenian kanssa tekemässä sopimuksessa määrätyn järjestelmän mukaisesti lokakuussa 2000 jätettyjen tiettyjä sianlihavalmisteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä 15
Komission asetus (EY) N:o 2335/2000, annettu 20 päivänä lokakuuta 2000, asetuksessa (EY) N:o 1279/98 säädettyjä naudanlihan tariffikiintiöitä koskevien, lokakuussa 2000 esitettyjen tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä Puolan tasavallan, Unkarin tasavallan, Tˇsekin tasavallan, Slovakian, Bulgarian ja Romanian osalta 17
*Komission asetus (EY) N:o 2336/2000, annettu 20 päivänä lokakuuta 2000, Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten kilohailin kalastuksen lopettamisesta 19
*Komission asetus (EY) N:o 2337/2000, annettu 20 päivänä lokakuuta 2000, Tanskan lipun alla purjehtivien alusten kielikampelan kalastuksen lopettamisesta 20
*Komission asetus (EY) N:o 2338/2000, annettu 20 päivänä lokakuuta 2000, yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteen I, II ja III muuttamisesta (1) 21
*Komission asetus (EY) N:o 2339/2000, annettu 20 päivänä lokakuuta 2000, tiettyihin Kiinan kansantasavallasta peräisin oleviin tuotteisiin vuonna 2001 sovellettavista yhteisön määrällisistä kiintiöistä tuojille myönnettävistä määristä 28
Komission asetus (EY) N:o 2340/2000, annettu 20 päivänä lokakuuta 2000, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan ja tuen ennakon määrän vahvistamisesta 32
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/53/EY, annettu 18 päivänä syyskuuta 2000, romuajoneuvoista 34
Komission lausumat 43
*Neuvoston direktiivi 2000/65/EY, annettu 17 päivänä lokakuuta 2000, direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta arvonlisäveron maksuvelvollisen määrittelyn osalta 44

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2000/634/EC
*Neuvoston päätös, tehty 9 päivänä lokakuuta 2000, alueiden komitean brittijäsenen nimeämisestä 47
2000/635/EC
*Neuvoston päätös, tehty 9 päivänä lokakuuta 2000, alueiden komitean ranskalaisen jäsenen nimeämisestä 48
2000/636/EC
*Neuvoston päätös, tehty 9 päivänä lokakuuta 2000, alueiden komitean espanjalaisen varajäsenen nimeämisestä 49
Komissio
2000/637/EC
*Komission päätös, tehty 22 päivänä syyskuuta 2000, direktiivin 1999/5/EY 3 artiklan 3 kohdan e alakohdan soveltamisesta radiolaitteisiin, jotka kuuluvat sisävesiliikenteen radiopuhelinpalvelua koskevan alueellisen järjestelyn piiriin (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 2718) (1) 50
2000/638/EC
*Komission päätös, tehty 22 päivänä syyskuuta 2000, direktiivin 1999/5/EY 3 artiklan 3 kohdan e alakohdan soveltamisesta SOLAS-sopimuksen ulkopuolelle jääviin merialuksiin asennettavaksi tarkoitettuihin radiolaitteisiin, joiden tarkoituksena on osallistua merenkulun maailmanlaajuiseen hätä- ja turvallisuuusjärjestelmään ja jotka eivät kuulu laivavarusteista annetun neuvoston direktiivin 96/98/EY soveltamisalaan (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 2719) (1) 52
2000/639/EC
*Komission päätös, tehty 13 päivänä lokakuuta 2000, yhteisön rahoitukseen oikeutettujen BSE:n valvontaohjelmien luettelosta vuodeksi 2001 (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 3035) 54
2000/640/EC
*Komission päätös, tehty 13 päivänä lokakuuta 2000, yhteisön rahoitukseen oikeutettuja eläintautien hävittämis- ja valvontaohjelmia ja zoonoosien torjuntaan tarkoitettuja tarkastusohjelmia koskevista luetteloista vuodeksi 2001 (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 3036) 56
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top