EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:270:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 270, 12. elokuuta 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 270

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

62. vuosikerta
12. elokuu 2019


Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2019/C 270/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2019/C 270/02

asia C-458/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 20.6.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Landgericht Saarbrücken — Saksa) — Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajana on K.P. (Ennakkoratkaisupyyntö — Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Terrorismin torjunta — Tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistetut rajoittavat toimenpiteet — Varojen jäädyttäminen — Yhteinen kanta 2001/931/YUTP — 1 artiklan 4 ja 6 kohta — Asetus (EY) N:o 2580/2001 — 2 artiklan 3 kohta — Neuvoston päätös järjestön pysyttämisestä terroritekoihin osallistuneiden henkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luettelossa — Pätevyys)

2

2019/C 270/03

asia C-612/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 19.6.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Yhdistynyt kuningaskunta) — C & J Clark International Ltd v. Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Ennakkoratkaisupyyntö — Polkumyynnin torjunta — Sellaisten asetusten tulkinta ja pätevyys, joilla polkumyyntitullit on otettu uudelleen käyttöön unionin tuomioistuimen julistaman pätemättömyyden toteavan tuomion jälkeen — Oikeusperusta — Taannehtivuuskielto — Vanhentuminen)

3

2019/C 270/04

asia C-591/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 18.6.2019 — Itävallan tasavalta v. Saksan liittotasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — SEUT 18, SEUT 34, SEUT 56 ja SEUT 92 artikla — Jäsenvaltion lainsäädäntö, jossa säädetään henkilöajoneuvojen infrastruktuurin käytöstä perittävästä maksusta — Tilanne, jossa tässä jäsenvaltiossa rekisteröityjen ajoneuvojen omistajat on vapautettu ajoneuvoverosta tätä maksua vastaavan määrän osalta)

4

2019/C 270/05

asia C-607/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 19.6.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Högsta förvaltningsdomstolen — Ruotsi) — Skatteverket v. Memira Holding AB (Ennakkoratkaisupyyntö — Yhteisövero — Konserni — Sijoittautumisvapaus — Ulkomailla asuvan tytäryhtiön tappioiden vähentäminen — Niin sanottujen lopullisten tappioiden käsite — Tytäryhtiön absorptiosulautuminen emoyhtiöön — Tytäryhtiön asuinvaltion lainsäädäntö, jonka mukaan ainoastaan tappiota tehnyt subjekti voi vähentää tappiot sulautumisen yhteydessä)

5

2019/C 270/06

asia C-608/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 19.6.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Högsta förvaltningsdomstolen — Ruotsi) — Skatteverket v. Holmen AB (Ennakkoratkaisupyyntö — Yhteisövero — Konserni — Sijoittautumisvapaus — Ulkomailla asuvan tytäryhtiön tappioiden vähentäminen — Niin sanottujen lopullisten tappioiden käsite — Soveltaminen tytäryhtiön tytäryhtiöön — Emoyhtiön asuinvaltion lainsäädäntö, jossa edellytetään tytäryhtiön suoraa omistusta — Tytäryhtiön asuinvaltion lainsäädäntö, jossa rajoitetaan tappioiden vähentämistä ja kielletään se likvidaation toteuttamisvuonna)

6

2019/C 270/07

asia C-660/17 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 19.6.2019 — Valittajana RF ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Kumoamiskanne — Kannekirjelmän lähettäminen telekopiolaitteella — Alkuperäisen kannekirjelmän jättäminen myöhässä unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon — Viivästys postinkulussa — Käsite ”ylivoimainen este tai ennalta arvaamattomat seikat”)

7

2019/C 270/08

asia C-682/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 20.6.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Verwaltungsgericht Berlin — Saksa) — ExxonMobil Production Deutschland GmbH v. Saksan liittotasavalta (Ennakkoratkaisupyyntö — Ympäristö — Direktiivi 2003/87/EY — Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmä — Maakaasun käsittelylaitos — Rikin talteenottaminen — Claus-prosessi — Sähkön tuottaminen sivurakennuksessa — Lämmön tuottaminen — Polttoaineeseen sisältyvän hiilidioksidin (CO2) päästäminen — 2 artiklan 1 kohta — Soveltamisala — Liite I — Toiminta ”polttoaineiden poltto” — 3 artiklan u alakohta — Käsite ”sähköntuottaja” — 10 a artiklan 3 ja 4 kohta — Päästöoikeuksien yhdenmukaistettua maksutta tapahtuvaa jakoa koskeva siirtymäjärjestelmä — Päätös 2011/278/EU — Soveltamisala — 3 artiklan c alakohta — Käsite ”lämmön vertailuarvon piiriin kuuluva laitoksen osa”)

7

2019/C 270/09

asia C-1/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 20.6.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Augstākā tiesa — Latvia) — ”Oribalt Rīga” SIA, aiemmin ”Oriola Rīga” SIA v. Valsts ieņēmumu dienests (Ennakkoratkaisupyyntö — Tulliliitto — Asetus (ETY) N:o 2913/92 — 30 artiklan 2 kohdan b ja c alakohta — Asetus (ETY) N:o 2454/93 — 152 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta — Tavaroiden tullausarvon määrittäminen — Samankaltaisten tavaroiden käsite — Lääkkeet — Kaikkien sellaisten seikkojen huomioon ottaminen, joilla voi olla vaikutusta kyseessä olevien lääkkeiden taloudelliseen arvoon — 90 päivän määräaika, jonka kuluessa maahantuodut tavarat on myytävä Euroopan unionissa — Ehdoton määräaika — Kauppahyvityksiä ei oteta huomioon)

8

2019/C 270/10

asia C-41/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 19.6.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunale amministrativo regionale della Campania — Italia) — Meca Srl v. Comune di Napoli (Ennakkoratkaisupyyntö — Julkiset hankinnat — Direktiivi 2014/24/EU — 57 artiklan 4 kohdan c ja g alakohta — Julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten tekeminen — Vapaaehtoiset perusteet hankintamenettelystä poissulkemiseksi — Ammatin harjoittamiseen liittyvä vakava virhe, joka kyseenalaistaa talouden toimijan rehellisyyden — Aiemman sopimuksen purkaminen sopimuksen täytäntöönpanoon liittyvien puutteiden vuoksi — Tuomioistuimessa nostettu kanne, joka estää hankintaviranomaista arvioimasta sopimukseen perustuvaa laiminlyöntiä oikeudenkäyntimenettelyn päättymiseen saakka)

9

2019/C 270/11

asia C-72/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 20.6.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no1 de Pamplona — Espanja) — Daniel Ustariz Aróstegui v. Departamento de Educación del Gobierno de Navarra (Ennakkoratkaisupyyntö — Sosiaalipolitiikka — Direktiivi 1999/70/EY — Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) tekemä määräaikaista työtä koskeva puitesopimus — 4 lausekkeen 1 kohta — Syrjintäkiellon periaate — Julkisen sektorin opetustoimi — Kansallinen säännöstö, jossa myönnetään palkanlisä yksinomaan opettajille, jotka on otettu palvelukseen vakinaisina virkamiehinä toistaiseksi voimassa olevaan palvelussuhteeseen — Kyseisen palkanlisän epääminen opettajilta, jotka on otettu palvelukseen määräaikaisiksi julkishallinnon sopimussuhteisiksi toimihenkilöiksi — Käsite ”asialliset syyt” — Virkamiesasemaan erottamattomasti liittyvät ominaispiirteet)

10

2019/C 270/12

asia C-100/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 20.6.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunal Supremo — Espanja) — Línea Directa Aseguradora SA v. Segurcaixa, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (Ennakkoratkaisupyyntö — Moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettava vakuutus — Direktiivi 2009/103/EY — 3 artiklan ensimmäinen kohta — Ajoneuvon käytön käsite — Kiinteistöllä olevaan yksityiseen autotalliin pysäköidyn ajoneuvon tulipalosta tälle kiinteistölle aiheutunut vahinko — Pakollisen liikennevakuutuksen kattavuus)

11

2019/C 270/13

asia C-291/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 20.6.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Curtea de Apel București — Romania) — Grup Servicii Petroliere SA v. Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor ja Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (Ennakkoratkaisupyyntö — Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä — Direktiivi 2006/112/EY — 148 artiklan a ja c alakohta — Kansainvälisen liikenteen vapautukset — Merellä käytettävien jackup-porauslauttojen luovutus — Käsite ”avomeriliikenteeseen käytettävät vesialukset” — Soveltamisala)

12

2019/C 270/14

asia C-404/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 20.6.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt arbeidsrechtbank Antwerpen — Belgia) — Jamina Hakelbracht, Tine Vandenbon ja Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen v. WTG Retail BVBA (Ennakkoratkaisupyyntö — Sosiaalipolitiikka — Direktiivi 2006/54/EY — Miesten ja naisten tasa-arvoinen kohtelu — Mahdollisuudet työhön ja työehdot — 24 artikla — Suoja vastatoimenpiteiltä — Työnhakijan hylkääminen hänen raskautensa vuoksi — Kyseisen hakijan eduksi toiminut työntekijä — Työntekijän irtisanominen)

12

2019/C 270/15

asia C-313/19 P: Valitus, jonka Associazione Nazionale GranoSalus — Liberi Cerealicoltori & Consumatori (Associazione GranoSalus) on tehnyt 15.4.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa T-125/18, Associazione GranoSalus v. komissio, 14.2.2019 antamasta määräyksestä

13

2019/C 270/16

asia C-336/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Grondwettelijk Hof (Belgia) on esittänyt 18.4.2019 — Centraal Israëlitisch Consistorie van België ym., Unie Moskeeën Antwerpen VZW, Islamitisch Offerfeest Antwerpen VZW, JG, KH, Executief van de Moslims van België ym. ja Coördinatie Comité van Joodse Organisaties van België. Section belge du Congrès juif mondial et Congrès juif européen VZW ym., sekä muina osapuolina LI, Vlaamse Regering, Waalse Regering, Kosher Poultry BVBA ym. ja Global Action in the Interest of Animals VZW

15

2019/C 270/17

asia C-360/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka College van Beroep voor het bedrijfsleven (Alankomaat) on esittänyt 3.5.2019 — Crown Van Gelder BV v. Autoriteit Consument en Markt

16

2019/C 270/18

asia C-361/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka College van Beroep voor het bedrijfsleven (Alankomaat) on esittänyt 3.5.2019 — De Ruiter vof v. Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

17

2019/C 270/19

asia C-372/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Ondernemingsrechtbank Antwerpen (Belgia) on esittänyt 10.5.2019 — Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) v. Weareone.World BVBA ja Wecandance NV

17

2019/C 270/20

asia C-384/19: Kanne 16.5.2019 — Euroopan komissio v. Espanjan kuningaskunta

18

2019/C 270/21

asia C-387/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Raad van State (Belgia) on esittänyt 17.5.2019 — RTS infra BVBA ja Aannemingsbedrijf Norré-Behaegel v. Vlaams Gewest

19

2019/C 270/22

asia C-388/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugali) on esittänyt 17.5.2019 — MK v. Autoridade Tributária e Aduaneira

20

2019/C 270/23

asia C-392/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on esittänyt 21.5.2019 — VG Bild-Kunst v. Stiftung Preußischer Kulturbesitz

20

2019/C 270/24

asia C-401/19: Kanne 24.5.2019 — Puolan tasavalta v. Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto

21

2019/C 270/25

asia C-403/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d’État (Ranska) on esittänyt 24.5.2019 — Société Générale SAv. Ministre de l’Action et des Comptes publics

22

2019/C 270/26

asia C-437/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour administrative (Luxemburg) on esittänyt 31.5.2019 — Luxemburgin valtio v. L

23

2019/C 270/27

asia C-441/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Rechtbank Den Haag, ’s-Hertogenboschin toimipaikka (Alankomaat) on esittänyt 12.6.2019 — TQ v. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

24

2019/C 270/28

asia C-445/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Østre Landsret (Tanska) on esittänyt 6.6.2019 — Viasat Broadcasting UK Ltd v. TV 2 Danmark A/S ja Tanskan valtio

24

2019/C 270/29

asia C-475/19 P: Valitus, jonka Saksan liittotasavalta on tehnyt 20.6.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa T-229/17, Saksa v. komissio, 10.4.2019 antamasta tuomiosta

25

2019/C 270/30

asia C-498/19 P: Valitus, jonka Romania on tehnyt 27.6.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-530/18, Romania v. komissio, 30.4.2019 antamasta määräyksestä

27

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2019/C 270/31

asia T-488/18: Kanne 17.6.2019 — XC v. komissio

29

2019/C 270/32

asia T-236/19: Kanne 8.4.2019 — Le Comité de Douzelage de Houffalize v. komissio ja EACEA

30

2019/C 270/33

asia T-297/19: Kanne 6.6.2019 — Dragomir v. komissio

31

2019/C 270/34

asia T-330/19: Kanne 31.5.2019 — PNB Banka ym. v. EKP

32

2019/C 270/35

asia T-344/19: Kanne 10.6.2019 — Polisario-rintama v. neuvosto

33

2019/C 270/36

asia T-356/19: Kanne 12.6.2019 — Polisario-rintama v. neuvosto

35

2019/C 270/37

asia T-358/19: Kanne 13.6.2019 — Groupe Canal + v. komissio

35

2019/C 270/38

asia T-367/19: Kanne 19.6.2019 — Camerin v. komissio

36

2019/C 270/39

asia T-368/19: Kanne 18.6.2019 — Datenlotsen Informationssysteme v. komissio

37

2019/C 270/40

Asia T-375/19: Kanne 20.6.2019 — Pisoni v. parlamentti

39

2019/C 270/41

asia T-377/19: Kanne 21.6.2019 — Topcart v. EUIPO — Carl International (TC CARL)

39

2019/C 270/42

asia T-378/19: Kanne 21.6.2019 — Topcart v. EUIPO — Carl International (TC CARL)

40

2019/C 270/43

asia T-379/19: Kanne 21.6.2019 — Serviceplan Gruppe für innovative Kommunikation v. EUIPO (Serviceplan)

41

2019/C 270/44

asia T-380/19: Kanne 21.6.2019 — Serviceplan Gruppe für innovative Kommunikation v. EUIPO (Serviceplan Solutions)

42

2019/C 270/45

asia T-381/19: Kanne 21.6.2019 — adp Gauselmann v. EUIPO — Gameloft (City Mania)

43

2019/C 270/46

asia T-382/19: Kanne 25.6.2019 — Turk Hava Yollari v. EUIPO — Sky (skylife)

44

2019/C 270/47

asia T-383/19: Kanne 21.6.2019 — CI ym. v. parlamentti ja neuvosto

45

2019/C 270/48

asia T-385/19: Kanne 25.6.2019 — Mazzone v. parlamentti

46

2019/C 270/49

asia T-388/19: Kanne 28.6.2019 Puigdemont i Casamajó ja Comín i Oliveres v. parlamentti

47

2019/C 270/50

asia T-389/19: Kanne 27.6.2019 — Coppo Gavazzi v. parlamentti

48

2019/C 270/51

asia T-390/19: Kanne 27.6.2019 — Muscardini v. parlamentti

50

2019/C 270/52

Asia T-391/19: Kanne 27.6.2019 — Vinci v. parlamentti

50

2019/C 270/53

asia T-392/19: Kanne 27.6.2019 — Mantovani v. parlamentti

51

2019/C 270/54

asia T-400/19: Kanne 28.6.2019 — Iccrea Banca v. SRB

52


FI

 

Top