EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:209:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 209, 25. heinäkuuta 1998


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 209
41. vuosikerta
25. heinäkuuta 1998
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1606/98, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1998, sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta niiden soveltamisalan ulottamiseksi koskemaan virkamiesten erityisjärjestelmiä 1
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1607/98, annettu 24 päivänä heinäkuuta 1998, Serbian tasavaltaan tehtävien uusien investointien kieltämisestä 16
*Komission asetus (EY) N:o 1608/98, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1998, Belgian lipun alla purjehtivien alusten merikrotin kalastuksen lopettamisesta 18
Komission asetus (EY) N:o 1609/98, annettu 24 päivänä heinäkuuta 1998, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 19
Komission asetus (EY) N:o 1610/98, annettu 24 päivänä heinäkuuta 1998, asetuksessa (EY) N:o 1374/98 avattuihin tariffikiintiöihin kuuluville maitotuotteille heinäkuussa 1998 käyttöön otettujen tuontitodistusten hyväksyttävyydestä 21
*Komission asetus (EY) N:o 1611/98, annettu 24 päivänä heinäkuuta 1998, luvan antamisesta markkinointivuonna 1998/1999 markkinoilta poistettujen syötäviksi tarkoitettujen viinirypäleiden käyttämiseen alkoholin valmistukseen 23
*Komission asetus (EY) N:o 1612/98, annettu 24 päivänä heinäkuuta 1998, interventioelinten suorittaman viljojen haltuunoton menettelyistä ja edellytyksistä annetun asetuksen (ETY) N:o 689/92 muuttamisesta 25
*Komission asetus (EY) N:o 1613/98, annettu 24 päivänä heinäkuuta 1998, Ruotsissa myönnettyjen maatalouden rahapoliittisten hyvitysten tarkistamisesta 26
*Komission asetus (EY) N:o 1614/98, annettu 24 päivänä heinäkuuta 1998, hampun tukijärjestelmää koskevista siirtymätoimenpiteistä markkinointivuodelle 1998/1999 27
*Komission asetus (EY) N:o 1615/98, annettu 24 päivänä heinäkuuta 1998, kuivattuihin viinirypäleisiin markkinointivuonna 1998/99 sovellettavan vähimmäistuontihinnan vahvistamisesta sekä perittävästä tasoitusmaksusta, mikäli tätä hintaa ei noudateta 28
*Komission asetus (EY) N:o 1616/98, annettu 24 päivänä heinäkuuta 1998, tietyistä maista peräisin olevien tiettyjen vilja-alan tuotteiden tuontia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annettujen asetusten (EY) N:o 1710/95, (EY) N:o 1711/95 ja (EY) N:o 1905/95 muuttamisesta 31
*Komission asetus (EY) N:o 1617/98, annettu 24 päivänä heinäkuuta 1998, Azorien ja Madeiran muna- ja siipikarjanliha-alan tuotteiden hankintataseen vahvistamisesta markkinointivuodeksi 1997/98 ja asetuksen (ETY) N:o 1726/92 muuttamisesta 33
*Komission asetus (EY) N:o 1618/98, annettu 24 päivänä heinäkuuta 1998, asetuksessa (EY) N:o 1433/98 tarkoitetulla tarjouskilpailulla myyntiin saatetun naudanlihan vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta 35
*Komission asetus (EY) N:o 1619/98, annettu 24 päivänä heinäkuuta 1998, ensimmäisen asetuksessa (EY) N:o 1324/98 tarkoitetun tarjouskilpailun osana jätetyistä tarjouksista 37
Komission asetus (EY) N:o 1620/98, annettu 24 päivänä heinäkuuta 1998, yhteisön sekä Unkarin tasavallan, Puolan tasavallan, Tˇsekin tasavallan, Slovakian tasavallan, Bulgarian ja Romanian välisissä Eurooppa-sopimuksissa, yhteisön sekä Baltian maiden välisissä vapaakauppaa koskevissa sopimuksissa ja yhteisön sekä Slovenian tasavallan välisessä väliaikaisessa sopimuksessa määrätyn järjestelmän mukaisesti tietyistä maito- ja maitotuotealan tuotteista vuoden 1998 heinäkuussa jätettyjen tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä 38
Komission asetus (EY) N:o 1621/98, annettu 24 päivänä heinäkuuta 1998, riisin ja rikkoutuneiden riisijyvien vientitukien muuttamisesta 40
Komission asetus (EY) N:o 1622/98, annettu 24 päivänä heinäkuuta 1998, perustamissopimuksen liitteeseen II kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialojen tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta 42
*Neuvoston direktiivi 98/49/EY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1998, yhteisön alueella liikkuvien palkattujen työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien lisäeläkeoikeuksien suojaamisesta 46
*Komission direktiivi 98/60/EY, annettu 24 päivänä heinäkuuta 1998, haitallisten aineiden ja tuotteiden suurimmista sallituista pitoisuuksista rehuissa annetun neuvoston direktiivin 74/63/ETY muuttamisesta (1) 50

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Jäsenvaltioiden hallitusten edustajien konferenssi
98/472/EC, ECSC, EURATOM
*Euroopan yhteisöjen jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös, tehty 8 päivänä heinäkuuta 1998, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen jäsenen nimittämisestä 52
Komissio
98/473/EC
*Komission päätös, tehty 15 päivänä heinäkuuta 1998, luettelosta Amerikan yhdysvaltojen laitoksista, joista tuoreen lihan tuonti yhteisöön sallitaan, tehdyn päätöksen 87/257/ETY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 1995) (1) 54
98/474/EC
Komission päätös, tehty 16 päivänä heinäkuuta 1998, Botswanasta, Keniasta, Madagaskarista, Swazimaasta, Zimbabwesta ja Namibiasta peräisin olevien naudanliha-alan tuotteiden tuontiluvuista (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 2246) 59
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top