EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:102E:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, CE 102, 28. huhtikuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 102E

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

47. vuosikerta
28. huhtikuu 2004


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   (Tiedonantoja)

 

EUROOPAN PARLAMENTTI

 

ISTUNTOKAUSI 2003 — 2004

 

Maanantai 8. maaliskuuta 2004

2004/C 102E/1

PÖYTÄKIRJA

1

ISTUNNON KULKU

Istuntokauden uudelleen avaaminen

Puhemiehen julkilausumat

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Valiokuntien kokoonpano

Parlamentin kokoonpano

Vastaanotetut asiakirjat

Määrärahojen siirrot

Vetoomukset

Neuvoston toimittamat sopimustekstit

Kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 51 artikla)

Käsittelyjärjestys

Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Sukupuolten tasa-arvo — DAPHNE II -ohjelma ***II — Työ-, perhe- ja yksityiselämän yhteensovittaminen — Vähemmistöryhmiin kuuluvien naisten tilanne unionissa (keskustelu)

Väestö ja kehitys (keskustelu)

Unionin kansalaisten oikeus vapaaseen liikkumiseen ja oleskeluun ***II (keskustelu)

Huumausainekaupan rikostunnusmerkistöjen ja seuraamusten vähimmäissäännökset * (keskustelu)

Euroopan operatiivisen ulkorajayhteistyön hallintavirasto * (keskustelu)

Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevat säännöt (työjärjestyksen muutos) (keskustelu)

Seuraavan istunnon esityslista

Istunnon päättäminen

Vuosittaisen istuntokauden päättäminen

LÄSNÄOLOLISTA

19

LIITE I

20

 

Tiistai 9. maaliskuuta 2004

2004/C 102E/2

PÖYTÄKIRJA

21

ISTUNNON KULKU

Vuosittaisen istuntokauden avaaminen

Istunnon avaaminen

Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Vastaanotetut asiakirjat

Rehujen ja elintarvikkeiden virallinen valvonta ***I (keskustelu)

Tekijänoikeudet ***I (keskustelu)

Yhteisön lainsäädännön yksinkertaistaminen ja parantaminen (keskustelu)

EY:n ja Israelin välisen assosiaatiosopimuksen asianmukainen täytäntöönpano (suulliset kysymykset, joista keskustellaan)

Äänestykset

Euroopan parlamentin varapuhemiehen vaali

Jätteet ***I (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Elintarvikkeiden ja elintarvikkeiden ainesosien valmistamisessa käytettävät uuttamisliuottimet ***I (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Meriliikenne ***I (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Osallistuminen liittymistä valmistelevista yhteisön ohjelmista rahoitettaviin tarjouskilpailuihin * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Yhteisön taloudellisten etujen suojaaminen ***I (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Lisätalousarvio 1/2004 (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Lisätalousarvio nro 2/2004 (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Rahoitusohjeen mukauttaminen laajentumisen vuoksi (Euratom) * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Rahoitusohjeiden mukauttaminen laajentumisen vuoksi (asetukset) ***I (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Rahoitusohjeiden mukauttaminen laajentumisen vuoksi (päätökset) (I) ***I (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Rahoitusohjeiden mukauttaminen laajentumisen vuoksi (päätökset) (II) ***I työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Huumausaineiden laittoman kaupan torjuminen aavallamerellä * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Määräaikainen oleskelulupa * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Europolin henkilöstö: 1. henkilöstösäännöt, 2. ja 3. peruspalkat ja lisät * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Yhteisön lainsäädännön soveltamisen tehokkaampi valvonta (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Biologiset ja kemialliset iskut (terveysturvallisuus) (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Tietosuojadirektiivi (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Vankien oikeudet Euroopan unionissa (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

DAPHNE II -ohjelma ***II (äänestys)

Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevat säännöt (työjärjestyksen muutos) (äänestys)

Euroopan parlamentin työjärjestyksen rakenteen muuttaminen (äänestys)

Rehujen ja elintarvikkeiden virallinen valvonta ***I (äänestys)

Tekijänoikeudet ***I (äänestys)

Sähkömagneettinen yhteensopivuus ***I (äänestys)

Ajoneuvojen moottorien päästöt ***I (äänestys)

Huumausainekaupan rikostunnusmerkistöjen ja seuraamusten vähimmäissäännökset * (äänestys)

Euroopan operatiivisen ulkorajayhteistyön hallintavirasto * (äänestys)

Työ-, perhe- ja yksityiselämän yhteensovittaminen (äänestys)

Vähemmistöryhmiin kuuluvien naisten tilanne unionissa (äänestys)

Väestö ja kehitys (äänestys)

Yhteisön lainsäädännön yksinkertaistaminen ja parantaminen (äänestys)

Äänestysselitykset

Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Parlamentin kokoonpano

Guantanamon vankien oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin (keskustelu)

Vakautus- ja assosiaatioprosessi (Eurooppa-kumppanuus) * (keskustelu)

Nuorisoala (organisaatioiden tukeminen) ***II — Koulutusala (yksiköiden ja yksittäistoimien tukeminen) ***II — Kulttuuriala (organisaatioiden tukeminen) ***II (keskustelu)

Koulutusalaa koskevat uuden sukupolven ohjelmat 2007-2013 (komission tiedonanto)

Kyselytunti (kysymykset komissiolle)

Ilman laatu ***I (keskustelu)

Yhteisen maatalouspolitiikan suorat tukijärjestelmät * — Oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien YMJ * (keskustelu)

Seuraavan istunnon esityslista

Istunnon päättäminen

LÄSNÄOLOLISTA

44

LIITE 1

46

LIITE II

59

HYVÄKSYTYT TEKSTIT

106

P5_TA(2004)0123
Jätteet *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jätteistä (kodifioitu toisinto) (KOM(2003) 731 — C5-0577/2003 — 2003/0283(COD))

106

P5_TA(2004)0124
Elintarvikkeiden ja elintarvikkeiden ainesosien valmistamisessa käytettävät uuttamisliuottimet *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi elintarvikkeiden ja elintarvikkeiden ainesosien valmistamisessa käytettäviä uuttamisliuottimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (kodifioitu toisinto) (KOM(2003) 467 — C5-0364/2003 — 2003/0181(COD))

106

P5_TA(2004)0125
Meriliikenne *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi tiettyjen kolmansien maiden toimista meriliikenteessä (kodifioitu toisinto) (KOM(2003) 732 — C5-0578/2003 — 2003/0285(COD))

107

P5_TA(2004)0126
Osallistuminen liittymistä valmistelevista yhteisön ohjelmista rahoitettaviin tarjouskilpailuihin *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi neuvoston asetusten (ETY) N:o 3906/89, (EY) N:o 555/2000, (EY) N:o 2500/2001, (EY) N:o 1268/1999 ja (EY) N:o 1267/1999 muuttamisesta, jotta vakautus- ja assosiaatioprosessiin kuuluvat maat voisivat osallistua liittymistä valmistelevista yhteisön ohjelmista rahoitettaviin tarjouskilpailuihin (KOM(2003) 793 — C5-0049/2004 — 2003/0306(CNS))

108

P5_TA(2004)0127
Yhteisön taloudellisten etujen suojaaminen *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön tukiohjelman perustamisesta yhteisön taloudellisten etujen suojaamiseksi toteutettavien toimien tukemiseksi (HERKULES-ohjelma) (KOM(2003) 278 — C5-0312/2003 — 2003/0152(COD))

108

P5_TC1-COD(2003)0152
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 9. maaliskuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o .../2004/EY tekemiseksi yhteisön tukiohjelman perustamisesta yhteisön taloudellisten etujen suojaamiseksi toteutettavien toimien tukemiseksi (HERKULESohjelma)

109

LIITE

113

P5_TA(2004)0128
Lisätalousarvio nro 1/2004
Euroopan parlamentin päätöslauselma esityksestä lisätalousarvioksi nro 1/2004 varainhoitovuodeksi 2004 (Pääluokka III — Komissio) (06696/2004 — C5-0108/2004 — 2004/2009(BUD))

116

P5_TA(2004)0129
Lisätalousarvio nro 2/2004
Euroopan parlamentin päätöslauselma esityksestä lisätalousarvioksi nro 2/2004 varainhoitovuodeksi 2004 (Pääluokka VIII (B) — Euroopan tietosuojavaltuutettu) (06699/2004 — C5-0109/2004 — 2004/2010(BUD))

118

P5_TA(2004)0130
Rahoitusohjeen mukauttaminen laajentumisen vuoksi (Euratom) *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi päätöksen 2002/668/Euratom muuttamisesta rahoitusohjeen mukauttamiseksi Euroopan unionin laajentumisen vuoksi (KOM(2003) 778 — C5-0031/2004 — 2003/0298(CNS))

120

P5_TA(2004)0131
Rahoitusohjeiden mukauttaminen laajentumisen vuoksi (asetukset) *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauslema ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EY) N:o 2236/95, (EY) N:o 1655/2000, (EY) N:o 1382/2003 ja (EY) N:o [...]/2004 muuttamisesta rahoitusohjeiden mukauttamiseksi Euroopan unionin laajentumisen vuoksi (KOM(2003) 777 — C5-0652/2003 — 2003/0305(COD))

121

P5_TA(2004)0132
Rahoitusohjeiden mukauttaminen laajentumisen vuoksi (päätökset) (I) *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi neuvoston päätöksen 96/411/EY sekä päätösten N:o 276/1999/EY, 1719/1999/EY, 2850/2000/EY, 507/2001/EY, 2235/2002/EY, 2367/2002/EY, 253/2003/EY, 1230/2003/EY ja [...]/2004/EY muuttamisesta rahoitusohjeiden mukauttamiseksi Euroopan unionin laajentumisen vuoksi (KOM(2003) 777 — C5-0651/2003 — 2003/0304(COD))

122

P5_TA(2004)0133
Rahoitusohjeiden mukauttaminen laajentumisen vuoksi (päätökset) (II) *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi päätösten N:o 1720/1999/EY, 253/2000/EY, 508/2000/EY, 1031/2000/EY, 1445/2000/EY, 163/2001/EY, 1411/2001/EY, 50/2002/EY, 466/2002/EY, 1145/2002/EY, 1513/2002/EY, 1786/2002/EY, 291/2003/EY ja 20/2004/EY muuttamisesta rahoitusohjeiden mukauttamiseksi Euroopan unionin laajentumisen vuoksi (KOM(2003) 777 — C5-0650/2003 — 2003/0303(COD))

123

P5_TA(2004)0134
Huumausaineiden laittoman kaupan torjuminen aavallamerellä *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma Espanjan kuningaskunnan aloitteesta neuvoston säädöksen antamiseksi Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklan nojalla tehtävästä yleissopimuksesta tullihallintojen toimesta tapahtuvasta huumausaineiden laittoman kaupan torjumisesta aavallamerellä (5382/2002 — C5-0249/2003 — 2003/0816(CNS))

124

P5_TA(2004)0135
Määräaikainen oleskelulupa *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi sellaisille kolmansien maiden kansalaisille, jotka ovat joutuneet ihmiskaupan uhreiksi tai jotka ovat olleet laittomassa maahanmuutossa avustamisen kohteina ja jotka tekevät yhteistyötä viranomaisten kanssa, myönnettävästä oleskeluluvasta (14432/2003 — C5-0557/2003 — 2002/0043(CNS))

135

P5_TA(2004)0136
Europolin henkilöstösäännöt *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma Irlannin aloitteesta neuvoston säädöksen antamiseksi Europolin henkilöstösääntöjen muuttamisesta (5435/2004 — C5-0057/2004 — 2004/0804(CNS))

140

P5_TA(2004)0137
Europol: peruspalkat ja lisät (2003) *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma Irlannin aloitteesta neuvoston päätöksen tekemiseksi Europolin henkilöstöön sovellettavien peruspalkkojen ja lisien mukauttamisesta (5436/2004 — C5-0058/2004 — 2004/0805(CNS))

141

P5_TA(2004)0138
Europol: peruspalkat ja lisät (2002) *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma Irlannin aloitteesta neuvoston päätöksen tekemiseksi Europolin henkilöstöön sovellettavien peruspalkkojen ja lisien mukauttamisesta (5438/2004 — C5-0059/2004 — 2004/0806(CNS))

141

P5_TA(2004)0139
Yhteisön lainsäädännön soveltamisen tehokkaampi valvonta
Euroopan parlamentin päätöslauselma komission tiedonannosta yhteisön lainsäädännön soveltamisen tehokkaammasta valvonnasta (KOM(2002) 725 — C5-0008/2003 — 2003/2008(INI))

142

P5_TA(2004)0140
Biologiset ja kemialliset iskut (terveysturvallisuus)
Euroopan parlamentin suositus neuvostolle Euroopan unionissa tehtävästä yhteistyöstä biologisiin ja kemiallisiin iskuihin valmistautumista ja reagoimista varten (terveysturvallisuus) (2003/2187(INI))

146

P5_TA(2004)0141
Tietosuojadirektiivi
Euroopan parlamentin päätöslauselma komission ensimmäisestä kertomuksesta tietosuojadirektiivin (95/46/EY) täytäntöönpanosta (KOM(2003) 265 — C5-0375/2003 — 2003/2153(INI))

147

P5_TA(2004)0142
Vankien oikeudet Euroopan unionissa
Euroopan parlamentin suositus neuvostolle vankien oikeuksista Euroopan unionissa (2003/2188(INI))

154

P5_TA(2004)0143
Daphne II -ohjelma *** II
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen tekemiseksi lapsiin, nuoriin ja naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemistä ja torjuntaa sekä väkivallan uhrien ja riskiryhmien suojelemista koskevan yhteisön toimintaohjelman hyväksymisestä (vuosiksi 2004—2008) (DAPHNE II -ohjelma) (13816/1/2003 — C5-0599/2003 — 2003/0025(COD))

159

P5_TC2-COD(2003)0025
Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o .../2004/EY, tehty 9. maaliskuuta 2004, lapsiin, nuoriin ja naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemistä ja torjuntaa sekä väkivallan uhrien ja riskiryhmien suojelemista koskevan yhteisön toimintaohjelman hyväksymisestä (vuosiksi 2004—2008) (DAPHNE II -ohjelma)

160

LIITE
ERITYISTAVOITTEET JA -TOIMET

166

P5_TA(2004)0144
Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevat säännöt (työjärjestyksen muutos)
Euroopan parlamentin päätös Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöistä annetusta asetuksesta johtuvista Euroopan parlamentin työjärjestyksen muutoksista (2003/2205(REG))

170

P5_TA(2004)0145
Euroopan parlamentin työjärjestyksen rakenteen muuttaminen
Euroopan parlamentin päätös Euroopan parlamentin työjärjestyksen rakenteen muuttamisesta 12. kesäkuuta 2002 tehdyn parlamentin päätöksen ja tämän jälkeen tarpeellisiksi osoittautuneiden muutosten mukaisesti (2003/2233(REG))

173

P5_TA(2004)0146
Rehujen ja elintarvikkeiden virallinen valvonta *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rehujen ja elintarvikkeiden virallisesta valvonnasta (KOM(2003) 52 — C5-0032/2003 — 2003/0030(COD))

183

P5_TC1-COD(2003)0030
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 9. maaliskuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2004 antamiseksi rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta

184

LIITE I
ASETUKSEN 2 ARTIKLAN 15 KOHDASSA TARKOITETUT ALUEET

232

LIITE II
TOIMIVALTAISET VIRANOMAISET

232

LIITE III
ANALYYSIMENETELMIEN TUNNUSOMAISET PIIRTEET

234

LIITE IV
YHTEISÖN LAITOKSIIN LIITTYVÄÄN VIRALLISEEN VALVONTAAN LIITTYVÄT TOIMET SEKÄ VÄHIMMÄISMAKSUT

235

LIITE V
YHTEISÖN ALUEELLE SAATETTAVIEN TAVAROIDEN JA ELÄVIEN ELÄINTEN VIRALLISEEN VALVONTAAN LIITTYVÄT TOIMET SEKÄ VÄHIMMÄISMAKSUT

237

LIITE VI
MAKSUJEN LASKEMISESSA HUOMIOON OTETTAVAT PERUSTEET

239

LIITE VII
YHTEISÖN VERTAILULABORATORIOT

239

LIITE VIII
TÄMÄN ASETUKSEN 61 ARTIKLAN NOJALLA VOIMAAN JÄÄVÄT TÄYTÄNTÖÖNPANOSÄÄNNÖT

241

P5_TA(2004)0147
Tekijänoikeudet *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseen tähtäävistä toimenpiteistä ja menettelyistä (KOM(2003) 46 — C5-0055/2003 — 2003/0024(COD))

242

P5_TC1-COD(2003)0024
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 9. maaliskuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/.../EY antamiseksi teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseen tähtäävistä toimenpiteistä ja menettelyistä

243

P5_TA(2004)0148
Sähkömagneettinen yhteensopivuus *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (KOM(2002) 759 — C5-0634/2002 — 2002/0306 (COD))

256

P5_TC1-COD(2002)0306
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 9. maaliskuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/.../EY antamiseksi sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä ja direktiivin 89/336/ETY kumoamisesta

257

LIITE I
Olennaiset vaatimukset

267

LIITE II
7 artiklassa tarkoitettu vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely (sisäinen tuotantotarkastus)

267

LIITE III
7 artiklassa tarkoitettu vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely

268

LIITE IV
Tekniset asiakirjat, EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

268

LIITE V
CE-merkintä

269

LIITE VI
Ilmoitettujen tarkastuslaitosten arviointiperusteet

270

LIITE VII
Vastaavuustaulukko

270

P5_TA(2004)0149
Ajoneuvojen moottorien päästöt *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ajoneuvojen puristussytytysmoottoreiden kaasumaisten ja hiukkasmaisten päästöjen sekä ajoneuvoissa käytettävien maa- tai nestekaasulla toimivien ottomoottoreiden kaasupäästöjen torjumiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (KOM(2003) 522 — C5-0456/2003 — 2003/0205(COD))

271

P5_TC1-COD(2003)0205
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 9. maaliskuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/.../EY antamiseksi ajoneuvojen puristussytytysmoottoreiden kaasumaisten ja hiukkasmaisten päästöjen sekä ajoneuvoissa käytettävien maa- tai nestekaasulla toimivien ottomoottoreiden kaasupäästöjen torjumiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (uudelleen laadittu)

272

LIITE I
SOVELTAMISALA, MÄÄRITELMÄT JA LYHENTEET, EY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄHAKEMUS, ERITELMÄT JA TESTIT SEKÄ TUOTANNON VAATIMUSTENMUKAISUUS

282

LIITE II
NEUVOSTON DIREKTIIVIN 70/156/ETY LIITTEEN I MUKAINEN ILMOITUSLOMAKE N:o ... EYTYYPPIHYVÄKSYNNÄSTÄ

309

LIITE III
TESTAUSMENETTELY

329

LIITE IV
HYVÄKSYNTÄTESTEISSÄ JA TUOTANNON VAATIMUSTENMUKAISUUDEN VARMISTAMISESSA KÄYTETTÄVIEN VERTAILUPOLTTOAINEIDEN TEKNISET OMINAISUUDET

422

LIITE V
NÄYTTEENOTTO- JA ANALYSOINTIJÄRJESTELMÄT

425

LIITE VI
EY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUS

453

LIITE VII
ESIMERKKEJÄ LASKUTOIMITUKSISTA

455

LIITE VIII
ETANOLIKÄYTTÖISTEN DIESELMOOTTOREIDEN ERITYISET TEKNISET VAATIMUKSET

474

LIITE IX
MÄÄRÄAJAT KUMOTTUJEN DIREKTIIVIEN SAATTAMISEKSI OSAKSI KANSALLISTA LAINSÄÄ-DÄNTÖÄ

478

LIITE X
VASTAAVUUSTAULUKKO

478

P5_TA(2004)0150
Huumausainekaupan rikostunnusmerkistöjen ja seuraamusten vähimmäissäännökset *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi laittoman huumausainekaupan rikostunnusmerkistöjen ja seuraamusten vähimmäissäännöksistä (15102/2/2003 — C5-0618/2003 — 2001/0114(CNS))

479

P5_TA(2004)0151
Euroopan operatiivisen ulkorajayhteistyön hallintavirasto *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan operatiivisen ulkorajayhteistyön hallintaviraston perustamisesta (KOM(2003) 687 — C5-0613/2003 — 2003/0273(CNS))

480

P5_TA(2004)0152
Työ-, perhe- ja yksityiselämän yhteensovittaminen
Euroopan parlamentin päätöslauselma työ-, perhe- ja yksityiselämän yhteensovittamisesta (2003/2129(INI))

492

P5_TA(2004)0153
Vähemmistöryhmiin kuuluvien naisten tilanne unionissa
Euroopan parlamentin päätöslauselma vähemmistöryhmiin kuuluvien naisten tilanteesta Euroopan unionissa (2003/2109(INI))

497

P5_TA(2004)0154
Väestö ja kehitys
Euroopan parlamentin päätöslauselma väestöstä ja kehityksestä 10 vuotta Kairossa pidetyn Yhdistyneiden Kansakuntien konferenssin jälkeen (2003/2133(INI))

503

P5_TA(2004)0155
Yhteisön lainsäädännön yksinkertaistaminen ja parantaminen
Euroopan parlamentin päätöslauselma komission tiedonannoista, jotka koskevat yhteisön lainsäädännön yksinkertaistamista ja parantamista (KOM(2001) 726 — C5-0108/2002 — 2002/2052(COS))

512

 

Keskiviikko 10. maaliskuuta 2004

2004/C 102E/3

PÖYTÄKIRJA

515

ISTUNNON KULKU

Istunnon avaaminen

Eurooppa-neuvoston valmistelu (Bryssel, 25. ja 26. maaliskuuta 2004) — HVK:n seuranta (julkilausumat ja keskustelu)

Uudet jäsenvaltiot (kokonaisvaltainen seurantakertomus) — Bulgarian edistyminen liittymisvalmisteluissa — Romanian edistyminen liittymisvalmisteluissa (keskustelu)

Lisätalousarvioiden nro 1 ja 2/2004 allekirjoittaminen

Äänestykset

Kansainvälisen turvallisuusjohtamissäännöstön täytäntöönpano yhteisössä ***I (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva yleissopimus (COTIF) * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Vakautus- ja assosiaatioprosessi (Eurooppa-kumppanuus) * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Yhtiöiden rajatylittäviin rakennejärjestelyihin sovellettava verojärjestelmä * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Unionin kansalaisten oikeus vapaaseen liikkumiseen ja oleskeluun ***II (äänestys)

Nuorisoala (organisaatioiden tukeminen) ***II (äänestys)

Koulutusala (yksiköiden ja yksittäistoimien tukeminen) ***II (äänestys)

Kulttuuriala (organisaatioiden tukeminen) ***II (äänestys)

Yhteisen maatalouspolitiikan suorat tukijärjestelmät * (äänestys)

Oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien YMJ * (äänestys)

Parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien sekä parlamentaarisissa sekavaliokunnissa ja yhteistyövaliokunnissa olevien valtuuskuntien lukumäärä (äänestys)

Sukupuolten tasa-arvo (äänestys)

Guantanamon vankien oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin (äänestys)

Äänestysselitykset

Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Uudet jäsenvaltiot (kokonaisvaltainen seurantakertomus) — Bulgarian edistyminen liittymisvalmisteluissa — Romanian edistyminen liittymisvalmisteluissa (jatkoa keskustelulle)

Euroopan laajuinen liikenneverkko ***I (keskustelu)

Kyselytunti (kysymykset neuvostolle)

Ilmoitus neuvoston toimittamista yhteisistä kannoista

Lentoliikennepalvelut: tuilta ja epäterveiltä hinnoittelukäytännöiltä suojautuminen ***II — Siviili-ilmailun turvaaminen ***I — Lentoliikenteen harjoittajat ja ilma-alusten käyttäjät (vakuutusvaatimukset) ***II (keskustelu)

Sisämarkkinastrategia, vuosien 2003-2006 painopisteet (keskustelu)

Postialalla suoritettavien palveluiden alv * (keskustelu)

Tieteellistä ja teknistä yhteistyötä koskeva sopimus EY/Israel * (keskustelu)

Yleiseurooppalaisten sähköisten viranomaispalveluiden yhteentoimiva toimittaminen julkishallinnolle, yrityksille ja kansalaisille ***II (keskustelu)

Seuraavan istunnon esityslista

Istunnon päättäminen

LÄSNÄOLOLISTA

528

LIITE 1

530

LIITE II

536

HYVÄKSYTYT TEKSTIT

565

P5_TA(2004)0156
Kansainvälisen turvallisuusjohtamissäännöstön täytäntöönpano yhteisössä *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kansainvälisen turvallisuusjohtamissäännöstön täytäntöönpanosta yhteisössä (KOM(2003) 767 — C5-0627/2003 — 2003/0291(COD))

565

P5_TA(2004)0157
Kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva yleissopimus (COTIF) *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön liittymistä 9 päivänä toukokuuta 1980 tehtyyn kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevaan yleissopimukseen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna 3 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyllä Vilnan pöytäkirjalla, koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (KOM(2003) 696 — C5-0041/2004 — 2003/0269(CNS))

565

P5_TA(2004)0158
Vakautus- ja assosiaatioprosessi (Eurooppa-kumppanuus) *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Eurooppa-kumppanuuksien solmimisesta osana vakautus- ja assosiaatioprosessia (KOM(2003) 684 — C5-0574/2003 — 2003/0267(CNS))

566

P5_TA(2004)0159
Yhtiöiden rajatylittäviin rakennejärjestelyihin sovellettava verojärjestelmä *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi eri jäsenvaltioissa olevia yhtiöitä koskeviin sulautumisiin, diffuusioihin, varojensiirtoihin ja osakkeidenvaihtoihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä 23 päivänä heinäkuuta 1990 annetun direktiivin 90/434/ETY muuttamisesta (KOM(2003) 613 — C5-0506/2003 — 2003/0239(CNS))

569

P5_TA(2004)0160
Unionin kansalaisten oikeus vapaaseen liikkumiseen ja oleskeluun *** II
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetuksen (ETY) N:o 1612/68 muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY, 73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY kumoamisesta (13263/3/2003 — C5-0014/2004 — 2001/0111(COD))

571

P5_TA(2004)0161
Nuorisoala (organisaatioiden tukeminen) *** II
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen tekemiseksi yhteisön toimintaohjelmasta nuorisoalalla Euroopan laajuisesti toimivien organisaatioiden tukemiseksi (15327/1/2003 — C5-0021/2004 — 2003/0113(COD))

572

P5_TC2-COD(2003)0113
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 10. maaliskuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o .../2004/EY tekemiseksi yhteisön toimintaohjelmasta nuorisoalalla Euroopan laajuisesti toimivien organisaatioiden tukemiseksi

572

LIITE

577

P5_TA(2004)0162
Koulutusala (yksiköiden ja yksittäistoimien tukeminen) *** II
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen tekemiseksi yhteisön toimintaohjelman perustamisesta Euroopan laajuisesti toimivien koulutusalan yksiköiden sekä alan yksittäistoimien tukemiseksi (15334/1/2003 — C5-0022/2004 — 2003/0114(COD))

581

P5_TC2-COD(2003)0114
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 10. maaliskuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o .../2004/EY tekemiseksi yhteisön toimintaohjelman perustamisesta Euroopan laajuisesti toimivien koulutusalan yksiköiden sekä alan yksittäistoimien tukemiseksi

581

LIITE

586

P5_TA(2004)0163
Kulttuuriala (organisaatioiden tukeminen) *** II
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen tekemiseksi yhteisön toimintaohjelmasta kulttuurialalla Euroopan laajuisesti toimivien organisaatioiden tukemiseksi (15331/1/2003 — C5-0023/2004 — 2003/0115(COD))

591

P5_TC2-COD(2003)0115
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 10. maaliskuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o .../2004/EY tekemiseksi yhteisön toimintaohjelmasta kulttuurialalla Euroopan laajuisesti toimivien organisaatioiden tukemiseksi

592

P5_TA(2004)0164
Yhteisen maatalouspolitiikan suorat tukijärjestelmät *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä maataloustuottajien tukijärjestelmistä annetun asetuksen (EY) N:o 1782/2003 muuttamisesta (KOM(2003) 698 — C5-0597/2003 — 2003/0278(CNS))

601

P5_TA(2004)0165
Oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien YMJ *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien yhteisestä markkinajärjestelystä ja asetuksen (ETY) N:o 827/68 muuttamisesta (KOM(2003) 698 — C5-0598/2003 — 2003/0279(CNS))

626

P5_TA(2004)0166
Parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien sekä parlamentaarisissa sekavaliokunnissa ja yhteistyövaliokunnissa olevien valtuuskuntien lukumäärä
Euroopan parlamentin päätös parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien sekä parlamentaarisissa sekavaliokunnissa ja yhteistyövaliokunnissa olevien valtuuskuntien lukumäärästä

635

P5_TA(2004)0167
Euroopan unionin tasa-arvopolitiikka
Euroopan parlamentin päätöslauselma Euroopan unionin tasa-arvopolitiikasta

638

P5_TA(2004)0168
Guantanamon vankien oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin
Euroopan parlamentin suositus neuvostolle Guantanamon vankien oikeudesta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin (2003/2229(INI))

640

 

Torstai 11. maaliskuuta 2004

2004/C 102E/4

PÖYTÄKIRJA

645

ISTUNNON KULKU

Istunnon avaaminen

Puhemiehen julkilausuma

Vastaanotetut asiakirjat

Vapaa liikkuvuus: työntekijöiden ja heidän perheenjäsentensä sosiaaliturva ***I (keskustelu)

Terveydenhuolto ja vanhustenhuolto (keskustelu)

Äänestykset

Liittymisasiakirjan muuttaminen yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen vuoksi * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Lentoliikennepalvelut: tuilta ja epäterveiltä hinnoittelukäytännöiltä suojautuminen ***II (äänestys)

Lentoliikenteen harjoittajat ja ilma-alusten käyttäjät (vakuutusvaatimukset) ***II (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Yleiseurooppalaisten sähköisten viranomaispalveluiden yhteentoimiva toimittaminen julkishallinnolle, yrityksille ja kansalaisille ***II (äänestys)

Euroopan laajuinen liikenneverkko ***I (äänestys)

Siviili-ilmailun turvaaminen ***I (äänestys)

Tervetulotoivotukset

Äänestykset

Vapaa liikkuvuus: työntekijöiden ja heidän perheenjäsentensä sosiaaliturva ***I (äänestys)

Postialalla suoritettavien palveluiden alv * (äänestys)

Tieteellistä ja teknistä yhteistyötä koskeva sopimus EY/Israel * (äänestys)

Eurooppa-neuvosto (HVK) (äänestys)

Edistyminen vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen toteuttamisessa (2003) (äänestys)

Uudet jäsenvaltiot (kokonaisvaltainen seurantakertomus) (äänestys)

Bulgarian edistyminen liittymisvalmisteluissa (äänestys)

Romanian edistyminen liittymisvalmisteluissa (äänestys)

Sisämarkkinastrategia, vuosien 2003-2006 painopisteet (äänestys)

Terveydenhuolto ja vanhustenhuolto (äänestys)

Äänestysselitykset

Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Haiti (julkilausuma ja keskustelu)

Matalataajuisten kaukoluotainten vaikutukset meren eliöstöön (julkilausuma ja keskustelu)

Ukraina (keskustelu)

Venezuela (keskustelu)

Myanmar (keskustelu)

Äänestykset

Ukraina (äänestys)

Venezuela (äänestys)

Myanmar (äänestys)

Haiti (äänestys)

Valtakirjojen tarkastus

Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 51 artikla)

Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Seuraavien istuntojen aikataulu

Istuntokauden keskeyttäminen

LÄSNÄOLOLISTA

663

LIITE I

664

LIITE II

682

HYVÄKSYTYT TEKSTIT

756

P5_TA(2004)0169
Liittymisasiakirjan muuttaminen yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen vuoksi *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehtoja ja niiden sopimusten mukautuksia, joihin Euroopan unioni perustuu, koskevan asiakirjan muuttamisesta yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen vuoksi (KOM(2003) 643 — C5-0525/2003 — 2003/0253(CNS))

756

P5_TA(2004)0170
Liikennepalvelut: tuilta ja epäterveiltä hinnoittelukäytännöiltä suojautuminen *** II
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi lentoliikennepalvelujen tarjoamiseen muista maista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista liittyviltä yhteisön lentoliikenteen harjoittajia vahingoittavilta tuilta ja epäterveiltä hinnoittelukäytännöiltä suojautumisesta (14141/1/2003 — C5-0018/2004 — 2002/0067(COD))

756

P5_TC2-COD(2002)0067
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 11. maaliskuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2004 antamiseksi lentoliikennepalvelujen tarjoamiseen muista maista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista liittyviltä yhteisön lentoliikenteen harjoittajia vahingoittavilta tuilta ja epäterveiltä hinnoittelukäytännöiltä suojautumisesta

757

P5_TA(2004)0171
Lentoliikenteen harjoittajat ja ilma-alusten käyttäjät (vakuutusvaatimukset) *** II
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi lentoliikenteen harjoittajia ja ilma-alusten käyttäjiä koskevista vakuutusvaatimuksista (13910/1/2003 — C5-0012/2004 — 2002/0234(COD))

767

P5_TC2-COD(2002)0234
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 11. maaliskuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2004 antamiseksi lentoliikenteen harjoittajia ja ilma-alusten käyttäjiä koskevista vakuutusvaatimuksista

768

P5_TA(2004)0172
Yleiseurooppalaisten sähköisten viranomaispalveluiden yhteentoimiva toimittaminen julkishallinnolle, yrityksille ja kansalaisille ***II
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen tekemiseksi yleiseurooppalaisten sähköisten viranomaispalveluiden yhteentoimivasta toimittamisesta julkishallinnolle, yrityksille ja kansalaisille (HVTYK) (14816/1/2003 — C5-0017/2004 — 2003/0147(COD))

776

P5_TC2-COD(2003)0147
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 11. maaliskuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o .../2004/EY tekemiseksi yleiseurooppalaisten sähköisten viranomaispalveluiden yhteentoimivasta toimittamisesta julkishallinnolle, yrityksille ja kansalaisille (HVTYK)

776

P5_TA(2004)0173
Euroopan laajuinen liikenneverkko *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi, jolla muutetaan seuraavaa muutettua ehdotusta: Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös yhteisön suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi tehdyn päätöksen N:o 1692/96/EY muuttamisesta (KOM(2003) 564 — C5-0485/2003 — 2001/0229(COD))

792

P5_TC1-COD(2001)0229
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 11. maaliskuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o .../2004/EY tekemiseksi yhteisön suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi tehdyn päätöksen N:o 1692/96/EY muuttamisesta

793

LIITE

801

P5_TA(2004)0174
Siviili-ilmailun turvaaminen *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2320/2002 muuttamisesta (KOM(2003) 566 - C5-0424/2003 — 2003/0222(COD))

804

P5_TA(2004)0175
Vapaa liikkuvuus: työntekijöiden ja heidän perheenjäsentensä sosiaaliturva *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta (KOM(2003) 468 — C5-0368/2003 — 2003/0184(COD))

804

P5_TC1-COD(2003)0184
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 11. maaliskuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2004 antamiseksi sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta

805

P5_TA(2004)0176
Postialalla suoritettavien palveluiden alv *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta postialalla suoritettavien palveluiden arvonlisäveron osalta (KOM(2003) 234 — C5-0227/2003 — 2003/0091(CNS))

814

P5_TA(2004)0177
Tieteellistä ja teknistä yhteistyötä koskeva sopimus EY/Israel *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Israelin valtion tieteellistä ja teknistä yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä (KOM(2003) 568 — C5-0478/2003 — 2003/0220(CNS))

817

P5_TA(2004)0178
Eurooppa-neuvosto (HVK)
Euroopan parlamentin päätöslauselma 25. ja 26. maaliskuuta 2004 pidettävän Eurooppa-neuvoston kokouksen valmistelusta

818

P5_TA(2004)0179
Edistyminen vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen toteuttamisessa (2003)
Euroopan parlamentin päätöslauselma vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen toteuttamisessa vuonna 2003 saavutetusta edistymisestä (SEU:n 2 ja 39 artikla)

819

P5_TA(2004)0180
Uudet jäsenvaltiot (kokonaisvaltainen seurantakertomus)
Euroopan parlamentin päätöslauselma komission kokonaisvaltaisesta seurantakertomuksesta Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian EU-jäsenyysvalmiudesta (KOM(2003) 675 — C5-0532/2003 — 2003/2201(INI))

829

P5_TA(2004)0181
Bulgarian edistyminen liittymisvalmisteluissa
Euroopan parlamentin päätöslauselma Bulgarian edistymisestä liittymisvalmisteluissa (KOM(2003) 676 — C5-0533/2003 — 2003/2202(INI))

846

P5_TA(2004)0182
Romanian edistyminen liittymisvalmisteluissa
Euroopan parlamentin päätöslauselma Romanian edistymisestä liittymisvalmisteluissa (KOM(2003) 676 — C5-0534/2003 — 2003/2203(INI))

851

P5_TA(2004)0183
Sisämarkkinastrategia, vuosien 2003—2006 painopisteet
Euroopan parlamentin päätöslauselma komission tiedonannosta neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle — Sisämarkkinastrategia: vuosien 2003—2006 painopisteet (KOM(2003) 238 — C5-0379/2003 — 2003/2149(INI))

857

P5_TA(2004)0184
Terveydenhuolto ja vanhustenhuolto
Euroopan parlamentin päätöslauselma komission tiedonannosta neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ”Ehdotus yhteiseksi raportiksi — Terveydenhuolto ja vanhustenhuolto: kansallisten strategioiden tukeminen korkeatasoisen sosiaalisen suojelun takaamiseksi” (KOM(2002) 774 — C5-0408/2003 — 2003/2134(INI))

862

P5_TA(2004)0185
Ukraina
Euroopan parlamentin päätöslauselma Ukrainasta

870

P5_TA(2004)0186
Venezuela
Euroopan parlamentin päätöslauselma Venezuelasta

873

P5_TA(2004)0187
Myanmar
Euroopan parlamentin päätöslauselma Myanmarista

874

P5_TA(2004)0188
Haiti
Euroopan parlamentin päätöslauselma Haitin tilanteesta

877


FI

 

Top