EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:104E:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, CE 104, 30. huhtikuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 104E

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

47. vuosikerta
30. huhtikuu 2004


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   (Tiedonantoja)

 

EUROOPAN PARLAMENTTI

 

ISTUNTOKAUSI 2004—2005

 

Maanantai 19. huhtikuuta 2004

2004/C 104E/1

PÖYTÄKIRJA

1

ISTUNNON KULKU

Istuntokauden uudelleen avaaminen

Puhemiehen ilmoitus

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Parlamentin kokoonpano

Poliittisten ryhmien kokoonpano

Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Valtakirjojen tarkastus

Istuntokalenteri 2005

Vastaanotetut asiakirjat

Vetoomukset

Määrärahojen siirrot

Neuvoston toimittamat sopimustekstit

Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Käsittelyjärjestys

PNR-tietoja koskeva sopimus EY/Yhdysvallat

EU:sta tehdyn sopimuksen 7 artikla (keskustelu)

Kuluttajansuojaa koskeva yhteistyö *** I — Kulutusluotot *** I — Elinkeinonharjoittajien sopimattomat kaupalliset menettelyt suhteissaan kuluttajien kanssa *** I (keskustelu)

Torjunta-ainejäämien enimmäismäärät kasvi- ja eläinperäisissä tuotteissa *** I (keskustelu)

Yhtiöoikeus ja omistajaohjaus (keskustelu)

Maksualan oikeudellinen kehys (keskustelu)

Maakaasun toimitusvarmuus *** I — Kaasunsiirtoverkkoihin pääsy *** I (keskustelu)

Ekologinen suunnittelu (energiaa käyttävät tuotteet) *** I (keskustelu)

Ilmoitus neuvoston toimittamista yhteisistä kannoista

Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmä *** I (keskustelu)

Paristot ja akut *** I (keskustelu)

Elinkaariajattelu politiikan perustana (keskustelu)

Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen *** II (keskustelu)

Seuraavan istunnon esityslista

Istunnon päättäminen

LÄSNÄOLOLISTA

24

LIITE I

25

 

Tiistai 20. huhtikuuta 2004

2004/C 104E/2

PÖYTÄKIRJA

26

ISTUNNON KULKU

Istunnon avaaminen

Parlamentin kokoonpano

Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Päätös kiireellistä käsittelyä koskevasta pyynnöstä

Meriturvallisuus (keskustelu)

Raskaan tavaraliikenteen infrastruktuurien käyttömaksut *** I (keskustelu)

Tieliikenteen sosiaalilainsäädäntö *** I (keskustelu)

Euroopan laajuisen tieverkon tunnelien turvallisuus *** II (keskustelu)

Esityslista

Äänestykset

EU:n uusi naapuruuspolitiikka * (työjärjestyksen 110 a artikla) (lopullinen äänestys)

Energiatuotteiden ja sähkön verotus Kyproksella * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Tiemaksut *** II (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Yhteisön tullikoodeksi *** I (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Euroopan lennonvarmistusjärjestö *** (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Paikallinen rajaliikenne maaulkorajoilla * (äänestys)

Paikallinen rajaliikenne väliaikaisilla maaulkorajoilla * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Tieto- ja koordinointiverkosto maahanmuuton hallintaa varten * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Palvelujen suorituspaikat * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Puitesopimus EY/ESA * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Viisumitietojärjestelmän (VIS) perustaminen * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Liikenteenharjoittajien velvollisuus toimittaa tietoja matkustajista * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Euroopan poliisiakatemia: Oikeushenkilöys/Toimipaikka * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

EKP:n johtokunnan jäsenen nimittäminen * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Yhteisön lainsäädännön ja kuulemismenettelyjen vaikutus (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Yhtäläiset mahdollisuudet vammaisille (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen *** II (äänestys)

Euroopan laajuisen tieverkon tunnelien turvallisuus *** II (äänestys)

Ilman laatu *** I (äänestys)

Kuluttajansuojaa koskeva yhteistyö *** I (äänestys)

Kulutusluotot *** I (äänestys)

Elinkeinonharjoittajien sopimattomat kaupalliset menettelyt suhteissaan kuluttajien kanssa *** I (äänestys)

Torjunta-ainejäämien enimmäismäärät kasvi- ja eläinperäisissä tuotteissa *** I (äänestys)

Maakaasun toimitusvarmuus *** I (äänestys)

Kaasunsiirtoverkkoihin pääsy *** I (äänestys)

Ekologinen suunnittelu (energiaa käyttävät tuotteet) *** I (äänestys)

Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmä *** I (äänestys)

Paristot ja akut *** I (äänestys)

Raskaan tavaraliikenteen infrastruktuurien käyttömaksut *** I (äänestys)

Tieliikenteen sosiaalilainsäädäntö *** I (äänestys)

Euroopan pakolaisrahasto (2005—2010) * (äänestys)

Jätteiden syntymisen ehkäiseminen ja kierrätys (äänestys)

EU:sta tehdyn sopimuksen 7 artikla (äänestys)

Äänestysselitykset

Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

Michel Barnier'n puhe

Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Vastaanotetut asiakirjat

Kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 51 artikla)

Politiikan haasteet ja rahoitusmahdollisuudet laajentuneessa unionissa 2007—2013 (keskustelu)

Taloudellinen ja sosiaalinen koheesio (keskustelu)

Toimintastrategia varainhoitovuodeksi 2005 (keskustelu)

Ennakkoarvio parlamentin tuloista ja menoista (2005) (keskustelu)

Eurostat — Vastuuvapaus 2002: yleinen talousarvio, pääluokka III — Vastuuvapaus 2002: kuudes, seitsemäs ja kahdeksas EKR — Vastuuvapaus 2002: yleinen talousarvio, pääluokat II, IV, V, VI, VII ja VIII — Vastuuvapaus 2002: yleinen talousarvio, pääluokka I — Vastuuvapaus 2002: erillisvirastot — Vastuuvapaus 2002: EHTY (keskustelu)

Esityslista

Kroatian EU:n jäsenyyshakemus (komission tiedonanto)

Kyselytunti (kysymykset komissiolle)

Eurostat — Vastuuvapaus 2002: yleinen talousarvio, pääluokka III — Vastuuvapaus 2002: kuudes, seitsemäs ja kahdeksas EKR — Vastuuvapaus 2002: yleinen talousarvio, pääluokat II, IV, V, VI, VII ja VIII — Vastuuvapaus 2002: yleinen talousarvio, pääluokka I — Vastuuvapaus 2002: erillisvirastot — Vastuuvapaus 2002: EHTY (jatkoa keskustelulle)

PNR-tietoja koskeva sopimus EY/Yhdysvallat * (keskustelu)

Sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus (keskustelu)

Kolmansien maiden kansalaisten matkustusasiakirjojen leimaaminen * (keskustelu)

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus * (keskustelu)

Seuraavan istunnon esityslista

Istunnon päättäminen

LÄSNÄOLOLISTA

51

LIITE I

53

LIITE II

81

HYVÄKSYTYT TEKSTIT

127

P5_TA(2004)0278
EU:n uusi naapuruuspolitiikka *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi neuvoston päätöksen 2000/24/EY muuttamisesta Euroopan unionin laajentumisen ja laajempaa Eurooppaa sekä uusia naapuruussuhteita koskevan Euroopan unionin politiikan huomioon ottamiseksi (KOM(2003) 603 — C5-0501/2003 — 2003/0232(CNS))

127

P5_TA(2004)0279
Energiatuotteiden ja sähkön verotus Kyproksella *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2003/96/EY muuttamisesta siltä osin kuin se koskee Kyproksen mahdollisuutta soveltaa väliaikaisia verovapautuksia tai veronalennuksia energiatuotteisiin ja sähköön (KOM(2004) 185 — C5-0175/2004 — 2004/0067(CNS))

127

P5_TA(2004)0280
Tiemaksut *** II
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuudesta yhteisössä (6277/1/2004 — C5-0163/2004 — 2003/0081(COD))

128

P5_TA(2004)0281
Yhteisön tullikoodeksi *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 muuttamisesta (KOM(2003) 452 — C5-0345/2003 — 2003/0167(COD))

129

P5_TC1-COD(2003)0167
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 20. huhtikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2004 antamiseksi yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 muuttamisesta

129

P5_TA(2004)0282
Euroopan lennonvarmistusjärjestö ***
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön liittymistä Euroopan lennonvarmistusjärjestöön (Eurocontrol) koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (5747/2004 — KOM(2003) 555 — C5-0065/2004 — 2003/0214(AVC))

137

P5_TA(2004)0283
Paikallinen rajaliikenne maaulkorajoilla *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma komission ehdotuksesta neuvoston asetuksen antamiseksi paikallista rajaliikennettä koskevan järjestelyn käyttöönotosta jäsenvaltioiden maaulkorajoilla (KOM(2003) 502 — C5-0442/2003 — 2003/0193(CNS))

137

P5_TA(2004)0284
Paikallinen rajaliikenne väliaikaisilla maaulkorajoilla *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi paikallista rajaliikennettä koskevan järjestelyn käyttöönotosta jäsenvaltioiden väliaikaisilla maaulkorajoilla (KOM(2003) 502 — C5-0443/2003 — 2003/0194(CNS))

140

P5_TA(2004)0285
Tieto- ja koordinointiverkosto maahanmuuton hallintaa varten *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi turvalliseen verkkoteknologiaan perustuvan tieto- ja koordinointiverkoston perustamisesta maahanmuuton hallinnasta vastaavia jäsenvaltioiden viranomaisia varten (KOM(2003) 727 — C5-0612/2003 — 2003/0284(CNS))

141

P5_TA(2004)0286
Palvelujen suorituspaikat *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta palvelujen suorituspaikan osalta (KOM(2003) 822 — C5-0026/2004 — 2003/0329(CNS))

143

P5_TA(2004)0287
Puitesopimus EY/ESA *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Euroopan avaruusjärjestön välisen puitesopimuksen tekemisestä (KOM(2004) 85/2 — C5-0099/2004 — 2004/0028(CNS))

143

P5_TA(2004)0288
Euroopan poliisiakatemia: Oikeushenkilöys *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma Irlannin aloitteesta neuvoston päätöksen tekemiseksi Euroopan poliisiakatemian perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 2000/820/YOS muuttamisesta (15400/2003 — C5-0001/2004 — 2004/0801(CNS))

144

P5_TA(2004)0289
Euroopan poliisiakatemia: Toimipaikka *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma Yhdistyneen kuningaskunnan aloitteesta neuvoston päätöksen tekemiseksi Euroopan poliisiakatemian (ECP) perustamisesta tehdyn päätöksen 2000/820/YOS muuttamisesta (5121/2004 — C5-0040/2004 — 2004/0802(CNS))

145

P5_TA(2004)0290
EKP:n johtokunnan jäsenen nimittäminen *
Euroopan parlamentin päätös ehdotuksesta neuvoston suositukseksi José Manuel Gonzáles-Páramon nimittämisestä Euroopan keskuspankin johtokunnan jäseneksi (6315/2004 — C5-0176/2004 — 2004/0808(CNS))

146

P5_TA(2004)0291
Yhteisön lainsäädännön ja kuulemismenettelyjen vaikutus
Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys yhteisön lainsäädännön ja kuulemismenettelyjen vaikutuksen arvioinnista (2003/2079(INI))

146

P5_TA(2004)0292
Yhtäläiset mahdollisuudet vammaisille
Euroopan parlamentin päätöslauselma komission tiedonannosta neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle yhtäläisistä mahdollisuuksista vammaisille: eurooppalainen toimintasuunnitelma (KOM(2003) 650 — C5-0039/2004 — 2004/2004(INI))

148

P5_TA(2004)0293
Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen *** II
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta (15577/6/2003 — C5-0043/2004 — 1998/0360(COD))

153

P5_TC2-COD(1998)0360
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 20. huhtikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2004 antamiseksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta

153

LIITE I
ELATUSTUET, ERITYISET SYNNYTYS- JA ADOPTIOAVUSTUKSET (1 artiklan z alakohta)

193

LIITE II
VOIMASSA PYSYVIEN SOPIMUSTEN MÄÄRÄYKSET, JOITA SOVELTUVISSA TAPAUKSISSA SOVELLETAAN AINOASTAAN NIIDEN SOVELTAMISALAAN KUULUVIIN HENKILÖIHIN (8 artiklan 1 kohta)

194

LIITE III
RAJATYÖNTEKIJÄN PERHEENJÄSENTEN LUONTOISETUUKSIA KOSKEVIEN OIKEUKSIEN RAJOITTAMINEN (18 artiklan 2 kohta)

194

LIITE IV
TOIMIVALTAISEEN JÄSENVALTIOON PALAAVIEN ELÄKKEENSAAJIEN LISÄOIKEUDET (27 artiklan 2 kohta)

194

LIITE V
SELLAISTEN ENTISTEN RAJATYÖNTEKIJÖIDEN LISÄOIKEUDET, JOTKA PALAAVAT JÄSENVALTIOON, JOSSA HE OVAT AIEMMIN TOIMINEET PALKKATYÖSSÄ TAI AMMATINHARJOITTAJINA (SOVELLETAAN AINOASTAAN, JOS MYÖS SE JÄSENVALTIO ON LUETTELOSSA, JONKA TOIMIVALTAINEN LAITOS VASTAA ELÄKKEENSAAJALLE HÄNEN ASUINJÄSENVALTIOSSAAN MYÖNNETTYJEN LUONTOISETUUKSIEN KUSTANNUSTEN MAKSAMISESTA) (28 artiklan 2 kohta)

195

LIITE VI
A-TYYPIN LAINSÄÄDÄNTÖ, JOHON OLISI SOVELLETTAVA ERITYISTÄ YHTEENSOVITTAMISTA (44 artiklan 1 kohta)

195

LIITE VII
JÄSENVALTIOIDEN LAINSÄÄDÄNTÖJEN VASTAAVUUS TYÖKYVYTTÖMYYDEN ASTETTA KOSKEVIEN EDELLYTYSTEN SUHTEEN (Asetuksen 46 artiklan 3 kohta)

196

LIITE VIII
TAPAUKSET, JOISSA ITSENÄINEN ETUUS ON SAMA TAI SUUREMPI KUIN PRO RATA -ETUUS (52 artiklan 4 kohta)

200

LIITE IX
ETUUDET JA SOPIMUKSET, JOIHIN VOIDAAN SOVELTAA 54 ARTIKLAA

201

LIITE X
MAKSUIHIN PERUSTUMATTOMAT ERITYISET RAHAETUUDET (70 artiklan 2 kohdan c alakohta)

202

LIITE XI
ERITYISSÄÄNNÖKSET JÄSENVALTIOIDEN LAINSÄÄDÄNTÖJEN SOVELTAMISEKSI (51 artiklan 3 kohta, 56 artiklan 1 kohta ja 83 artikla)

203

P5_TA(2004)0294
Euroopan laajuisen tieverkon tunnelien turvallisuus *** II
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi Euroopan laajuisen tieverkon tunnelien turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista (5238/1/2004 — C5-0118/2004 — 2002/0309(COD))

203

P5_TA(2004)0295
Ilman laatu *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ilmassa olevasta arseenista, kadmiumista, elohopeasta, nikkelistä ja polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä (KOM(2003) 423 — C5-0331/2003 — 2003/0164(COD))

204

P5_TC1-COD(2003)0164
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 20. huhtikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/.../EY antamiseksi ilmassa olevasta arseenista, kadmiumista, elohopeasta, nikkelistä ja polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä

204

LIITE I
ARSEENIN, KADMIUMIN, NIKKELIN JA BENTSO(A)PYREENIN TAVOITEARVOT

212

LIITE II
ILMASSA OLEVAN ARSEENIN, KADMIUMIN, NIKKELIN JA BENTSO(A)PYREENIN PITOISUUKSIEN ARVIOINTIVAATIMUSTEN MÄÄRITTÄMINEN ALUEELLA TAI TAAJAMASSA

213

LIITE III
ILMASSA OLEVIEN PITOISUUKSIEN MITTAUKSESSA KÄYTETTÄVIEN NÄYTTEENOTTOPAIKKOJEN SIJAINTI JA VÄHIMMÄISLUKUMÄÄRÄ

213

LIITE IV
TIETOJEN LAATUTAVOITTEET SEKÄ VAATIMUKSET ILMANLAATUMALLEJA VARTEN

215

LIITE V
ILMASSA OLEVIEN AINEIDEN PITOISUUKSIEN JA LASKEUMAMÄÄRIEN ARVIOINNISSA KÄYTETTÄVÄT VERTAILUMENETELMÄT

217

P5_TA(2004)0296
Kuluttajansuojaa koskeva yhteistyö *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä (”asetus kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä”) (KOM(2003) 443 — C5-0335/2003 — 2003/0162(COD))

218

P5_TC1-COD(2003)0162
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 20. huhtikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2004 antamiseksi kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä (”asetus kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä”)

218

LIITE I
LUETTELO 3 ARTIKLAN A ALAKOHDASSA TARKOITETUISTA DIREKTIIVEISTÄ JA ASETUKSISTA

231

P5_TA(2004)0297
Kulutusluotot *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kuluttajille myönnettäviä luottoja koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhdenmukaistamisesta (KOM(2002) 443 — C5-0420/2002 — 2002/0222(COD))

233

P5_TC1-COD(2002)0222
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 20. huhtikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/..../EY antamiseksi kuluttajille myönnettäviä luottoja koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhdenmukaistamisesta

233

LIITE I
PERUSYHTÄLÖ, JOKA OSOITTAA LUOTON NOSTOERIEN JA TOISAALTA LYHENNYSTEN JA MAKSUJEN VASTAAVUUDEN

249

LIITE II
ESIMERKKEJÄ TODELLISEN VUOSIKORON LASKEMISESTA

250

P5_TA(2004)0298
Elinkeinonharjoittajien sopimattomat kaupalliset menettelyt suhteissaan kuluttajien kanssa *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla ja direktiivien 84/450/ETY, 97/7/EY ja 98/27/EY muuttamisesta (sopimattomia kaupallisia menettelyitä koskeva direktiivi) (KOM(2003) 356 — C5-0288/2003 — 2003/0134(COD))

260

P5_TC1-COD(2003)0134
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 20. huhtikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/.../EY antamiseksi sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla ja direktiivien 84/450/ETY, 97/7/EY ja 98/27/EY muuttamisesta (sopimattomia kaupallisia menettelyitä koskeva direktiivi)

261

LIITE 1
KAUPALLISET MENETTELYT, JOITA PIDETÄÄN KAIKISSA OLOSUHTEISSA SOPIMATTOMINA

274

LIITE 2
YHTEISöN SÄÄDÖKSET, JOISSA VAHVISTETAAN MAINONTAA JA KAUPALLISTA VIESTINTÄÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖT

276

P5_TA(2004)0299
Torjunta-ainejäämien enimmäismäärät kasvi- ja eläinperäisissä tuotteissa *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä tuotteissa (KOM(2003) 117 — C5-0108/2003 — 2003/0052(COD))

278

P5_TC1-COD(2003)0052
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 20. huhtikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2004 antamiseksi torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä tuotteissa

278

LIITTEET I—VII

302

P5_TA(2004)0300
Maakaasun toimitusvarmuus *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maakaasun toimitusvarmuuden takaavista toimenpiteistä: oikeusperustan muuttaminen ja neuvoston yleisnäkemys (15769/2003 — C5-0027/2004 — 2002/0220(COD))

304

P5_TA(2004)0301
Kaasunsiirtoverkkoihin pääsy *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kaasunsiirtoverkkoihin pääsyä koskevista edellytyksistä (KOM(2003) 741 — C5-0644/2003 — 2003/0302(COD))

305

P5_TC1-COD(2003)0302
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 20. huhtikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2004 antamiseksi kaasunsiirtoverkkoihin pääsyä koskevista edellytyksistä

306

LIITE
SUUNTAVIIVAT, JOTKA KOSKEVAT KOLMANNEN OSAPUOLEN VERKKOONPÄÄSYYN LIITTYVIÄ PALVELUJA,

316

P5_TA(2004)0302
Ekologinen suunnittelu (energiaa käyttävät tuotteet) *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi puitteiden säätämisestä energiaa käyttäviä tuotteita koskevien ekologisen suunnittelun vaatimusten asettamista varten ja neuvoston direktiivin 92/42/ETY muuttamisesta (KOM(2003) 453 — C5-0369/2003 — 2003/0172(COD))

319

P5_TC1-COD(2003)0172
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 20. huhtikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/.../EY antamiseksi puitteiden säätämisestä energiaa käyttäviä tuotteita koskevien ekologisen suunnittelun vaatimusten asettamista varten ja neuvoston direktiivin 92/42/ETY muuttamisesta

320

LIITE I
MENETELMÄT YLEISTEN EKOLOGISEN SUUNNITTELUN VAATIMUSTEN ASETTAMISEKSI

338

LIITE II
MENETELMÄ ERITYISEN EKOLOGISEEN SUUNNITTELUUN LIITTYVÄN VAATIMUKSEN TASON ASETTAMISEKSI

341

LIITE III
CE-MERKINTÄ

343

LIITE IV
SISÄINEN SUUNNITTELUN VALVONTA

343

LIITE V
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

344

LIITE VI
TÄYTÄNTÖÖNPANOSÄÄDÖSTEN SISÄLTÖ

344

LIITE VII
TÄMÄN DIREKTIIVIN MUKAISESTI TOTEUTETTAVIA ITSESÄÄNTELYN ALOITTEITA KOSKEVAT VÄHIMMÄISKELPOISUUSVAATIMUKSET

345

P5_TA(2004)0303
Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmä *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä annetun direktiivin 2003/.../EY muuttamisesta Kioton pöytäkirjan hankemekanismien osalta (KOM(2003) 403 — C5-0355/2003 — 2003/0173(COD))

346

P5_TC1-COD(2003)0173
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 20. huhtikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/.../EY antamiseksi kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä annetun direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta Kioton pöytäkirjan hankemekanismien osalta

347

P5_TA(2004)0304
Paristot ja akut *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista (KOM(2003) 723 — C5-0563/2003 — 2003/0282(COD))

354

P5_TC1-COD(2003)0282
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 20. huhtikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/.../EY antamiseksi paristoista ja akuista

355

LIITE I
KIERRÄTYSTAVOITTEIDEN NOUDATTAMISEN SEURANTA 13 ARTIKLAN MUKAISESTI

370

LIITE II
PARISTOJEN, AKKUJEN JA PARISTOYKSIKKÖJEN ERILLISKERÄYSTÄ OSOITTAVA TUNNUS

370

LIITE III
PARISTOT JA AKUT LAITTEISSA, JOTKA VAPAUTETAAN 4 ARTIKLAN 1 KOHDASSA MAINITUSTA KIELLOSTA

370

LIITE IV
LAITERYHMÄT, JOIHIN 5 ARTIKLAA EI SOVELLETA

371

P5_TA(2004)0305
Raskaan tavaraliikenteen infrastruktuurien käyttömaksut *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi verojen ja maksujen kantamisesta raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä annetun direktiivin 1999/62/EY muuttamisesta (KOM(2003) 448 — C5-0351/2003 — 2003/0175(COD))

371

P5_TC1-COD(2003)0175
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 20. huhtikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/.../EY antamiseksi verojen ja maksujen kantamisesta raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä annetun direktiivin 1999/62/EY muuttamisesta

372

LIITE I

381

LIITE II

382

P5_TA(2004)0306
Tieliikenteen sosiaalilainsäädäntö *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tieliikenteen sosiaalilainsäädännöstä annettujen direktiivin 2002/15/EY ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 3820/85 ja (ETY) N:o 3821/85 täytäntöönpanoa koskevista vähimmäisedellytyksistä (KOM(2003) 628 — C5-0601/2003 — 2003/0255(COD))

385

P5_TC1-COD(2003)0255
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 20. huhtikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/.../EY antamiseksi tieliikenteen sosiaalilainsäädännöstä annettujen direktiivin 2002/15/EY ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 3820/85 ja (ETY) N:o 3821/85 täytäntöönpanoa koskevista vähimmäisedellytyksistä

385

LIITE I

394

LIITE II

395

P5_TA(2004)0307
Euroopan pakolaisrahasto (2005—2010) *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma komission ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan pakolaisrahaston perustamisesta kaudelle 2005—2010 (KOM(2004) 102 — C5-0096/2004 — 2004/0032(CNS))

395

P5_TA(2004)0308
Jätteiden syntymisen ehkäiseminen ja kierrätys
Euroopan parlamentin päätöslauselma komission tiedonannosta: Kohti jätteiden syntymisen ehkäisemisen ja kierrätyksen teemakohtaista strategiaa (KOM(2003) 301 — C5-0385/2003 — 2003/2145(INI))

401

P5_TA(2004)0309
EU:sta tehdyn sopimuksen 7 artikla
Euroopan parlamentin päätöslauselma komission tiedonannosta Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklasta ”Unionin perusarvojen kunnioittaminen ja edistäminen” (KOM(2003) 606 — C5-0594/2003 — 2003/2249(INI))

408

 

Keskiviikko 21. huhtikuuta 2004

2004/C 104E/3

PÖYTÄKIRJA

412

ISTUNNON KULKU

Istunnon avaaminen

Vastaanotetut asiakirjat

Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Kypros (julkilausumat ja keskustelu)

Lähi-idän tilanne (julkilausumat ja keskustelu)

Transatlanttiset suhteet (julkilausumat ja keskustelu)

Puhemiehen ilmoitus (petossyytökset)

Äänestykset

Euroopan parlamentin istuntokalenteri 2005 (äänestys)

PNR-tietoja koskeva sopimus EY/Yhdysvallat (lausunnon pyytäminen yhteisöjen tuomioistuimelta) (äänestys)

Tervetulotoivotukset

Äänestykset (jatkoa)

Sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus (päätös äänestysmenettelystä)

Maanteiden tavarakuljetukset (kodifioitu toisinto) *** I (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Makeiden vesien kalojen elämän turvaaminen (kodifioitu toisinto) *** I (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Moottoriajoneuvot (sisärakenteissa käytettävien materiaalien palo-ominaisuudet) *** (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

UN/ECE-säännöt: ajoneuvojen luvattoman käytön estojärjestelmä *** (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

UN/ECE-säännöt: renkaiden tyyppihyväksyntä (vierintämelu) *** (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Erityiseen hankintajärjestelmään kuuluvien tuotteiden jälleenvienti ja jälleenlähettäminen * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Eri jäsenvaltioissa sijaitsevien lähiyhtiöiden väliset korko- ja rojaltimaksut * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Euroopan audiovisuaalinen observatorio *** I (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

WHO:n tupakoinnin torjuntaa koskeva puitesopimus * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Hedelmähillot, hyytelöt, marmeladit ja makeutetut kastanjasoseet * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Vastuuvapaus 2002: erillisvirastot (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Vastuuvapaus 2002: EHTY (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittäminen *** II (äänestys)

Maatilojen rakenne ja laajentuminen *** I (äänestys)

Ympäristöalan rahoitusväline (LIFE) *** I (äänestys)

PNR-tietoja koskeva sopimus EY/Yhdysvallat * (äänestys)

Kolmansien maiden kansalaisten matkustusasiakirjojen leimaaminen * (äänestys)

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus * (äänestys)

Vastuuvapaus 2002: yleinen talousarvio, pääluokka III (äänestys)

Vastuuvapaus 2002: kuudes, seitsemäs ja kahdeksas EKR (äänestys)

Vastuuvapaus 2002: yleinen talousarvio, pääluokat II, IV, V, VI, VII ja VIII (äänestys)

Vastuuvapaus 2002: yleinen talousarvio, pääluokka I (äänestys)

Yhtiöoikeus ja omistajaohjaus (äänestys)

Kypros (äänestys)

Maksualan oikeudellinen kehys (äänestys)

Elinkaariajattelu politiikan perustana (äänestys)

Meriturvallisuus (äänestys)

Esityslista

Äänestysselitykset

Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Tervetulotoivotukset

Transatlanttiset suhteet (jatkoa keskustelulle)

Pakistanin tilanne (keskustelu)

Ihmisoikeudet maailmassa (2003) ja EU:n ihmisoikeuspolitiikka (keskustelu)

Kehitysyhteistyö: demokratia, oikeusvaltio, ihmisoikeudet ja perusvapaudet *** I (keskustelu)

Euroopan kulttuuripääkaupungit (2005—2019) *** I (keskustelu)

Esityslista

Puitteet yhteisille tutkinto- ja pätevyysvaatimuksille (Europass) *** I (keskustelu)

Epäluottamuslause-esitys (keskustelu)

Yhteisön rautateiden kehittäminen *** III — Yhteisön rautateiden turvallisuus *** III — Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuus *** III — Euroopan rautatievirasto *** III (keskustelu)

Pienet ja keskisuuret yritykset (2001—2005) *** I (keskustelu)

Digitaalinen sisältö Euroopassa *** I (keskustelu)

Seuraavan istunnon esityslista

Istunnon päättäminen

LÄSNÄOLOLISTA

437

LIITE I

439

LIITE II

456

HYVÄKSYTYT TEKSTIT

545

P5_TA(2004)0310
Maanteiden tavarakuljetukset (kodifioitu toisinto) *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi eräisiin maanteiden tavarakuljetuksiin sovellettavista yhteisistä säännöistä (KOM(2004) 47 — C5-0055/2004 — 2004/0017(COD))

545

P5_TA(2004)0311
Makeiden vesien kalojen elämän turvaaminen (kodifioitu toisinto) *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi suojelua ja parantamista edellyttävien makeiden vesien laadusta kalojen elämän turvaamiseksi (kodifioitu toisinto) (KOM(2004) 19 — C5-0038/2004 — 2004/0002(COD))

545

P5_TA(2004)0312
Moottoriajoneuvot (sisärakenteissa käytettävien materiaalien palo-ominaisuudet) ***
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön kannasta Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission luonnokseen säännöksi, joka koskee tiettyjen moottoriajoneuvoluokkien sisärakenteissa käytettävien materiaalien paloominaisuuksien yhdenmukaisia teknisiä vaatimuksia (KOM(2003) 630 — 5049/2004 — C5-0106/2004 — 2003/0247(AVC))

546

P5_TA(2004)0313
UN/ECE-säännöt: ajoneuvojen luvattoman käytön estojärjestelmä ***
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön kannasta Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission luonnokseen säännöksi, joka koskee ajoneuvojen luvattoman käytön estojärjestelmien yhdenmukaisia teknisiä vaatimuksia (KOM(2003) 632 — 5048/2004 — C5-0105/2004 — 2003/0248(AVC))

547

P5_TA(2004)0314
UN/ECE-säännöt: renkaiden tyyppihyväksyntä (vierintämelu) ***
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön kannasta Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission luonnokseen säännöksi, joka koskee renkaiden tyyppihyväksynnän yhdenmukaisia vaatimuksia vierintämelun osalta (KOM(2003) 635 — 5047/2004 — C5-0107/2004 — 2003/0254(AVC))

547

P5_TA(2004)0315
Erityiseen hankintajärjestelmään kuuluvien tuotteiden jälleenvienti ja jälleenlähettäminen *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi asetusten (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001 ja (EY) N:o 1454/2001 muuttamisesta erityiseen hankintajärjestelmään kuuluvien tuotteiden jälleenvientiä ja jälleenlähettämistä koskevien edellytysten osalta (KOM(2004) 155 — C5-0129/2004 — 2004/0051(CNS))

548

P5_TA(2004)0316
Eri jäsenvaltioissa sijaitsevien lähiyhtiöiden väliset korko- ja rojaltimaksut *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2003/49/EY muuttamisesta koskien tiettyjen jäsenvaltioiden mahdollisuutta soveltaa siirtymäkausia eri jäsenvaltioissa sijaitsevien lähiyhtiöiden välisiin korko- ja rojaltimaksuihin sovellettavan yhteisen verotusjärjestelmän osalta (KOM(2004) 243 — C5-0187/2004 — 2004/0076(CNS))

548

P5_TA(2004)0317
Euroopan audiovisuaalinen observatorio *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön osallistumisesta Euroopan audiovisuaalisen observatorion toimintaan tehdyn neuvoston päätöksen 1999/784/EY muuttamisesta (KOM(2003) 763 — C5-0622/2003 — 2003/0293(COD))

549

P5_TC1-COD(2003)0293
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 21. huhtikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o .../2004/EY tekemiseksi yhteisön osallistumisesta Euroopan audiovisuaalisen observatorion toimintaan tehdyn neuvoston päätöksen 1999/784/EY muuttamisesta

550

P5_TA(2004)0318
WHO:n tupakoinnin torjuntaa koskeva puitesopimus *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Maailman terveysjärjestön (WHO) tupakoinnin torjuntaa koskevan puitesopimuksen tekemisestä (KOM(2003) 807 — C5-0028/2004 — 2003/0316(CNS))

551

P5_TA(2004)0319
Hedelmähillot, hyytelöt, marmeladit ja makeutetut kastanjasoseet *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi elintarvikkeina käytettävistä hedelmähilloista, hyytelöistä ja marmeladeista sekä makeutetusta kastanjasoseesta annetun direktiivin 2001/113/EY muuttamisesta (KOM(2004) 151 — C5-0128/2004 — 2004/0052(CNS))

552

P5_TA(2004)0320
Vastuuvapaus 2002: Euroopan jälleenrakennusvirasto

553

553

554

P5_TA(2004)0321
Vastuuvapaus 2002: Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto

559

559

560

P5_TA(2004)0322
Vastuuvapaus 2002: Euroopan ympäristökeskus

564

564

565

P5_TA(2004)0323
Vastuuvapaus 2002: Euroopan lääkearviointivirasto

570

570

571

P5_TA(2004)0324
Vastuuvapaus 2002: Euroopan unionin elinten käännöskeskus

576

576

576

P5_TA(2004)0325
Vastuuvapaus 2002: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus

581

581

582

P5_TA(2004)0326
Vastuuvapaus 2002: Eurojust

587

587

588

P5_TA(2004)0327
Vastuuvapaus 2002: Euroopan koulutussäätiö

592

592

593

P5_TA(2004)0328
Vastuuvapaus 2002: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö

598

598

599

P5_TA(2004)0329
Vastuuvapaus 2002: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus

603

603

604

P5_TA(2004)0330
Vastuuvapaus 2002: Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus

609

609

610

P5_TA(2004)0331
Vastuuvapaus 2002: EHTY

615

615

615

P5_TA(2004)0332
Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittäminen *** II
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen tekemiseksi yhteisön suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi tehdyn päätöksen N:o 1692/96/EY muuttamisesta (5762/1/2004 — C5-0184/2004 — 2001/0229(COD))

619

P5_TA(2004)0333
Maatilojen rakenne ja laajentuminen *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maatilojen rakennetta koskevien yhteisön tilastotietojen keruun järjestämisestä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 571/88 muuttamisesta laajentumisen vuoksi (KOM(2003) 605 — C5-0477/2003 — 2003/0234(COD))

620

P5_TC1-COD(2003)0234
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 21. huhtikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2004 antamiseksi maatilojen rakennetta koskevien yhteisön tilastotietojen keruun järjestämisestä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 571/88 muuttamisesta laajentumisen vuoksi

621

P5_TA(2004)0334
Ympäristöalan rahoitusväline (LIFE) *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ympäristöalan rahoitusvälineen perustamisesta (LIFE) annetun asetuksen (EY) N:o 1655/2000 muuttamisesta (KOM(2003) 667 — C5-0527/2003 — 2003/0260(COD))

622

P5_TC1-COD(2003)0260
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 21. huhtikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2004 antamiseksi ympäristöalan rahoitusvälineestä (LIFE) annetun asetuksen (EY) N:o 1655/2000 muuttamisesta

623

P5_TA(2004)0335
Kolmansien maiden kansalaisten matkustusasiakirjojen leimaaminen *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten velvollisuudesta leimata järjestelmällisesti kolmansien maiden kansalaisten matkustusasiakirjat jäsenvaltioiden ulkorajojen ylittämisen yhteydessä, ja Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen ja yhteisen käsikirjan muuttamisesta tätä varten (KOM(2003) 664 — C5-0580/2003 — 2003/0258(CNS))

628

P5_TA(2004)0336
Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksesta (uudelleenlaadittu) (KOM(2003) 808 — C5-0060/2004 — 2003/0311(CNS))

632

P5_TA(2004)0337
Vastuuvapaus 2002: yleinen talousarvio, pääluokka III

638

638

639

640

P5_TA(2004)0338
Vastuuvapaus 2002: kuudes, seitsemäs ja kahdeksas EKR

677

677

678

680

P5_TA(2004)0339
Vastuuvapaus 2002 (Neuvosto)

687

687

688

P5_TA(2004)0340
Vastuuvapaus 2002 (Tuomioistuin)

690

690

690

P5_TA(2004)0341
Vastuuvapaus 2002 (Tilintarkastustuomioistuin)

692

692

693

P5_TA(2004)0342
Vastuuvapaus 2002 (Talous- ja sosiaalikomitea)

697

697

698

P5_TA(2004)0343
Vastuuvapaus 2002 (Alueiden komitea)

699

699

700

P5_TA(2004)0344
Vastuuvapaus 2002 (Oikeusasiamies)

702

702

702

P5_TA(2004)0345
Vastuuvapaus 2002: yleinen talousarvio, pääluokka I

703

703

704

P5_TA(2004)0346
Yhtiöoikeus ja omistajaohjaus
Euroopan parlamentin päätöslauselma komission tiedonannosta neuvostolle ja Euroopan parlamentille yhtiöoikeuden uudistamisesta ja omistajaohjauksen (corporate governance) parantamisesta Euroopan unionissa — etenemissuunnitelma (KOM(2003) 284 — C5-0378/2003 — 2003/2150(INI))

714

P5_TA(2004)0347
Kypros
Euroopan parlamentin päätöslauselma Kyproksesta

720

P5_TA(2004)0348
Maksualan oikeudellinen kehys
Euroopan parlamentin päätöslauselma maksualan oikeudellisesta kehyksestä sisämarkkinoilla (2003/2101(INI))

722

P5_TA(2004)0349
Elinkaariajattelu politiikan perustana
Euroopan parlamentin päätöslauselma komission tiedonannosta neuvostolle ja Euroopan parlamentille yhdennetystä tuotepolitiikasta: Elinkaariajattelu politiikan perustana (KOM(2003) 302 — C5-0550/2003 — 2003/2221(INI))

725

P5_TA(2004)0350
Meriturvallisuus
Euroopan parlamentin päätöslauselma meriturvallisuuden parantamisesta (2003/2235(INI))

730

 

Torstai 22. huhtikuuta 2004

2004/C 104E/4

PÖYTÄKIRJA

739

ISTUNNON KULKU

Istunnon avaaminen

Vastaanotetut asiakirjat

Ankarassa järjestetyn Leyla Zanan ja muiden oikeudenkäynnin tulokset (julkilausuma ja keskustelu)

Talouspolitiikan laajat suuntaviivat — Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat * (keskustelu)

Tervetulotoivotukset

Michel Raymondin edustajantoimen menettäminen

Äänestykset

Mehiläishoito * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Viisumitietojärjestelmän (VIS) perustaminen * (työjärjestyksen 110 a artikla) (lopullinen äänestys)

Pyyntö Umberto Bossin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamisesta (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Pyyntö Umberto Bossin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamiseksi (toinen pyyntö) (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Yhteisön rautateiden kehittäminen *** III (äänestys)

Yhteisön rautateiden turvallisuus *** III (äänestys)

Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuus *** III (äänestys)

Euroopan rautatievirasto *** III (äänestys)

Lisätalousarvio nro 6/2004 (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Kehitysyhteistyö: demokratia, oikeusvaltio, ihmisoikeudet ja perusvapaudet *** I (äänestys)

Euroopan kulttuuripääkaupungit (2005—2019) *** I (äänestys)

Puitteet yhteisille tutkinto- ja pätevyysvaatimuksille (Europass) *** I (äänestys)

Pienet ja keskisuuret yritykset (2001—2005) *** I (äänestys)

Digitaalinen sisältö Euroopassa *** I (äänestys)

Yhteistyösopimus EY/Pakistan * (äänestys)

Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat * (äänestys)

Politiikan haasteet ja rahoitusmahdollisuudet laajentuneessa unionissa 2007—2013 (äänestys)

Taloudellinen ja sosiaalinen koheesio (äänestys)

Toimintastrategia varainhoitovuodeksi 2005 (äänestys)

Ennakkoarvio parlamentin tuloista ja menoista (2005) (äänestys)

EIP:n toiminta (äänestys)

Eurostat (äänestys)

Sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus (äänestys)

Pakistan (äänestys)

Transatlanttinen kumppanuus (äänestys)

Ihmisoikeudet maailmassa (2003) ja EU:n ihmisoikeuspolitiikka (äänestys)

Ankarassa järjestetyn Leyla Zanan ja muiden oikeudenkäynnin tulokset (äänestys)

Talouspolitiikan laajat suuntaviivat (äänestys)

Äänestysselitykset

Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Kaakkois-Euroopan naiset (keskustelu)

Maamiinat kieltävän Ottawan sopimuksen tarkistamista käsittelevä konferenssi (julkilausuma ja keskustelu)

Kuuba (keskustelu)

Urheiluvälineiden valmistus olympiakisoja varten (keskustelu)

Nigeria (keskustelu)

Äänestykset

Kuuba (äänestys)

Urheiluvälineiden valmistus olympiakisoja varten (äänestys)

Nigeria (äänestys)

Kaakkois-Euroopan naiset (äänestys)

Jalkaväkimiinoista tehdyn Ottawan sopimuksen uudelleentarkastelukonferenssi (äänestys)

Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

Valiokuntien kokoonpano

Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 51 artikla)

Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Seuraavien istuntojen aikataulu

Istuntokauden keskeyttäminen

LÄSNÄOLOLISTA

760

LIITE I

761

LIITE II
NIMENHUUTOÄÄNESTYSTEN TULOKSET

786

HYVÄKSYTYT TEKSTIT

941

P5_TA(2004)0351
Mehiläishoito *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi mehiläishoitoalalla toteutettavista toimista (KOM(2004) 30 — C5-0052/2004 — 2004/0003(CNS))

941

P5_TA(2004)0352
Viisumitietojärjestelmän (VIS) perustaminen *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi viisumitietojärjestelmän (VIS) perustamisesta (KOM(2004) 99 — C5-0098/2004 — 2004/0029(CNS))

945

P5_TA(2004)0353
Pyyntö Umberto Bossin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamisesta
Euroopan parlamentin päätös Umberto Bossin pyynnöstä, joka koskee hänen parlamentaarisen koskemattomuutensa ja erioikeuksiensa puolustamista (2003/2171(IMM))

945

P5_TA(2004)0354
Pyyntö Umberto Bossin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamiseksi (toinen pyyntö)
Euroopan parlamentin päätös Umberto Bossin pyynnöstä, joka koskee hänen parlamentaarisen koskemattomuutensa ja erioikeuksiensa puolustamista (2003/2172(IMM))

946

P5_TA(2004)0355
Yhteisön rautateiden kehittäminen *** III
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma sovittelukomitean hyväksymästä yhteisestä tekstistä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhteisön rautateiden kehittämisestä annetun neuvoston direktiivin 91/440/ETY muuttamisesta (PE-CONS 3641/2004 — C5-0156/2004 — 2002/0025(COD))

947

P5_TA(2004)0356
Yhteisön rautateiden turvallisuus *** III
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma sovittelukomitean hyväksymästä yhteisestä tekstistä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhteisön rautateiden turvallisuudesta sekä rautatieyritysten toimiluvista annetun neuvoston direktiivin 95/18/EY ja rautateiden infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden myöntämisestä ja rautateiden infrastruktuurin käyttömaksujen perimisestä sekä turvallisuustodistusten antamisesta annetun direktiivin 2001/14/EY muuttamisesta (rautatieturvallisuusdirektiivi) (PE-CONS 3638/2004 — C5-0153/2004 — 2002/0022(COD))

948

P5_TA(2004)0357
Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuus *** III
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma sovittelukomitean hyväksymästä yhteisestä tekstistä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi Euroopan laajuisen suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annetun neuvoston direktiivin 96/48/EY ja Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/16/EY muuttamisesta (PE-CONS 3639/2004 — C5-0154/2004 — 2002/0023(COD))

949

P5_TA(2004)0358
Euroopan rautatievirasto *** III
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma sovittelukomitean hyväksymästä yhteisestä tekstistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan rautatieviraston perustamisesta (virastoasetus) (PE-CONS 3640/2004 — C5-0155/2004 — 2002/0024(COD))

950

P5_TA(2004)0359
Lisätalousarvio nro 6/2004
Euroopan parlamentin päätöslauselma esityksestä Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6/2004 varainhoitovuodeksi 2004 (8539/2004 — C5-0167/2004 — 2004/2026(BUD))

950

LIITE
TOIMEENPANOVIRASTON PERUSTAMISTA KOSKEVAT MENETTELYSÄÄNNÖT

951

P5_TA(2004)0360
Kehitysyhteistyö: demokratia, oikeusvaltio, ihmisoikeudet ja perusvapaudet *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi demokratian ja oikeusvaltion kehittämisen ja lujittamisen sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen yleistavoitetta edistävien kehitysyhteistyötoimien täytäntöönpanoa koskevista vaatimuksista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 975/1999 muuttamisesta (KOM(2003) 639 — C5-0507/2003 — 2003/0250(COD))

953

P5_TC1-COD(2003)0250
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 22. huhtikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2004 antamiseksi demokratian ja oikeusvaltion kehittämisen ja lujittamisen sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen yleistavoitetta edistävien kehitysyhteistyötoimien täytäntöönpanoa koskevista vaatimuksista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 975/1999 muuttamisesta

953

P5_TA(2004)0361
Euroopan kulttuuripääkaupungit (2005—2019) *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtumaa koskevasta yhteisön toiminnasta vuosina 2005—2019 tehdyn päätöksen 1419/1999/EY muuttamisesta (KOM(2003) 700 — C5-0548/2003 — 2003/0274(COD))

956

P5_TC1-COD(2003)0274
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 22. huhtikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o ... 2004/EY tekemiseksi Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtumaa koskevasta yhteisön toiminnasta vuosina 2005—2019 tehdyn päätöksen N:o 1419/1999/EY muuttamisesta

957

LIITE
EUROOPAN KULTTUURIPÄÄKAUPUNGIN EHDOTTAMISJÄRJESTYS

959

P5_TA(2004)0362
Puitteet yhteisille tutkinto- ja pätevyysvaatimuksille (Europass) *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisistä tutkinto- ja pätevyysvaatimuksia selkeyttävistä puitteista (Europass) (KOM(2003) 796 — C5-0648/2003 — 2003/0307(COD))

960

P5_TC1-COD(2003)0307
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 22. huhtikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o .../2004/EY tekemiseksi yhteisistä tutkinto- ja pätevyysvaatimuksia selkeyttävistä puitteista (Europass)

960

LIITE I
EUROOPPALAINEN ANSIOLUETTELO

966

LIITE II
MOBILIPASSI

969

LIITE III
KORKEAKOULUTUTKINTOTODISTUKSEN LIITE

971

LIITE IV
EUROOPPALAINEN KIELISALKKU

973

LIITE V
AMMATTITUTKINTOTODISTUKSEN LIITE

975

LIITE VI
TIETOJÄRJESTELMÄT

976

LIITE VII
RAHOITUSTA KOSKEVA LIITE

976

P5_TA(2004)0363
Pienet ja keskisuuret yritykset (2001—2005) *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi monivuotisesta ohjelmasta yritysten ja yrittäjyyden, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritykset), hyväksi (2001—2005) tehdyn päätöksen 2000/819/EY muuttamisesta (KOM(2003) 758 — C5-0628/2003 — 2003/0292(COD))

977

P5_TC1-COD(2003)0292
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 22. huhtikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o .../2004/EY tekemiseksi monivuotisesta ohjelmasta yritysten ja yrittäjyyden, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritykset), hyväksi (2001—2005) tehdyn neuvoston päätöksen 2000/819/EY muuttamisesta

977

P5_TA(2004)0364
Digitaalinen sisältö Euroopassa *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi digitaalisen sisällön saavutettavuuden, käytettävyyden ja hyödynnettävyyden parantamista Euroopassa koskevan monivuotisen yhteisön ohjelman perustamisesta (KOM(2004) 96 — C5-0082/2004 — 2004/0025(COD))

981

P5_TC1-COD(2004)0025
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 22. huhtikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o .../2004/EY tekemiseksi digitaalisen sisällön saavutettavuuden, käytettävyyden ja hyödynnettävyyden parantamista Euroopassa koskevan monivuotisen yhteisön ohjelman perustamisesta

981

LIITE I
TOIMET

985

LIITE II
OHJELMAN TOTEUTUSKEINOT

987

LIITE III
KUSTANNUSTEN OHJEELLINEN JAKAUTUMINEN

988

P5_TA(2004)0365
Yhteistyösopimus EY/Pakistan *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Pakistanin islamilaisen tasavallan välisen yhteistyösopimuksen allekirjoittamisesta (8108/1999 — KOM(1998) 357 — C5-0659/2001 — 1998/0199(CNS))

988

P5_TA(2004)0366
Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista (KOM(2004) 239— C5-0188/2004 — 2004/0082(CNS))

989

P5_TA(2004)0367
Politiikan haasteet ja rahoitusmahdollisuudet laajentuneessa unionissa 2007—2013
Euroopan parlamentin päätöslauselma komission tiedonannosta neuvostolle ja Euroopan parlamentille — Yhteisen tulevaisuuden rakentaminen — Politiikan haasteet ja rahoitusmahdollisuudet laajentuneessa unionissa 2007—2013 (KOM(2004) 101 — C5-0089/2004 — 2004/2006(INI))

991

P5_TA(2004)0368
Taloudellinen ja sosiaalinen koheesio
Euroopan parlamentin päätöslauselma taloudellista ja sosiaalista koheesiota käsittelevästä kolmannesta väliraportista (KOM(2004) 107 — C5-0092/2004 — 2004/2005(INI))

1000

P5_TA(2004)0369
Toimintastrategia varainhoitovuodeksi 2005
Euroopan parlamentin päätöslauselma Euroopan unionin yleisestä talousarviosta varainhoitovuodeksi 2005: komission tiedonanto vuotuisesta toimintastrategiasta (2004/2001(BUD))

1009

P5_TA(2004)0370
Ennakkoarvio parlamentin tuloista ja menoista (2005)
Euroopan parlamentin päätöslauselma ennakkoarviosta Euroopan parlamentin tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2005 (2004/2007(BUD))

1014

P5_TA(2004)0371
EIP:n toiminta
Euroopan parlamentin päätöslauselma Euroopan investointipankin toiminnasta vuonna 2002 (2004/2012(INI))

1019

P5_TA(2004)0372
Eurostat
Euroopan parlamentin päätöslauselma eurostatista

1021

P5_TA(2004)0373
Sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus
Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:ssa ja varsinkin Italiassa tapahtuvasta sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden perusoikeuksien rikkomisesta (perusoikeuskirjan 11 artiklan 2 kohta) (2003/2237(INI))

1026

P5_TA(2004)0374
Pakistan
Euroopan parlamentin päätöslauselma Pakistanin islamilaisen tasavallan ihmisoikeus- ja demokratiatilanteesta

1040

P5_TA(2004)0375
Transatlanttinen kumppanuus
Euroopan parlamentin päätöslauselma transatlanttisesta kumppanuudesta Dublinissa 25. ja 26. kesäkuuta 2004 pidettävän EU:n ja Yhdysvaltojen huippukokouksen edellä

1043

P5_TA(2004)0376
Ihmisoikeudet maailmassa (2003) ja EU:n ihmisoikeuspolitiikka
Euroopan parlamentin päätöslauselma ihmisoikeuksista maailmassa vuonna 2003 ja Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikasta (2003/2005(INI))

1048

P5_TA(2004)0377
Ankarassa järjestetyn Leyla Zanan ja muiden oikeudenkäynnin tulokset
Euroopan parlamentin päätöslauselma Leyla Zanaa ja muita vastaan Ankarassa pidetyn oikeudenkäynnin tuloksista

1060

P5_TA(2004)0378
Talouspolitiikan laajat suuntaviivat
Euroopan parlamentin päätöslauselma komission suosituksesta vuosiksi 2003—2005 annettujen jäsenvaltioiden ja yhteisön talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen tarkistamiseksi vuonna 2004 (KOM(2004) 238 — C5-0183/2004 — 2004/2020(INI))

1061

P5_TA(2004)0379
Kuuba
Euroopan parlamentin päätöslauselma Kuubasta

1066

P5_TA(2004)0380
Urheiluvälineiden valmistus olympiakisoja varten
Euroopan parlamentin päätöslauselma työelämän tärkeimpien normien noudattamisesta olympiakisojen urheiluvälinetuotannon yhteydessä

1067

P5_TA(2004)0381
Nigeria
Euroopan parlamentin päätöslauselma Nigeriasta

1069

P5_TA(2004)0382
Kaakkois-Euroopan naiset
Euroopan parlamentin päätöslauselma Kaakkois-Euroopan naisista (2003/2128(INI))

1070

P5_TA(2004)0383
Jalkaväkimiinoista tehdyn Ottawan sopimuksen uudelleentarkastelukonferenssi
Euroopan parlamentin päätöslauselma Euroopan unionin valmistautumisesta jalkaväkimiinoista tehdyn Ottawan sopimuksen uudelleentarkastelukonferenssiin

1075


FI

 

Top