EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:187:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 187, 20. heinäkuuta 1999


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 187
42. vuosikerta
20. heinäkuuta 1999
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1569/1999, annettu 12 päivänä heinäkuuta 1999, tietyistä menettelyistä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Slovenian tasavallan välisen assosiaation perustavan Eurooppa-sopimuksen soveltamiseksi 1
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1570/1999, annettu 12 päivänä heinäkuuta 1999, tiettyjen kalakantojen kalastusmahdollisuuksien jakamisesta ja tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien osalta vuodeksi 1999 vahvistettavista suurimmista sallituista saaliista ja niiden pyyntiä koskevista tietyistä edellytyksistä annetun asetuksen (EY) N:o 48/1999 muuttamisesta 5
Komission asetus (EY) N:o 1571/1999, annettu 19 päivänä heinäkuuta 1999, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 11
*Komission asetus (EY) N:o 1572/1999, annettu 19 päivänä heinäkuuta 1999, oliivien ja öljyn tuotosten vahvistamisesta markkinointivuodeksi 1998/1999 13
*Komission asetus (EY) N:o 1573/1999, annettu 19 päivänä heinäkuuta 1999, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tuotantotukeen oikeutettujen kuivattujen viikunoiden ominaisuuksien osalta 27
Komission asetus (EY) N:o 1574/1999, annettu 19 päivänä heinäkuuta 1999, yhteisön Puolan tasavallan, Unkarin tasavallan, Tˇsekin tasavallan, Slovakian, Bulgarian sekä Romanian kanssa tekemissä sopimuksissa määrätyn järjestelmän mukaisesti heinäkuussa 1999 jätettyjen tiettyjä sianlihavalmisteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä 32
Komission asetus (EY) N:o 1575/1999, annettu 19 päivänä heinäkuuta 1999, yhteisön Slovenian kanssa tekemässä sopimuksessa määrätyn järjestelmän mukaisesti heinäkuussa 1999 jätettyjen tiettyjä sianlihavalmisteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä 34
Komission asetus (EY) N:o 1576/1999, annettu 19 päivänä heinäkuuta 1999, heinäkuussa 1999 jätettyjen tiettyjä sianliha-alan tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä tiettyjen sianlihaa ja tiettyjä muita maataloustuotteita koskevien yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnasta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 774/94 säädetyn järjestelmän mukaisesti 36
Komission asetus (EY) N:o 1577/1999, annettu 19 päivänä heinäkuuta 1999, yhteisön Latvian, Liettuan ja Viron kanssa tekemissä vapaakauppaa koskevissa sopimuksissa määrätyn järjestelmän mukaisesti vuoden 1999 neljännen vuosineljänneksen aikana käytettävissä olevan sianlihatuotteiden määrän määrittämisestä 38
Komission asetus (EY) N:o 1578/1999, annettu 19 päivänä heinäkuuta 1999, heinäkuussa 1999 jätettyjen tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä koskien tuontitariffikiintiöiden avaamista ja hallintaa sianliha-alalla tiettyjen tuotteiden osalta 1 päivän heinäkuuta ja 30 päivän syyskuuta 1999 välisellä kaudella 40
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/62/EY, annettu 17 päivänä kesäkuuta 1999, verojen ja maksujen kantamisesta raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä 42

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
1999/475/EC, EURATOM
*Neuvoston päätös, tehty 12 päivänä heinäkuuta 1999, talous- ja sosiaalikomitean jäsenen nimeämisestä 51
Komissio
1999/476/EC
*Komission päätös, tehty 10 päivänä kesäkuuta 1999, ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi pyykinpesuaineilleETA:n kannalta merkityksellinen teksti (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 1522) (1) 52
1999/477/EC
*Komission päätös, tehty 29 päivänä kesäkuuta 1999, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2052/88 mukaisesti tavoite 2 -alueiksi kelpuutettavien teollisuusalueiden luettelon muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 1742) 69
1999/478/EC
*Komission päätös, tehty 14 päivänä heinäkuuta 1999, neuvoa-antavan kalatalous- ja vesiviljelykomitean uudistamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 2042) 70
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top