EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:201:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 201, 17. heinäkuuta 1998


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 201
41. vuosikerta
17. heinäkuuta 1998
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1520/98, annettu 13 päivänä heinäkuuta 1998, tietyistä Itämeren, Belttien ja Juutinrauman vesialueiden kalavarojen teknisistä säilyttämistoimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 88/98 muuttamisesta 1
Komission asetus (EY) N:o 1521/98, annettu 16 päivänä heinäkuuta 1998, neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 soveltamisalaan kuuluvien Norjasta lähtöisin olevien tavaroiden yhteisöön tuontiin 1 päivästä heinäkuuta 1998 30 päivään kesäkuuta 1999 sovellettavien maksujen maatalousosien ja lisätullien vahvistamisesta 4
Komission asetus (EY) N:o 1522/98, annettu 16 päivänä heinäkuuta 1998, 1 päivän heinäkuuta 1998 ja 30 päivän kesäkuuta 1999 välisellä kaudella sovellettavien sellaisten alennettujen maatalouden maksuosien ja lisätullien määrittämisestä, jotka sisältyvät tiettyjen neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3448/93 mainittujen tavaroiden yhteisöön suuntautuvaan tuontiin Euroopan unionin ja Israelin välisen väliaikaisen sopimuksen mukaisesti 14
Komission asetus (EY) N:o 1523/98, annettu 16 päivänä heinäkuuta 1998, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 27
*Komission asetus (EY) N:o 1524/98, annettu 16 päivänä heinäkuuta 1998, hedelmien ja vihannesten, kasvien sekä kukkien aloja koskevien Ranskan merentakaisten departementtien hyväksi annettujen erityistoimenpiteiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 29
*Komission asetus (EY) N:o 1525/98, annettu 16 päivänä heinäkuuta 1998, tiettyjen elintarvikkeissa olevien vieraiden aineiden enimmäismäärien vahvistamisesta annetun komission asetuksen (EY) N:o 194/97 muuttamisesta (1) 43
*Komission asetus (EY) N:o 1526/98, annettu 16 päivänä heinäkuuta 1998, kulttuuriesineiden viennistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3911/92 soveltamista koskevista säännöksistä annetun komission asetuksen (ETY) N:o 752/93 muuttamisesta 47
*Komission asetus (EY) N:o 1527/98, annettu 16 päivänä heinäkuuta 1998, jalostamattomien kuivattujen viikunoiden tuottajille maksettavan vähimmäishinnan ja varastointielinten ostohinnan sekä kuivattujen viikunoiden tuotantotuen määrän vahvistamisesta markkinointivuodeksi 1998/1999 59
Komission asetus (EY) N:o 1528/98, annettu 16 päivänä heinäkuuta 1998, tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1079/98 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 60
Komission asetus (EY) N:o 1529/98, annettu 16 päivänä heinäkuuta 1998, asetuksessa (EY) N:o 1445/98 tarkoitetun maissin tuontia koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 61
Komission asetus (EY) N:o 1530/98, annettu 16 päivänä heinäkuuta 1998, ohran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1078/98 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 62
Komission asetus (EY) N:o 1531/98, annettu 16 päivänä heinäkuuta 1998, viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 63
Komission asetus (EY) N:o 1532/98, annettu 16 päivänä heinäkuuta 1998, viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta 65
Komission asetus (EY) N:o 1533/98, annettu 16 päivänä heinäkuuta 1998, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta 67
Komission asetus (EY) N:o 1534/98, annettu 16 päivänä heinäkuuta 1998, melassin edustavien hintojen ja sen tuonnissa sovellettavien lisätullien vahvistamisesta sokerialalla 69
Komission asetus (EY) N:o 1535/98, annettu 16 päivänä heinäkuuta 1998, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1408/97 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 47. osittaista tarjouskilpailua varten 71
Komission asetus (EY) N:o 1536/98, annettu 16 päivänä heinäkuuta 1998, maito- ja maitotuotealan vientitukien vahvistamisesta 72
Komission asetus (EY) N:o 1537/98, annettu 16 päivänä heinäkuuta 1998, perustamissopimuksen liitteeseen II kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialojen tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta 80
Komission asetus (EY) N:o 1538/98, annettu 16 päivänä heinäkuuta 1998, vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 84
Komission asetus (EY) N:o 1539/98, annettu 16 päivänä heinäkuuta 1998, viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 86
*Neuvoston direktiivi 98/50/EY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1998, työntekijöiden oikeuksien turvaamista yrityksen tai liikkeen taikka liiketoiminnan osan luovutuksen yhteydessä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 77/187/ETY muuttamisesta 88
*Komission direktiivi 98/53/EY, annettu 16 päivänä heinäkuuta 1998, näytteenotto- ja määritysmenetelmistä tiettyjen elintarvikkeissa olevien vieraiden aineiden enimmäismäärien virallista tarkastusta varten (1) 93

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
98/455/EC
*Komission päätös, tehty 3 päivänä joulukuuta 1997, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 mukaisesta menettelystä (1) 102
98/456/EC
*Komission päätös, tehty 3 päivänä heinäkuuta 1998, rakennusalan tuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelystä neuvoston direktiivin 89/106/ETY 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti rakenteiden jännittämiseen tarkoitettujen jälkijännitysjärjestelmien osalta (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 1506) (1) 112
98/457/EC
*Komission päätös, tehty 3 päivänä heinäkuuta 1998, jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 89/106/ETY 20 artiklan soveltamisesta päätöksessä 94/611/EY tarkoitetun yksittäisen palavan esineen (SBI) tekstin osalta (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 1743) (1) 114
98/458/EC
*Komission päätös, tehty 9 päivänä heinäkuuta 1998, Belgian esittämän valvontasuunnitelman hyväksymisestä elävissä eläimissä ja niistä saatavissa tuotteissa olevien jäämien tai aineiden tutkimiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 1890/1) (1) 117
98/459/EC
*Komission päätös, tehty 9 päivänä heinäkuuta 1998, Alankomaiden esittämän valvontasuunnitelman hyväksymisestä elävissä eläimissä ja niistä saatavissa tuotteissa olevien jäämien tai aineiden tutkimiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 1890/2) (1) 118
98/460/EC
*Komission päätös, tehty 9 päivänä heinäkuuta 1998, Espanjan esittämän valvontasuunnitelman hyväksymisestä elävissä eläimissä ja niistä saatavissa tuotteissa olevien jäämien tai aineiden tutkimiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 1890/3) (1) 119
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top