EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:331:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 331, 23. joulukuuta 1999


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 331
42. vuosikerta
23. joulukuuta 1999
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöEuroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset
*Ukrainaa koskeva Eurooppa-neuvoston yhteinen strategia 11 päivältä joulukuuta 1999 1
Eurooppa-neuvoston julistus Ukrainaa koskevasta yhteisestä strategiasta 10
*Neuvoston yhteinen toiminta 17 päivältä joulukuuta 1999, Venäjän federaatiossa toteutettavaa asesulkua ja aseriisuntaa koskevan Euroopan unionin yhteistyöohjelman perustamisesta 11
I Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2745/1999, annettu 17 päivänä joulukuuta 1999, tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 2505/96 muuttamisesta 17
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2746/1999, annettu 17 päivänä joulukuuta 1999, asetuksen (ETY) N:o 3759/92 liitteessä I olevassa A, D ja E kohdassa lueteltujen kalastustuotteiden ohjehinnoista kalastusvuodelle 2000 23
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2747/1999, annettu 17 päivänä joulukuuta 1999, asetuksen (ETY) N:o 3759/92 liitteessä II lueteltujen kalastustuotteiden ohjehinnoista kalastusvuodeksi 2000 26
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2748/1999, annettu 17 päivänä joulukuuta 1999, yhteisön tuotantohinnan vahvistamisesta asetuksen (ETY) N:o 3759/92 liitteessä III luetelluille kalastustuotteille kalastusvuodeksi 2000 28
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2749/1999, annettu 17 päivänä joulukuuta 1999, tiettyjen kalastustuotteita koskevien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 745/1999 muuttamisesta 29
Komission asetus (EY) N:o 2750/1999, annettu 22 päivänä joulukuuta 1999, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 30
Komission asetus (EY) N:o 2751/1999, annettu 22 päivänä joulukuuta 1999, tiettyjä säilöttyjä sieniä koskevien tuontitodistusten antamisesta 32
Komission asetus (EY) N:o 2752/1999, annettu 22 päivänä joulukuuta 1999, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan ja tuen ennakon määrän vahvistamisesta 33
*Komission asetus (EY) N:o 2753/1999, annettu 22 päivänä joulukuuta 1999, tiettyjen interventioelinten hallussaan pitämän ja vientiin tarkoitetun naudanlihan määräaikaisesta myynnistä tarjouskilpailumenettelyllä annetun asetuksen (EY) N:o 2009/1999 muuttamisesta 35
*Komission asetus (EY) N:o 2754/1999, annettu 22 päivänä joulukuuta 1999, tiettyjen interventioelinten hallussaan pitämän ja yhteisössä jalostettavaksi tarkoitetun naudanlihan myynnistä ennakolta kiinteästi vahvistettuun hintaan elintarvikeapua varten annetun asetuksen (EY) N:o 822/1999 muuttamisesta 36
*Komission asetus (EY) N:o 2755/1999, annettu 21 päivänä joulukuuta 1999, tiettyjen herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvon määrittämiseksi tarkoitettujen yksikköarvojen vahvistamisesta 37
*Komission asetus (EY) N:o 2756/1999, annettu 22 päivänä joulukuuta 1999, Jugoslavian liittotasavaltaan liittyvien varojen jäädyttämisestä ja sijoitusten kieltämisestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1294/1999 liitteen I muuttamisesta 43
*Komission asetus (EY) N:o 2757/1999, annettu 22 päivänä joulukuuta 1999, yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteen I ja II muuttamisestaETA:n kannalta merkityksellinen teksti (1) 45
*Komission asetus (EY) N:o 2758/1999, annettu 22 päivänä joulukuuta 1999, yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteen II muuttamisestaETA:n kannalta merkityksellinen teksti (1) 49
*Komission asetus (EY) N:o 2759/1999, annettu 22 päivänä joulukuuta 1999, yhteisön tuesta maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskeville liittymistä valmisteleville toimenpiteille jäsenyyttä hakeneissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa liittymistä edeltävänä aikana annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1268/1999 soveltamista koskevista säännöistäETA:n kannalta merkityksellinen teksti (1) 51
*Komission asetus (EY) N:o 2760/1999, annettu 22 päivänä joulukuuta 1999, interventiovarastosta tulevien elintarvikkeiden yhteisön kaikkein varattomimpien hyväksi toimittamisen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3149/92 muuttamisesta 55
*Komission asetus (EY) N:o 2761/1999, annettu 22 päivänä joulukuuta 1999, jäsenvaltioiden toimittamista tiedoista ja Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta rahoitettujen menojen kuukausittaisesta kirjanpidosta ja asetuksen (ETY) N:o 2776/88 kumoamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 296/96 muuttamisesta 57
*Komission asetus (EY) N:o 2762/1999, annettu 22 päivänä joulukuuta 1999, eräiden kohdelajien pyyntiponnistuksen vuotuisen enimmäistason mukauttamisesta 59
Komission asetus (EY) N:o 2763/1999, annettu 22 päivänä joulukuuta 1999, tuontitullien vahvistamisesta riisialalla 62
Komission asetus (EY) N:o 2764/1999, annettu 22 päivänä joulukuuta 1999, viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien muuttamisesta 65
*Komission direktiivi 1999/97/EY, annettu 13 päivänä joulukuuta 1999, alusturvallisuutta, saastumisen ehkäisemistä ja alusten asumis- ja työskentelyolosuhteita koskevien kansainvälisten standardien soveltamisesta yhteisön satamia käyttäviin ja jäsenmaiden lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä purjehtiviin aluksiin (satamavaltioiden suorittama valvonta) annetun neuvoston direktiivin 95/21/EY muuttamisestaETA:n kannalta merkityksellinen teksti (1) 67

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
1999/879/EC
*Neuvoston päätös, tehty 17 päivänä joulukuuta 1999, naudan somatotropiinin (BST) markkinoille saattamisesta ja antamisesta sekä päätöksen 90/218/ETY kumoamisesta 71
1999/880/EC
*Neuvoston päätös, tehty 17 päivänä joulukuuta 1999, luvan antamisesta jäsenvaltioille soveltaa tai edelleen soveltaa tiettyihin erityistarkoituksiin käytettyihin kivennäisöljyihin valmisteveron alennuksia tai vapautuksia valmisteverosta direktiivissä 92/81/ETY säädetyn menettelyn mukaisesti 73
1999/881/EC
*Neuvoston päätös, tehty 14 päivänä joulukuuta 1999, riskiaineksen käytön kieltämisestä tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden vuoksi tehdyn komission päätöksen 97/534/EY muuttamisesta 78
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top