EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:124E:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, CE 124, 25. toukokuuta 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 124E

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

49. vuosikerta
25. toukokuu 2006


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Tiedonantoja

 

Euroopan parlamentti

 

Maanantai 6. kesäkuuta 2005

2006/C 124E/1

PÖYTÄKIRJA

1

ISTUNNON KULKU

Istuntokauden uudelleen avaaminen

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Puhemiehen julkilausuma

Parlamentin kokoonpano

Poliittisten ryhmien kokoonpano

Epäluottamuslause komissiolle

Vastaanotetut asiakirjat

Neuvoston toimittamat sopimustekstit

Yhteispäätösmenettelyä noudattaen hyväksyttyjen säädösten allekirjoittaminen

Käsittelyjärjestys

Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Euroopan laajuisia energiaverkkoja koskevat suuntaviivat ***I (keskustelu)

Energian loppukäytön tehokkuus ja energiapalvelut ***I (keskustelu)

Yhteisön taloudellisten etujen suojaaminen ja petostentorjunta (keskustelu)

Yhteisön paikkatietoinfrastruktuuri (INSPIRE) ***I (keskustelu)

Jälleenvakuutus ***I (keskustelu)

Maaseuturahaston tuki maaseudun kehittämiselle * (keskustelu)

Seuraavan istunnon esityslista

Istunnon päättäminen

LÄSNÄOLOLISTA

12

 

Tiistai 7. kesäkuuta 2005

2006/C 124E/2

PÖYTÄKIRJA

13

ISTUNNON KULKU

Istunnon avaaminen

Vastaanotetut asiakirjat

Vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

EU:n terrorismin vastainen toimintasuunnitelma (keskustelu)

Äänestykset

Euroopan laajuisia energiaverkkoja koskevat suuntaviivat ***I (äänestys)

Energian loppukäytön tehokkuus ja energiapalvelut ***I (äänestys)

Yhteisön paikkatietoinfrastruktuuri (INSPIRE) ***I (äänestys)

Jälleenvakuutus ***I (äänestys)

Maaseuturahaston tuki maaseudun kehittämiselle * (äänestys)

Tietojen ja tiedustelutietojen vaihto vakavien rikosten, kuten terroritekojen, osalta * (äänestys)

Terrorismirikoksia koskeva tiedonvaihto * (äänestys)

Tietojen säilyttäminen rikosten, terrorismi mukaan lukien, torjumiseksi * (äänestys)

Yhteisön taloudellisten etujen suojaaminen ja petostentorjunta (äänestys)

EU:n terrorismin vastainen toimintasuunnitelma (äänestys)

Terrori-iskujen ehkäiseminen, niihin varautuminen ja niihin reagoiminen (äänestys)

Kriittisten infrastruktuurien suojaaminen osana terrorismin torjuntaa (äänestys)

Terrorismin rahoituksen vastaiset toimet (äänestys)

Terrorismirikoksiin liittyvä tietojenvaihto ja yhteistyö (äänestys)

Äänestysselitykset

Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Politiikan haasteet ja rahoitusmahdollisuudet laajentuneessa unionissa 2007—2013 (keskustelu)

Kyselytunti (kysymykset komissiolle)

Vähemmistöjen suojelu ja syrjinnänvastaiset toimet laajentuneessa EU:ssa (keskustelu)

Laillisen ja laittoman maahanmuuton kytkökset sekä maahanmuuttajien kotouttaminen (keskustelu)

Käteisrahan valvonta ***II (keskustelu)

Valmisteveron alaiset tuotteet * (keskustelu)

Potilaiden liikkuvuus ja terveydenhuollon kehityssuuntaukset Euroopan unionissa (keskustelu)

Seuraavan istunnon esityslista

Istunnon päättäminen

LÄSNÄOLOLISTA

29

LIITE I

31

LIITE II

43

HYVÄKSYTYT TEKSTIT

68

P6_TA(2005)0211
Euroopan laajuisia energiaverkkoja koskevat suuntaviivat ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan laajuisia energiaverkkoja koskevien suuntaviivojen vahvistamisesta ja päätösten N:o 96/391/EY ja N:o 1229/2003/EY kumoamisesta (KOM(2003)0742 — C5-0064/2004 — 2003/0297(COD))

68

P6_TC1-COD(2003)0297
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 7. kesäkuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o …/2005/EY tekemiseksi Euroopan laajuisia energiaverkkoja koskevien suuntaviivojen vahvistamisesta ja päätöksen 96/391/EY ja päätöksen N:o 1229/2003/EY kumoamisesta

68

LIITE I
EUROOPAN LAAJUISET ENERGIAVERKOT

78

LIITE II
EUROOPAN LAAJUISET ENERGIAVERKOT
6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut yhteistä etua koskevien hankkeiden lisäarviointiperusteet

81

LIITE III
EUROOPAN LAAJUISET ENERGIAVERKOT
Liitteessä II esitettyjen perusteiden mukaisesti määritetyt yhteistä etua koskevat hankkeet ja niiden eritelmät

85

P6_TA(2005)0212
Energian loppukäytön tehokkuus ja energiapalvelut ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi energian loppukäytön tehokkuudesta ja energiapalveluista (KOM(2003)0739 — C5-0642/2003 — 2003/0300(COD))

95

P6_TC1-COD(2003)0300
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 7. kesäkuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/…/EY antamiseksi energian loppukäytön tehokkuudesta ja energiatehokkuuspalveluista

95

LIITE I
LOPPUKÄYTÖN TEHOKKUUDELLE ASETETTAVIEN TAVOITTEIDEN LASKENTATAPA

109

LIITE II
TIETTYJEN LOPPUKÄYTTÖVAIHEEN POLTTOAINEIDEN PRIMÄÄRIENERGIASISÄLTÖ — MUUNTOTAULUKKO

109

LIITE III
VAATIMUKSET TÄYTTÄVÄT ENERGIATEHOKKUUSOHJELMAT JA MUUT ENERGIATEHOKKUUSTOIMET

110

LIITE IV
SUUNTAVIIVAT ENERGIANSÄÄSTÖN MITTAAMISTA JA TODENTAMISTA VARTEN

112

LIITE V

115

P6_TA(2005)0213
Yhteisön paikkatietoinfrastruktuuri (INSPIRE) ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta (KOM(2004)0516 — C6-0099/2004 — 2004/0175(COD))

116

P6_TC1-COD(2004)0175
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 7. kesäkuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/.../EY antamiseksi yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta

116

LIITE I
DIREKTIIVIN 6 ARTIKLAN A ALAKOHDASSA, 10 ARTIKLAN 1 KOHDASSA JA 11 ARTIKLAN A ALAKOHDASSA TARKOITETUT PAIKKATIETORYHMÄT

129

LIITE II
DIREKTIIVIN 6 ARTIKLAN A ALAKOHDASSA, 10 ARTIKLAN 1 KOHDASSA JA 11 ARTIKLAN B ALAKOHDASSA TARKOITETUT PAIKKATIETORYHMÄT

129

LIITE III
DIREKTIIVIN 6 ARTIKLAN B ALAKOHDASSA JA 11 ARTIKLAN B ALAKOHDASSA TARKOITETUT PAIKKATIETIETORYHMÄT

130

P6_TA(2005)0214
Jälleenvakuutus ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jälleenvakuutuksesta ja neuvoston direktiivien 73/239/ETY ja 92/49/ETY sekä direktiivien 98/78/EY ja 2002/83/EY muuttamisesta (KOM(2004)0273 — C6-0038/2004 — 2004/0097(COD))

132

P6_TC1-COD(2004)0097
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 7. kesäkuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/…/EY antamiseksi jälleenvakuutuksesta ja neuvoston direktiivien 73/239/ETY ja 92/49/ETY sekä direktiivien 98/78/EY ja 2002/83/EY muuttamisesta

132

LIITE I

183

LIITE II

184

P6_TA(2005)0215
Maaseuturahaston tuki maaseudun kehittämiselle *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen (KOM(2004)0490 — C6-0181/2004 — 2004/0161(CNS))

191

P6_TA(2005)0216
Tietojen ja tiedustelutietojen vaihto vakavien rikosten, kuten terroritekojen, osalta *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma Ruotsin kuningaskunnan ehdotuksesta puitepäätökseksi tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välillä erityisesti vakavien rikosten, kuten terroritekojen, osalta (10215/2004 — C6-0153/2004 — 2004/0812(CNS))

215

P6_TA(2005)0217
Terrorismirikoksia koskeva tiedonvaihto *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi terrorismirikoksia koskevasta tiedonvaihdosta ja yhteistyöstä (15599/2004 — C6-0007/2004 — 2004/0069(CNS))

223

P6_TA(2005)0218
Yhteisön taloudellisten etujen suojaaminen ja petostentorjunta
Euroopan parlamentin päätöslauselma yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta ja petostentorjunnasta (2004/2198(INI))

232

P6_TA(2005)0219
EU:n terrorismin vastainen toimintasuunnitelma
Euroopan parlamentin suositus Eurooppa-neuvostolle ja neuvostolle EU:n terrorismin vastaisesta toimintasuunnitelmasta (2004/2214(INI))

241

P6_TA(2005)0220
Terrori-iskujen ehkäiseminen, niihin varautuminen ja niihin reagoiminen
Euroopan parlamentin suositus Eurooppa-neuvostolle ja neuvostolle terrori-iskujen ehkäisemisestä, niihin varautumisesta ja niihin reagoimisesta (2005/2043(INI))

246

P6_TA(2005)0221
Kriittisten infrastruktuurien suojaaminen, niihin varautuminen ja niihin reagoiminen
Euroopan parlamentin suositus Eurooppa-neuvostolle ja neuvostolle kriittisten infrastruktuurien suojaamisesta osana terrorismin torjuntaa (2005/2044(INI))

250

P6_TA(2005)0222
Terrorismin rahoituksen vastaiset toimet
Euroopan parlamentin suositus Eurooppa-neuvostolle ja neuvostolle terrorismin rahoituksen vastaisista toimista (2005/2065(INI))

254

P6_TA(2005)0223
Terrorismirikoksiin liittyvä tietojenvaihto ja yhteistyö
Euroopan parlamentin suositus Eurooppa-neuvostolle ja neuvostolle terrorismirikoksiin liittyvästä tietojenvaihdosta ja yhteistyöstä (2005/2046(INI))

258

 

Keskiviikko 8. kesäkuuta 2005

2006/C 124E/3

PÖYTÄKIRJA

262

ISTUNNON KULKU

Istunnon avaaminen

Kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla)

Eurooppa-neuvoston valmistelu, mukaan lukien Euroopan unionin tulevaisuus Euroopan perustuslaista järjestettyjen kansanäänestysten jälkeen (Bryssel, 16. ja 17. kesäkuuta 2005) (keskustelu)

Tervetulotoivotukset

Poliittisten ryhmien kokoonpano

Äänestykset

Epäluottamuslause komissiolle (äänestys)

Politiikan haasteet ja rahoitusmahdollisuudet laajentuneessa unionissa 2007—2013 (äänestys)

Käteisrahan valvonta ***II (äänestys)

Valmisteveron alaiset tuotteet * (äänestys)

Vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue (äänestys)

Vähemmistöjen suojelu ja syrjinnänvastaiset toimet laajentuneessa EU:ssa (äänestys)

Äänestysselitykset

Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

YK:n uudistus (keskustelu)

Transatlanttiset suhteet (keskustelu)

Uzbekistanin tilanne (keskustelu)

Petosten torjuminen: komission ja jäsenvaltioiden sopimus Philip Morris -yhtiön kanssa (keskustelu)

Kyselytunti (kysymykset neuvostolle)

Rahoitusaseman valvonta sekä talouspolitiikan valvonta ja koordinointi **I — Liiallisia alijäämiä koskeva menettely * (keskustelu)

Euroopan kilpailukyvyn vahvistaminen (keskustelu)

Polysykliset aromaattiset hiilivedyt pehmittimissä ja renkaissa ***I (keskustelu)

Yhteisön patentti (keskustelu)

Seuraavan istunnon esityslista

Istunnon päättäminen

LÄSNÄOLOLISTA

273

LIITE I

275

LIITE II

288

HYVÄKSYTYT TEKSTIT

373

P6_TA(2005)0224
Politiikan haasteet ja rahoitusmahdollisuudet laajentuneessa unionissa 2007—2013
Euroopan parlamentin päätöslauselma politiikan haasteista ja rahoitusmahdollisuuksista laajentuneessa unionissa 2007—2013 (2004/2209(INI))

373

LIITE
Rahoituskehys vuosiksi 2007—2013

389

P6_TA(2005)0225
Käteisrahan valvonta ***II
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi yhteisön alueelle tuotavan tai sieltä vietävän käteisrahan valvonnasta (14843/1/2004 — C6-0038/2005 — 2002/0132(COD))

390

P6_TC2-COD(2002)0132
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 8. kesäkuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o …/2005 antamiseksi yhteisön alueelle tuotavan tai sieltä vietävän käteisrahan valvonnasta

390

P6_TA(2005)0226
Valmisteveron alaiset tuotteet *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi valmisteveron alaisia tuotteita koskevasta yleisestä järjestelmästä sekä näiden tuotteiden hallussapidosta, liikkumisesta ja valvonnasta annetun direktiivin 92/12/ETY muuttamisesta (KOM(2004)0227 — C6-0039/2004 — 2004/0072(CNS))

395

P6_TA(2005)0227
Vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue
Euroopan parlamentin päätöslauselma vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen toteuttamisessa vuonna 2004 saavutetusta edistyksestä (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 ja 39 artikla)

398

P6_TA(2005)0228
Vähemmistöjen suojelu ja syrjinnän vastaiset politiikat laajentuneessa EU:ssa *
Euroopan parlamentin päätöslauselma vähemmistöjen suojelusta ja syrjinnän vastaisista politiikoista laajentuneessa Euroopan unionissa (2005/2008(INI))

405

 

Torstai 9. kesäkuuta 2005

2006/C 124E/4

PÖYTÄKIRJA

416

ISTUNNON KULKU

Istunnon avaaminen

Poliittisten ryhmien kokoonpano

Vastaanotetut asiakirjat

Määrärahojen siirrot

Kalavarojen säilyttämistä koskevat hoitotoimenpiteet Välimerellä * (keskustelu)

Delfiinien kansainvälistä suojeluohjelmaa koskeva sopimus * (keskustelu)

Sosiaalinen yhteenkuuluvuus uusissa jäsenvaltioissa (keskustelu)

Pyyntö parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämiseksi

Äänestykset

Delfiinien kansainvälistä suojeluohjelmaa koskeva sopimus * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Euroopan kilpailukyvyn vahvistaminen (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Rahoitusaseman valvonta sekä talouspolitiikan valvonta ja koordinointi **I (äänestys)

Polysykliset aromaattiset hiilivedyt pehmittimissä ja renkaissa ***I (äänestys)

Liiallisia alijäämiä koskeva menettely * (äänestys)

Kalavarojen säilyttämistä koskevat hoitotoimenpiteet Välimerellä * (äänestys)

Laillisen ja laittoman maahanmuuton kytkökset sekä maahanmuuttajien kotouttaminen (äänestys)

Potilaiden liikkuvuus ja terveydenhuollon kehityssuuntaukset Euroopan unionissa (äänestys)

YK:n uudistus (äänestys)

Transatlanttiset suhteet (äänestys)

Uzbekistanin tilanne (äänestys)

Työllisyys ja tuottavuus ja näiden vaikutus talouskasvuun (äänestys)

Äänestysselitykset

Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Seuraavan istuntojakson esityslista

Sosiaalinen yhteenkuuluvuus uusissa jäsenvaltioissa (jatkoa keskustelulle)

Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

Äänestykset

Bolivia (äänestys)

Lehdistönvapaus Algeriassa (äänestys)

Azerbaidzan (äänestys)

Sosiaalinen yhteenkuuluvuus uusissa jäsenvaltioissa (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Äänestysselitykset

Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Parlamentin kokoonpano (korjaus istunnon pöytäkirjaan 6.6.2005)

Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla)

Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Seuraavien istuntojen aikataulu

Istuntokauden keskeyttäminen

LÄSNÄOLOLISTA

433

LIITE I

435

LIITE II

454

HYVÄKSYTYT TEKSTIT

507

P6_TA(2005)0229
Delfiinien kansainvälistä suojeluohjelmaa koskeva sopimus *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi kansainvälistä delfiinien suojeluohjelmaa koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (KOM(2004)0764 — C6-0245/2004 — 2004/0268(CNS))

507

P6_TA(2005)0230
Euroopan kilpailukyvyn vahvistaminen
Euroopan parlamentin päätöslauselma Euroopan kilpailukyvyn vahvistamisesta: rakennemuutosten seuraukset pk-yrityksiä koskevaan politiikkaan ja niiden asemaan (2004/2154(INI))

510

P6_TA(2005)0231
Rahoitusaseman valvonta sekä talouspolitiikan valvonta ja koordinointi **I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja koordinoinnin tehostamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1466/97 muuttamisesta (KOM(2005)0154 — C6-0119/2005 — 2005/0064(SYN))

517

P6_TA(2005)0232
Polysykliset aromaattiset hiilivedyt pehmittimissä ja renkaissa ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselmaehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pehmittimissä ja renkaissa esiintyvien tiettyjen polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksista (neuvoston direktiivin 76/769/ETY kahdeskymmenesseitsemäs muutos) (KOM(2004)0098 — C5-0081/2004 — 2004/0036(COD))

521

P6_TC1-COD(2004)0036
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 9. kesäkuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/.../EY antamiseksi pehmittimissä ja renkaissa esiintyvien tiettyjen polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksista (neuvoston direktiivin 76/769/ETY kahdeskymmenesseitsemäs muutos)

521

LIITE

524

P6_TA(2005)0233
Liiallisia alijäämiä koskeva menettely *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanon nopeuttamisesta ja selkeyttämisestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1467/97 muuttamisesta (KOM(2005)0155 — C6-0120/2005 — 2005/0061(CNS))

524

P6_TA(2005)0234
Kalavarojen säilyttämistä koskevat hoitotoimenpiteet Välimerellä *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi kalavarojen säilyttämistä koskevista hoitotoimenpiteistä Välimerellä ja asetusten (ETY) N:o 2847/93 ja (EY) N:o 973/2001 muuttamisesta (KOM(2003)0589 — C5-0480/2003 — 2003/0229(CNS))

527

P6_TA(2005)0235
Laillisen ja laittoman maahanmuuton kytkökset sekä maahanmuuttajien kotouttaminen
Euroopan parlamentin päätöslauselma laillisen ja laittoman maahanmuuton kytköksistä sekä maahanmuuttajien kotouttamisesta (2004/2137(INI))

535

P6_TA(2005)0236
Potilaiden liikkuvuus ja terveydenhuollon kehityssuuntaukset Euroopan unionissa
Euroopan parlamentin päätöslauselma potilaiden liikkuvuudesta ja terveydenhuollon kehityssuuntauksista Euroopan unionissa (2004/2148(INI))

543

P6_TA(2005)0237
YK:n uudistus *
Euroopan parlamentin päätöslauselma Yhdistyneiden Kansakuntien uudistuksesta

549

P6_TA(2005)0238
Transatlanttiset suhteet
Euroopan parlamentin päätöslauselma Washington DC:ssä 20. kesäkuuta 2005 järjestettävän EU:n ja Yhdysvaltojen tulevan huippukokouksen menestyksen varmistamisesta

556

P6_TA(2005)0239
Uzbekistan
Euroopan parlamentin päätöslauselma Uzbekistanista

560

P6_TA(2005)0240
Työllisyys ja tuottavuus ja näiden vaikutus talouskasvuun
Euroopan parlamentin päätöslauselma työllisyydestä ja tuottavuudesta sekä näiden vaikutuksesta talouskasvuun (2004/2188(INI))

563

P6_TA(2005)0241
Bolivia
Euroopan parlamentin päätöslauselma Bolivian tilanteesta

566

P6_TA(2005)0242
Lehdistönvapaus Algeriassa
Euroopan parlamentin päätöslauselma lehdistönvapaudesta Algeriassa

567

P6_TA(2005)0243
Azerbaidžan
Euroopan parlamentin päätöslauselma Azerbaidžanista

569

P6_TA(2005)0244
Sosiaalinen yhteenkuuluvuus uusissa jäsenvaltioissa
Euroopan parlamentin päätöslauselma sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta uusissa jäsenvaltioissa (2004/2210(INI))

572


 

2006/C 124E/5

s17


FI

 

Top