EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:318:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 318, 23. joulukuuta 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 318

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

49. vuosikerta
23. joulukuuta 2006


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Valmistavat säädökset

 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

 

13.–14. syyskuuta 2006 pitämässään 429. täysistunnossa

2006/C 318/1

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Kestävä kehitys, teollisuuden muutosten liikkeelle paneva voima

1

2006/C 318/2

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Teollisuuden muutosten alueellinen hallinta: työmarkkinaosapuolten rooli ja kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman panos

12

2006/C 318/3

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Tietotekniikka-avusteisen elinikäisen oppimisen panos Euroopan kilpailukykyyn, teollisuuden muutoksiin ja sosiaalisen pääoman kehitykseen

20

2006/C 318/4

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Palvelut ja tuotantoteollisuus Euroopassa: alojen vuorovaikutus ja vaikutukset työllisyyteen, kilpailukykyyn ja tuottavuuteen

26

2006/C 318/5

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta. KOM(2006 ) 91 lopullinen — 2006/0033 COD

38

2006/C 318/6

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi osakkeenomistajien äänioikeuksien käytöstä yhtiöissä, joiden sääntömääräinen kotipaikka on jäsenvaltiossa ja joiden osakkeet on otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla, sekä direktiivin 2004/109/EY muuttamisesta KOM(2005) 685 lopullinen — 2005/0265 COD

42

2006/C 318/7

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yhteisten sääntöjen antamisesta ostovoimapariteetteja koskevan perusaineiston hankkimisesta, laskennasta ja levittämisestä KOM(2006) 135 lopullinen — 2006/0042 COD

45

2006/C 318/8

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös sähköisestä tulli- ja kauppaympäristöstä KOM(2005) 609 lopullinen — 2005/0247 COD

47

2006/C 318/9

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Yhteisön Lissabon-ohjelman toteuttaminen: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi maksupalveluista sisämarkkinoilla ja direktiivien 97/7/EY, 2000/12/EY ja 2002/65/EY muuttamisesta KOM(2005) 603 lopullinen — 2005/0245 COD

51

2006/C 318/10

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma I) KOM(2005) 650 lopullinen — 2005/0261 COD

56

2006/C 318/11

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä niiltä osin kuin se koskee päästöjä ja ajoneuvojen korjaamiseen tarvittavien tietojen saatavuutta sekä direktiivien 72/306/ETY ja ../../EY muuttamisesta KOM(2005) 683 lopullinen — 2005/0282 COD

62

2006/C 318/12

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Sosiaalinen matkailu Euroopassa

67

2006/C 318/13

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yritystoiminnan rakennetilastoista KOM(2006) 66 lopullinen — 2006/0020 COD

78

2006/C 318/14

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta annetun neuvoston direktiivin 91/477/ETY muuttamisesta KOM(2006) 93 lopullinen — 2006/0031 COD

83

2006/C 318/15

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille Kaupunkiympäristöä koskeva teemakohtainen strategia KOM(2005) 718 lopullinen — SEC(2006) 16

86

2006/C 318/16

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Maatalouden tulevaisuudennäkymät erityisistä luonnonhaitoista kärsivillä alueilla

93

2006/C 318/17

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaaminen — kansalaisyhteiskunnan rooli

102

2006/C 318/18

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Eläinten ruhojen hävittäminen ja eläimistä saatavat sivutuotteet

109

2006/C 318/19

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Ehdotus: Neuvoston asetus erityistoimenpiteistä silkkiäistoukkien kasvatuksen edistämiseksi (kodifioitu toisinto) KOM(2006) 4 lopullinen — 2006/0003 CNS

114

2006/C 318/20

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Ehdotus — Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta siltä osin kuin kyse on tiettyjen elohopeaa sisältävien mittalaitteiden markkinoille saattamista koskevista rajoituksista KOM(2006) 69 lopullinen — 2006/0018 COD

115

2006/C 318/21

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille kalastusalan taloudellisen tilanteen parantamisesta KOM(2006) 103 lopullinen

117

2006/C 318/22

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Ehdotus: neuvoston asetus glukoosista ja laktoosista (kodifioitu toisinto) KOM (2006) 116 lopullinen — 2006/0038 CNS

122

2006/C 318/23

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Valko-Venäjän kansalaisyhteiskunta

123

2006/C 318/24

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Maahanmuutto EU:ssa ja kotouttamispolitiikat: alue- ja paikallishallinnon sekä kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden yhteistyö

128

2006/C 318/25

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Eurooppalaiset yritysneuvostot: uusi tehtävä Euroopan yhdentymisen edistäjinä

137

2006/C 318/26

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Kansalaisyhteiskunnan osallistuminen järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin torjuntaan

147

2006/C 318/27

Euroopan talous- sosiaalikomitean lausunto aiheesta Työelämän laatu, tuottavuus ja työllisyys globalisaation ja väestökehityksen näkökulmasta

157

2006/C 318/28

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Euroopan unionin kansalaisuuden käsitteen erottuvuuden ja sen tehon parantaminen

163

2006/C 318/29

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle Naisten ja miesten tasa-arvon etenemissuunnitelma 2006–2010 KOM(2006) 92 lopullinen

173

2006/C 318/30

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Yleiseurooppalaiset liikennekäytävät 2004–2006

180

2006/C 318/31

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta EU:n energiahuolto: optimaalista energialähteiden yhdistelmää koskeva strategia

185

2006/C 318/32

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheista — Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi lippuvaltiota koskevien vaatimusten noudattamisesta — KOM(2005) 586 lopullinen — 2005/0236 COD, — Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi alusten tarkastamiseen ja katsastamiseen valtuutettuja laitoksia sekä merenkulun viranomaisten asiaan liittyviä toimia koskevista yhteisistä säännöistä ja standardeista — KOM(2005) 587 lopullinen — 2005/237 COD, — Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi satamavaltioiden suorittamasta valvonnasta — KOM(2005) 588 lopullinen — 2005/0238 COD, — Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi alusliikennettä koskevan yhteisön seuranta- ja tietojärjestelmän perustamisesta annetun direktiivin 2002/59/EY muuttamisesta — KOM(2005) 589 lopullinen — 2005/0239 COD, — Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi meriliikennealan onnettomuuksien tutkinnan perusperiaatteista ja direktiivien 1999/35/EY ja 2002/59/EY muuttamisesta — KOM(2005) 590 lopullinen — 2005/0240 COD, — Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi merten ja sisävesien matkustajaliikenteen harjoittajien vastuusta onnettomuustapauksissa — KOM(2005) 592 lopullinen — 2005/0241 COD, — Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi alusten omistajien siviilioikeudellisesta vastuusta ja rahavakuuksista — KOM(2005) 593 lopullinen — 2005/0242 COD

195

2006/C 318/33

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 89/552/ETY muuttamisesta KOM(2005) 646 lopullinen — 2005/0260 COD

202

2006/C 318/34

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Galileo-ohjelma: Euroopan valvontaviranomaisen perustamisen onnistuminen

210

2006/C 318/35

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Komission tiedonanto sisävesiliikenteen edistämisestä: sisävesiliikenteen integroitu eurooppalainen toimintaohjelma ”NAIADES”KOM(2006) 6 lopullinen

218

2006/C 318/36

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle — Laajakaistan levinneisyyserojen umpeen kurominen KOM(2006) 129 lopullinen

222

2006/C 318/37

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yksirunkoisiin öljysäiliöaluksiin sovellettavien kaksoisrunkoa tai vastaavaa rakennetta koskevien rakennevaatimusten nopeutetusta käyttöönotosta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2978/94 kumoamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 417/2002 muuttamisesta KOM(2006) 111 lopullinen — 2006/0046 COD

229


FI

 

Top